Przetarg nieograniczony


XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofertPobieranie 0,79 Mb.
Strona3/8
Data11.04.2018
Rozmiar0,79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert


Cena – 60%

Termin dostaw CITO – 20%

Szybkość reakcji na reklamacje – 20%
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena najniższa spośród badanych ofert

Cn cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

Pc – liczba punktów za kryterium cena

P = ( Cmin / Cn ) x 60% x 100

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium termin dostaw CITO:

- do 12 godzin – 20 pkt.,

- od 13 do 24 godzin – 10 pkt.,

- od 25 do 48 godzin – 0pkt
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium szybkość reakcji na reklamacje:

- rozpatrzenie reklamacji w ciągu 24 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 24 godzin dostarczenia towaru nieobarczonego wadą – 20 pkt.,

- rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 24 godzin dostarczenia towaru nieobarczonego wadą – 0 pkt.
Pogółem = Pc + Ptd + Pr
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów za oba kryteria.

Każda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana oddzielnie. Jeżeli nie będzie można określić wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną.  1. XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy PZP.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.  1. XIV. Pozostałe reguły postępowania


1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy PZP.XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.


    1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
      art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faks lub drogą elektroniczną) o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem określonym w pkt.1 jeżeli:

- złożono tylko jedną ofertę,

- upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust.2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.


  1. 5. Dopuszcza się możliwość zmian cen w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

  2. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia mowy wymagać będą formy pisemnej, pod rygorem nieważności.XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna