PrzestępstwaPobieranie 281,12 Kb.
Strona4/7
Data14.02.2018
Rozmiar281,12 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

3. POLISA UBEZPIECZENIA RYZYK BANKOWYCH (BANKERS BLANKET BOND)


Najpopularniejszą polisą bankową jest polisa BBB, która jest wykupywana przez większość instytucji finansowych na świecie i coraz częściej w Europie Środkowej i Wschodniej. Polisa BBB ma przede wszystkim zabezpieczać daną instytucję od skutków przestępstw. W przeciwieństwie do ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, które zapewnia pokrycie z tytułu odpowiedzialności prawnej w stosunku do stron trzecich, polisa BBB to głównie ubezpieczenie aktywów lub mienia banku. Mienie zgodnie z definicją stosowaną w większości polis BBB, obejmuje gotówkę, walory oraz inne przenoszalne i nieprzenoszalne papiery wartościowe wykorzystywane zwykle przez instytucję finansową.

Język i konstrukcja polisy są dostosowane do potrzeb sektora bankowego.

Takie ujęcie polisy umożliwia zapewnienie największej elastyczności na stale zmieniającym się rynku. W przypadku małych instytucji finansowych, jest niewielka różnica pomiędzy standardowymi warunkami ubezpieczenia, jednak w przypadku większych i bardziej złożonych banków, wymaganych jest znacznie więcej informacji, aby zapewnić odpowiednią ocenę ryzyka oraz właściwe pokrycie.

Typowa polisa BBB pokrywać ma straty spowodowane bezpośrednio przez konkretne działania (zwykle o charakterze przestępczym, np. defraudacja) wobec instytucji finansowych. Jednakże, w zależności od klauzuli polisy, może również pokrywać określone zdarzenia, takie jak utrata mienia wskutek "tajemniczego, niewyjaśnionego zaginięcia" lub uszkodzenie, zniszczenie bądź zagubienie mienia.

Polisa BBB pokrywa trzy główne ryzyka:


 • Oszustwo

 • Rabunek

 • Fałszerstwo.

W zależności od formy polisy ryzyka te pokrywane są w ramach różnych klauzul ubezpieczeniowych, które mogą być dowolnie łączone.

Najbardziej znane w Polsce formy polisy BBB to - starsza wersja - LPO 218 oraz obecnie popularna - NMA 2626, zwana Worldwide Bankers Policy (WBP), która jest najnowszą propozycją na rynku londyńskim. Ta forma jest też coraz częściej stosowana w Polsce, w związku z czym będzie ona omawiana w dalszej części opracowania jako przykład polisy BBB.

Ubezpieczenie WBP może pokrywać następujące ryzyka:


 • sprzeniewierzenia / nieuczciwość pracownika - Klauzula I,

 • zniszczenia/ utraty wartości pieniężnych w lokalach - Klauzula II,

 • zniszczenia /utraty wartości pieniężnych w transporcie - Klauzula III,

 • straty spowodowanej przyjęciem fałszywych czeków i weksli - Klauzula IV,

 • straty spowodowanej przyjęciem innych fałszywych papierów wartościowych - Klauzula V,

 • straty spowodowanej przyjęciem fałszywych pieniędzy - Klauzula VI,

 • zniszczenia /utraty wyposażenia - Klauzula VII

Korzyści z wykupienia polisy WBP, zamiast wykupienia oddzielnych polis dla poszczególnych, powyższych ryzyk, są dwojakiego rodzaju. Przede wszystkim, połączenie różnych ryzyk w ramach jednej polisy ma zapewnić jak najszersze pokrycie i wyeliminowanie nieprzewidzianych luk. Poza tym, wykupienie zbiorowego pokrycia zmniejsza sumę ubezpieczenia, a tym samym ogranicza koszty.

Polisa WBP chroni bank przed szkodami, których maksymalna wysokość z samej ich natury jest trudna do oszacowania. Nie można więc jednoznacznie określić optymalnej wysokości limitów ubezpieczeniowych, do których ubezpieczyciel pokryje ewentualne straty /szkody banku.


3.1. Klauzula I - Sprzeniewierzenie / nieuczciwość pracownika


Główną klauzulą ubezpieczeniową polisy WBP jest klauzula nieuczciwości pracowników, zwana zwykle klauzulą sprzeniewierzenia. Nieuczciwość pracowników jest największym zagrożeniem dla każdej instytucji finansowej. Wynika to z coraz mniejszego zagrożenia klasycznymi typami przestępstw w związku ze wzrastającą złożonością zabezpieczeń fizycznych instalowanych obecnie w bankach oraz zmieniającymi się normami moralnymi, które potępiają nieuczciwe działania.

Wymieniona klauzula jest podstawową klauzulą wszystkich wariantów polisy BBB pokrywającą straty/ szkody banku, powstałe wskutek nieuczciwości personelu lub defraudacji dokonanych przez jego pracowników.

Wydaje się, że bez względu na coraz to nowe formy wewnętrznych kontroli, zabezpieczeń i audytów wprowadzanych przez bank, niemożliwe jest wyeliminowanie kradzieży dokonywanych przez nieuczciwego pracownika. Polisa BBB zapewnia pokrycie takich strat.

Aby możliwe było zgłoszenie roszczenia, strata musi zostać spowodowana przez pracownika. Dlatego w momencie wysuwania roszczenia należy dokonać identyfikacji osoby lub grupy osób odpowiedzialnych za zdarzenie. Należy także udowodnić, że pracownik lub pracownicy popełnili kradzież w wyłącznym celu spowodowania straty banku lub uzyskania nienależnego zysku. W większości przypadków łatwo tego dowieść, lecz należy podkreślić znaczenie dokładnego zbadania roszczenia, aby móc wykazać, że dane wydarzenia rzeczywiście miały miejsce.

Jak wspomniano powyżej, pokrycie zapewniane w ramach klauzuli nieuczciwości jest uznawane za najważniejszą część tego ubezpieczenia i zapewnia pokrycie dla ponad połowy roszczeń z tytułu ubezpieczeń bankowych. Istnieje jednakże niebezpieczeństwo, że oszustwo zostanie wykryte dopiero po wielu latach. Przez cały ten okres potencjalna strata szybko narasta i ostatecznie może poważnie zaszkodzić sytuacji finansowej banku lub przynajmniej pogorszyć jego rentowność przez wiele kolejnych lat.

3.2. Klauzula II - Zniszczenie/ utrata wartości pieniężnych w lokalach


Druga klauzula ubezpieczeniowa zapewnia skuteczne pokrycie dla "wszystkich ryzyk" powodujących straty lub szkody fizyczne dowolnego mienia znajdującego się na terenie banku. Termin "mienie" w tym kontekście oznacza zwykle gotówkę, czeki podróżne, papiery wartościowe oraz inne walory i papiery przenaszalne. Pokrycie obejmuje utratę mienia ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia między innymi wskutek:

 • kradzieży,

 • tajemniczego, niewyjaśnionego zaginięcia,

 • uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia.

Zgodnie z definicją, niniejsza klauzula pokrywa również utratę mienia ubezpieczonego znajdującego się w posiadaniu jakiegokolwiek klienta, wskutek kradzieży na terenie banku.

Poprzez zastosowanie prostych urządzeń zabezpieczających, takich jak przyciski alarmowe oraz nowoczesne kamery, możliwe jest, aby straty tego rodzaju występowały rzadziej. Dzieje się tak wskutek większego "wyspecjalizowania" przestępców oraz zmniejszania poziomu gotówki przechowywanej przez banki.3.3. Klauzula III - Zniszczenie /utrata wartości pieniężnych w transporcie (Ubezpieczenie przewozu)


Kolejna klauzula ubezpieczeniowa dotyczy przewozu i zapewnia pokrycie ryzyk powstałych podczas:

 • przechowania przez pracownika banku lub

 • przewozu w pojeździe samochodowym prowadzonym przez pracownika banku,

 • przewozu w zabezpieczonym i opancerzonym pojeździe pod opieką konwojentów, lub wynikających z

 • utracenia lub uszkodzenia papierów nieprzenoszalnych z jakiegokolwiek powodu podczas przewozu pod opieką konwojentów. (w tym również z powodu tzw. Niewytłumaczalnego zniknięcia).

Możliwe jest rozszerzenie pokrycia tak, aby objęło listy polecone, przesyłki lotnicze lub morskie bądź inne uznane metody przewozu. Standardowo pokrywane jest tutaj ryzyko związane z przechowywaniem / transportem gotówki, złota, metali szlachetnych, kamieni. Możliwe jest również rozszerzenie zakresu pokrycia klauzuli na inne instrumenty, w tym takie jak świadectwa depozytowe, czeki, weksle, akcje.
W przypadku zapewniania pokrycia dla przewozu, najważniejsze jest uwzględnienie wszelkich zobowiązań umownych banku w stosunku do stron trzecich będących przewoźnikami, m.in. firm oferujących usługi konwojowe. Wiele podmiotów oferuje "bezpłatne" ubezpieczenie lub podaje cenę zawierającą ubezpieczenie mienia znajdującego się pod ich pieczą oraz mienia przewożonego. Pokrycie to obejmuje większość zdarzeń, lecz mimo to polisa typu BBB jest niezbędnym dodatkiem w takich okolicznościach. Niewskazane jest bowiem poleganie wyłącznie na przewoźnikach. Wystarczy, że naruszą oni podstawowy warunek polisy lub nie zapłacą składki, wówczas ich pokrycie ubezpieczeniowe traci ważność nie tylko dla nich, lecz również dla ich klientów. Polisa BBB zapewnia takie pokrycie, ale jak nadmieniono, należy poinformować towarzystwo o jakichkolwiek zobowiązaniach umownych, aby uwzględniono to przy obliczaniu składki.

3.4. Klauzula IV, Klauzula V i Klauzula VI - Straty spowodowane przyjęciem fałszywych czeków i weksli; straty spowodowane przyjęciem innych fałszywych papierów wartościowych oraz straty spowodowane przyjęciem fałszywych pieniędzy


Kolejne trzy sekcje zapewniają pokrycie w razie fałszerstwa:

 • czeków,

 • poleceń wypłaty,

 • akceptów bankowych lub certyfikatów wkładu bankowego,

 • pokwitowań bankowych,

 • przyrzeczeń zapłaty,

 • papierów wartościowych, np. akcji, obligacji, świadectw udziałowych,

 • pieniędzy (przyjęcie sfałszowanych pieniędzy w dobrej wierze).

Sekcja dotycząca sfałszowanych czeków ma pokrywać straty powstałe wskutek sfałszowania podpisu lub oszukańczej zmiany jakichkolwiek czeków, poleceń wypłaty, akceptów bankowych lub certyfikatów wkładu bankowego - wystawionych przez ubezpieczonego lub sfałszowania podpisu bądź oszukańczej zmiany jakichkolwiek pokwitowań bankowych bądź przyrzeczeń zapłaty płatnych i wypłacanych przez ubezpieczonego. Należy jednak zauważyć, że warunkiem ubezpieczenia jest to, aby dokumenty te były sporządzone na piśmie i aby pracownik znał całą procedurę załatwiania tych dokumentów oraz aby dowiedziono sfałszowania podpisu lub oszukańczej zmiany.

Sekcja dotycząca sfałszowanych papierów wartościowych zapewnia pokrycie ubezpieczonemu, prowadzącemu zwykłą działalność w dobrej wierze, w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych podobnych walorów, które: • noszą sfałszowany podpis, lub

 • zostały oszukańczo zmienione, lub

 • zostały podrobione, lub

 • zostały utracone lub skradzione.

Konieczne jest jednak przedstawienie oryginałów dokumentów, które powinny znaleźć się w "faktycznym fizycznym posiadaniu" ubezpieczonego lub jego banku-korespondenta.

W przypadku polisy WBP definicja fałszywego dokumentu jest w klauzuli V podobna jak w klauzuli IV, co sprawia, że dopiero w tym wariancie daje ona rzeczywistą ochronę ubezpieczeniową."Pojęcie "podrobiono / podrobione" tak jak zostało użyte w niniejszej Polisie oznacza reprodukowanie autentycznego papieru wartościowego lub podobnego instrumentu finansowego na piśmie, zgodnie z powyższą definicją, takie, że ubezpieczony zostaje wprowadzony w błąd na jego podstawie jakością imitacji, tak, że wierzy, że taki rzeczony dokument jest autentycznym oryginalnym dokumentem. Fikcyjne dokumenty powyższego typu, które jedynie zawierają oszukańcze fałszywe oświadczenia odnośnie faktów nie stanowią podrobienia".

3.5. Klauzula VII - straty spowodowane zniszczeniami /utratą wyposażenia


Klauzula ta obejmuje ryzyka dodatkowe, takie jak:

 • straty w wyposażeniu.

Należy podkreślić, że nie chodzi tu o ryzyka ubezpieczone w ramach ogólnego ubezpieczenia. Sekcja ta ma zapewniać pokrycie w przypadku, gdy nastąpi uszkodzenie lokalu lub wyposażenia wskutek napadu bądź włamania lub innej próby tego rodzaju. W wielu przypadkach przestępcy po wdarciu się do pomieszczeń bankowych poważnie uszkadzają sprzęt biurowy, sejfy i skarbce. Wymiana takiego sprzętu jest obecnie kosztowna, stąd ta sekcja polisy nabiera coraz większego znaczenia.
1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna