Przedmiotowy system oceniania dla klasy II technikum handlowe I agrobiznesuPobieranie 107,57 Kb.
Data18.11.2017
Rozmiar107,57 Kb.

ZASADY

RACHUNKOWOŚCI

PLAN WYNIKOWY

oraz

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

DLA KLASY II

TECHNIKUM HANDLOWE I AGROBIZNESU

(CZTEROLETNIE) liceum profilowane
PLAN WYNIKOWY ORAZ PRZEDMIOTOWY

SYSTEM OCENIANIA

ZASAD RACHUNKOWOŚCI

ZAŁ0ŻENIA PLANU WYNIKOWEGO:

KLASA: II

ILOŚĆ GODZIN: 76 (38 tygodni x 2 godziny/tydzień)

PODSTAWA PROGRAMOWA: kształcenia w zawodzie technik handlowiec i agrobiznesu
CELE OGÓLNE NAUCZANIA:

 posługiwanie się specyficzną terminologią z zakresu rachunkowości;

 kształtowanie umiejętności w zakresie prowadzenia rachunkowości w stopniu

podstawowym;

 rozwijanie zainteresowań związanych z rachunkowością;

 kształtowanie i rozwijanie takich cech i postaw jak: uczciwość, rzetelność,

dokładność, odpowiedzialność, samodzielność i systematyczność w działaniu;

 wyrobienie nawyku ciągłego aktualizowania i doskonalenia posiadanych

wiadomości i umiejętności w procesie dalszego dokształcania lub w samokształceniu.

HASŁA PROGRAMOWE:

 Istota, funkcje i znaczenie rachunkowości (2 godziny).

 Zasoby majątkowe - aktywa i źródła ich finansowania - pasywa (9 godzin).

 Bilans. Operacje gospodarcze (8 godzin).

 Konta bilansowe (13 godzin).

 Podział i łączenie kont (10 godzin).

 Dokumentacja księgowa (4 godziny).

 Konta wynikowe (26 godzin).

 Techniczne formy księgowości (4 godziny).

WSTĘPNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

 charakteryzuje podmioty gospodarcze i ich formy organizacyjno-prawne,

 posługuje się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi takimi, jak: koszt,

przychód, dochód, wynik finansowy,

 odróżnia przychody, koszty, dochody,

 definiuje elementy składowe aktywów i pasywów,

 oblicza i interpretuje wynik finansowy.

WYMAGANIA PROGRAMOWE – ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

 posługuje się podstawową terminologią z zakresu rachunkowości;

 rozróżnia elementy rachunkowości i ich wzajemne powiązania;

 szacuje wyniki;

 rozróżnia i klasyfikuje składniki aktywów i pasywów;

 określa formy organizacyjno-prawne jednostek gospodarczych na podstawie

funduszy (kapitałów) własnych;

 sporządza bilans;

 rozróżnia podstawowe typy operacji gospodarczych i określa ich wpływ na

składniki bilansu oraz sumę bilansową;

 sporządza, kontroluje i dekretuje wybrane dowody księgowe;

 przechowuje dowody księgowe;

 prawidłowo wiąże konta z bilansem (otwiera i zamyka konta);

 określa zasady funkcjonowania kont bilansowych;

 posługuje się zapisem podwójnym;

 odczytuje treść zapisów księgowych;

 sporządza oraz interpretuje zestawienie obrotów i sald;

 poprawia błędy księgowe w dokumentacji oraz w urządzeniach

ewidencyjnych;

 posługuje się terminologią związaną z wynikiem działalności jednostki

gospodarczej;

 określa zasady funkcjonowania kont wynikowych;

 ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach wynikowych;

 stosuje zasady rozliczania kosztów w podstawowych przekrojach;

 ustala wynik finansowy;

 posługuje się pojedynczym zapisem powtarzanym;

 prowadzi ewidencję na kontach ksiąg pomocniczych prowadzonych do kont

księgi głównej;

 uzgadnia zapisy na kontach ksiąg pomocniczych z zapisami na kontach księgi

głównej;


 prowadzi ewidencję chronologiczną i systematyczną;

 posługuje się podstawowymi formami ewidencji.MATERIAŁ NAUCZANIA (tematy lekcji):

I. ISTOTA, FUNKCJE I ZNACZENIE RACHUNKOWOŚCI.

1. Istota, funkcje i zasady rachunkowości.

2. Przedmiot i struktura rachunkowości.

II. ZASOBY MAJĄTKOWE - AKTYWA I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA - PASYWA.

3. Metoda bilansowa.

4. Charakterystyka aktywów.

5-6. Ćwiczenia w klasyfikowaniu aktywów.

7. Charakterystyka pasywów.

8-9. Ćwiczenia w klasyfikowaniu pasywów.

10-11. Obliczanie struktury aktywów i pasywów.

III. BILANS. OPERACJE GOSPODARCZE.

12. Ogólna charakterystyka bilansu.

13-14. Sporządzanie bilansu - ćwiczenia.

15. Operacje gospodarcze.

16-17. Określanie wpływu operacji gospodarczych na składniki bilansu oraz na sumę

bilansową.

18. Powtórzenie wiadomości z zakresu aktywów, pasywów, bilansu i operacji

gospodarczych.

19. Sprawdzian pisemny.

IV. KONTA BILANSOWE.

20. Pojęcie i formy konta.

21. Wzorcowy plan kont (Szkolny plan kont).

22. Istota, rodzaje i zasady funkcjonowania kont bilansowych.

23. Bilans początkowy i otwieranie kont.

24. Zasada podwójnego zapisu.

25-26. Księgowanie operacji gospodarczych na kontach – ćwiczenia.

27. Budowa i zadania zestawienia obrotów i sald.

28. Błędy księgowe i sposoby ich poprawiania.

29. Zamykanie kont i bilans końcowy.

30-31. Od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia (cykl roczny) – ćwiczenia.

32. Sprawdzian pisemny.

V. PODZIAŁ I ŁĄCZENIE KONT

33. Konta wyodrębnione z podziału poziomego.

34-35. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach ksiąg pomocniczych i

kontach księgi głównej.

36-37. Uzgadnianie zapisów na kontach ksiąg pomocniczych i kontach księgi głównej.

38-39. Podział pionowy kont.

40. Łączenie kont.

41. Ćwiczenia z zakresu ewidencji operacji gospodarczych na kontach aktywnopasywnych.

42. Sprawdzian pisemny.

VI. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA.

43. Zadania i klasyfikacja dowodów księgowych.

44. Przygotowanie dokumentów do księgowania.

45-46. Sporządzanie wybranych dowodów księgowych – ćwiczenia.

VII. KONTA WYNIKOWE.

47. Koszt, przychód, wynik finansowy – podstawowe pojęcia.

48. Istota, rodzaje i zasady funkcjonowania kont wynikowych.

49-53. Ewidencja kosztów – układ rodzajowy.

54-55. Ewidencja kosztów – układ funkcjonalny.

56-59. Ewidencja kosztów – zespół „4 i 5”.

60. Sprawdzian pisemny - ewidencja kosztów.

61. Ewidencja przychodów ze sprzedaży.

62-63. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.

64-65. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych.

66-67. Ewidencja zysków i strat nadzwyczajnych.

68. Ewidencja wyniku finansowego.

69-71. Ustalanie wyniku finansowego księgowo i pozaksięgowo.

72. Sprawdzian pisemny.

VIII. TECHNICZNE FORMY KSIĘGOWOŚCI.

73-74. Formy i techniki księgowości stosowane w Polsce.

75. Komputerowa forma księgowości.

76. Powtórzenie wiadomości klasy II.

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Literatura dla ucznia:

Kuczyńska-Cesarz A., Zasady rachunkowości, Centrum Doradztwa i Informacji

„Difin”, Warszawa 2004r.

Literatura dla nauczyciela:

1. Kuczyńska-Cesarz A., Zasady rachunkowości, Centrum Doradztwa i Informacji

„Difin”, Warszawa 2004r.

2. Borowska G., Zasady rachunkowości, WSiP, Warszawa 2002r.

3. Kuczyńska-Cesarz A., Zasady rachunkowości. Przewodnik dla nauczyciela,

WSiP, Warszawa 2001r.

4. Ustawa o rachunkowości, Dz. U. 121/94 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity

ustawy Dz. U. 76/02).

5. Ustawy podatkowe o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

6. Podręcznik samodzielnego księgowania, ODDK Gdańsk 2002.

7. Szwaroj J., Drej S., Dokumenty księgowe w praktyce gospodarczej, WE Hermes,

Kielce 2002.

8. Kodeks spółek handlowych.

Środki dydaktyczne:

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Krajowe Standardy Rachunkowości,

Zakładowy plan kont (Szkolny plan kont),

Druki, formularze, instrukcje,

Dokumentacja rozliczeń z ZUS,

Lista płac,

Zestawy ćwiczeń dla ucznia,

Zestaw foliogramów do poszczególnych jednostek lekcyjnych,

Komputerowe programy finansowo-księgowe np. Raks,

Plansze dydaktyczne,

Druki sprawozdania finansowego jednostki – bilans.

PROPONOWANE METODY PRACY Z UCZNIEM:

 wykład,

pogadanka,

 analiza schematu,

 analiza dokumentu,

 praca z tekstem,

 ranking trójkątny,

 dyskusja w grupach,

 łamigłówka,

 ćwiczenie,

 gra symulacyjna,

 „za i przeciw”,

 metaplan,

 drzewo decyzyjne,

 tabela decyzyjna,

 opis,


 studium przypadku,

 układanka.

Dobór metod nauczania uzależniony jest od treści programowych zawartych w danej

jednostce lekcyjnej oraz określonych celów do realizacji.PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO)

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U.

Nr 199/2004, poz. 2046)

I . W YMAGANIA PROGRAMOWE:

A. WSTĘPNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

POZIOM A – zna podstawowe kategorie ekonomiczne takie, jak: koszt, przychód,

dochód, wynik finansowy, definiuje elementy składowe aktywów i pasywów;

POZIOM B – charakteryzuje podstawowe podmioty gospodarcze i ich formy

organizacyjno-prawne, odróżnia koszty, przychody dochody;

POZIOM C – oblicza i interpretuje wynik finansowy.

POZIOM D – ocenia rolę rachunkowości w gospodarce rynkowej, analizuje

strukturę aktywów i pasywów, ocenia poprawność sporządzonego bilansu i

charakteryzuje sytuację jednostki na jego podstawie wykonuje wszystkie

czynności księgowe „od bilansu do bilansu”, projektuje obieg dokumentów,

proponuje wybór formy księgowości.

B. POZIOMY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH:

Poziom wymagań Oznaczenie

literowe

Ocena szkolna

Podstawowy Konieczny K dopuszczająca

Podstawowy P dostateczna

Ponadpodstawo

wy

Rozszerzający R dobraDopełniający D bardzo dobra

II. PODSTAWOWE FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA:

– sprawdziany pisemne – obejmujące jeden blok tematyczny;

– kartkówki – obejmujące trzy ostatnie teoretyczne jednostki lekcyjne;

– odpowiedzi ustne – obejmujące trzy ostatnie teoretyczne jednostki lekcyjne;

– prace domowe – obejmujące ćwiczenia praktyczne;

– zeszyt;

– aktywność na zajęciach.I II. Z ASADY OCENIANIA:

1. Uczeń jest oceniany za realizację wymagań edukacyjnych określonych i

podanych przez nauczyciela na początku roku szkolnego.

2. Ocenie podlegają wiadomości, umiejętności oraz aktywność, kreatywność,

umiejętność pracy w grupie oraz samokontroli.

3. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianów i kartkówek po zgłoszeniu

tego zamiaru nauczycielowi i uzgodnieniu terminu.

4. Szczegółowe zasady oceniania określa Rozporządzenia MENiS z dnia 7

września 2004 r.

IV. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W PSO WEDŁUG POZIOMU WYMAGAŃ PROGRA -MOWYCH W UJĘCIU MATERIAŁU NAUCZANIA Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI

I. ISTOTA, FUNKCJE I ZNACZENIE RACHUNKOWOŚCI:POZIOM A:

 zna definicję rachunkowości, strukturę rachunkowości (K);

 wymienia i definiuje funkcje rachunkowości finansowej (P);

 definiuje elementy rachunkowości (K);

 zna definicję przedmiotu rachunkowości (P);

 wymienia i definiuje zasady rachunkowości (K);POZIOM B:

 wyjaśnia różnice między rachunkowością finansową a zarządczą (P);

 rozumie pojęcia „rachunkowość”, „przedmiot rachunkowości” (P);

 tłumaczy poszczególne zasady rachunkowości (P);

 podaje przykłady obrazujące poszczególne zasady rachunkowości (R);

 wyjaśnia znaczenie rachunkowości w gospodarce (D);

 potrafi powiązać rachunkowość z działalnością gospodarczą (R);

POZIOM C:

wskazuje przesłanki powstania i rozwoju rachunkowości (R);POZIOM D:

 ocenia negatywnie nieprzestrzeganie zasad rachunkowości (D);

 ocenia rolę rachunkowości w gospodarce rynkowej (D);

 przewiduje efekty nieprzestrzegania zasad rachunkowości (D).

II. ZASOBY MAJĄTKOWE- AKTYWA I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA - PASYWA:

POZIOM A:

 zna definicję aktywów i pasywów (K);

 zna definicje poszczególnych składników aktywów i pasywów (P);

 zna definicję metody bilansowej (P);

 zna zależności między aktywami i pasywami (K);

POZIOM B:

 odróżnia aktywa od pasywów (K);

 odróżnia aktywa trwałe od obrotowych, kapitały własne od zobowiązań (P);

 podaje przykłady aktywów i pasywów (K);

 wyjaśnia zależności między aktywami i pasywami (P);

 posługuje się prawidłowo terminologią z zakresu aktywów i pasywów (R);

 różnicuje pojęcia: materiał, produkt i towar, rzeczowe aktywa trwałe i inwestycje

długoterminowe, należność i zobowiązanie, półprodukt i produkcja w toku (P);POZIOM C:

 klasyfikuje składniki bilansowe (P);

 oblicza i interpretuje strukturę aktywów i pasywów (R);

POZIOM D:

 analizuje strukturę aktywów i pasywów z punktu widzenia prowadzonej

działalności gospodarczej (D);

 identyfikuje otoczenie z punktu widzenia składników bilansowych (R).

III. BILANS. OPERACJE GOSPODARCZE:

POZIOM A:

 zna definicję bilansu (K);

 zna budowę bilansu w układzie uproszczonym (K);

 zna budowę bilansu w układzie znormalizowanym (R);

 wymienia i definiuje funkcje bilansu (P);

 wymienia elementy bilansu (K);

 zna zasady: równowagi bilansowej i ciągłości bilansowej (K);

 definiuje zasady: wzrastającej płynności i wzrastającej wymagalności w spłacie

(K);

 zna definicję operacji gospodarczej, bilansowej i wynikowej (K);

 wymienia cechy operacji gospodarczych (R);

 wymienia i definiuje zasadnicze grupy operacji bilansowych (K);POZIOM B:

 wyjaśnia zasady: równowagi bilansowej i ciągłości bilansowej (P);

 wyjaśnia różnice między układem uproszczonym a znormalizowanym bilansu (R);

 tłumaczy zasady: wzrastającej płynności i wzrastającej wymagalności w spłacie

(P);

 klasyfikuje kapitały w różnych typach jednostek gospodarczych (P);

 wyjaśnia terminy: „rok obrotowy”, „dzień bilansowy” (P);

 rozróżnia operacje gospodarcze od zdarzeń gospodarczych (K);

 podaje przykłady operacji gospodarczych i zdarzeń gospodarczych (P);

 podaje przykłady poszczególnych typów operacji gospodarczych (R);

 podaje różnice między poszczególnymi typami operacji gospodarczych (R);

POZIOM C:

 klasyfikuje aktywa zgodnie z zasadą wzrastającej płynności (R);

 klasyfikuje pasywa zgodnie z zasadą wzrastającej wymagalności w spłacie (R);

 podaje przykład prawidłowo sporządzonego bilansu (P);

 oblicza wartość brakującego składnika bilansowego tak, aby zachować zasadę

równowagi bilansowej (P);

 sporządza bilans w układzie uproszczonym (P);

 sporządza bilans w układzie znormalizowanym (R);

 ustala miejsce w bilansie znormalizowanym poszczególnych składników

bilansowych (R);

 określa wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansowe i sumę bilansową

(P);

 sporządza nowy bilans po każdej operacji gospodarczej (P);

POZIOM D:

 sporządza bilans dowolnego podmiotu gospodarczego posiadając jedynie ogólne

założenia

(np. aktywa stanowią 5 składników i są w 70% finansowane przez kapitały własne)

(D);

 ocenia poprawność sporządzonego bilansu (R);

 określa treść operacji gospodarczych znając z góry założone zmiany w bilansie

(D);

 charakteryzuje sytuację jednostki gospodarczej na podstawie bilansu (D).

IV. KONTA BILANSOWE:POZIOM A:

 zna definicję konta bilansowego (K);

 wymienia elementy konta księgowego (K);

 zna zasady funkcjonowania kont bilansowych (aktywnych i pasywnych) (K);

 wymienia elementy zapisu księgowego (R);

 definiuje zasadę podwójnego zapisu (K);

 zna pojęcie „korespondencja kont” (R);

 definiuje zestawienie obrotów i sald (K);

 zna budowę zestawienia obrotów i sald (K);

 wymienia błędy wykrywane/niewykrywne przez zestawienie obrotów i sald (P);

 wymienia czynności księgowe „Od bilansu do bilansu” (P);

 zna rodzaje i sposoby poprawiania błędów księgowych (P);

 zna wady i zalety storna czerwonego i czarnego (R);

POZIOM B:

 rozróżnia strony konta księgowego (K);

 wyjaśnia różnice między układem paginowym i foliowanym konta księgowego

(R);

 rozumie funkcjonowanie kont bilansowych (aktywnych i pasywnych) (P);

 podaje przykłady kont aktywnych i pasywnych (K);

 rozumie zasadę podwójnego zapisu (P);

 wyjaśnia różnice między uproszczonym a rozwiniętym układem zestawienia

obrotów i sald (R);

 rozumie zależność między bilansem początkowym a końcowym (P);

 wyjaśnia zasady poprawiania błędów księgowych (P);

 wyjaśnia różnice między stornem czarnym a czerwonym (R);

 charakteryzuje zakładowy plan kont (szkolny plan kont) (P);

 zna zespoły zakładowego planu kont (szkolnego planu kont) (K);POZIOM C:

 oblicza obroty i salda konta (K);

 otwiera konto na podstawie bilansu (K);

 zamyka konto (K);

 księguje operacje gospodarcze na kontach bilansowych (P);

 sporządza zestawienie obrotów i sald w układzie uproszczonym (P);

 sporządza zestawienie obrotów i sald w układzie rozwiniętym (R);

 poprawia błędy księgowe zgodnie z podanym sposobem (P);

 wskazuje spośród różnych kont konta aktywne i pasywne (P);

 posługuje się zakładowym planem kont (szkolnym planem kont) (R);

 sporządza bilans końcowy (P);

 interpretuje zapisy księgowe na kontach (R);

 wskazuje błędy księgowe (P);

 grupuje poznane konta w zespoły (P);POZIOM D:

 wskazuje najlepszy sposób poprawienia błędu księgowego (D);

 ocenia wpływ na zapisy księgowe storna czerwonego i czarnego (D);

 wykonuje wszystkie czynności księgowe „Od bilansu do bilansu” rozwiązując

zadanie (prowadzi roczny cykl ewidencji) (D);

 układa treść operacji gospodarczych na podstawie opisanych zdarzeń

gospodarczych (R);

 potrafi zinterpretować salda dowolnych kont (R).

V. PODZIAŁ I ŁĄCZENIE KONT:

POZIOM A:

 wymienia i definiuje rodzaje podzielności kont (K);

 zna pojedynczy zapis powtarzany (K);

 zna zasady funkcjonowania kont ksiąg pomocniczych (K);

 definiuje pojęcie „łączenie kont” (K);

POZIOM B:

 charakteryzuje kierunki uszczegółowienia ewidencji (P);

 rozumie różnice między podzielnością pionową i poziomą (R);

 różnicuje konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych (P);

 rozumie pojedynczy zapis powtarzany (P);

 rozumie istotę łączenia kont, podzielności pionowej i poziomej kont (P);

 rozumie przesłanki uszczegółowienia ewidencji (R);

 wyjaśnia prawidłowości wynikające z zestawienia obrotów i sald kont ksiąg

pomocniczych (R);

POZIOM C:

 podaje przykłady podzielności pionowej i poziomej (P);

 sporządza zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych (P);

 dokonuje podzielności poziomej konta (P);

 księguje operacje gospodarcze na kontach syntetycznych i analitycznych (P);

 uzgadnia zapisy na kontach ksiąg pomocniczych z zapisami na kontach księgi

głównej (P);

POZIOM D:

 ocenia poprawność zapisów analitycznych (R);

 proponuje kierunki uszczegółowienia ewidencji do określonych sytuacji (D).

VI. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA:POZIOM A:

 podaje definicje dowodu księgowego (K);

 zna pojęcie „archiwizowanie” (K);

 zna okres przechowywania dowodów księgowych (K);

 wymienia i definiuje funkcje dowodu księgowego (R);

 wymienia elementy dowodu księgowego (P);

 wymienia i opisuje czynności związane z przygotowaniem dowodu księgowego

do księgowania (K);

 zna zasady wypełniania dowodów księgowych (K);

 POZIOM B:

 klasyfikuje dowody księgowe według różnych kryteriów (P);

 podaje przykłady dowodów księgowych (K);

 charakteryzuje podstawowe rodzaje dowodów księgowych (P);

 wyjaśnia na czym polega ochrona danych (R);

 charakteryzuje instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych (P);

POZIOM C:

 sporządza wybrane dowody księgowe (P);

 kontroluje dowody księgowe (P);

 dekretuje dowody księgowe (P);

 poprawia błędy w dowodach księgowych (P);

 interpretuje zapisy w dowodach księgowych (R);

 potrafi zastosować odpowiedni dokument do określonej operacji gospodarczej

(D);POZIOM D:

 projektuje obieg dowodów księgowych (D);

 ocenia dekretację dowodu księgowego (D);

VII. KONTA WYNIKOWE:POZIOM A:

 zna pojęcia: koszt, przychód, wynik finansowy, dochód (K);

 definiuje konto wynikowe (K);

 zna zasady funkcjonowania kont wynikowych (K);

 wymienia i definiuje przychody i koszty ich uzyskania (K);

 wymienia rodzaje kont wynikowych (K);

 zna schemat ewidencji i rozliczania kosztów (K);

 zna definicję umorzenia i amortyzacji (K);

 zna definicję kosztów rodzajowych (K);

 zna zasady ustalania wyniku finansowego (P);

 zna schemat ewidencji przychodów ze sprzedaży, pozostałych przychodów i

kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych, zysków i strat

nadzwyczajnych (K);

POZIOM B:

 rozumie pojęcia: koszt, przychód, wynik finansowy, dochód (K);

 klasyfikuje koszty w różnych przekrojach (P);

 wyjaśnia ewidencję i rozliczanie kosztów rodzajowych (P);

 wyjaśnia ewidencję i rozliczanie kosztów w układzie funkcjonalnym (P);

 charakteryzuje warianty ewidencji kosztów (P);

 rozróżnia poszczególne przychody i koszty ich uzyskania (R);

 charakteryzuje poszczególne koszty rodzajowe (R);

 wyjaśnia ewidencję przychodów ze sprzedaży, pozostałych przychodów i kosztów

operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych, zysków i strat nadzwyczajnych

(P);

 wyjaśnia różnicę między umorzeniem a amortyzacją (P);

 potrafi podać do każdej operacji gospodarczej dowód księgowy (R);

 rozróżnia operacje bilansowe od wynikowych (P);POZIOM C:

 oblicza roczną i miesięczną amortyzację środków trwałych i wartości

niematerialnych i prawnych (K);

 ustala w sposób księgowy i pozaksięgowy oraz interpretuje wynik ze sprzedaży, z

pozostałej działalności operacyjnej, z działalności finansowej, na zdarzeniach

nadzwyczajnych (R);

 oblicza i interpretuje wartość netto środków trwałych (R);

 ustala w sposób księgowy i pozaksięgowy wynik finansowy netto (R);

 księguje i rozlicza koszty w różnych wariantach ewidencyjnych (P);

 księguje przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne,

przychody i koszty finansowe, zdarzenia nadzwyczajne (P);

 potrafi zinterpretować salda dowolnych kont (R);POZIOM D:

 oblicza wynagrodzenie netto (D);

 wykonuje wszystkie czynności księgowe „Od bilansu do bilansu” rozwiązując

zadanie z uwzględnieniem operacji wynikowych (D);

 układa treść operacji gospodarczych na podstawie opisanych zdarzeń

gospodarczych (R);

 analizuje wpływ wyników: ze sprzedaży, z pozostałej działalności operacyjnej,

z działalności finansowej, strat i zysków nadzwyczajnych na wynik finansowy (D);

 sporządza rachunek zysków i strat (R);

 wyjaśnia na czym polega „zamknięcie kręgu kosztów” (D);

 potrafi powiązać wynik finansowy z bilansem (D).

VIII. TECHNICZNE FORMY KSIĘGOWOŚCI:POZIOM A:

 definiuje zapis systematyczny i chronologiczny (K);

 wymienia i definiuje urządzenia ksiąg rachunkowych (K);

POZIOM B:

 charakteryzuje poszczególne formy księgowości (K);

 klasyfikuje techniki i formy księgowości (K);

 rozumie i wyjaśnia powiązania między urządzeniami ksiąg rachunkowych (P);

 wymienia zalety i wady poszczególnych form księgowości (P);

 wyjaśnia specyfikę rachunkowości komputerowej (R);POZIOM C:

księguje operacje gospodarcze przy wykorzystaniu tabelarycznej formy księgowości (P);POZIOM D:

 księguje operacje gospodarcze przy wykorzystaniu przebitkowej i rejestrowej

formy księgowości (R);

 księguje operacje gospodarcze z wykorzystaniem komputera (D);

 proponuje jaka forma księgowości będzie najbardziej przydatna dla konkretnego

podmiotu (D).INFORMACJE WYJAŚNIAJĄCE:

1. Wykorzystywane w planie wynikowym poziomy wymagań A, B, C, D są zgodne z

taksonomią ABC Bolesława Niemierki (Niemierko B., Między oceną szkolną a

dydaktyką. Bliżej dydaktyki, WSiP).2. Przedmiotowy System Oceniania z „zasad rachunkowości” jest zgodny z

obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO).
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna