Przetarg nieograniczonyPobieranie 0,79 Mb.
Strona1/8
Data11.04.2018
Rozmiar0,79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.APrzetarg nieograniczony
 1. o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 2. Nr spr. WSP-DZP-2100-35/2016
 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

 2. WARUNKÓW ZAMÓWIENIANA
ZAKUP MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Spis treści:

 1. Instrukcja dla wykonawców

 2. Formularz oferty

 3. Formularze cenowe

 4. Oświadczenia Wykonawcy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 51 ponumerowanych stron.SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZIŁ

................................................................

data i podpis
[ A ]

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓWWielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S A

ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry

tel./fax 32 285 40 58 w. 447

strona internetowa: www.wspsa.pl e-mail: zp@wspsa.plSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z

2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349)


Kod CPV: 33.14.11.00-1 – Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

    1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, preparatów odleżynowych do Apteki Szpitalnej. Zamówienie składa się z 11 części, tzw. „pakietów”, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:

Pakiet nr 1 – Opatrunki podstawowe 1

Pakiet nr 2 – Opatrunki podstawowe 2

Pakiet nr 3 – Zestawy zabiegowe

Pakiet nr 4 – Preparaty i wyroby medyczne przeciodleżynowe

Pakiet nr 5 – Opatrunki specjalistyczne 1

Pakiet nr 6 – Opatrunki specjalistyczne 2

Pakiet nr 7 – Plastry, przylepce oraz opatrunki i kompresy specjalistyczne

Pakiet nr 8 – Tampony wewnątrznosowe

Pakiet nr 9 – Płatki celulozowe

Pakiet nr 10 – Zestaw serwet do operacji okulistycznych

Pakiet nr 11 – Opatrunek do cewników epiduralnych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach [D] do SIWZ „Formularz cenowy” – pakiety 1–11.3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.
4. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia w całym okresie wykonywania umowy będą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim zgodne z ustawą
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. nr 107 poz. 679 z 20.05.2010r.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Wszystkie oferowane produkty spełniają właściwe dla każdego z nich wymogi jakościowe co do opakowania i przechowywania oraz posiadają pozwolenie dopuszczające daną serię do obrotu wydawaną każdorazowo przez uprawniony organ.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany limitów ilościowych zamawianego asortymentu w stosunku do określonych w poszczególnych pozycjach pakietu, stanowiącego załącznik do umowy zarówno „in plus”
jak i „in minus”, bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy określonej w
§ 2 ust. 1 projektu umowy,
a Wykonawca wyraża na to zgodę.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, SPOSÓB DOSTAWY, PŁATNOŚĆ

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Termin płatności: do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury.
III WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1. 2a) do 2c) winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt. 1.1 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. III. 1. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. III. 4) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23.

6. Potwierdzą, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego tj. Wykonawca jest w posiadaniu dokumentów określonych szczegółowo w zał. [D] do SIWZ a w szczególności niżej wymienionych dokumentów potwierdzających powyższe oraz posiada próbki, które będzie w stanie dostarczyć zgodnie z wymogami zał. [D]:

- opisy, fotografie oraz inne dokumenty, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

3) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr D do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV. 1 niniejszej SIWZ, wykonawca może złożyć również w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Dodatkowo do oferty Wykonawcy przedkładają zał. B i C niniejszej SIWZ.


2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. IV. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.


4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. IV. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o których mowa w art.25 ust.1 tj. dokumentów, o których mowa w rozdz. III oraz niżej wymienionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ tj.:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- pkt a) do pkt. c) — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.5.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.5.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, dokumentów, o których mowa w rozdz. III pkt.6 niniejszej SIWZ.
6. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

9. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach,

ul. Pyskowicka 47-51 w Sekretariacie, z dopiskiem dla Działu Zamówień Publicznych.

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@wspsa.pl

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 05.09.2016 roku), Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. V. 7 niniejszej SIWZ.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) w kwestiach formalnych Dział zamówień publicznych.

2) w kwestiach merytorycznych – Apteka Szpitalna
  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna