Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 4 osób w wieku 18-24 lat, w ramach projektu „Równi na rynku pracy”Pobieranie 85,55 Kb.
Data14.04.2018
Rozmiar85,55 Kb.

ZP-10/RNRP /2014

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Wzór UMOWA

Dotycząca zamówienia:Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 4 osób w wieku 18-24 lat, w ramach projektu „Równi na rynku pracy” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.
zawarta w dniu ………………… w Roskoszy pomiędzy:
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy

Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska NIP 537-21-40-912

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
………………………. - ……………………………………

a
…………………………………………………………………….

z siedzibą w

zwanym/ą dalej Wykonawcąo treści następującej:

§ 1.

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Rozdziału 3 Oddziału 1 w związku z art.5 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 907 późn. zm.), zwanej dalej ustawą – o wartości nieprzekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. w wyniku, którego oferta Wykonawcy została wybrana, jako najkorzystniejsza.§ 2.

Przedmiotem umowy jest:Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 4 osób w wieku 18-24 lat, w ramach projektu „Równi na rynku pracy” – programu „Gwarancje dla Młodzieży”, finansowanego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

§ 3.

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania przedmiotu umowy.


§ 4.

 1. Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 4 uczestników i musi być zrealizowany na poziomie, co najmniej podstawowym (A1), określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego w ramach projektu „Równi na rynku pracy”, (120h lekcyjnych 45 – minutowych/osobę i grupę)

 2. Kurs będzie realizowany w jednej czteroosobowej grupie osób w wieku od 18-24 lata.

 3. Termin przeprowadzenia kursu od daty podpisania umowy:

 • do 29 maja 2015 roku


§ 5.

  1. Program kursu języka angielskiego powinien obejmować:

 • 120 godzin lekcyjnych/osobę i musi być zrealizowany na poziomie, co najmniej podstawowym (A1), określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;

 • poziom należy dostosować do potrzeb i możliwości uczestników;

 • wymaga się, aby zajęcia w ramach kursu zostały zrealizowane do dnia 29.05.2015r.

2. Szkolenie musi zawierać 120 godzin zajęć na osobę. Podział godzinowy na poszczególne, wybrane części określi wykonawca bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu w taki sposób, żeby najskuteczniej wykorzystać 120 godzin kursu.


§ 6.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla 4 uczestników w jednej grupie, kurs będzie obejmował 120 godzin (lekcyjnych - 45 minutowych)/osobę;

2. Zapewnienia sali szkoleniowej na terenie miasta Biała Podlaska z odpowiednią liczbą miejsc;

3. Zapewnienia do realizacji przedmiotu zamówienia trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia do przeprowadzenia kursów oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu tego rodzaju szkoleń. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, które prowadzić będą zajęcia wraz z podaniem ich kwalifikacji

4. Zapewnienia każdemu uczestnikowi szkolenia na własność materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji kursu;

5. Przekazania Zamawiającemu niezwłocznie (przed rozpoczęciem zajęć) harmonogramu i programu zajęć. Zmiana harmonogramu może nastąpić za zgodą koordynatora projektu z zastrzeżeniem, że termin realizacji zamówienia jest niezmienny. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.oo do 20.oo, maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie w uzgodnieniu z koordynatorem projektu, (przewiduje się możliwość prowadzenia zajęć w weekendy wyłącznie za zgodą Zamawiającego);

6. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia i przekazania po zakończeniu kursu Zamawiającemu oryginału dokumentacji szkolenia grupy w postaci: dziennika zajęć, list obecności, potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych, potwierdzenia odbioru zaświadczeń oraz innej wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji: arkusza oceny organizacji i realizacji zajęć szkoleniowych (w/w dokumentacja winna być opatrzona nazwą projektu, logotyp projektu przekazanym przez Zamawiającego), raportu końcowego z przeprowadzonych zajęć;

7. Wykonawca przeprowadzi test początkowy celem uzyskania informacji o poziomie grup oraz testy końcowe sprawdzające wiedzę. Weryfikację poziomu osiągnięć językowych należy przeprowadzić w sposób gwarantujący bezstronność. Na zakończenie kursu wykonawca przeprowadzi egzamin wewnętrzny, wyda końcową pisemną opinię o uczestnikach zajęć oraz wręczy poświadczenia ukończenia kursu języka angielskiego, określające poziom nabytych kompetencji na poziomie co najmniej podstawowym (Al), określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli zajęć oraz ich rejestracji (filmowanie, nagranie audio, fotografowanie);

9. Wykonawca na zakończenie kursu wystawi wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu kursu, które zawierać będzie zakres tematyczny wraz z ilością godzin. Oryginały zaświadczeń oraz kserokopie zaświadczeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu;

10. Wykonawca zobowiązany jest do reagowania na indywidualne potrzeby uczestników i rozwiązywania ich problemów na bieżąco, wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów poszczególnych uczestników i zwiększenia pomocy osobom mającym trudności w procesie nauczania, bieżącego pisemnego informowania Zamawiającego o nieobecnościach uczestników na kursie lub też rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie ich trwania – pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za przeprowadzenie kursu tych osób;

11. Prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia z obowiązującymi logotypami dostarczonymi przez zamawiającego;

12. Zapewnienia prawidłowej promocji kursu z określeniem nazwy kursu, nazwy zamawiającego oraz nazwy projektu;

13. Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością;

14. Indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów poszczególnych uczestników i zwiększenia pomocy w stosunku do osób mających trudności w procesie nauczania;

14. Bieżącego pisemnego informowania Zamawiającego o nie zgłoszeniu się osób na zajęcia lub też rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania z imiennym wyszczególnieniem o nieobecnościach uczestników skierowanych przez Zamawiającego – pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za przeprowadzenie zajęć tych osób;

15. Uzgodnienia z koordynatorem projektu dokładne daty zajęć ustalone według szczegółowych harmonogramów szkoleń z możliwością uzgodnienia zmian wyłącznie za zgodą Zamawiającego;

16. Doręczenia prawidłowo wystawionej faktury w terminie 7 dni po wykonaniu wszystkich czynności z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
§ 7.

Podstawą przeprowadzenia w/w. kursu jest imienny wykaz osób (lista uczestników) skierowanych na zajęcia w ramach projektu „Równi na rynku pracy”. Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Przeprowadzenia kursu języka angielskiego zgodnie z § 4 i § 5 i § 6 umowy.

2. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.oo do 20.00, maksymalnie 8 godzin lekcyjnych dziennie w uzgodnieniu z koordynatorem projektu, (przewiduje się możliwość prowadzenia zajęć w weekendy wyłącznie za zgodą Zamawiającego). 1. Umieszczenia logotypów na materiałach szkoleniowych.

 2. Oznaczenia sal, w których będzie odbywało się szkolenie, poprzez umieszczenie logotypami,

 3. Umożliwienia Zamawiającemu, Instytucji Wdrażającej i innym upoważnionym osobom przeprowadzenia kontroli i audytu Wykonawcy w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu umowy,

 4. Umożliwienia Zamawiającemu oraz innym przedstawicielom jednostek upoważnionych wglądu w dokumenty, w zakresie dotyczącym wykonywania zapisów niniejszej umowy.

 5. Kurs należy dostosować do indywidualnych potrzeb uczestników.


§ 8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1. Kontroli przebiegu i efektywności zajęć,

 2. Odstąpienia od umowy, w razie nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, jeżeli wskazane istotne wady nie zostaną, w zakreślonym poniżej terminie, usunięte i usprawiedliwione, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu dokonanym przez Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach i nie przedstawieniu przez Wykonawców zadowalającego usprawiedliwienia tych nieprawidłowości, w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia.


§ 9.

 1. Zamawiający pokryje koszty przeprowadzenia kursu języka angielskiego w wysokości uwzględnionej w cenie ofertowej, tj. ……………………. (słownie: …………………………………….) za jedną osobę.

 2. Płatność za wykonany przedmiot zamówienia będzie dokonana najpóźniej:

- do 30 czerwca 2015

- po zdaniu wszystkich obowiązujących dokumentów i doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury. 1. W przypadku rezygnacji, bądź skreślenia beneficjenta ostatecznego z listy uczestników projektu, Zamawiający pokryje Wykonawcy uzasadnione, poniesione i udokumentowane koszty.

 2. W przypadku rezygnacji bądź skreślenia z listy uczestników projektu przed rozpoczęciem zajęć Zamawiający nie będzie obciążany kosztami tego uczestnika.

 3. Należności Zamawiający ureguluje przelewem na konto podane przez Wykonawcę,

 4. Całkowita wartość zamówienia za przeprowadzenie kursu języka angielskiego nie przekroczy kwoty: ……………….. brutto (słownie: ……………………………………………)§ 10.

 1. Zamawiający wskazuje do współpracy w zakresie organizacyjnym, pracownika ECKiW OHP w Roskoszy Panią Katarzynę Bancarzewską – koordynatora projektu.

 2. Wykonawca wskazuje do współpracy Panią/Pana……………………………..


§ 11.

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach i okolicznościach:

  1. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w § 8 ust. 2 i § 13 ust. 1, w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 9 ust.6.

  2. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 9 ust. 6, za każdy dzień zwłoki, a jeśli zwłoka przekroczy 7 dni, w wysokości 1% za każdy następny dzień zwłoki.

  3. Za zwłokę w przekazaniu materiałów na podstawie §6 ust. 6, umożliwieniu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 8 pkt. 1 i § 7 pkt. 5 i 6, w wysokości 1% kwoty brutto określonej w § 9ust. 6 za każdy dzień zwłoki.

  4. W razie niedopełnienia obowiązku określonego w § 6 pkt. 9 w wysokości 0,2% kosztów szkolenia określonych na 1 osobę brutto, wynikających z treści w § 9 ust. 1, za każdy niewydany dokument.

 1. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.

 2. Za zwłokę w płatności należności, określonych w § 9 ust. 6 Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe.


§ 12.

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2

2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz kwoty brutto określonej w § 9 ust.1 i ust 6

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie;

b) realizacji w drodze odrębnej umowy oraz powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienie wzajemnych powiązań;

3) zmiany harmonogramu prowadzenia zajęć, z powodu obiektywnych okoliczności, których nie można był przewidzieć przy ustalaniu harmonogramu

3. Zmiany umowy przewidziane w ust 2 dopuszczalne są w następujących warunkach:

ad 1)- stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do treści przepisów wprowadzających zmianę;

ad 2) Zmiana terminu realizacji zamówienia :

a) - o okres działania siły wyższej oraz potrzeby do usunięcia skutków jej działania

b) - o okres niezbędny do wykonania oraz powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy

ad 3) treść harmonogramu zostanie zmieniona w taki sposób aby przedmiot zamówienia mógł zostać zrealizowany prawidłowo mimo zaistniałej nieprzewidzianej sytuacji.§ 13.

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

  1. gdy zwłoka w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy trwa dłużej niż 7 dni,

  2. gdy Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie umowy osobie trzeciej,

  3. nienależytego wykonywania lub wykonania przedmiotu zamówienia.

  4. z powodu zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 2. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty przewidzianych w umowie kar umownych.

 3. Zmiany postanowień niniejszej umowy, jak również odstąpienie od umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Zamawiający może skorzystać z przysługującego mu na mocy niniejszej umowy prawa odstąpienia w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uprawniającej go do skorzystania z prawa odstąpienia.


§ 14.

Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby Zamawiającego.


§ 15.

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004r., poz. 1001 z późn. zm.).


§ 16.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa pozostają u Zamawiającego, jeden u Wykonawcy.


………………………. ……………………………….Zamawiający Wykonawca

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Numer postępowania: ZP-10/RNRP/2014

Strona z©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna