Przetarg nieograniczonyPobieranie 0,79 Mb.
Strona4/8
Data11.04.2018
Rozmiar0,79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8[ B ]

    1. UMOWA Nr WSP S.A./RU/............./2016

    2. (projekt)

zawarta w dniu ……..2016r. w Tarnowskich Górach pomiędzy:Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach
przy ulicy Pyskowickiej 47-51, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000349762, posiadającym NIP: 645-25-01-353, Regon: 241512940 o kapitale zakładowym w wysokości 13 853 000,00zł opłaconym w całości,

reprezentowanym przez:

……………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

firmą ………………………………………….………………………………………………..,

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.


W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
nr WSP-DZP-2100-35/2016, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:
  1. §1 PRZEDMIOT UMOWY


1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów opatrunkowych, określonych tzw. Pakietem nr …., zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy w asortymencie, ilościach i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, sporządzonym zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia w całym okresie wykonywania umowy będą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim zgodne z ustawą
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 20.05.2010r.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Wszystkie oferowane produkty spełniają właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe co do opakowania i przechowywania oraz posiadają pozwolenie dopuszczające daną serię do obrotu wydawaną każdorazowo przez uprawniony organ.
4. Termin ważności nie krótszy niż ………….. miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do apteki szpitala.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany limitów ilościowych zamawianego asortymentu w stosunku do określonych w poszczególnych pozycjach pakietu, stanowiącego załącznik do umowy zarówno „in plus” jak i „in minus”, bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 projektu umowy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.


§ 2 TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

1. Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem będą odbywać się w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy (dotyczy oddzielnie każdego pakietu).

2. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

3. Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia faxem bądź emailem.

4. Dostawy na CITO będą realizowane w terminie do ……….. godz. (max do 48 godzin) od złożenia zamówienia faxem bądź emailem.

5. Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona. Dostawca nie może odmówić dostawy w trybie cito powołując się na jego małą wartość.

6. Wykonawca zobowiązuje się:

a) uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego –

w otrzymanym towarze w terminie do 24 godzin roboczych,

b) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 24 godzin dostarczenia towaru nieobarczonego wadą.

7. Miejsce dostawy: magazyn Apteki Szpitalnej Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51 w dni robocze

(od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 14:00.

8. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia

dostawy jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony z

obowiązującymi przepisami,

- opakowanie będzie naruszone;

- dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia,

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 3 - 6 niniejszego paragrafu Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy, zachowując prawo do kary umownej za zwłokę zgodnej z § 4 ust. 2 lit. c niniejszej umowy.

10. W przypadku, gdy cena zakupionego towaru u innego dostawcy będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

11. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust.9 niniejszego paragrafu.


  1. §3 WYNAGRODZENIE


1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu nieograniczonego formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na kwotę w wysokości:

za Pakiet nr …

wartość netto ……..zł + ……zł VAT = ……zł brutto,

słownie ………………./100.

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z jego dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania i inne koszty jeśli występują.

3. Wykonawca zapewnia stałość cen na dostawę przedmiotu umowy na okres trwania umowy.

4. Ceny i nazwy na fakturze oraz dokładne ilości będą odpowiadać cenom i nazwom i ilościom ujętym w załączniku nr 1 do umowy.

5. Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.

6. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego oryginału faktury.

7. Zamawiający dopuszcza zmiany ceny korzystne dla Zamawiającego wynikające z obniżenia ceny.

8. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub przyjęcie przez Wykonawcę poręczenia tych wierzytelności przez osoby trzecie – bez pisemnej zgody Zamawiającego – jest niedopuszczalne.

11. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku naruszenia zobowiązania o którym mowa w ust. 9 przez Wykonawcę, zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przelewem, na pierwsze żądanie Zamawiającego na konto przez niego wskazane, za każdy przypadek naruszenia.

12. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.
§ 4 KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) z tytułu wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wartości umowy obejmującej wynagrodzenie brutto, określone w § 4 ust.1,

b) z tytułu wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn, niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wartości umowy obejmującej wynagrodzenie brutto, określone w § 4 ust.1,

c) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 1% wartości umowy brutto niezrealizowanej usługi za każdy dzień zwłoki, przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiający może odstąpić od umowy.

3. Kary umowne za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych dostaw zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową w terminie 3 dni roboczych.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 5 SPORY

1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

§ 6 ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, gdzie zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

b) numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy),

c) nazwy handlowej produktu przy zachowaniu jego parametrów,

d) w razie konieczności zmiany miejsca dostawy.

3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym tj. zastąpienie produktu objętego umową

odpowiednikiem w przypadku:

a) gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,

b) gdy produkt zostanie wycofany z rynku, zostanie on zastąpiony produktem równoważnym,

c) w przypadku zaprzestania produkcji produkt zastąpiony produktem równoważnym,

Każda zmiana asortymentu wymaga wcześniejszego pisemnego lub telefonicznego (z potwierdzeniem

faksem) uzgodnienia. Osobą upoważnioną do takich uzgodnień lub do akceptacji równoważnego produktu

ze strony Zamawiającego jest Kierownik Apteki Szpitalnej. Zmiany w tym zakresie nie wymagają

aneksów do umowy.

d) przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego

4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 będzie dopuszczalną pod warunkiem, iż odpowiednik będzie tożsamy z przedmiotem zamówienia i przy cenie nie wyższej niż cena produktu objętego umową.

5. Wszelkie powyższe zmiany po uprzedniej akceptacji osoby odpowiedzialnej merytorycznie za realizację przedmiotu zamówienia.

6. Strony wspólnie ustalają, że w przypadku zmiany przepisów prawnych skutkujących wzrostem obciążeń publicznoprawnych dla Wykonawcy w związku z zatrudnianiem osób przy wykonywaniu zamówienia


na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności dotyczących rozszerzenia obowiązku uiszczania przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne od takich umów w wymiarze wyższym
niż dotychczas obowiązujący, kwota wynagrodzenia netto przysługująca Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie zwiększona o wartość wzrostu tych składek, wymaganych według aktualnie obowiązujących przepisów. Zwaloryzowane wynagrodzenie Wykonawcy będzie obowiązywać od daty wejścia w życie nowych przepisów prawa.

7. Zmiany umowy z wyjątkiem opisanych w pkt.2b niniejszego paragrafu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 7 OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy Strony wyznaczają następujące osoby:  1. …………………… - reprezentującą (ego) Wykonawcę tel. …………………….

  2. Kierownik Apteki - reprezentującą (ego) Zamawiającego, tel. 32/3908200 wew.271.


§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 6 niniejszej umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo

zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

3. Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego wyszczególnieni we wstępie niniejszej umowy

oświadczają, że posiadają umocowanie do składania oświadczeń woli o charakterze obowiązującym

i rozporządzającym zgodnie z zasadą reprezentacji.

4. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załączniki: Formularz cenowy

..............................................

(nazwa Wykonawcy) [C]OFERTA1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna