Przedmiotowy system oceniania z matematyki w Zespole Szkół w SobolewiePobieranie 87,16 Kb.
Data24.04.2018
Rozmiar87,16 Kb.

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

w Zespole Szkół w Sobolewie


 1. Na ocenę semestralną i roczną składają się:

 1. sprawdziany

Po każdym dziale uczeń pisze sprawdzian z wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie procesu uczenia się i nauczania. W przypadku nieobecności ucznia nauczyciel ustala nowy termin pisania sprawdzianu. Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu (tylko oceny niedostatecznej) w terminie ustalonym z nauczycielem (do 14 dni od daty jej wystawienia). Uczniowie odpowiednio wcześniej (co najmniej tydzień) otrzymują informację o mającym się odbyć sprawdzianie. Nauczyciel zaznacza w dzienniku elektronicznym w terminarzu jego datę.

Na prośbę rodzica nauczyciel udostępnia pracę ucznia w szkole. 1. kartkówki

umiejętności i wiadomości z trzech ostatnich jednostek tematycznych mogą być sprawdzane przez krótkie prace pisemne – kartkówki. Krótkie sprawdziany nie zawsze zawierają zadanie na ocenę celującą, mogą być niezapowiedziane i nie podlegają poprawie.

 1. odpowiedzi ustne

Odpowiedzi ustne obejmują materiał z 1-3 ostatnich tematów.

 1. prace domowe

Ilościowe sprawdzanie prac domowych może odbywać się na każdej lekcji. Jednodniowa nieobecność nie zwalnia ucznia z konieczności uzupełnienia notatki i odrobienia pracy domowej.

 1. prace praktyczne

Uczeń może otrzymać ocenę za prace praktyczne (bryły, plansze, plakaty, pomoce itp.)

 1. osiągnięcia w konkursach

Udział i bardzo dobre wyniki w konkursach matematycznych

  1. awans do następnego etapu lub osiągnięcie tytułu laureata – celujący

  2. wyniki na poziomie wyższym niż przeciętne - bardzo dobry

  3. za udział w konkursie ocena nie jest wystawiana

 1. postawa wobec przedmiotu i aktywność

Uczeń bierze czynny udział w toku lekcyjnym.

Uczeń przychodzi przygotowany na lekcje (ma zeszyt, podręcznik, przyrządy, odrobioną pracę domową). W przypadku nieprzygotowania powinien zgłosić to nauczycielowi na początku lekcji. W semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie tyle razy, ile w tygodniu jest przedmiot. W przypadku wykorzystania nieprzygotowań uczeń dostaje ocenę niedostateczną. 1. Sprawdziany wiedzy mają formę pisemną.

 2. Plan sprawdzianów:

 1. minimum 3 prace klasowe w ciągu semestru

 2. sprawdziany wiadomości i umiejętności z matematyki po zakończeniu realizacji danego działu

4. Uczniom z opiniami Poradni PP o dostosowaniu wymagań do indywidualnych potrzeb nauczyciel dostosowuje wymagania.

Wymagania na poszczególne oceny:


Klasa IV


Ocena dopuszczająca

Uczeń:


 • dodaje liczby bez przekraczania progu dziesiątkowego,

 • odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekraczania progu dziesiątkowego,

 • mnoży liczby jednocyfrowe,

 • odczytuje współrzędne punktów zaznaczonych na osi liczbowej (proste przypadki),

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia,

 • zamienia jednostki czasu (godziny na minuty, minuty na sekundy, kwadranse na minuty, godziny na kwadranse),

 • zapisuje słownie godziny przedstawione na zegarze,

 • oblicza upływ czasu, np. od 12:30 do 12:48,

 • podaje czas trwania roku zwykłego i roku przestępnego (liczbę dni),

 • spośród podanych liczb wybiera liczby podzielne przez 10, 5, 2,

 • przedstawia drugą i trzecią potęgę za pomocą iloczynu takich samych czynników

 • oblicza wartości dwudziałaniowych wyrażeń arytmetycznych,

 • odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi (w zakresie 1 000 000),

 • zapisuje cyframi liczby podane słowami (w zakresie 1 000 000),

 • mnoży i dzieli liczby zakończone zerami przez liczby jednocyfrowe,

 • szacuje wynik dodawania dwóch liczb dwu- i trzycyfrowych,

 • dodaje i odejmuje pisemnie liczby z przekraczaniem kolejnych progów dziesiątkowych,

 • mnoży pisemnie liczbę wielocyfrową przez liczbę jednocyfrową,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania pisemnego,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia liczby wielocyfrowej przez liczbę jednocyfrową,

 • rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: punkt, odcinek, prostą,

 • wskazuje punkty należące do odcinka i do prostej,

 • wskazuje na rysunku proste i odcinki prostopadłe oraz równoległe,

 • kreśli odcinek o podanej długości,

 • rozróżnia wśród czworokątów prostokąty i kwadraty,

 • kreśli prostokąty, których wymiary są wyrażone tą samą jednostką,

 • kreśli kwadraty o podanych wymiarach,

 • rysuje przekątne prostokątów,

 • wyróżnia wielokąty wśród innych figur i podaje ich nazwy,

 • wymienia różne jednostki długości,

 • oblicza obwód wielokąta, którego długości boków są wyrażone tą samą jednostką,

 • wybiera spośród podanych figur te, które mają oś symetrii,

 • wskazuje środek, promień i średnicę koła i okręgu,

 • kreśli okrąg i koło o danym promieniu i o danej średnicy,

 • kreśli odcinek o podanej długości w podanej skali,

 • wskazuje i nazywa: licznik, mianownik, kreskę ułamkową,

 • odczytuje i zapisuje ułamki zwykłe (słownie i cyframi),

 • porównuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,

 • przedstawia ułamek właściwy w postaci ilorazu,

 • zapisuje iloraz w postaci ułamka zwykłego,

 • rozszerza i skraca ułamek zwykły przez podaną liczbę,

 • dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach bez przekraczania jedności,

 • odczytuje i zapisuje ułamek dziesiętny,

 • zapisuje ułamek dziesiętny bez kreski ułamkowej,

 • dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym,

 • mierzy i porównuje pola figur za pomocą kwadratów jednostkowych,

 • wymienia podstawowe jednostki pola,

 • wskazuje przedmioty, które mają kształt: prostopadłościanu, sześcianu, graniastosłupa, walca, stożka, kuli,

 • wymienia podstawowe jednostki objętości.Ocena dostateczna


Uczeń (oprócz spełnienia wymagań na ocenę dopuszczającą):

 • zaznacza podane liczby naturalne na osi liczbowej,

 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekraczaniem progu dziesiątkowego,

 • stosuje prawa łączności i przemienności dodawania,

 • oblicza składnik, gdy jest podana suma i drugi składnik (w zakresie 100),

 • oblicza odjemną, gdy jest podany odjemnik i różnica (w zakresie 100),

 • oblicza odjemnik, gdy jest podana odjemna i różnica (w zakresie 100),

 • oblicza jeden czynnik, gdy dany jest drugi czynnik i iloczyn (w zakresie 100),

 • oblicza dzielną, gdy dane są dzielnik i iloraz (w zakresie 100),

 • oblicza dzielnik, gdy dane są dzielna i iloraz (w zakresie 100),

 • wymienia dzielniki danej liczby dwucyfrowej,

 • wykonuje dzielenie z resztą (w zakresie 100),

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia lub dzielenia z resztą,

 • dzieli liczbę dwucyfrową przez liczbę jednocyfrową (w zakresie 100),

 • oblicza upływ czasu, np. od 14:29 do 15:25,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z wykorzystaniem obliczeń kalendarzowych i zegarowych,

 • szcza podany rok odpowiedniemu stuleciu,

 • oblicza kwadrat i sześcian liczby naturalnej,

 • zapisuje iloczyn takich samych dwóch lub trzech czynników za pomocą potęgi,

 • podaje przykłady liczb podzielnych przez 10, przez 5, przez 2,

 • wybiera spośród podanych liczb liczby podzielne przez 9, przez 3,

 • odczytuje i zapisuje słownie liczby zapisane cyframi,

 • zapisuje cyframi liczby podane słowami,

 • zapisuje słownie i cyframi kwoty złożone z banknotów i monet o podanych nominałach,

 • mnoży i dzieli liczby z zerami na końcu,

 • oblicza wartości trójdziałaniowych wyrażeń arytmetycznych,

 • szacuje wynik odejmowania dwóch liczb (dwucyfrowych, trzycyfrowych),

 • mnoży pisemnie przez liczby dwucyfrowe,

 • mnoży pisemnie liczby zakończone zerami,

 • dzieli pisemnie liczby wielocyfrowe przez liczby jednocyfrowe,

 • sprawdza poprawność wykonanych działań,

 • rysuje prostą równoległą i prostą prostopadłą do danej prostej,

 • rozwiązuje elementarne zadania z wykorzystaniem własności boków i kątów prostokąta i kwadratu,

 • oblicza liczbę przekątnych w wielokącie,

 • zamienia jednostki długości, np.: metry na centymetry, centymetry na milimetry,

 • kreśli osie symetrii figury,

 • podaje zależność między promieniem a średnicą koła i okręgu,

 • oblicza wymiary figur geometrycznych i obiektów w skali wyrażonej niewielkimi liczbami naturalnymi,

 • oblicza w prostych przypadkach rzeczywistą odległość na podstawie mapy ze skalą mianowaną,

 • zamienia ułamki niewłaściwe na liczby mieszane,

 • zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe,

 • dodaje ułamki do całości,

 • odejmuje ułamki od całości,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i z zastosowaniem odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach,

 • mnoży ułamek przez liczbę naturalną bez przekraczania jedności,

 • porównuje ułamki dziesiętne,

 • mnoży i dzieli liczby dziesiętne przez 10, 100, 1000,

 • zamienia liczbę dziesiętną na ułamek zwykły, a ułamek zwykły na liczbę dziesiętną,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000,

 • oblicza pole prostokąta i kwadratu, których wymiary są wyrażone tą samą jednostką,

 • rozwiązuje elementarne zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania pola i obwodu prostokąta,

 • opisuje prostopadłościan i sześcian, wskazując wierzchołki, krawędzie, ściany,

 • opisuje graniastosłup, wskazując ściany boczne, podstawy, krawędzie, wierzchołki,

 • mierzy objętość sześcianu sześcianem jednostkowym.Ocena dobra


Uczeń (oprócz spełniania wymagań na ocenę dostateczną):

 • zaznacza na osi liczbowej punkty spełniające określone warunki,

 • dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne z przekraczaniem progu dziesiątkowego,

 • mnoży w pamięci liczby jednocyfrowe przez liczby dwucyfrowe (w zakresie 100),

 • rozwiązuje typowe zadania z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia,

 • wykonuje obliczenia zegarowe i kalendarzowe,

 • rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 10, przez 5, przez 2,

 • oblicza wartości wielodziałaniowych wyrażeń arytmetycznych,

 • zapisuje i odczytuje liczby wielocyfrowe, w których kilkakrotnie występuje cyfra zero,

 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb zakończonych zerami,

 • mnoży pisemnie liczby wielocyfrowe,

 • korzysta z obliczeń pisemnych do wyznaczenia odjemnej, gdy są podane odjemnik i różnica,

 • korzysta z obliczeń pisemnych do wyznaczenia odjemnika, gdy są podane odjemna i różnica,

 • rozwiązuje typowe zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania, odejmowania i mnożenia przez liczby jednocyfrowe sposobem pisemnym,

 • rysuje odcinek równoległy i odcinek prostopadły do danego odcinka,

 • wymienia własności boków i kątów prostokąta i kwadratu,

 • rysuje czworokąty i pięciokąty spełniających określone warunki,

 • oblicza długość boku prostokąta przy danym obwodzie i drugim boku,

 • rysuje figurę mającą dwie osie symetrii,

 • oblicza rzeczywiste wymiary obiektów, znając ich wymiary w podanej skali,

 • zaznacza na osi liczbowej ułamki zwykłe i dziesiętne,

 • dodaje lub odejmuje liczby mieszane o takich samych mianownikach,

 • porównuje ułamki zwykłe o takich samych licznikach,

 • rozwiązuje zadania, wykorzystując rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach oraz mnożenia ułamków zwykłych przez liczby naturalne,

 • zamienia liczby mieszane na liczby dziesiętne,

 • porządkuje liczby dziesiętne według podanych kryteriów,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych przez 10, 100, 1000,

 • zamienia jednostki długości i masy z wykorzystaniem liczb dziesiętnych,

 • oblicza pole prostokąta, którego wymiary podano w różnych jednostkach,

 • szacuje wymiary oraz pole powierzchni określonych obiektów,

 • rysuje figurę o zadanym polu,

 • rysuje rzut sześcianu.Ocena bardzo dobra


Uczeń (oprócz spełniania wymagań na ocenę dobrą):

 • ustala jednostkę na osi liczbowej na postawie podanych współrzędnych punktów,

 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe,

 • wyznacza liczbę naturalną, znając jej kwadrat, np.: 25, 49,

 • oblicza wartość wielodziałaniowego wyrażenia arytmetycznego, również z zastosowaniem działań pisemnych,

 • stosuje cechy podzielności przy wyszukiwaniu liczb spełniających dany warunek,

 • rozwiązuje zadania z zastosowaniem cech podzielności przez 9 i przez 3,

 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia i dzielenia liczb zakończonych zerami,

 • rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe z wykorzystaniem własności wielokątów, koła i okręgu,

 • rysuje figurę symetryczną z zadanymi osiami symetrii,

 • dobiera skalę do narysowanych przedmiotów,

 • wyznacza rzeczywistą odległość między obiektami na planie i na mapie, posługując się skalą mianowaną i liczbową,

 • porównuje liczby mieszane z ułamkami niewłaściwymi,

 • doprowadza ułamki do postaci nieskracalnej,

 • zamienia liczby mieszane na liczby dziesiętne metodą rozszerzania,

 • rozwiązuje realistyczne zadania z zastosowaniem zamiany ułamków,

 • oblicza odjemnik, gdy różnica i odjemna są podane w postaci liczb dziesiętnych,

 • oblicza obwód kwadratu przy danym polu,

 • rozwiązuje realistyczne zadania wymagające obliczenia pola kwadratu lub prostokąta,

 • rysuje rzut prostopadłościanu i graniastosłupa,

 • określa objętość prostopadłościanu za pomocą sześcianów jednostkowych,

 • rozwiązuje realistyczne zadania wymagające wyznaczenia objętości brył zbudowanych z sześcianów jednostkowych,

 • porównuje własności graniastosłupa z własnościami ostrosłupa.Ocena celująca


 • kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej

 • stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych.

 • uczeń prezentuje swoją wiedzę na konkursach i olimpiadachDOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI

DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dostosowanie wymagań: • Powinno dotyczyć głównie form i metod pracy z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści nauczania,

 • Nie może polegać na takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżenie wymagań wobec uczniów z normą intelektualną,

 • Nie oznacza pomijania haseł programowych, tylko ewentualnie realizowania ich na poziomie wymagań koniecznych,

 • Nie może prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dotyczy:

 • Uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, zaburzenia funkcji wzrokowo-słuchowych, orientacji przestrzennej, deficyty pamięci wzrokowej i słuchowej, lateralizacja),

 • Uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych,

 • Uczniów zdolnych,

 • Uczniów z zaburzeniami hiperkintycznymi ( przejawy nadpobudliwości).

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Objawy zaburzeń funkcji i percepcji wzrokowej w nauce matematyki: • Trudności w rozwiązywaniu zadań tekstowych,

 • Brak wyobraźni przestrzennej sprawia kłopoty w utrwalaniu wzrokowych obrazów figur geometrycznych, kątów, abstrakcyjnych elementów,

 • Problemy w odróżnianiu znaków <,>,+,-,*,/,

 • Mylenie cyfr o podobnym kształcie 2 i 5, 6 i 9,

 • Przestawianie kolejności cyfr 69 na 96,

 • Trudności w prawidłowym rozmieszczaniu figur na kartce, liczb w kolumnach,

 • Błędne obliczenia wyników działań na ułamkach dziesiętnych (niewłaściwe zaznaczenia przecinka).

Objawy zaburzeń pamięci słuchowej:

 • Problemy z nauką tabliczki mnożenia,

 • Trudności z zapamiętywaniem definicji i nazw.

Objawy lateralizacji:

 • Trudności w opanowaniu takich zagadnień z matematyki jak:

  • Oś symetrii,

  • Odbicia lustrzane,

  • Przestawania kolejności cyfr w liczbach wielocyfrowych,

  • Przekształcenia działań w trakcie rozwiązywania równań.

Objawy zaburzeń funkcji analizatora słuchowego:

 • Problemy z rozumieniem treści czytanych zadań tekstowych ( duże skupienie na technice czytania oraz liczne błędy i problemy z rozumieniem słów powodują trudności w rozumieniu czytanego tekstu.

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

 • Uwzględniać trudności związane z zapamiętywaniem definicji pojęć nazw,

 • W czasie wypowiedzi dyskretnie wspomagać, naprowadzać, dodatkowo instruować, pokazywać na przykładach, dawać więcej czasu,

 • W ocenie sprawdzianów, kartkówek uwzględniać możliwość popełniania błędów wynikających z zaburzonych funkcji wzrokowo-przestrzennych, percepcyjno-motorycznych i lateralizacji (brak przecinka, przestawienia cyfr w liczbach),

 • Korzystać z modeli figur geometrycznych do obliczeń w zadaniach angażujących wyobraźnie przestrzenną,

 • Materiał programowy wymagający znajomości wielu wzorów, symboli, przekształceń podzielić na mniejsze partie,

 • Wydłużyć czas na prace pisemne i wypowiedzi ustne lub zmniejszać ilość zadań w przewidzianym dla całej klasy czasie,

 • Nauczyciel powinien odczytywać głośno treści zadań tekstowych i poleceń do wykonania, ucznia zaś zachęcać do powtórzenia tych treści,

 • Wspomagać ucznia w ustaleniu danych z zadaniu tekstowych, zależności pomiędzy nimi, naprowadzać poprzez rysunek, analogię do poprawnego rozwiązania,

 • Zachęcać ucznia by przedstawiał swój tok myślenia,

 • Kontrolować stopień zrozumienia przeczytanych przez ucznia poleceń,

 • Podczas rozwiązywania zadań tekstowych kierować ucznia do ważniejszych fragmentów tekstu, tych które zawierają istotne dane,

 • Ograniczyć się do sprawdzania wiadomości w trakcie prac pisemnych (test wyboru, testy z lukami)

 • Preferować wypowiedzi ustne (często odpytywać z krótszych partii materiału),

 • Precyzyjnie kierować pytania do ucznia,

 • Umożliwić dziecku ustne komentowania wykonywanych działań w operacjach matematycznych wymagających wielokrotnych przekształceń,

 • Uwzględniać przy ocenie pracy ucznia poprawność toku rozumowania a nie tylko prawidłowość wyniku końcowego,

 • Tak rozplanować graficznie sprawdzian aby pod treści zadania było wolne miejsce na rozwiązanie, ma to na celu uniknięcie niepotrzebnych pomyłek przy przepisywaniu zadań na inną stronę (gubienia, mylenia znaków, cyfr, symboli),

 • Pozwolić na korzystanie z gotowych wzorów, tablic w czasie pracy na lekcji,

 • Unikać wyrywania do odpowiedzi,

 • Udzielać pomocy dziecku w wykreślaniu figur, rozplanowaniu rysunku, zachowaniu prawidłowego kierunku odwzorowywania,

 • Podczas rachunku pamięciowego umożliwiać dziecku zapisywanie liczb na kartce,

 • Systematycznie i z dużą częstotliwością utrwalać za pomocą różnych metod:

  • Odczytywanie i zapisywanie symboli matematycznych,

  • Różnicowanie znaków działań matematycznych,

  • Odczytywanie liczb wielocyfrowych, ułamków, potęg, pierwiastków.

Uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną.

Objawy trudności: • Słabe wyniki w nauce pomimo dużego własnego nakładu pracy, a niekiedy nawet mimo intensywnej stymulacji rozwoju,

 • Znaczne problemy w rozumowaniu i logicznym myśleniu:

  • Nieumiejętność powiązania nowo nabytej wiedzy i integrowania jej z posiadaną (wolniejsze tempo uczenia się),

  • Brak umiejętności uogólniania zdobytej wiedzy i wykorzystania jej,

  • Trudność w opanowaniu materiału o charakterze abstrakcyjnym ze względu na słabą i krótkotrwałą pamięć (konieczność pracy z dzieckiem w oparciu o konkrety),

  • Zaburzenia w myśleniu przyczynowo skutkowym,

  • Problemy z dokonywaniem porównań między zbiorami ( różnicowanie i szukanie podobieństw),

  • Kłopoty z odróżnianiem cech istotnych od nieistotnych.

Myślenie tych dzieci cechuje konkretyzm i mała samodzielność. Często uczą się „ na pamięć”, bez zrozumienia treści. W tym przypadku konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy jak i treści wymagań. Obniżenie wymagań jednak nie może zejść poniżej podstawy programowej.

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

 • Omawiać niewielkie partie materiału, o mniejszym stopniu trudności,

 • Pozostawiać więcej czasu na utrwalenie materiału,

 • Podawać polecenia w prostej formie (dzielić złożone treści na proste, bardziej zrozumiałe części),

 • Często odwoływać się do konkretu, przykładu ( graficznie przedstawiać treść zadania),

 • Unikać pytań problemowych, przekrojowych,

 • Uwzględniać wolniejsze tempo pracy,

 • Odrębnie instruować dziecko, podchodzić do niego w trakcie samodzielnej pracy, udzielać pomocy, wyjaśnień, mobilizować do wysiłku i ukończenia zadania,

 • Często stosować zasadę poglądowości,

 • Wprowadzać różne metody i sposoby przedstawienia tematu (polisensoryczność),

 • Stosować wzmocnienia pozytywne i motywować dziecko do pracy,

 • Oceniać tok rozumowania w zadaniach tekstowych,

 • Pozwalać korzystać z kalkulatora przy trudniejszych obliczeniach,

 • Zorganizować pomoc koleżeńską.

Uczniowie zdolni.

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

 • Indywidualizować i stopniować trudności (zadania problemowe o zwiększonym stopniu trudności),

 • Tworzyć takie sytuacje dydaktyczne, które będą dla ucznia wyzwaniem i źródłem satysfakcji (zachęcać i motywować do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach, turniejach wiedzy matematycznej),

 • Powierzać wykonywanie zadań długoterminowych (praca metodą projektów),

 • Wdrażać do udzielania pomocy koleżeńskiej,

 • Powierzać odpowiedzialne role ( funkcje liderów w kołach zainteresowań.

Uczniowie z zaburzeniami w zachowaniu (przejawy nadpobudliwości)

Formy, metody, sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych:

 • Wyznaczać konkretny cel i dzielić zadania na mniejsze możliwe do zrealizowania etapy,

 • Pomagać uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności,

 • Wydawać jasne i precyzyjne polecenia (naraz tylko jedno),

 • Zadawać mniejsze partie materiału,

 • Częściej sprawdzać stopień zrozumienia wprowadzanego materiału,

 • Pobudzać zainteresowania ucznia,

 • Angażować ucznia w konkretne działania,

 • Akceptować ucznia bez względu na jego nieprawidłowe zachowanie się,

 • Przypominać o regułach,

 • Zapewnić uczniowi miejsce w pierwszej ławce, w towarzystwie spokojnego kolegi,

 • Skupiać uwagę dziecka na tym co najważniejsze ( kolor, podkreślenia),

 • Podkreślać „mocne strony” dziecka, stwarzać sytuacje w których mogłaby odnieść sukces

 • Wskazywać sposoby rozładowania napięcia emocjonalnego w trakcie zajęć,

 • Aktywizować uwagę ucznia do czynnego udziału w lekcji.

Każdy uczeń, który posiada opinię Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

o dysfunkcjach jest oceniany zgodnie z indywidualnymi zaleceniami.Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę:

 • Indywidualne możliwości i właściwości każdego ucznia,

 • Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych,

 • Zaangażowanie się z pracę na lekcjach,

 • Wcześniejsze osiągnięcia.

W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia PPP:

 • Wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń,

 • Możliwość rozbicia ćwiczeń, zadań na prostsze i ocenianie ich etapami,

 • Konieczność odczytywania poleceń otrzymywanych w formie pisemnej,

 • Branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia,

 • Prace pisemne dziecka oceniane są według punktacji dostosowanej do możliwości ucznia.


Opracowały : Helena Bach - Mróz, Katarzyna Drozdowska, Monika Glanowska
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna