PrzestępstwaPobieranie 281,12 Kb.
Strona5/7
Data14.02.2018
Rozmiar281,12 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

4. PAKIET UBEZPIECZEŃ RYZYK BANKOWYCH


Polisa BBB pokrywa wiele ryzyk bankowych. Prawie we wszystkich przypadkach pokrycie zostaje dostosowane do danego ryzyka bankowego. Im większy jest stopień złożoności rynku finansowego, tym większe jest ryzyko finansowej straty poprzez defraudację, oszustwo lub przestępstwa komputerowe, stanowiące przeciwieństwo do straty fizycznej spowodowanej przez napady, rabunek, itp.

Ubezpieczyciele oraz brokerzy, zajmujący się tym segmentem rynku, odpowiadając na wzrost zagrożeń związanych ze specjalnymi ryzykami występującymi w działalności bankowej w Polsce, oferują specjalny pakiet ubezpieczeń.

Na pakiet ten oprócz wyżej omówionej polisy WBP - Worldwide Bankers' Policy, składają się ponadto:


  • Polisa CC - Computer Crime Policy - pokrywająca wszelkie ryzyka związane z elektronicznym obrotem i przesyłaniem danych,

  • Polisa PI - Professional Indemmnity Policy - pokrywająca roszczenia osób trzecich związane z błędami pracowników,

  • Polisa D&O - Directors' & Officers' Policy - pokrywająca roszczenia osób trzecich związane z błędami członków zarządu, dyrektorów,

  • Polisa PC - Plastic Card Policy - pokrywająca ryzyka związane z emisją, fałszowaniem lub utratą kart.

Polisy zawarte w pakiecie dają instytucji finansowej gwarancję ochrony w wypadku realizacji jednego lub wielu zdarzeń nie związanych z tradycyjnymi szkodami losowymi, takimi jak ogień, zalanie, wybuch. Ze względu na znaczne prawdopodobieństwo, jak również potencjalną skalę takich szkód, stanowią tym samym niezbędny element w projektowaniu zabezpieczeń banku.

Wszystkie polisy mogą - i powinny być - dokładnie dostosowane do potrzeb banku, zarówno pod względem zakresu, jak i sum ubezpieczenia oraz franszyz / udziałów własnych.

Ubezpieczenie WBP wraz z ubezpieczeniem przestępstw komputerowych, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pracowników banku, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dyrektorów i członków zarządu oraz ubezpieczeniem kart bankowych stanowi podstawę ochrony współczesnego banku. Jak już zostało wspomniane na wstępie, klasyczne ubezpieczenia majątkowe - mimo znacznej częstości szkód z nimi związanych - zeszły na dalszy plan ze względu na potencjalnie olbrzymie konsekwencje szkód /strat spowodowanych realizacją specyficznych zagrożeń bankowych pokrytych wskazanymi specjalistycznymi ubezpieczeniami (zawał systemu komputerowego czterokrotnie częściej poraża pracę instytucji niż ogień).

ZAKOŃCZENIE


Zmiany trybu pracy banków pociągają za sobą wzrost zagrożeń związanych z ich specyfiką. Coraz trudniejsza staje się przy tym taka organizacja działalności, aby ewentualne błędy systemowe były wykryte jeszcze przed ich przestępczym wykorzystaniem. Możliwe jest jedynie doskonalenie sposobów wykrywania przestępstw.

Również regulacje prawne w tym zakresie nie dają gwarancji ochrony instytucji finansowych, ponieważ nawet najlepsza współpraca z innymi instytucjami, organami ścigania, kontroli czy wymiarem sprawiedliwości nie zlikwiduje zjawiska przestępczości.

Często jedno zdarzenie przestępcze zawiera w sobie kilka rodzajów ryzyk, które również nawzajem się przenikają.

Z reguły instytucje finansowe w Polsce, w tym banki, wykupują dwa rodzaje ochrony: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie gotówki w transporcie i w lokalu.

Już teraz w dobie ciągle rosnących zagrożeń zarówno ze strony zorganizowanych grup przestępczych, jak również indywidualnych, potencjalnych przestępców, te dwa rodzaje ochrony mienia nie wystarczą. Oprócz tych dwóch rodzajów ubezpieczeń ważne jest również zabezpieczenie się instytucji przed:


  • oszustwem i fałszerstwem.

Oczywiście wyboru stosowanych form ubezpieczenia dokonują banki na podstawie bieżących i okresowych analiz strat własnych. W świetle jednak realnych zagrożeń, należy się ciągle liczyć z informacjami jakie docierają do każdego banku od konkurencji, np. w prasie podawane są przykłady strat ponoszonych przez banki z tytułu chociażby:

Trzeba także korzystać z doświadczenia banków z innych krajów.

Polska jako kraj wchodzący dopiero do grupy państw gospodarki wolnorynkowej, będzie teraz narażona na różne rodzaje przestępczości, zwłaszcza bankowej. Wiadomo przecież, że przestępcy głównie działają tam, gdzie są pieniądze lub inne dobra materialne.

Działalność przestępcza w takich krajach jak np.: Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, jest w jakiś sposób opanowana. Natomiast obecnie w naszym kraju działalność ta potęguje się. Na tym więc etapie, należy szczególną uwagę zwrócić na odpowiednie zabezpieczenie się przed ewentualnymi szkodami finansowymi.

Kompleksową ochronę dla instytucji finansowej może zapewnić pełny pakiet ubezpieczeń ryzyk bankowych, który ogranicza nieuniknione ryzyko.

Pakiet ten składający się z:


  • ubezpieczenia BBB (ryzyk bankowych - sprzeniewierzenia, utraty walorów, fałszywych papierów wartościowych i pieniędzy),

  • ubezpieczenia CC (przestępstw komputerowych),

  • ubezpieczenia PC (kart bankowych),

  • ubezpieczenia PI (odpowiedzialności zawodowej),

  • ubezpieczenia D&O (odpowiedzialności cywilnej dyrektorów i członków zarządu),

daje bankowi lub innej instytucji finansowej niezbędną ochronę w zakresie nowych, specyficznych ryzyk bankowych, w tym także niektórych zdarzeń losowych wynikających z działania sił przyrody lub człowieka (wartości pieniężnych). Stanowi on więc podstawowe zabezpieczenie działań instytucji finansowych w coraz szybciej zmieniającym się i coraz trudniejszym otoczeniu.

Podkreślić należy, że polisy te pokrywają nie tylko same straty / szkody, ale również koszty ewentualnej ochrony prawnej oraz, że zwalniają je z konieczności klasycznej ochrony własnego majątku.

1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna