Przetargu nieograniczonegoPobieranie 140,46 Kb.
Strona1/3
Data24.12.2017
Rozmiar140,46 Kb.
  1   2   3


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegona kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe podmiotu

(CPV -66510000-8)
Sprawa nr: SE-407/12/16


I. Zamawiający

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5;

NIP 839-28-09-857, REGON 771549594, tel./fax. 059-8414-520

www.pogotowie.slupsk.pl
II. Numer sprawy

SE-407/12/16


III. Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2015, poz. 2164, z dn. 22.12.2015 z późn. zm..), o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 w/w ustawy.


IV. Rodzaj zamówienia

Dostawa
V. Przedmiot zamówienia


A. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego.

Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe podmiotu.


B. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie casco pojazdów oraz OC i NNW wynikających z posiadania i użytkowania tych pojazdów, ubezpieczenie jednostki pływającej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowników za mienie powierzone do naprawy oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - zgodnie z warunkami określonymi w poniższym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.


C. Realizacja zamówienia

Zamówieniem objęty jest okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.


D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenia komunikacyjne


1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie OC, AC i NNW dot. taboru samochodowego SPR Słupsk, wyszczególnionego w załączonym wykazie (zał. nr 8) na okres roczny od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych OC

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 r., (Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1152, z późn. zm.)Zakres terytorialny

Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium RP oraz Unii Europejskiej.


Wykaz środków transportowych stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Ubezpieczenie AUTOCASCO (AC)

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.Zakres ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte będą szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.Zakres terytorialny

Ubezpieczeniem objęte będą szkody powstałe na terytorium RP i Unii Europejskiej.Suma ubezpieczenia

W przypadku pojazdów fabrycznie nowych – wartość pojazdu wynikająca z faktury pierwszego zakupu pojazdu od sprzedawcy (autoryzowanego przez importera lub producenta danej marki), obowiązująca w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.

W przypadku pojazdów używanych albo nowych obejmowanych ochroną ubezpieczeniową po upływie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury pierwszego zakupu – obowiązująca w chwili ubezpieczenia wartość rynkowa pojazdu ustalana przez Zamawiającego na podstawie aktualnych notowań rynkowych cen pojazdu danej marki i typu z uwzględnieniem jego roku produkcji, okresu eksploatacji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego.

Udział własny – brak

Franszyza integralna

500 zł bruttoPotrącenia amortyzacyjne

Koszty naprawy ustalane będą na podstawie części oryginalnych, serwisowych tj. części zamiennych produkowanych zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danej marki, rekomendowanych przez producenta tego pojazdu i dystrybuowanych w autoryzowanych przez producenta pojazdu punktach sprzedaży.


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadków samochodowych, które zaszły w związku z ruchem pojazdu lub podczas używania pojazdu, tj.: 1. wsiadanie lub wysiadanie z pojazdu,

 2. załadowywanie lub rozładowywanie pojazdu,

 3. zatrzymanie lub postój pojazdu,

 4. naprawa na miejscu,

 5. otwieranie lub zamykanie drzwi lub bramy garażu lub posesji (wyłącznie u kierowcy pojazdu),

 6. pobieranie paliwa (wyłącznie u kierowcy pojazdu).

Zakres terytorialny RP i Unia Europejska
2. Część oferty dotycząca ubezpieczenia taboru samochodowego powinna zawierać:

 1. cenę (brutto) za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

 2. cenę (brutto) za ubezpieczenie auto-casco (AC)

 3. cenę (brutto) za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 4. stawki OC dla poszczególnych pojazdów bądź grup pojazdów, które zastosowano do obliczenia ceny w p.pkt.1),

 5. stawki AC dla poszczególnych pojazdów bądź grup pojazdów, które zastosowano do obliczenia ceny w p.pkt.2), oraz inne uwarunkowania, które miały wpływ na wysokość tej ceny, takie jak np. zwiększenie składki o (...), w związku z przekroczeniem progu wartości danego pojazdu,

 6. stawkę NW od 1 osoby.

Stawki i ceny muszą dać się zbilansować.

3. Każdy nowo nabyty, użyczony bądź w inny sposób pozyskany do użytku w ciągu roku

pojazd:


a) ubezpieczony będzie na żądany przez zamawiającego okres (z uwzględnieniem

przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych)

b) ubezpieczony będzie w.g. przedstawionych w ofercie stawek rocznych, a należna

składka za ubezpieczenie, będzie proporcjonalna do okresu ubezpieczenia.4. Wypłata odszkodowania będzie obejmować kwotę brutto z uwagi na to, że jednostka

świadczy usługi zwolnione z podatku VAT (sanitarki), i dokonywana będzie na podstawie zatwierdzonego kosztorysu – przy naprawach wykonywanych przez SPR,

lub faktur obcych wykonawców – przy naprawach zleconych przez SPR.

5. W przypadku kosztorysowego rozliczenia szkody wysokość odszkodowania jest ustalona na podstawie wyceny sporządzonej wg zasad zawartych w systemie Audatex lub Eurotax z zastosowaniem norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu, stawki za roboczogodzinę ustalonej w oparciu o średnie ceny usług stosowane przez warsztaty działające na terenie siedziby ubezpieczającego oraz cen części serwisowych pomniejszonych w zależności od okresu eksploatacji ubezpieczonego pojazdu.

6. Odszkodowanie nie będzie pomniejszone o udział własny.

7. Wysokość odszkodowania nie będzie ograniczona w przypadku naruszenia przez

kierującego przepisów „Prawo o ruchu drogowym”.


Ubezpieczenie jednostki pływającej

 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie ambulansu wodnego (morskiego), wraz z jego sprzętem i wyposażeniem medycznym od odpowiedzialności cywilnej (OC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz casco, na okres 12 miesięczny od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), członków załogi karetki wodnej – z limitem odpowiedzialności 2 000,00 PLN na osobę.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia zawiera załącznik nr 9.

 3. Ambulans wodny przez okres 4 miesięcy w roku (od 1 czerwca do 30 września), cumuje przy nabrzeżu portowym w Ustce, skąd wypływa do wezwań ratunkowych. Po godzinach pracy tj. od godz. 20:00 do 8:00 ambulans przebywa na terenie dozorowanym Stoczni Ustka

Obiekt jest ochraniany przez firmę Jantar ze Słupska.

Przez pozostałe 8 miesięcy łódź przebywa na terenie posesji Stacji w Słupsku, przy ul. Paderewskiego 5, w zamkniętym obiekcie.

Obiekt jest dozorowany.  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna