Przedmiotowe zasady oceniania z zajęĆ technicznych szkoła podstawowa – kl. IV – VIPobieranie 27,16 Kb.
Data25.12.2017
Rozmiar27,16 Kb.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA – kl. IV – VI
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny
Stopień celujący otrzymał uczeń, który:

 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu zadań teoretycznych i praktycznych - proponuje rozwiązania nietypowe;

 • jest zaangażowany emocjonalnie i dąży do samodoskonalenia oraz poszerzania zakresu swojej wiedzy z zakresu techniki;

 • motywuje innych uczniów;

 • racjonalnie wykorzystuje czas oraz przestrzega zasad bhp;

 • bierze udział w konkursach technicznych, dodatkowych zajęciach, wykonuje prace dodatkowe (plansze, rysunki, itp.)


Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych wykazuje się dużą samodzielnością, starannością, sumiennością oraz odpowiedzialnością w działaniu;

 • opanował pełny zakres wiedzy określonej programem nauczania zajęć technicznych;

 • w pełni wykorzystuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań problemowych;

 • prace wytwórcze wykonuje zgodne z projektem;

 • zna i stosuje podczas pracy zasady bezpieczeństwa i higieny;

 • sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, poprawnie wykonuje operacje technologiczne;

 • bardzo chętnie prezentuje zdobytą wiedzę na forum klasy.


Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych wykazuje zaangażowanie i samodzielność w działaniu, jest staranny i systematyczny;

 • opanował w dużym zakresie wiedzę określoną programem nauczania w zakresie zajęć technicznych;

 • wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań;

 • poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, w stopniu zadowalającym opanował umiejętności technologiczne;

 • jego prace są estetyczne lecz zawierają drobne niedociągnięcia;

 • zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, racjonalnie wykorzystuje czas pracy.


Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • podczas wykonywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania zadań, rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności;

 • opanował minimum zakresu wiedzy określonej programem nauczania z zakresu zajęć technicznych;

 • prace wytwórcze wykonuje niedokładnie i mało estetycznie;

 • popełnia błędy w posługiwaniu się narzędziami i przyborami, w stopniu średnim opanował operacje technologiczne;

 • mało efektywnie wykorzystuje czas pracy;

 • przeważnie stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych musi być nakłaniany i mobilizowany do pracy przez nauczyciela, wykonuje zadanie niedokładnie i nieestetycznie;

 • ma braki wiedzy w zakresie podstawowych treści określonych programem nauczania;

 • przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności;

 • posługuje się tylko prostymi narzędziami i przyborami;

 • ma trudności z poprawną organizacją pracy, wykazuje brak samodzielności.


Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych nie wykazuje chęci do pracy, jest niesamodzielny oraz nie potrafi organizować pracy;

 • nie opanował minimum wiedzy określonej programem nauczania;

 • nie jest w stanie wykonać najprostszych zadań;

 • nie przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.


SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:
Ocenie podlegają:

1. Aktywność ucznia podczas lekcji (uczeń otrzymuje „+”, „-” zdobycie trzech plusów/minusów skutkuje oceną bardzo dobrą/niedostateczną za aktywność na lekcji)uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:

- właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,

- gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,

- podejmowanie merytorycznej dyskusji,

- szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,

- dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,

- wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,

- pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,

- wykonanie pomocy do pracowni,

- inne,


uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:

- zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem,

- wykazuje brak oczywistych umiejętności,

- niszczy prace kolegów,

- nie przestrzega regulaminu pracowni,

2. W wyjątkowych przypadkach aktywność ucznia może zostać oceniona na ocenę „niedostateczną” (rażące przejawy łamania regulaminu, niestosowania się do poleceń nauczyciela, sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu)

3. Praca na lekcji w grupach/parach

4. Praca samodzielna na lekcji

5. Prace wytwórcze (na ocenę ma wpływ estetyka, staranność wykonywanych prac oraz wysiłek w nie włożony, umiejętność pracy w zespole, organizowania miejsca i czasu pracy.)

6. Prace domowe

7. Prace dodatkowe

8. Uczestnictwo w konkursachFormy sprawdzania:

1. Kartkówka

2. Sprawdzian teoretyczny lub praktyczny – zapowiedziany co najmniej tydzień wcześniej

3. Karta pracy

4. Praca domowa

ZASADY PRACY NA LEKCJI I POPRAWIANIA OCEN


 • Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego

 • Za nie zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (jeśli wykorzystał „nieprzygotowania” do lekcji)

 • Uczeń może 2 razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (z wyłączeniem lekcji, na którą został zapowiedziany sprawdzian lub kartkówka)

 • W przypadku nieobecności podczas sprawdzianu uczeń ma obowiązek napisać sprawdzian na najbliższych zajęciach lub ustalić inny termin z nauczycielem

 • Uczeń ma obowiązek uzupełnić w ciągu tygodnia braki wynikające z pojedynczej nieobecności na lekcji

 • W przypadku dłuższej niż 1 raz nieobecności na lekcji uczeń ustala wraz z nauczycielem termin uzupełnienia wiadomości i termin zaliczenia zaległych sprawdzianów

 • Procedurę poprawiania oceny semestralnej lub rocznej określa załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Nauczania – Procedura poprawiania ocen

 • Przy poprawie nauczyciel bierze pod uwagę lepszą uzyskaną przez ucznia ocenę

 • Praca wytwórcza nie przyniesiona w terminie skutkuje otrzymaniem oceny „niedostatecznej”

 • Najwyższą możliwą do uzyskania oceną z poprawy jest ocena – „bardzo dobra”

 • Sprawdziany są oceniane na podstawie liczby uzyskanych punktów według następujących zasad przeliczania:


0-15% - 1

16-30% - 1+

31-40% - 2

41-50% - 2+

51-60% - 3

61-70% - 3+

71-80% - 4

81-85% - 4+

86 - 90% - 5

91 -95% - 5+

96 -100% - 6


 • Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem)

 • Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego, uzupełnienia zeszytu na najbliższą lekcję oraz opanowania wiadomości i umiejętności.


SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIEĆ UCZNIA

Wszystkie oceny, jakie otrzymuje uczeń na lekcji znajdują się w dzienniku lekcyjnym oraz dzienniku elektronicznym.


WYMAGANIA EDUKACYJNE W STOSUNKU DO UCZNIA, U KTÓREGO STWIERDZONO SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTY ROZWOJOWE

Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty.


W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:

 • wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,

 • możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,

 • konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,

 • branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,

 • możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian),

 • podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,

 • obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,

 • możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej,

 • uczniowie z dysleksją czy dysortografią w czasie wykonywania zadań bądź prac pisemnych w tym samym czasie otrzymują mniejszą ilość prac bądź o mniejszym stopniu trudności,

 • przy wykonywaniu prac wytwórczych nauczyciel przy wystawianiu oceny zwraca uwagę na wkład pracy włożony w ich wykonanie i na stopień trudności pracy,

wobec uczniów wymagających obniżenia wymagań edukacyjnych nauczyciel może zastosować również inny rodzaj sprawdzianu.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna