Przedmiotowy System OcenianiaPobieranie 161,62 Kb.
Data14.04.2018
Rozmiar161,62 Kb.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W GOŁDAPI

PRZEDMIOTWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Podręcznik dla klasy I (pierwszej) Liceum: MATURA SOLUTIONS PRE – INTERMEDIATE NR AKCEPTACJI 155/06 na podstawie programu nauczania DKOS – 4015 – 118/02.

Przedmiotem oceny są:A. WIADOMOŚCI:

       przyswojenie materiału obowiązującego - znajomość czasów i struktur gramatycznych, znajomość słownictwaB. UMIEJĘTNOŚCI:

       wypowiedź ustna (opis, komentarz, opinia, recenzja), przeprowadzanie rozmowy (układanie pytań i odpowiedzi), umiejętność czytania,

       wypowiedź pisemna (opis, porównanie, rozprawka, list),

       zastosowanie słownictwa,

       rozumienie ze słuchu

C. POSTAWA - AKTYWNOŚĆ:

       frekwencja na lekcjach j. angielskiego: w celu otrzymania pozytywnej oceny semestralnej i końcowej minimalna frekwencja ucznia nie może być mniejsza niż przewiduje to statut szkoły. W szczególnych przypadkach (np.: losowych), gdy frekwencja ucznia jest niższa niż określa to statut szkolny, o warunkach klasyfikacji ucznia i jego promocji do następnej klasy decyduje Rada Pedagogiczna

       posiadanie podręcznika, książki ćwiczeniowej oraz zeszytu na każdej lekcji,

       prowadzenie zeszytu z notatkami z każdej lekcji,

       wykonywanie zadań zgodnie z poleceniami nauczyciela,

       aktywny udział w zajęciach (przy wykonywaniu pracy indywidualnej, pracy w parach, w grupach oraz prac projektowych),

       przygotowanie do zajęć - systematyczne odrabianie pracy domowej, samodzielne opracowywanie i przyswajanie materiału (samodzielne powtórzenia)

Uczeń otrzymuje dwie oceny: semestralną (I semestr) i roczną, która opiera się na ocenach cząstkowych w II semestrze oraz oceny z I semestru.

 

Określa się minimum 6 ocen w ciągu semestru. Uczeń otrzymuje oceny:       z prac pisemnych klasowych (testy gramatyczne, wypracowania)

       z odpowiedzi ustnych (wypowiedzi, dialogi, czytanie tekstu)

       z prac domowych

       za aktywność - w zależności od pracy ucznia, jego aktywności na lekcjach, zaangażowanie w pracę grupy

       za zadania dodatkowe (zadania wykraczające poza obowiązujący program nauczania, udział w konkursach, olimpiadach, etc.)

Uwagi:

       By otrzymać oceny semestralne lub końcowe: 2, 3, 4, 5, 6 uczniowie muszą spełniać wszystkie wymagania dotyczące postawy i aktywności (patrz: punkt C. POSTAWA I AKTYWNOŚĆ) bez względu na indywidualne dokształcanie poza szkolne (nadobowiązkowe kursy j. angielskiego, uczęszczanie do szkół językowych, lekcje prywatne z j. angielskiego)

       Fakt, że uczeń uczęszcza na kursy lub zajęcia dodatkowe z języka angielskiego organizowane w placówkach i instytucjach o charakterze państwowym lub prywatnym nie może mieć wpływu na ocenę semestralną lub końcową.

SPOSOBY I KRYTERIA OCENIANIA'.

1. Prace pisemne:

    Sprawdziany klasowe - gramatyczne, etc. wg skali procentowej;

    Kartkówki ze słówek: zaleca się ocenianie — za l błąd w wyrazie 0,5 pkt, za 2 błędy O pkt. Ocena z kartkówek - wg skali procentowej;

    Wypracowania: oceny dokonuje się biorąc pod uwagę: kompozycję pracy, poprawność pisowni, szyk zdania (syntax, word order), trafność interpretacji tematu; w wypracowaniach tematycznych (essays) nienaganna poprawność gramatyczna nie powinna być wymagana, lecz w krótkich wypracowaniach sprawdzających struktury gramatyczne (paragraphs) poprawność gramatyczna jest głównym tematem oceny.

    Ustala się następującą skalę procentową dla prac pisemnych:

 

Ocena DOPUSZCZAJĄCA: 51%-60%

Ocena DOSTATECZNA: 61% - 75%

Ocena DOBRA: 76% - 89%

Ocena BARDZO DOBRA: 90% -96%

Ocena CELUJĄCA: 97%- 100% 

2. Odpowiedzi ustne:

    Czytanie tekstu: oceniana jest płynność, poprawność oraz intonacja;

    Wypowiedzi indywidualne, dialogi: oceniana jest płynność, swoboda oraz ogólna poprawność wypowiedzi; poprawność gramatyczna nie jest głównym przedmiotem oceniania i nie powinna być decydującym czynnikiem;

    W ocenianiu odpowiedzi ustnych wymowa (pronunciation) nie powinna być brana pod uwagę.

DALSZE USTALENIA:

l. Warunki przeprowadzania sprawdzianów:

       pisemny sprawdzian powinien być zapowiedziany uczniom i potwierdzony wpisem do dziennika lekcyjnego z minimum tygodniowym wyprzedzeniem

       nauczyciel ma obowiązek poprzedzić przeprowadzenie sprawdzianu powtórzeniem materiału oraz określić formę sprawdzianu (test, wypracowanie, zadania opisowe) oraz zakres materiału;

       krótkie sprawdziany (kartkówka, krótkie dyktando) nie muszą być zapowiedziane;

 

       po przeprowadzeniu sprawdzianu nauczyciel powinien dostarczyć uczniom poprawione prace w terminie do 2 tygodni od daty sprawdzianu oraz w dowolnej formie dokonać analizy prac na forum klasy. Po otrzymaniu poprawionej pracy uczeń zobowiązany jest dokonać samodzielnej analizy zgodnie z zaleceniami nauczyciela;       sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas analizowania prac, po czym nauczyciel zatrzymuje prace do końca roku szkolnego do ewentualnego wglądu dla rodziców (prawnych opiekunów).

2. Nieobecność ucznia na lekcji języka angielskiego:

       uczeń zobowiązany jest do uzupełniania notatek z lekcji, na której był nieobecny;

       uczeń, który był nieobecny w szkole w dniu (wcześniej zapowiedzianego) sprawdzianu, zobowiązany jest do wykazania się znajomością materiału na zasadach ustalonych przez nauczyciela (forma i termin)

       uczeń, który był nieobecny w szkole w dniu krótkiego sprawdzianu (kartkówki), ma prawo do wykazania się znajomością materiału na zasadach ustalonych przez nauczyciela (forma i termin);

       w szczególnych przypadkach (długotrwała choroba, przypadek losowy), gdy nieobecność ucznia jest długa lecz nie przekracza 50% wszystkich lekcji języka angielskiego, uczeń zobowiązany jest przyswoić materiał oraz wykazać się jego znajomością na warunkach ustalonych przez nauczyciela;3. Nieprzygotowanie do lekcji:

       uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji 2 razy w ciągu semestru (za brak przygotowania rozumie się: brak pracy domowej, brak zeszytu, nieprzyswojenie materiału);

       uczeń ma obowiązek zgłoszenia nieprzygotowania przed rozpoczęciem zajęć;

       gdy uczeń zgłosi nieprzygotowanie do lekcji, nauczyciel ma obowiązek odnotowania tego w dzienniku;

       w przypadku, gdy uczeń nie zgłosi nieprzygotowania do zajęć a nauczyciel stwierdzi brak zeszytu, pracy domowej, etc., nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną (1);

4. Oceny z odpowiedzi ustnych:

       nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi sprawdzić umiejętności ucznia z materiału z 1-2 ostatnich lekcji;

       odpowiedź ustna może mieć różne formy (odpowiedź indywidualna, przeprowadzenie dialogu, czytanie tekstu, etc.);5. Prawo ucznia do poprawy ocen:

 

       ze względu na dużą ilość prac ocenianych w semestrze ustala się możliwość zmiany oceny semestralnej na inną, niż wynika to z ocen, wyłącznie na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów, poprzez składanie komisyjnego egzaminu sprawdzającego.       poprawa oceny niedostatecznej otrzymanej z pracy klasowej (sprawdzian, test, dyktando) jest obowiązkowa, w nieprzekraczalnym terminie l tygodnia od daty analizy poprawionych prac; w szczególnych przypadkach nauczyciel ma prawo ustalić inny termin pisania pracy; w każdym przypadku nauczyciel zobowiązany jest poinformować ucznia o formie oraz kryteriach oceniania pracy poprawkowej;

       jeśli uczeń celowo unika lub utrudnia poprawienia pracy nauczyciel ma prawo wstawić ocenę niedostateczną;

       warunki ewentualnej poprawy oceny dopuszczającej otrzymanej z pracy klasowej ustala nauczyciel, jednak termin poprawy nie może być dłuższy niż l tydzień od daty analizy poprawionych prac;

       warunki poprawy krótkich sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, wypracowań i innych zadań i ćwiczeń klasowych w zależności od ich charakteru określane są przez nauczyciela;

       zadania domowe sprawdzane w klasie z nauczycielem nie mogą być poddane ponownej ocenie; nauczyciel może dać zadanie domowe o podobnej treści i stopniu trudności, by poddać ucznia ponownej ocenie;

       ze względu na swoją specyfikę pewne zadania i ćwiczenia (klasowe oraz domowe) nie mogą być poddane ponownej ocenie;

       wszystkie prace domowe zadawane przez nauczyciela dostarczone po terminie są ocenione wg obowiązującej skali ocen (1-6) jednocześnie nauczyciel zobowiązany jest zapisać ocenę poprawionej pracy obok oceny niedostatecznej ( z tej samej pracy).
Podręcznik dla klasy II (drugiej) Liceum: MATURA SOLUTIONS INTERMEDIATE NR AKCEPTACJI 148/07 na podstawie programu nauczania DKOS – 4015 – 118/02

 

I. Zakładane umiejętności ucznia po zakończeniu rocznej nauki w drugiej klasie liceum.


Można założyć, iż po zakończeniu tego etapu nauki uczeń opanuje materiał nauczania w
zakresie czterech podstawowych sprawności, tj. pisania, czytania, słuchania i mówienia, z
czym wiąże się znajomość funkcji językowych, języka sytuacyjnego i poprawna wymowa, jak
również znajomość słownictwa i gramatyki.

W zakresie mówienia uczeń powinien potrafić:

- przekazać proste i bardziej złożone wiadomości związane z życiem codziennym

- opowiedzieć o sobie i innych

- opisać zdarzenia teraźniejsze, przeszłe

- formułować hipotezy dotyczące przyszłości

- odpowiadać na pytania dotyczące sytuacji życia codziennego

- udzielać informacji turystycznych

- przytaczać wypowiedzi innych osób

- używać strategii komunikacyjnych (poprosić o powtórzenie, sparafrazować słowo itp.)

- odpowiednio zareagować w różnych sytuacjach życia codziennego: zakupy w sklepie, wizyta u lekarza

- użyć odpowiednich sformułowań przy wyrażaniu prośby, powitania, opinii, udzielania rad itp.

- poprawnie wymawiać poszczególne dźwięki

- używać zróżnicowanych wzorców intonacyjnych

- negocjowaćW zakresie słuchania uczeń powinien potrafić:

- rozumieć wszystkie plecenia nauczyciela

- rozumieć ogólny sens usłyszanego tekstu lub rozmowy

- wybrać z określonego tekstu lub dialogu określone informacje

- porównać tekst pisany z tekstem słyszanym i poprawić niezgodności W zakresie czytania uczeń powinien potrafić:

- rozumieć ogólny sens danego tekstu

- znaleźć w tekście określone informacje szczegółowe

- rozumieć w całości krótkie teksty- zróżnicowanym charakterze dotyczące codziennych tematów, np. listy, notatki

- sprawdzić znaczenie oraz pisownię fonetyczną nieznanych słów w słowniku dwujęzycznym

W zakresie pisania uczeń powinien potrafić:

- zapisać ortograficznie znane mu słowa zwroty - napisać list w odpowiednim stylu

- napisać notatkę, esej, podanie oraz raport

- sporządzić opis ludzi (wygląd zewnętrzny, osobowość), zwierząt, rzeczy, miejsc, zjawisk

- napisać narrację w oparciu o podane wskazówkiW zakresie struktur gramatycznych i słownictwa uczeń powinien:

- opanować sposoby mówienia o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości

znać formy twierdzące, przeczące i pytające czasów angielskich oraz ich użycie

- znać ważniejsze struktury gramatyczne, a w szczególności: okresy warunkowe, mowę zależną, stronę bierna, czasowniki frazowe, czasowniki modalne

- stosować poprawny szyk wyrazów, zauważać i korygować błędy własne i innych uczniów

- opanować słownictwo związane z życiem codziennym i własnymi zainteresowaniami w sposób umożliwiający swobodne porozumienie się

II. Sposoby oceniania

Nauczyciel stosuje dwa rodzaje oceniania:1. ocenianie bieżące

Ocenianie bieżące dostarcza informacji o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego w ciągu semestru. Są to ocena za:

 • testy sprawdzające słownictwo, gramatykę, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego

 • systematyczność w nauce - odpowiedź ustna, sprawdziany niezapowiedziane tzw. kartkówki

 • pracę ucznia na lekcji

 • prace pisemne

 • prace domowe

 • prace projektowe

 • umiejętność samodzielnego uczenia się - zeszyt przedmiotowy

Techniki:

Jednym z głównych sposobów oceniania jest test nazywany także sprawdzianem wiadomości. Jest on przeprowadzany w miarę możliwości systematycznie po każdym rozdziale podręcznika. Przed każdym sprawdzianem następuje powtórzenie materiału zawierające specjalne ćwiczenia powtórkowe. Testy zawierają różnorodne ćwiczenia znane uczniom.

W celu sprawdzenia znajomości słownictwa nauczyciel może zastosować ćwiczenia:

- podawanie synonimów/antonimów

- dopasowywanie słów do ilustracji

- uzupełnianie luk w tekście

- grupowanie słów według znaczenia

- parafrazowanie

- dopisywanie wyrazu do podanej definicji

- wybór właściwego słowa spośród kilku podanych opcji

- wybór właściwego związku frazeologicznego, kolokacji


W celu sprawdzenia znajomości gramatyki nauczyciel może zastosować ćwiczenia:

- uzupełnianie luk odpowiednią formą czasownika

- wykrywanie i poprawianie błędów

- test wielokrotnego wyboru

- porządkowanie wyrazów w zdaniu

- wpisanie do przykładu odpowiednich form (np. rzeczownika w l. mn, stopni przymiotnika itp.)
- transformacje

W celu sprawdzenia umiejętności czytania i słuchania nauczyciel może stosować ćwiczenia:

- odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu

- porządkowanie zdań lub akapitów

- wyszukiwanie informacji ogólnej lub szczegółowej w tekście

- pytania typu prawda/fałsz

- uzupełnianie lukW celu sprawdzenia umiejętności pisania nauczyciel może stosować ćwiczenia:

- pisanie sterowane

- dyktando sprawdzające znajomość poprawnej pisowni

- opis przedmiotu, zjawiska, osoby itp.

- uzupełnianie i dokańczanie zdań i akapitów

Punktacja testów pisemnych:

Procenty (%) Stopień97-100% cel (6)

90-96% bdb (5)

76-89% db (4)

61-75% dst (3)

51-60% dop(2)

Wynik niższy, tzn. od 50% w dół, oznacza brak zaliczenia.

Nauczyciel oceniając może stosować oceny cząstkowe np., 3+, 4-. Uczniowie, którzy posiadają zaświadczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o zmniejszonych wymaganiach edukacyjnych i dysfunkcjach językowych są oceniani z uwzględnieniem zaleceń dotyczących sposobów sprawdzania znajomości opanowania materiału dla poszczególnych osób.

2. ocenianie okresowe

Ocenianie okresowe jest wynikiem rozwoju ucznia i postępów w nauce języka angielskiego w ciągu semestru, roku szkolnego.

Przy ocenie semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę poziom osiągnięć ucznia w rozwijaniu sprawności językowych; słuchania, czytania, pisania, mówienia oraz opanowania struktur gramatycznych i słownictwa zawartych w programie nauczania danego etapu. Nauczyciel oceniając ucznia bierze również pod uwagę stopień aktywności ucznia na lekcjach, przygotowanie do zajęć oraz systematyczność odrabiania prac domowych.
Kryteria ocen:

 

6 - Uczeń potrafi operować strukturami gramatycznymi bez jakichkolwiek problemów

Uczeń potrafi operować słownictwem złożonym, abstrakcyjnym. Uczeń potrafi z powodzeniem przekazywać swoje myśli i idee. Uczeń nie ma żadnych problemów ze zrozumieniem ogólnego sensu i kluczowych informacji zawartych w tekstach i dialogach.

Uczeń bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i zajmuje wysokie lokaty

 

5 - Uczeń poprawnie potrafi operować prostymi strukturami.Uczeń używa poprawnie elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym.

Uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, można go zrozumieć bez trudności.

Uczeń potrafi w spójny sposób zorganizować tekst.

Uczeń używa poprawnej pisowni i interpunkcji.

Uczeń potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnych tekstach i rozmowach.

Uczeń potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.

Uczeń zawsze jest przygotowany do lekcji i ma prace domowe.

 

4 - Uczeń potrafi poprawnie operować większością prostych struktur.

Uczeń na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania.Uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności.

Uczeń pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne.

Uczeń używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Uczeń potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnych tekstach i rozmowach

Uczeń potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.

Uczeń na ogół jest przygotowany do lekcji i często ma prace domowe.

 

3 - Uczeń potrafi poprawnie operować kilkoma prostymi strukturami

Uczeń czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania.

Uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, można go zazwyczaj zrozumieć.

Uczeń próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo.

Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów oraz część kluczowych informacji w nich zawartych.

Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela.

Uczeń czasami jest przygotowany do lekcji i ma prace domowe.

 

2 - Uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych

struktur

Uczeń dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania.Uczeń posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów, można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością.

Uczeń ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo, używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

Uczeń potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w tekstach i rozmowach, od czasu do czasu potrafi zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów.

Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi.

Uczeń rzadko jest przygotowany do lekcji i ma prace domowe.l- Uczeń nie odpowiada powyższym kryteriom oceny dopuszczającej.

Podręcznik dla klasy III (trzeciej) Liceum: MATURA SOLUTIONS UPPER – INTERMEDIATE NR AKCEPTACJI 205/08 na podstawie programu nauczania DKOS – 4015 – 118/02 

Zakładane umiejętności ucznia po zakończeniu rocznej nauki w trzeciej klasie liceum.
Można założyć, iż po zakończeniu tego etapu nauki uczeń opanuje materiał nauczania w
zakresie czterech podstawowych sprawności, tj. pisania, czytania, słuchania i mówienia, z
czym wiąże się znajomość funkcji językowych, języka sytuacyjnego i poprawna wymowa, jak
również znajomość słownictwa i gramatyki.

W zakresie mówienia uczeń powinien potrafić:

formułować krótkie, płynne i spójne wypowiedzi na określone tematy z życia codziennego lub prostych wydarzeń kulturowych, z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do wyrażania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości

wykorzystywać znajomość fonetyki w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi dla rodzimego użytkownika języka

inicjować, podtrzymywać i kończyć rozmowy w zakresie tematyki życia codziennego

● wyrażać własne opinie oraz relacjonować wypowiedzi innych osób

● właściwie reagować językowo na wypowiedź rozmówcy

W zakresie słuchania uczeń powinien potrafić:

rozumieć ogólny sens oraz główne punkty dialogów i wypowiedzi rodzimych użytkowników języka

rozumieć sens prostych wypowiedzi w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa przez telefon, komunikat na dworcu)

rozumieć sens wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy, których znaczenia uczeń może domyślić się z kontekstu

W zakresie czytania uczeń powinien potrafić:

● rozumieć dłuższe i bardziej złożone teksty

● rozumieć prosty tekst narracyjny

● rozumieć ogólny sens tekstu, który zawiera fragmenty

niezrozumiałe

rozumieć ogólny sens obszerniejszego tekstu przy pobieżnym czytaniu

● wyszukiwać żądaną informację lub szczegół z częściowo nie zrozumianego tekstu

● czytać ze zrozumieniem proste materiały autentyczne dla uzyskania informacji i zinterpretowania różnic kulturowych

 

W zakresie pisania uczeń powinien potrafić:formułować w miarę zróżnicowaną pod względem morfosyntaktycznym i leksykalnym wypowiedź pisemną na temat życia codziennego lub prostych wydarzeń kulturowych

● sformułować i zapisać własny oraz otrzymany komunikat

● napisać list w odpowiednim stylu i formie

● sporządzić prostą i spójną notatkę z czyjejś wypowiedzi

prawidłowo stosować zasady ortografii i podstawy interpunkcji

 

W zakresie struktur gramatycznych i słownictwa uczeń powinien:

 


 • opanować sposoby mówienia o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości

 • znać formy twierdzące, przeczące i pytające czasów angielskich oraz ich użycie

 • znać ważniejsze struktury gramatyczne, a w szczególności: okresy warunkowe, mowę zależną, stronę bierna, czasowniki frazalne, czasowniki modalne

 • stosować poprawny szyk wyrazów, zauważać i korygować błędy wlane i innych uczniów

 • klasyfikować fakty i informacje, selekcjonować informacje

 • korzystać ze słownika jedno- i dwujęzycznego oraz innych źródeł informacji

 

II. Sposoby oceniania

Nauczyciel stosuje dwa rodzaje oceniania:1. ocenianie bieżące

Ocenianie bieżące dostarcza informacji o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego w ciągu semestru. Są to ocena za: • testy sprawdzające słownictwo, gramatykę, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego

 • systematyczność w nauce- odpowiedź ustna, sprawdziany niezapowiedziane tzw. kartkówki

 • pracę ucznia na lekcji

 • prace pisemne

 • prace domowe

 • prace projektowe

 • umiejętność samodzielnego uczenia się

 • zeszyt przedmiotowy 

Techniki:

Jednym z głównych sposobów oceniania jest test nazywany także sprawdzianem wiadomości. Jest on przeprowadzany w miarę możliwości systematycznie po każdym rozdziale podręcznika. Przed każdym sprawdzianem następuje powtórzenie materiału zawierające specjalne ćwiczenia powtórkowe. Testy zawierają różnorodne ćwiczenia znane uczniom.

 

W celu sprawdzenia znajomości słownictwa nauczyciel może zastosować ćwiczenia:

       podawanie synonimów/antonimów

       dopasowywanie słów do ilustracji

       uzupełnianie luk w tekście

       grupowanie słów według znaczenia

       parafrazowanie

       dopisywanie wyrazu do podanej definicji

       wybór właściwego słowa spośród kilku podanych opcji

       wybór właściwego związku frazeologicznego, kolokacji

 

W celu sprawdzenia znajomości gramatyki nauczyciel może zastosować ćwiczenia:

            uzupełnianie luk odpowiednią formą czasownika            wykrywanie i poprawianie błędów

            test wielokrotnego wyboru            porządkowanie wyrazów w zdaniu

            wpisanie do przykładu odpowiednich form (np. rzeczownika w l.mn, stopni przymiotnika itp.)

            transformacje

 

W celu sprawdzenia umiejętności czytania i słuchania nauczyciel może stosować ćwiczenia:

       odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu

       porządkowanie zdań lub akapitów

       wyszukiwanie informacji ogólnej lub szczegółowej w tekście

       pytania typu prawda/fałsz

       uzupełnianie lukW celu sprawdzenia umiejętności pisania nauczyciel może stosować ćwiczenia:

       pisanie sterowane

       dyktando sprawdzające znajomość poprawnej pisowni

       opis przedmiotu, zjawiska, osoby itp.Uzupełnianie i dokańczanie zdań i akapitów

Punktacja testów pisemnych:

Procenty (%) Stopień

97-100% cel (6)

90-96% bdb (5)

76-89% db (4)

61-75% dst(3)

51-60% dop (2)

Wynik niższy, tzn. od 50% w dół, oznacza brak zaliczenia. Nauczyciel oceniając może stosować oceny cząstkowe np., 3+, 4-.

 Uczniowie, którzy posiadają zaświadczenia z Poradni Psychologiczno-pedagogicznej o zmniejszonych wymaganiach edukacyjnych i dysfunkcjach językowych są oceniani z uwzględnieniem zaleceń dotyczących sposobów sprawdzania znajomości opanowania materiału dla poszczególnych osób.

2. ocenianie okresowe

Ocenianie okresowe jest wynikiem rozwoju ucznia i postępów w nauce języka angielskiego w ciągu semestru, roku szkolnego.

Przy ocenie semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę poziom osiągnięć ucznia w rozwijaniu sprawności językowych: słuchania, czytania, pisania, mówienia oraz opanowania struktur gramatycznych i słownictwa zawartych w programie nauczania danego etapu. Nauczyciel oceniając ucznia bierze również pod uwagę stopień aktywności ucznia na lekcjach, przygotowanie do zajęć oraz systematyczność odrabiania prac domowych.

Kryteria ocen:

6 - Uczeń potrafi operować strukturami gramatycznymi wykraczającymi poza program nauczania danego etapu.

Uczeń potrafi operować słownictwem złożonym, abstrakcyjnym. Uczeń potrafi z powodzeniem przekazywać swoje myśli i idee. Uczeń nie ma żadnych problemów ze zrozumieniem ogólnego sensu i kluczowych informacji zawartych w tekstach i dialogach.Uczeń bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych i zajmuje wysokie lokaty

 

5 - Uczeń poprawnie potrafi operować prostymi strukturami.Uczeń używa poprawnie elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym / abstrakcyjnym.

Uczeń potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, można go zrozumieć bez trudności.

Uczeń potrafi w spójny sposób zorganizować tekst.

Uczeń używa poprawnej pisowni i interpunkcji.

Uczeń potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnych tekstach i rozmowach.

Uczeń potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.

Uczeń zawsze jest przygotowany do lekcji i ma prace domowe.

 

4 - Uczeń potrafi poprawnie operować większością prostych struktur.

Uczeń na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania.Uczeń przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności.

Uczeń pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne.

Uczeń używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Uczeń potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnych tekstach i rozmowach

Uczeń potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.

Uczeń na ogół jest przygotowany do lekcji i często ma prace domowe.

 

3 - Uczeń potrafi poprawnie operować kilkoma prostymi strukturami

Uczeń czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania.

Uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, można go zazwyczaj zrozumieć.

Uczeń próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo.

Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów oraz część kluczowych informacji w nich zawartych.

Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela.

Uczeń czasami jest przygotowany do lekcji i ma prace domowe.

 

2 - Uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur

Uczeń dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania.

Uczeń posługuje się czasami poprawnym językiem, ale popełnia wiele zauważalnych błędów, można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewną trudnością.

Uczeń ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo, używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

Uczeń potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w tekstach i rozmowach, od czasu do czasu potrafi zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów.

Uczeń potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi.

Uczeń rzadko jest przygotowany do lekcji i ma prace domowe.

l- Uczeń nie odpowiada powyższym kryteriom oceny dopuszczającej.

 

  

Opracowała: mgr Maja Kowalewska ©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna