Przedszkole miejskie nr 74, 91-083 ŁÓDŹ ulPobieranie 279,13 Kb.
Strona1/3
Data10.12.2017
Rozmiar279,13 Kb.
  1   2   3


SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

w Przedszkolu Miejskim Nr 151

UL. Narciarska 20/22


Opracowała: Jadwiga Walaszek – dyrektor przedszkola

Łódź 2010

I . WSTĘP

 1. System Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 151 w Łodzi został skonstruowany z wykorzystaniem standardów kontroli zarządczej ogłoszonych w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., stanowiących załącznik do ustawy o finansach publicznych ogłoszonej w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

 2. Za funkcjonowanie kontroli zarządczej w placówce odpowiada dyrektor przedszkola.

 3. Pracownicy szkoły są zobowiązani do stosowania wprowadzonych mechanizmów kontroli zarządczej w wykonywaniu swojej obowiązków i powierzonych zadań.

 4. Efektywne funkcjonowanie kontroli zarządczej wymaga aktywnego działania ze strony kierownika jednostki i wszystkich osób na samodzielnych stanowiskach oraz pracowników pedagogicznych przedszkola.

 5. Warunkiem skuteczności funkcjonowania systemu jest świadomość celów i zadań jednostki oraz czynny udział w procesie kontroli zarządczej wszystkich pracowników.

 6. System kontroli zarządczej został dostosowany do specyfiki placówki oświatowej.

II . CELE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 1. Zgodności działalności placówki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

 2. Skuteczności i efektywności działań.

 3. Wiarygodność sprawozdań.

 4. Ochronę zasobów.

 5. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.

 6. Efektywność i skuteczność przepływu informacji.

 7. Zarządzanie ryzykiem.

III. OBSZARY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 1. Środowisko wewnętrzne.

 2. Cele i zarządzanie ryzykiem.

 3. Mechanizmy kontroli.

 4. Informacja i komunikacja.

 5. Monitorowanie i ocena.


ZARZĄDZENIE NR 10/2010

DYREKTORA Przedszkola Miejskiego nr 151 w Łodzi

z dnia 31.12.2010

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej.

Na podstawie art. 69. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.); art. 14, ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.U. Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15, poz. 84)Zarządza się, co następuje:

§1.

Wprowadzam w życie zasady prowadzenia w Przedszkolu Miejskim w Nr 151 w Łodzi zwanej dalej kontroli zarządczej.§2.

1. Kontrola zarządcza w przedszkolu funkcjonuje w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i przyjęte standardy przez dyrektora szkoły, uwzględniające specyfikę placówki oświatowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Kontrola zarządcza w przedszkolu stanowi ogół działań dyrektora, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań statutowych przedszkola w sposób zgodny i spójny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Celem kontroli zarządczej w przedszkolu jest zapewnienie: 1. zgodności działalności wszystkich podmiotów przedszkola z przepisami prawa oraz wewnątrz przedszkolnymi regulaminami, instrukcjami i procedurami,

 2. skuteczności działania,

 3. wiarygodności sprawozdań,

 4. ochrony zasobów przedszkolnych,

 5. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

 6. efektywności przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

 7. skuteczności zarządzania ryzykiem,

 8. stosowania skutecznych mechanizmów kontroli,

 9. bieżącego monitorowania i samooceny procesów kontroli zarządczej,

 10. szybkiego reagowania w sytuacji pojawiających się zagrożeń, ryzyk i nieprawidłowości.

§3.

1. Kontrolę zarządczą w przedszkolu realizują następujące działania: 1. opracowanie i wdrożenie wewnątrz przedszkolnych standardów i wskaźników kontroli zarządczej,

 2. opracowanie niezbędnych procedur, regulaminów i innych mechanizmów kontroli zarządczej,

 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 4. prowadzenie kontroli wewnętrznej wszystkich obszarów pracy przedszkola,

 5. prognozowanie zagrożeń i ryzyk oraz mechanizmów ich zapobiegania,

 6. monitorowanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,

 7. składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

2. Zasady i sposoby realizacji oraz mechanizmy kontroli zarządczej regulują w przedszkolu obowiązujące regulaminy, instrukcje, zarządzenia dyrektora i procedury, a także plany, sprawozdania i protokoły kontroli wewnętrznej.

§4.

1. Celem zarządzania ryzykiem i podejmowania skutecznych działań eliminujących ich wystąpienie oraz w celu eliminowania skutków ich wystąpienia wprowadzam Politykę Zarządzania Ryzykiem w Przedszkolu Miejskim Nr 151 w Łodzi, która stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.§5.

1. Zasady etycznego postępowania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 10/2010, który szczegółowo określa Kodeks Etyki Pracowników Zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim Nr 151 w Łodzi.§6.

1. Standardy kontroli stanowią zestawienie podstawowych mechanizmów, które mogą funkcjonować w ramach systemu kontroli zarządczej. Szczegółowe omówienie mechanizmu kontroli stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia nr 10/2010, który dotyczy Dokumentowania Systemu Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 151 w Łodzi.§7.

1. Kontrola finansowa jako element systemu kontroli zarządczej obejmuje zapewnienie przestrzegania procedur kontroli, które mają na celu badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym.

2. Procedury kontroli finansowej stanową załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 10/2010 dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 151 w Łodzi.

§8.

1. Zadania kontroli zarządczej realizują wszyscy nauczyciele i pracownicy, zatrudnieni w placówce, a za skuteczne, efektywne i adekwatne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.

2. Kontrolę zarządczą sprawuje się w odniesieniu do danego roku kalendarzowego. Każdy z pracowników dokonuje pisemnej samooceny. ,,Karty samooceny pracowników” stanowią załączniki nr 6 do zarządzenia.

3. ,,Karty samooceny” na poszczególnych stanowiskach: dyrektora, administracji, nauczycieli oraz obsługi - pracownicy wypełniają corocznie. Wypełnioną ,,Kartę’’ pracownik przekazuje dyrektorowi przedszkola w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku, którego samoocena dotyczy.

4. W przypadku ustania stosunku pracy w trakcie roku szkolnego, pracownik nie wypełnia ,,Karty”

§9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od 1.01.2011r.

……………………

/ dyrektor przedszkola /

Załączniki do zarządzenia:


 1. Standardy kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 151 w Łodzi - załącznik 1

 2. Polityka Zarządzania Ryzykiem w Przedszkolu Miejskim Nr 151 w Łodzi - załącznik 2

3. Kodeks ETyki pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim nr 151 załącznik 3

4. Mechanizmy kontroli- dokumentowanie systemu kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 151 – załącznik 4

5. Procedury kontroli zarządczej – załączniki 5

6. Karty samooceny pracowników – załączniki 6ZNAM TREŚĆ ZARZĄDZENIA I BĘDĘ SIĘ DO NIEGO STOSOWAŁ/A:

1…………………………………………………….

2…………………………………………………….

3……………………………………………………..

4……………………………………………………..

5……………………………………………………..

6……………………………………………………..

7……………………………………………………..

8……………………………………………………..

9……………………………………………………..

10……………………………………………………

11……………………………………………………

12……………………………………………………

13……………………………………………………

14…………………………………………………….

15…………………………………………………….

16…………………………………………………….

17…………………………………………………….

18…………………………………………………….

19…………………………………………………….

20…………………………………………………….

21…………………………………………………………

22………………………………………………………

23……………………………………………………….

24…………………………………………………………….

25…………………………………………………………………

26…………………………………………………………

27……………………………………………………….

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Dyrektora nr 10/2010z dnia 31.12.2010

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ i WKAŹNIKI WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNE kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 151

 1. Środowisko wewnętrzne.

1.


Przestrzeganie wartości etycznych

1

W przedszkolu obowiązuje Regulamin Pracy. Pracownicy są zapoznawani z zapisami Regulaminu.

2

Regulamin Pracy jest aktualizowany i zgodny z obowiązującym prawem.

3

W przedszkolu opracowano Kodeks Etyki pracowników

4.

Pracownicy przestrzegają zasad etycznego postępowania w relacjach:

 1. przełożony – pracownik,

 2. pracownik – pracownik,

 3. pracownik – interesant,

 4. pracownik – instytucja zewnętrzna.

5.

W przedszkolu nie występuje zjawisko mobbingu i molestowania.

6.

Dyrektor przestrzega wartości etycznych w codziennym postępowaniu i podejmowaniu decyzji.

7.

Każdy przypadek naruszenia etyki jest analizowany.


  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna