Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp z o o. w Gubinie ul.Śląska 36 specyfikacja ogólnych warunków przetargu nieograniczonegoPobieranie 457,18 Kb.
Strona2/2
Data25.04.2018
Rozmiar457,18 Kb.
1   2


Nazwa zamówienia:


Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w Przedsiębiorstwie Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie”

Znak sprawy: PUM-1/02/2013

Specyfikacja niniejsza zawiera:


Lp.

Oznaczenie części

Nazwa części

1

Część I

Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

2

Część II

Wzór umowa o świadczenie usług

3

Część III

Opis przedmiotu zamówienia


Część I

Instrukcja dla Wykonawców


Spis treści

I. Nazwa, adres Zamawiającego 5

II. Postanowienia ogólne 5

III. Opis przedmiotu zamówienia 5

IV. Termin wykonania zamówienia 6

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków 6

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 8

VII. Wykonawcy występujący wspólnie 10

VIII. Podwykonawcy 11

IX. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 11

X. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści specyfikacji ogólnych warunków przetargu nieograniczonego 11

XI. Wymagania dotyczące wadium 12

XII. Termin związania ofertą 13

XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty 13

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 14

XV. Sposób obliczenia ceny oferty 15

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 16

XVII. Tryb oceny, badania i uzupełnienia ofert 17

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 17

XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 17

XX. Warunki jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 18

XXI. Zmiany postanowień zawartej umowy 18

XXII. Postanowienia końcowe 18

XXIII. Spis załączników do SOWPN 19


 1. Nazwa, adres Zamawiającego


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie

ul.Śląska 36 , 66-620 Gubin

tel.+48/68/455 82 82

fax +48/68/455 82 65

Godziny urzędowania 7 - 15 / od poniedziałku do piątku/


 1. Postanowienia ogólne


 • Ilekroć w niniejszej specyfikacji ogólnych warunków przetargu nieograniczonego użyte jest pojęcie: „IDW”, „specyfikacja” lub „SOWPN”, należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację ogólnych warunków przetargu nieograniczonego.

 • Zamawiający udostępnia SOWPN na własnej stronie internetowej: www.pumgubin.pl w zakładce Zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert.

 • Zamawiający przekaże SOWPN Wykonawcy wyłącznie na jego pisemny wniosek, w terminie 5 dni od dnia wpływu wniosku do Zamawiającego. Specyfikacja przekazana zostanie nieodpłatnie.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

 • Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w PUM Sp. z o.o dostępny jest na stronie Zamawiającego wskazanej w dziale I SOWPN.

 • Termin „Projekt odnosi się do Projektu pn. Budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) w Przedsiębiorstwie Usług Miejskich Sp. z o.o”., dla którego została zawarta umowa o dofinansowanie w ramach działania 1.3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 • Termin System ZIT w SOWPN oznacza - System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (GIS).a) Tryb i rodzaj udzielania zamówienia

 1. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 2. Specyfikacja Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pumgubin.pl do upływu terminu składania ofert.

 3. Przedkładając swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca przyjmuje w całości i bez zastrzeżeń wzór Umowy o świadczenie Usług, stanowiący integralną część niniejszej Specyfikacja Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego i niniejszym odstępuje od jakichkolwiek własnych warunków sprzedaży.

 4. Rodzaj zamówienia: Usługi.


 1. Opis przedmiotu zamówienia


 1. Przedmiotem zamówienia jest;

Budowa GIS – dostawa i wdrożenie Komputerowego systemu – Model Infrastruktury Technicznej wraz z przeprowadzeniem usługi pozyskania danych sieciowych z systemu EWMQAPA dla obszaru obsługiwanego przez PUM Sp. z o.o. w Gubinie.


Szczegółowy zakres Usług zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Część 3 SOWPN).
Przedmiot zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV: 72263000-6

 1. Termin wykonania zamówienia


Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

a) Wykonawca musi posiadać certyfikowany przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 lub ISO 9001:2009 lub równoważny

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w punkcie VI.A.1) niniejszej SOWPN. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty wg formuły „spełnia / nie spełnia".

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:

Wykonawca winien wykazać wykonanie realizacji usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1. pięciu usług polegających na:
 1. wdrożeniu systemu GIS łącznie, w zakresie dostawy licencji, konfiguracji środowiska, migracji danych, wdrożenia i szkoleń w przedsiębiorstwie zarządzającym majątkiem sieciowym o wartości nie mniejszej niż 3000 000,oo PLN brutto każda.

b)w tym minimum jedną usługę polegającą na;


wdrożeniu systemu paszportyzacji sieci w środowisku oprogramowania GIS na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w punkcie VI.A.2) niniejszej SOWPN. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty wg formuły „spełnia / nie spełnia".

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

Wykonawca winien dysponować następującymi osobami (kluczowi specjaliści) lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji następujących osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

(i) Kierownik projektu (przynajmniej 1 osoba) posiadający:


- co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji minimum 2 projektami GIS jako kierownik o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto każdy

- posiadać certyfikat PRINCE2 lub równoważny,

- dobrą znajomość języka polskiego, w mowie i w piśmie; lub zapewnienie tłumacza.

(ii) Kierownik wdrożenia (przynajmniej 1 osoba) posiadający:


- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe we wdrażaniu systemu informatycznego GIS o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto każdy;

- dobrą znajomość języka polskiego, w mowie i w piśmie; lub zapewnienie tłumacza.

(iii) Architekt rozwiązania (przynajmniej 1 osoba), w zakresie projektowania architektury systemów posiadający:
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji architekta lub analityka systemów w co najmniej 2 projektach informatycznych polegających na wdrożeniu systemu informacji przestrzennej GIS o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto każdy.

- posiada certyfikat potwierdzający znajomość oferowanego rozwiązania GIS.

- dobrą znajomość języka polskiego, w mowie i w piśmie; lub zapewnienie tłumacza.

(iv) Analityk z obszaru GIS (przynajmniej 1 osoba) posiadający:


- co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji analityka w co najmniej 2 projektach informatycznych polegających na wdrożeniu systemu informacji przestrzennej GIS o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto każdy

- dobrą znajomość języka polskiego, w mowie i w piśmie; lub zapewnienie tłumacza.

- posiada certyfikat potwierdzający znajomość oferowanego w ramach zamówienia systemu GIS.

(v) Specjalista z obszaru technologii i administracji systemem i bazami danych posiadający:

- co najmniej 3-letnie doświadczenie z zakresu obszaru technologii i administracji systemem oraz bazami danych;

- certyfikat potwierdzający znajomość proponowanego przez przyszłego Wykonawcę rozwiązania.

- dobrą znajomość języka polskiego, w mowie i w piśmie; lub zapewnienie tłumacza.
(vi) Programista (przynajmniej 3 osoby) posiadający:


 • co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku programisty.

 • dobrą znajomość języka polskiego, w mowie i w piśmie; lub zapewnienie tłumacza.

(vii) Konsultant (przynajmniej. 1 osoba) posiadający:

 • co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku konsultanta w zakresie GIS

 • dobrą znajomość języka polskiego, w mowie i w piśmie; lub zapewnienie tłumacza.


ZAMAWIAJĄCY WYMAGA, ABY WYKONAWCA POSIADAŁ ŚRODOWISKO DEWELOPERSKIE:

1.Kompletne środowisko tożsame z docelowym środowiskiem produkcyjnym

2.Dysponował specjalistycznymi narzędziami wspomagającymi administrowanie,

optymalizację oraz natychmiastową reakcję na zgłaszane błędy.
PONADTO WYKONAWCA POWINIEN DYSPONOWAĆ PROFESJONALNYM WDROŻONYM,SYSTEMEM PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH, DO KTÓREGO BĘDĄ MIELI BEZPOŚREDNI DOSTĘP WYTYPOWANI PRACOWNICY ZAMAWIAJĄCEGO, W KTÓRYM REALIZUJE OBSŁUGĘ ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH DLA KLIENTÓW KOMERCYJNYCH OD CO NAJMNIEJ 5 LAT.
Wymagania do Systemu rejestracji i śledzenia błędów:


 1. Na licencji GNU General Public License (GPL)

- celem licencji GNU GPL jest przekazanie użytkownikom czterech podstawowych wolności

- wolność uruchomienia programu w dowolny celu

- wolność analizowania, jak program działa i dostosowania go do swoich potrzeb

- wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu

- wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń

2. Do pracy wymaga dowolnego serwera WWW (Widows,Unix/Linux,MacOS i inne) obsługujące PHP oraz serwera bazy danych (MySQL,PostregeSQl,DB2,MS SQL lub Oracle)

3. Możliwość uruchomienia systemu zgłoszeniowego w dowolnej przeglądarce internetowej

4. Przyjazne i przejrzyste dla użytkownika GUI

- intuicyjna w obsłudze rejestracja zgłoszeń(aplikacja odpowiada wymagane pole)

- jasny przegląd stanu realizacji poszczególnych zgłoszeń ( statusy mają nadane odpowiednie kolory)

- możliwość przekazywania zgłoszeń innym użytkownikom

- dodawanie prywatnych , publicznych załączników i komentarzy

- łączenie powiązanych zgłoszeń

- możliwość przenoszenia zgłoszeń pomiędzy projektami

- możliwość dodawania odnośników (linków)w komentarzach do innych zgłoszeń i komentarzy

- szeroki zakres możliwości wyszukiwania zgłoszeń (za pomocą dostępnych filtrów)

- możliwość zapisywania własnych filtrów

5. Obsługa ponad 60 wersji językowych , w tym języka polskiego

6. Ogromne możliwości konfiguracyjne.

- możliwość nadawania użytkownikom zróżnicowanych uprawnień(m.in. nadawania odpowiednich poziomów-dostępu do poszczególnych projektów) • możliwość indywidualnej konfiguracji automatycznych powiadomień otrzymywanych pocztą elektroniczną

 • zarządzanie projektami i użytkownikami

 • możliwość tworzenia podprojektów

 • możliwość dodawania dodatkowych pól(wykorzystywanych podczas rejestracji nowych zgłoszeń,dzięki czemu można uzyskać więcej istotnych informacji)

7. Możliwość monitorowania zgłoszeń

8. Możliwość tworzenia statystyk i raportów

9. Automatyczne tworzenie listy zmian do wersji

10.Zapis listy zgłoszeń w formacie WORD i EXSEL


W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie.

Wykonawca składa oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia wymienione w pkt. V.1.3) – (i),(ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia

Wskazane w pkt. V.1.3) – (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w dziale VI.A.3) i VI.A.4) niniejszej IDW. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty wg formuły „spełnia / nie spełnia". 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej

a) w zakresie sytuacji finansowej Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN lub jej równowartość w walucie.

Do przeliczenia wszelkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Ten sam kurs przeliczeniowy zamawiający przyjmuje przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.b) Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż w wysokości 1.500.000,00 PLN.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w punkcie VI.A.5) i VI.A.6) niniejszej IDW.

Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty wg formuły „spełnia / nie spełnia". 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 2. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy:

1) Wykonawca przedłoży wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty;

2) przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniuA. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w załączniku nr 4 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe oświadczenie musi być złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), oraz przedłożyć dokument o którym mowa w dziale V.1.a)

 2. Wykaz zamówień (usług) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. 1. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób (kluczowych specjalistów), którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Wykaz winien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW. Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz.

 2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według załącznika nr 6 do niniejszej IDW;

 3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może być złożona według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW).

 4. Aktualna polisa (opłacona) lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 PLN lub jej równowartość wg kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego, ważną co najmniej w dniu składania oferty.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, podpisane przez te podmioty.

W przypadku, gdy wykonawca, oświadczając, że spełnia warunki udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt. VI.B podpisanych przez te podmioty [wykonawca nie podpisuje dokumentów składanych przez te podmioty].


B. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy

    1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


C. Wykonawcy zagraniczni:

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dział VI.B pkt. 1-3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości [dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert],

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert].

2) Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie i dokumenty składa każdy z wykonawców oddzielnie.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu oraz czy wykonawca podlega odrzuceniu z postępowania zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia – nie spełnia.

Dokumenty muszą być złożone wraz z ofertą w formie oryginałów lub kopii poświadczonych na każdej stronie dokumentu za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.Uwaga: Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
D. Inne dokumenty:

 1. Formularz Oferty;

 2. Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/ cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych;

 3. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną (Partnerów). Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

 4. Dowód wniesienia wadium;

 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób), na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków;

 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie V.1.4) lit. a  niniejszej IDW, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w punkcie VI.A.5) niniejszej IDW, dotyczącej tych podmiotów;

 7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganej przez zamawiającego przedstawia inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

 8. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt. VI.B. i pkt. VI.C. Dokumenty wymienione w pkt. VI.A. i pkt. VI.D., podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie.

 9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie VI.D.6) niniejszej IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub ten podmiot.

 11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


 1. Wykonawcy występujący wspólnie


 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja/spółki cywilne).

 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 3. Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają wraz z ofertą dokument, z którego wynika pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2.

 4. Wszelkie zawarte w SOWPN warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.

 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.


 1. Podwykonawcy


Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. Jeżeli wykonawca ma zamiar realizować zamówienie przy udziale podwykonawców, to w swojej ofercie – oświadczeniem zawartym w formularzu oferty, musi wskazać tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


 1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami


 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

 3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw.

 4. W przypadku konieczności złożenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści oferty lub złożonych dokumentów – wyjaśnienia te mogą być składane faksem.

 5. W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez wykonawcę dokumentów – składane są one w formie określonej odpowiednio dla uzupełnianego dokumentu.

 6. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 7. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt. IX.6 oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

 8. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem (w tym wnioski o wyjaśnienie treści SOWPN) należy kierować na adres wskazany w pkt I SOWPN.

 9. W sprawach związanych z przedmiotowym zamówieniem oraz  sprawach procedur postępowania należy kontaktować się z Panem Zenon Tomczyk 68 455 82 70 Godziny pracy zamawiającego: 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.


 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści specyfikacji ogólnych warunków przetargu nieograniczonego


 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SOWPN. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SOWPN wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SOWPN, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej www.pumgubin.pl w zakładce Zamówienia).

 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SOWPN a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SOWPN.

 4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SOWPN, która nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SOWPN oraz umieści taką informację na stronie internetowej www.pumgubin.pl, w zakładce Zamówienia).


 1. Wymagania dotyczące wadium


 1. W niniejszym postępowaniu zamawiający, żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium:20.000,00 (słownie: dwadzieściatysięcy 00/100) PLN.

 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 1. Miejsce i sposób wniesienia wadium:

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem w PLN na następujący rachunek zamawiającego:

Nazwa zmawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Adres: ul. Śląska 36 66-620 Gubin

Kod Swift: WBKPPLPP

IBAN: PL

Bank: BZWBK S.A. O/Gubin ul.Piastowska 4 66-620 Gubin72 1090 1548 0000 0000 5400 2386

2) Jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć w dziale księgowości zamawiającego PUM Sp. z o.o. ul.Śląska 36 66-620 Gubin w godz. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy, a kserokopię dołączyć do oferty.
 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

- wezwany do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 1. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w pkt. 4, dział XI.

Uwaga:

W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji - musi być ona co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji (zgodny z terminem związania ofertą),

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, iż „wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz beneficjenta w przypadku, gdy odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, nie złożył dokumentów i oświadczeń, o których mowa w dziale V i VI SOWPN, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.

Powyższe postanowienie odnosi się również do poręczeń bankowych. 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

 2. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium na czas krótszy niż okres związania ofertą zamawiający będzie traktował tak, jakby wadium nie zostało wniesione.

 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

a) upłynął termin związania ofertą;

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.


 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b) którego oferta została odrzucona.
 1. Termin związania ofertą


 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie okresu związania ofertą to jego oferta nie będzie podlegała przyjęciu.


 1. Opis sposobu przygotowywania oferty


 1. Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony, w tym celu należy dołączyć do oferty dokument lub dokumenty, z których wynika uprawnienie do podpisania oferty i dokumentów złożonych wraz z ofertą np.: statut spółki itp. (o ile uprawnienie to nie wynika bezpośrednio z dokumentu, o którym mowa w pkt VI.B.1 SOWPN).

W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą (o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, i o których mowa wyżej) i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (indywidualnie lub jako partner w ofercie składanej wspólnie z innymi podmiotami – konsorcjum, spółka cywilna, itp.).

 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

 2. Oferta wraz z załącznikami winna być czytelna, napisana trwale (np. w postaci wydruku komputerowego, maszynopisu lub rękopisu – długopisem albo nieścieralnym atramentem).

 3. Formularz oferty oraz wszystkie oświadczenia należy złożyć w oryginale. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

 4. Oferta wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie (zszyta, zbindowana, itp.), tak aby uniemożliwić ewentualną utratę stron oferty i załączonych do niej dokumentów.

 5. Treść oferty musi odpowiadać treści SOWPN.

 6. Wszystkie formularze (wzory) załączone do SOWPN powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SOWPN.

 7. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu zawierającego, co najmniej oznaczenie firmy i siedziby wykonawcy.

 8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Strony oferty oraz wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 9. Wykonawca może zastrzec w ofercie – oświadczeniem zawartym w formularzu oferty (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SOWPN), iż zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503). Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności.

 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 11. Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

 12. Na ofertę składają się:

1) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SOWPN (zaleca się by formularz oferty stanowił pierwszą stronę oferty);

2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (wzór stanowi załącznik nr 5 do SOWPN);

3) dokumenty określone w dziale VI.A;

4) dokumenty określone w dziale VI.B;

5) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy;

6) dowód wniesienia wadium. 1. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oprócz wymagań określonych w pkt. 1-5 powyżej, winna spełniać następujące wymagania:

1) formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „wykonawcę” – w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

2) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji, faks i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszelka korespondencja dotycząca postępowania prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik);

3) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak: koncesje, odpis z właściwego rejestru, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;

4) dokumenty wspólne, takie jak: formularz ofertowy, itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Gubinie ul.Śląska 36 – sekretariat, w terminie do dnia 05.03.2013 r. do godz. 9:00. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty na miejsce i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego miejsca odpowiada wykonawca.

 2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i zaadresować na:


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

ul.Śląska 36

66-620 Gubin

i opisać następująco:Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) PUM Sp. z o.o.

nie otwierać przed dniem 05.03.2013 r. przed godz. 9:30

 1. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jak wyżej należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po terminie.

 2. O złożeniu oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta zostanie złożona po terminie oraz zwróci ją wykonawcy.

 3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Gubinie ul.Śląska 36 w dniu 05.03.2013 r. o godz. 9:30.

 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców i ceny zawarte w ofertach.

 7. Informacje podane podczas otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składanie ofert, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej i oznaczonej „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

 9. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane i zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania, po terminie otwarcia ofert.


 1. Sposób obliczenia ceny oferty


 1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SOWPN określone w części: 1, 2 i 3 oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, w tym obejmujące m. in. podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Dla potrzeb oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć 23% stawkę należnego podatku VAT.

 3. Zaoferowana cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy. Podana cena oferty będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy, nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych w SOWPN.

 4. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Wykonawca dokonując obliczenia ceny winien wycenić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

 5. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Cena ofertowa musi obejmować koszty wszystkich prac, których konieczność wykonania wynika z OPZ i obowiązków Wykonawcy. Wynagrodzenie to obejmuje również koszty dojazdu, noclegu i wszelkie inne wydatki, które Wykonawca będzie musiał ponieść celem wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

 6. W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty i prace, gdziekolwiek je opisano lub zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia (czytaj łącznie wszystkie dokumenty).

 7. W Formularzu Oferty (załącznik nr 1do IDW) - należy podać cenę oferty wyrażoną w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, tj. wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

 8. W celu obliczenia ceny ofertowej przez Wykonawcę na realizację zadania Zamawiający załączył w części III -Opis przedmiotu zamówienia.

 9. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części 2 niniejszej SOWPN. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

 10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert


 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował jednym kryterium oceny ofert: cena – waga 100.

 2. Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia obliczona przez wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w formularzu oferty. Liczba punktów, jaką może uzyskać oferta zostanie obliczona według wzoru:

gdzie:

C – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie

Cn – najniższa cena brutto spośród cen zaproponowanych w ofertach

Cb – cena brutto ocenianej oferty

100 – waga kryterium.


 1. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów (100 pkt.).

 2. Jeżeli zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) wykonawca nie będzie spełniał warunków udziału w postępowaniu;

2) treść oferty nie odpowiada treści warunków przetargu zawartych w SOWPN;

3) wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących treści oferty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego;

4) wykonawca złożył w ofercie nieprawdziwe oświadczenia lub przedstawił nieprawdziwe informacje mające wpływ na wybór oferty;

5) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w dziale XVII SOWPN, pkt .4, ppkt. c. 1. Zamawiający nie wybierze oferty, jeżeli:

1) oferta nie jest najkorzystniejsza w świetle kryterium oceny ofert, określonym w pkt. 1;

2) oferta została odrzucona przez Zamawiającego;

3) oferta złożona została przez wykonawcę, który złożył więcej niż jedną ofertę w postępowaniu,

4) oferta dodatkowa będzie zawierać cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie;

5) cena oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

6) oferta zawiera zastrzeżenie jej zmiany lub uzupełnienia;

7) wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, nie spełniające warunków określonych w dziale XIII pkt.10 SOWPN.


 1. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

 2. Za termin dokonania wyboru oferty przez zamawiającego uważa się datę przekazania pisma, zawierającego zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 7, w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią.

 3. Zamawiający zawiadomi na piśmie wykonawcę o nie wybraniu jego oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zostanie wybrana oferta następna w kolejności po najkorzystniejszej, bez przeprowadzania ponownej jej oceny.

 5. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3) w przypadku, o którym mowa w pkt. 4, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4) zamawiający odwołał ogłoszenie;

5) postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem warunków przetargu, mającym wpływ na wybór oferty;

6) umowa może być nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 1. O zamknięciu postępowania zamawiający zawiadomi na piśmie, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) w przypadku, o którym mowa w pkt. 11 ppkt. 4, otrzymali SOWPN;

2) złożyli oferty.
 1. Tryb oceny, badania i uzupełnienia ofert


 1. Oceny ofert dokona komisja, wyznaczona przez zamawiającego.

 2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

 3. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w dziale VI SOWPN, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem nie przyjęcia oferty.

 4. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SOWPN, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


 1. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa według wzoru przedstawionego w części 2 SOWPN.

 2. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna), zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.


 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


 1. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 2. Informacje ogólne.

1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

2) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN.

3) Jeżeli, Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.


 1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.

 1. Forma zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

1) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy Zamawiającego.

3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5) W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może, bez zgody Zamawiającego, dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ppkt. 1), jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

8) Zamawiający, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do Wykonawcy zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie zastrzeżeń w terminie 3 dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.


 1. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni zgodnie z zapisami Umowy o świadczenie usług.


 1. Warunki jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania umowy. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez obie strony.


 1. Zmiany postanowień zawartej umowy


 1. Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany:

 1. opóźnienia terminu wykonania zamówienia;

 2. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi kwalifikacjami,

 3. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej VAT uwzględnionej w Formularzu ofertowym;

 4. działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

 5. nieprzewidzianych trudności technicznych związanych z wdrażaniem systemu.

O ile takie przypadki będą miały miejsce, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania daty czasu trwania Umowy o świadczenie usługi / lub innych warunków Umowy.


 1. Postanowienia końcowe


 1. Przed upływem terminu złożenia ofert zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany oraz odwołania warunków przetargu.

 2. Protokół (dokumentacja) postępowania podlega udostępnieniu, z zastrzeżeniem, że:

1) protokół z postępowania jest jawny, o ile nie zawiera informacji nie podlegających ujawnieniu, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

2) protokół podlega udostępnieniu z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ppkt. 1;

3) protokół udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub zamknięciu postępowania.

 1. Spis załączników do SOWPN


Załącznik nr 1 – Wzór Formularza oferty;

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych zamówień;

Załącznik nr 3 – Wykaz osób (Kluczowych Specjalistów) uczestniczących w wykonaniu zamówienia;

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu;

Załącznik nr 5 – Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (Wzór);

Załącznik nr 6 – oświadczenie Wykonawcy o posiadanych uprawnieniach niezbędnych do wykonania zamówienia w stosunku do osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.


Zatwierdził Prezes Zarządu PUM Sp. z o.o.


Leszek Linda

Gubin dnia,.....................................

Załącznik nr 1 do IDW
FORMULARZ OFERTY
NA ZADANIE POD NAZWĄ:
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) w PUM Sp. z o.o. w Gubinie”
Znak sprawy: GIS – PUM-1/02/2013
1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

ul. Śląska 36

66 – 620 Gubin

Polska
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
Lp.

Nazwa(y) Wykonawców

Adres(y) Wykonawcy(ów)

1.2.1 Wykonawca modeluje tabele w zależności od swego składu.
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

/dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne - Pełnomocnik/
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr Faxu

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SOWPN dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SOWPN (część: 1, 2 i 3), wyjaśnień do SOWPN oraz jej modyfikacjami,
3) cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

Kwota netto: …........................................................................................... PLN

(słownie: …....................................................................................................................................... PLN)

plus podatek VAT w wysokości 23 %, tj. w kwocie: ….................................... PLN

(słownie: …....................................................................................................................................... PLN)

co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości: ............................................. PLN

(słownie: ..................................................................................................................................................... PLN)

Cena ryczałtowa wymieniona w pkt 4.3) w w rozbiciu na poszczególne etapy wdrożenia przedstawia się następująco:

a) Etap 1 - Analiza Przedwdrożeniowa (analizy i ekspertyzy) …............. , ….... brutto

b) Etap 2 - Dostawa sprzętu i oprogramowania …............. , ….... brutto

c) Etap 3 - Instalacja i konfiguracja oprogramowania narzędziowego …............. , ….... brutto

d) Etap 4 - Operacja na danych(migracja danych) …............. , ….... brutto

e) Etap 5 - Prace programistyczne …............. , ….... brutto

f) Etap 6 – Testy …............. , ….... brutto

g) Etap 7 – Szkolenia …............. , ….... brutto

h) Etap 8- Konsultacje …............. , ….... brutto


4) oferujemy termin wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SOWPN,
5) jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert,
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części 2 SOWPN,
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie umowy zgodnie z treścią pkt. XIX IDW,
8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,
9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
10) Prace objęte zamówieniem Wykonawca zamierza wykonać siłami własnymi za wyjątkiem prac podanych w poniższym punkcie.
11) Następujące prace Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom (wypełnić, o ile dotyczy):


Lp.

Zakres

1
212) wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.
Lp.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)

od do

a)


13) Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które Zamawiający zwraca wadium w przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu: ......................................................


…....................................................................................................

Data, Podpis osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy2 Wykonawca usuwa niepotrzebne


    1. Załącznik nr 2 do IDW

Wzór wykazu wykonanych zamówień


Nazwa zamówienia:

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej(GIS) PUM Sp. z o.o. w Gubinie”


Znak sprawy: GIS-PUM-1/02/2013
ZAMAWIAJĄCY:

Przedsięnbiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

ul.Śląska 36

66-620 Gubn
WYKONAWCA:

Lp.

Nazwa Wykonawcy1)

Adres Wykonawcy1)1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z IDW.
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

OŚWIADCZAMY, ŻE:

Stosownie do treści IDW wykonaliśmy następujące zamówienia, obejmujące wymienione poniżej usługi:Lp.

Dokładny opis wykonanej usługi

Wartość usługi 2). (jeżeli wymagana)

Daty wykonania (rozpoczęcie - zakończenie)

Podmiot zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)


1.


2.


3.


2) Wykonawca spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podaje w tej kolumnie wymagane dane dodatkowo w walucie podanej w dokumentach potwierdzających należyte wykonanie zamówienia, przy czym przeliczenia na PLN Wykonawca winien dokonać według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęty kurs przeliczenia na PLN.

Podpisy:


Lp.

Nazwa Wykonawcy

Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy

Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość

i data


1.

    1. Załącznik nr 3 do IDW


Wzór wykazu osób (Kluczowych Specjalistów) uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

ul.Śląska 36

66-620 Gubin
WYKONAWCA:

Lp.

Nazwa Wykonawcy1)

Adres Wykonawcy1)1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców lub nazwę i adres Pełnomocnika, zgodnie z IDW.
WYKAZ OSÓB (KLUCZOWYCH SPECJALISTÓW) UCZESTNICZĄCYCH W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Budowa Systemu Infrmacji Przestrzennej (GIS) PUM Sp. z o.o. w Gubinie”
Znak sprawy:GIS-PUM-1/02/2013
Stosownie do wymagań Zamawiającego określonych w SOWPN, przedstawiamy poniżej wykaz osób (Kluczowych Specjalistów), które będą uczestniczyć w wykonywaniu ww. zamówienia:


STANOWISKO /

IMIĘ I NAZWISKO /Wykształcenie

Doświadczenie

(z podaniem wartości w PLN2) jeżeli dotyczy)Pełniona funkcja/zakres wykonywanych usług

Kierownik Projektu -

..................................
Kierownik wdrożenia

..............................
Architekt rozwiązania

..............................
Analityk z obszaru GIS

..........................................
Specjalista ds. technologii i administracji systemem i bazami danych

..........................................
Programista(ci)


Konsultant


2) Wykonawca spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podający w tej kolumnie wymagane dane dodatkowo w walucie innej niż PLN, dokonuje przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiajacego . Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęty kurs przeliczenia na PLN.
Podpisy:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy

Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość

i data


1.


2.


    1. Załącznik nr 4 do IDW

O Ś W I A D C Z E N I A WYKONAWCY


Nazwa zamówienia:
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) PUM Sp. z o.o. w Gubuine”

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………...........................................


………………………………………………………………………………………………...........................................
Ubiegając się o udzielenie powyższego zamówienia oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Data: ..................................... …....................………………………………….(czytelny podpis lub imienna pieczątka i nieczytelny podpis osoby /osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)


Załącznik Nr 5do IDW

[WZÓR]
INFORMACJA BANKU LUB SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ, W KTÓRYCH WYKONAWCA POSIADA RACHUNEK, POTWIERDZAJĄCA POSIADANE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI FINANSOWE LUB ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ WYKONAWCY

Nazwa zamówienia:

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) PUM Sp. z o.o. w Gubinie”

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiebiorstwo Usług Miejskich S.z o.o.

ul.Śląska 36

66-620 Gubin
Szanowni Państwo,

My, niżej podpisani, niniejszym informujemy, że .................................. [nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / składającego ofertę wspólną z wykonawcami: .........................................................], posiadacz rachunku w naszym banku [kasie oszczędnościowo-kredytowej] posiada na tym rachunku środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż ............................... PLN (słownie: .................................... złotych) / uzyska w naszym banku [kasie oszczędnościowo-kredytowej] kredyt w wysokości nie mniejszej niż ............................... PLN (słownie: .................................... złotych) w przypadku przyznania mu Umowy na realizację ww. zamówienia publicznego.


Sporządzono w ………….., dnia .............../............../.........
Nazwisko i imię: …………………………… W imieniu: …………………
Podpis: ……………..

[pieczęć banku / pieczęć kasy oszczędnościowo-kredytowej]
 1. Załącznik Nr 6 do IDW 2. Wykonawca:

 3. Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

  Lp.

  Nazwa(y) Wykonawców

  Adres(y) Wykonawcy(ów) 4. Składając ofertę w postępowaniu pt:

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS)PUM Sp. z o.o.w Gubinie”

 1. oświadczam(y), że:

 2. osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, wskazane w zał. nr 3 do IDW posiadają:

 3. uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia.

 4. (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna