Przedmiotowe zasady oceniania z historiiPobieranie 0,95 Mb.
Strona1/13
Data24.02.2019
Rozmiar0,95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z HISTORII

Cele i zadania:

Zadaniem systemu sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia jest rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania, co w konsekwencji prowadzi do formułowania oceny.


Podstawowym celem systemu sprawdzania i oceniania jest poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach, pomoc w rozpoznaniu uzdolnień i zainteresowań ucznia, motywowanie do dalszej pracy i rozwoju intelektualnego, a także dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

W KLASIE IV-V, VII-VIII

zgodny z nową podstawą programową

Szczegółowe wymagania edukacyjne oceniania w klasie IV
OKRES I

Rozdział I: Z HISTORIĄ NA TY.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania i nie jest w stanie wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: współczesność, przeszłość, historia, historycy, legenda, baśń

– rozróżnia przeszłość od współczesności

– rozróżnia fikcję (np. baśń) od rzeczywistości historycznej

– potrafi krótko scharakteryzować, czym zajmują się historycy

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami:ojczyzna, patriotyzm

– podaje przykłady świąt rodzinnych

– podaje przykłady pamiątek rodzinnych

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami:państwo, region, naród

– wskazuje na mapie państwo polskie i jego granice

– zna poprawną nazwę państwa polskiego

– przy pomocy nauczyciela używa terminów chronologicznych(data, tysiąclecie, wiek)

– umieszcza daty na osi czasu

– przy pomocy nauczyciela określa, w którym wieku miało miejsce dane wydarzenie

– poprawnie wskazuje wydarzenie wcześniejsze w czasach p.n.e.

– oblicza upływ czasu między wydarzeniami w ramach jednej ery

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami:mapa, plan

– dostrzega różnice między mapą a planem


Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

– poprawnie posługuje się terminami: dzieje, archeologia, źródła pisane, źródła materialne

– rozróżnia pracę historyków i archeologów

– potrafi podać przykłady postaci legendarnych i historycznych

– wyjaśnia, czym są przyczyny i skutki

– dokonuje podstawowego podziału źródeł historycznych

– poprawnie posługuje się terminami: tradycja, drzewo genealogiczne, „mała ojczyzna”

– przygotowuje drzewo genealogiczne najbliższej rodziny

– wyjaśnia, czym jest patriotyzm

– podaje przykłady postaw i zachowań patriotycznych

– poprawnie posługuje się terminami:mniejszość narodowa, społeczeństwo, symbole narodowe, Polonia

– wymienia elementy współtworzące państwo

– wymienia najważniejsze czynniki narodowotwórcze

– przedstawia polskie symbole narodowe

– przedstawia najważniejsze święta państwowe

– wskazuje na mapie stolicę państwa

– poprawnie posługuje się terminami:chronologia, okres p.n.e. i n.e

– zamienia cyfry arabskie na rzymskie

– wyjaśnia, czym jest epoka historyczna

– porządkuje fakty i epoki historyczne oraz umieszcza je w czasie (era, stulecie)

– samodzielnie przyporządkowuje wydarzenia stuleciom

– oblicza upływ czasu między wydarzeniami, w tym na przełomie obu er

– poprawnie posługuje się terminami:legenda, symbol, róża wiatrów

– przygotowuje proste plany miejscowe

– objaśnia symbole legendy mapy

– odczytuje z mapy podstawowe informacje


Ocenę doBRą otrzymuje uczeń, który:

– porównuje pracę historyków i archeologów

– wskazuje różne przykłady źródeł pisanych i niepisanych

– wyjaśnia potrzebę edukacji historycznej

– wyjaśnia, czym jest genealogia

– wskazuje na mapie Polski własną miejscowość, region, województwo i jego stolicę

– podaje przykłady regionalnych tradycji

– charakteryzuje własną „małą ojczyznę” na tle innych regionów

– wskazuje Polskę na mapie świata

– wskazuje na mapie główne krainy historyczno-geograficzne Polski oraz największe miasta

– rozróżnia pojęcia naród i społeczeństwo

– przedstawia genezę najważniejszych świąt państwowych

– wskazuje przykłady instytucji dbających o dziedzictwo narodowe

– opisuje właściwy sposób zachowania względem symboli narodowych

– podaje przykłady mniejszości narodowych żyjących w Polsce

– podaje cezury czasowe epok historycznych

– przy określeniu datacji wydarzenia posługuje się sformułowaniami:początek, środek, koniec stulecia; półwiecze; przełom wieków

– przyporządkowuje wydarzenia do epok historycznych

– wyjaśnia, czym jest kartografia

– wyjaśnia, czym jest skala mapy

– rozróżnia mapę geograficzną, polityczną, historyczną
Ocenę BARDZO doBRą otrzymuje uczeń, który:

– omawia rolę źródeł historycznych w procesie poznawania dziejów

– wskazuje pozapodręcznikowe przykłady różnych kategorii źródeł historycznych

– przedstawiaróżne efekty pracy naukowców zajmujących się przeszłością

– wskazuje lokalne przykłady instytucji dbających o regionalną kulturę i historię

– tworzy przewodnik po własnej miejscowości i regionie

– charakteryzuje inne regiony państwa polskiego

– wyjaśnia znaczenie dbałości o tradycję regionalną

– wskazuje na mapie świata największe zbiorowości Polonii

– rozróżnia mniejszość narodową od etnicznej

– wyjaśnia, dlaczego należy szanować inne tradycje narodowe

– przedstawia konsekwencje przynależności Polski do UE

– charakteryzuje główne epoki historyczne

– podaje przykłady innych rachub mierzenia czasu

– przy określeniu datacji wydarzenia posługuje się sformułowaniami: początek, środek, koniec stulecia; półwiecze; przełom wieków

– przyporządkowuje wydarzenia do epok historycznych

– interpretuje i wyciąga wnioski z mapy
Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

– potrafi zaproponować podział źródeł pisanych bądź niepisanych na podkategorie

– przedstawia nowoczesne metody badania życia ludzi w przeszłości

– ocenia wiarygodność różnego rodzaju źródeł pisanych

– przedstawia historyczną genezę regionu

– wskazuje wybitne postaci w dziejach regionu

– ocenia, w jaki sposób różnorodność „małych ojczyzn” wpływa na bogactwo dużej

– omawia genezę polskich symboli narodowych

– wyjaśnia pojęcia: emigracja, uchodźcy

– wyjaśnia okoliczności ustanowienia roku 1 i podziału na dwie ery

– wyjaśnia różnicę między kalendarzem juliańskim i gregoriańskim

– przedstawia elementy historii kartografii

– wyjaśnia zasadę działania i rolę GPS-u we współczesnej lokalizacji przestrzennej

Rozdział II: OD PIASTÓW DO JAGIELLONÓW.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania i nie jest w stanie wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami:plemię, Słowianie

– wie, kto był pierwszym historycznym władcą Polski

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami:cesarz, arcybiskupstwo, koronacja, gród, wojowie

– opisuje wygląd grodu średniowiecznego

– wie, że Bolesław Chrobry był pierwszym królem Polski

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: duchowieństwo, zakon chrześcijański, mnich, klasztor

– charakteryzuje wygląd mnichów

– opisuje podstawowe zajęcia duchowieństwa zakonnego w średniowieczu

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminem: uniwersytet

– wyjaśnia, dlaczego historycy nadali królowi Kazimierzowi przydomek „Wielki”

– opisuje wygląd średniowiecznego zamku

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: rycerz, zbroja, herb, zamek

– opisuje wygląd średniowiecznego rycerza

– przy pomocy nauczyciela, poprawnie posługuje się terminem:Jagiellonowie

– wie, kim był Władysław Jagiełło

– wskazuje na mapie państwo polskie oraz obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami:rycerz, miecz, herb

– opisuje wygląd i cechy rycerza

– podaje przykłady różnych herbów

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami:astronom, obserwatorium, luneta

– wie, kim był Mikołaj Kopernik


Ocenę doSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

– poprawnie posługuje się terminem:Piastowie

– przytacza przykłady legend o początkach państwa polskiego

– wyjaśnia pochodzenie nazwy „Polska”

– wskazuje na mapie rozmieszczenie plemion słowiańskich na ziemiach polskich

– poprawnie posługuje się terminami:misja, relikwie

– zna wydarzenia związane z datami: 1000, 1025

– charakteryzuje postać św. Wojciecha

– opisuje wygląd i uzbrojenie woja z drużyny książęcej

– poprawnie posługuje się terminami: reguła zakonna, skryptorium, pergamin

– podaje przykłady zakonów

– opisuje życie wewnątrz klasztoru

– poprawnie posługuje się terminami: dynastia, uczta u Wierzynka

– zna wydarzenia związane z datami: 1364, 1370

– wyjaśnia powiedzenie – zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną

– poprawnie posługuje się terminami: paź, giermek, pasowanie, kopia, dziedziniec, fosa, baszta, most zwodzony

– wyjaśnia, kto i w jaki sposób mógł zostać rycerzem

– opisuje wygląd średniowiecznego zamku

– charakteryzuje turnieje rycerskie

– poprawnie posługuje się terminem:unia

– zna wydarzenia związane z datami: 1385

– przedstawia główne konsekwencje unii w Krewie

– poprawnie posługuje się terminami:giermek, kopia, kodeks honorowy

– zna wydarzenia związane z datami: 1410

– charakteryzuje postać Zawiszy Czarnego

– wyjaśnia powiedzenie:polegać jak na Zawiszy

– poprawnie posługuje się terminami:astronomia, teoria heliocentryczna

– wyjaśnia powiedzenie:wstrzymał Słońce i ruszyłZiemię


Ocenę doBRĄ otrzymuje uczeń, który:

– wyjaśnić okoliczności zawarcia małżeństwa z Dobrawą oraz przyjęcia chrztu przez Mieszka

– wymienia legendarnych protoplastów Mieszka

– przedstawia najważniejsze konsekwencje przyjęcia chrztu

lokalizuje na mapie Gniezno, Poznań oraz inne główne grody w państwie Mieszka I

– opisuje bitwę pod Cedynią

– zna wydarzenia związane z datami: 997, 1002–1018

– opisuje przebieg misji św. Wojciecha do Prusów

– przedstawia przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego

– wskazuje na mapie terytoria podbite przez Bolesława Chrobrego

– wymienia najstarsze zakony na ziemiach polskich

– wyjaśnia, jak należy rozumieć nakaz obowiązujący benedyktynówmódl się i pracuj

– opisuje wygląd średniowiecznych ksiąg

– wyjaśnia, w jaki sposób zakony przyczyniły się do rozwoju rolnictwa na ziemiach polskich

– wymienia główne reformy Kazimierza Wielkiego

– opisuje zjazd monarchów w Krakowie

– wyjaśnia cele oraz znaczenie utworzenia Akademii Krakowskiej

– wskazuje na mapie ziemie przyłączone do Polski za panowania Kazimierza Wielkiego

– wyjaśnia, w jaki sposób utrzymywali się rycerze

– przedstawia powinności rycerskie

– charakteryzuje kodeks rycerski

– opisuje sytuację związaną z objęciem tronu polskiego po wygaśnięciu dynastii Piastów

– przedstawia okoliczności zawiązania unii polsko-litewskiej

– wymienia postanowienia unii w Krewie

– charakteryzuje rycerski kodeks honorowy

– przedstawia przyczyny wielkiej wojny z zakonem krzyżackim

– opisuje przebieg bitwy pod Grunwaldem

– wie, gdzie urodził się Mikołaj Kopernik oraz gdzie znajduje się jego grobowiec

– przedstawia poglądy na temat Ziemi i Układu Słonecznego przed odkryciem Kopernika
Ocenę BARDZO doBRĄ otrzymuje uczeń, który:

– charakteryzuje znaczenie przyjęcia chrześcijaństwa dla państwa polskiego

– wyjaśnia znaczenie wizyty Ottona III w Gnieźnie dla państwa polskiego

– wyjaśnia znaczenie utworzenia samodzielnej metropolii kościelnej

– wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego

– charakteryzuje wkład duchowieństwa w średniowieczną kulturę

– wyjaśnia znaczenie ksiąg i książek dla rozwoju wiedzy i nauki

– charakteryzuje oraz ocenia politykę wewnętrzną i zagraniczną prowadzoną przez Kazimierza Wielkiego

– argumentuje, dlaczego Kazimierz Wielki stał się wzorem dobrego władcy

– podaje przykłady zachowanych zamków średniowiecznych w Polsce i w regionie

– omawia zagrożenie ze strony zakonu krzyżackiego dla obu państw

– wyjaśnia, czym zajmuje się heraldyka

– wyjaśnia charakter obyczajowości i kultury rycerskiej

– przedstawia postanowienie pokoju toruńskiego oraz skutki bitwy pod Grunwaldem

– przedstawia inne dokonania i zainteresowania Mikołaja Kopernika

– wyjaśnia, czym jest nauka i jakie cechy musi spełniać wiedza naukowa


Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

– przedstawia najważniejsze odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich

– określa, jakie informacje może zdobyć historyk dzięki zastosowaniu metody dendrochronologicznej

– omawia dokument Dagome iudex

– ocenia skutki polityki wewnętrznej i zagranicznej Bolesława dla państwa polskiego

– wskazuje przykłady lokalizacji najstarszych budowli zakonnych na ziemiach polskich

– wyjaśnia, jakie są związki między mnichami a nauką historyczną

– porównuje politykę prowadzoną przez Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego

– wyjaśnia znaczenia panowania Kazimierza Wielkiego dla państwa polskiego

– przedstawia przykłady wzorców rycerskich utrwalonych w literaturze i legendach

– przedstawia stosunek Litwinów do unii w Krewie

– na podstawie mapy ocenia sytuację geopolityczną w Europie Środkowej po zawarciu unii

– przedstawia genezę i charakteryzuje różne zakony rycerskie

– opisuje, w jaki sposób zrekonstruowano wygląd Mikołaja Kopernika

– wyjaśnia, dlaczego najważniejsze dzieło Kopernika zostało potępione przez Kościół
OKRES II
III: WOJNY I UPADEK RZECZYPOSPOLITEJ.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania i nie jest w stanie wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminem:szlachta

– wskazuje na mapie Zamość

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami:potop szwedzki, husaria, Jasna Góra

– opisuje wygląd i uzbrojenie husarii

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: encyklopedia, edukacja, reformy

– wyjaśnia, w jakim celu wprowadzane są reformy państwa

– proponuje własne reformy w państwie oraz edukacji i wyjaśnia ich celowość

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami:rozbiory, powstanie

– wymienia państwa, które dokonały rozbiorów

– przedstawia cel powstania kościuszkowskiego

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminem:hymn państwowy

– zna nazwisko autora hymnu państwowego

– potrafi objaśnić pierwszą zwrotkę i refren hymnu

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami:zabory, zabór rosyjski, wojna partyzancka

– wyjaśnia, dlaczego Polacy zorganizowali powstanie

– charakteryzuje taktykę walki partyzanckiej

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami:tajne nauczanie, laureat

– wyjaśnia, dlaczego Polacy nie mogli odbywać edukacji w języku polskim?
Ocenę doSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

– poprawnie posługuje się terminami: kanclerz, hetman, akademiacharakteryzuje postać i dokonania Jana Zamoyskiego

– poprawnie posługuje się terminami:potop szwedzki, wielki wezyr, islam, odsiecz

– zna wydarzenia związane z datami: 1655–1660, 1683

–wskazuje na mapie granice Rzeczypospolitej oraz jej sąsiadów

– zna postaci: Augustyn Kordecki, Stefan Czarniecki, Jan III Sobieski, oraz ich dokonania

– poprawnie posługuje się terminami: Szkoła Rycerska, kadet, mecenas, obiady czwartkowe

– wymienia zasługi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

– wyjaśnia, dlaczego Dzień Edukacji Narodowej jest współcześnie obchodzony 14 października

– poprawnie posługuje się terminami:konstytucja,kosynierzy

– zna wydarzenia związane z datami: 1772, 3 maja 1791 r., 1794, 1795

– charakteryzuje postać i dokonania Tadeusza Kościuszki

– poprawnie posługuje się terminami:emigracja, legiony

– zna wydarzenia związane z datą: 1797

– wskazuje na mapie Francję, Włochy, Lombardię

– charakteryzuje postaci oraz dokonania gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego

– poprawnie posługuje się terminami:działalność konspiracyjna, branka,dyktator, zesłanie

– zna wydarzenia związane z datami: 1863–1864

– pokazuje na mapie zasięg zaboru rosyjskiego

– charakteryzuje postać i dokonania Romualda Traugutta

– poprawnie posługuje się terminami:Nagroda Nobla, Uniwersytet Latający

– charakteryzuje, na czym polegało tajne nauczanie

– charakteryzuje postać i Marii Skłodowskiej-Curie


Ocenę doBRĄ otrzymuje uczeń, który:

– zna królów elekcyjnych: Stefana Batorego i Zygmunta III Wazę

– opisuje państwo polskie rządzone przez szlachtę w XVI w.

– charakteryzuje Zamość, jako przykład miasta renesansowego

– wyjaśnia słowa Zamoyskiego: Takie będą Rzeczypospolitejakie ich młodzieży chowanie

– przedstawia przebieg potopu szwedzkiego i przełomowej obrony Jasnej Góry

– wskazuje na mapie: Szwecję, Jasną Górę, Turcję, Chocim, Wiedeń

– wyjaśnia powiedzenie:Polska przedmurzem chrześcijaństwa

– charakteryzuje sytuację państwa polskiego w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

– przedstawia najwybitniejszych twórców doby stanisławowskiej oraz ich dokonania

– charakteryzuje postać i dokonania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

– przedstawia znaczenie uchwalenia Konstytucji 3 Maja

– opisuje przebieg powstania kościuszkowskiego

– przedstawia sytuację narodu polskiego po III rozbiorze

– opisuje Legiony Polskie we Włoszech oraz panujące w nich zasady

– wie, kiedy Mazurek Dąbrowskiego został polskim hymnem narodowym

– charakteryzuje sytuację narodu polskiego w zaborze rosyjskim

– wyjaśnia, dlaczego Polacy prowadzili działalność konspiracyjną

– opisuje charakter i przebieg powstania styczniowego

– przedstawia skutki powstania

– porównuje szkolnictwo XIX-wieczne i współczesne

– wyjaśnia, jak funkcjonował Uniwersytet Latający

– wyjaśnia, dlaczego Maria Skłodowska-Curie musiała wyjechać do Francji

– przedstawia dokonaniaMarii Skłodowskiej-Curie i wyjaśnia, za co została uhonorowana Nagrodą Nobla


Ocenę BARDZO doBRĄ otrzymuje uczeń, który:

– wyjaśnia różnice między monarchią dynastyczną a elekcyjną

– przedstawia zagrożenia dla państwa polskiego wynikające z systemu wolnej elekcji

– wyjaśnia, jakie były przyczyny klęski Polaków w pierwszej fazie potopu szwedzkiego

– wyjaśnia słowa Jana Sobieskiego: lepiej w cudzej ziemi, o cudzym chlebie wojować, aniżeli samym się bronić o swoim chlebie

– wskazuje przykłady zabytków doby oświecenia w kraju i w regionie

– wyjaśnia, dlaczego oświecenie było nazywane „wiekiem rozumu”

– wyjaśnia znaczenie powołania Komisji Edukacji Narodowej dla państwa polskiego

– podaje przykłady i ocenia różne postawy Polaków w okresie rozbiorów (w tym targowiczan)

– wyjaśnia, dlaczego rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja została ogłoszona świętem narodowym

– charakteryzuje program polityczno-społeczny Tadeusza Kościuszki

– wyjaśnia przyczyny klęski powstania kościuszkowskiego

– przedstawia dalsze losy Legionów Polskich we Włoszech

– wyjaśnia, dlaczego Polacy zaczęli tworzyć legiony polskie u boku Napoleona

– opisuje funkcjonowanie państwa powstańczego

– wyjaśnia, dlaczego powstanie styczniowe upadło

– ocenia postawę Polaków pod zaborem rosyjskim

– wymienia innych polskich laureatów Nagrody Nobla

– opisuje swoją ulubioną dziedzinę naukową i jej wybitnego przedstawiciela
Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

– wyjaśnia, jakie cechy powinien mieć mąż stanu

– wyjaśnia pojęcie populizm polityczny

– wyjaśnia, dlaczego wojny XVII wieku przyczyniły się do osłabienia Rzeczypospolitej

– wyjaśnia kontrowersje w ocenie panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

– wyjaśnia przyczyny kryzysu Rzeczypospolitej szlacheckiej

– charakteryzuje postać Napoleona Bonaparte

– ocenia, czy Napoleon spełnił pokładane w nim przez Polaków nadzieje

– porównuje powstanie styczniowe z innymi powstaniami

– przedstawia różne metody walki o polskość

– wyjaśnia rolę nauki w rozwoju cywilizacyjnym
Rozdział IV: KU WSPÓŁCZESNEJ POLSCE.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania i nie jest w stanie wykonać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminem: II Rzeczpospolita

– wskazuje na mapie obszar II RP

– wie, kiedy i z jakiej okazji obchodzimy święto państwowe w dniu 11 listopada

– przy pomocy nauczyciela posługuje się terminami: RP, ułani

– przedstawia głównodowodzącego wojsk polskich w bitwie pod Warszawą

– wskazuje na mapie miejsce Bitwy Warszawskiej oraz przebieg wschodniej granicy II RP

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami:gospodarka,przemysł, minister, bezrobocie

– wskazuje na mapie Polski Gdynię

– wyjaśnia, dlaczego Gdynia stała się polskim „oknem na świat”

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminem:okupacja

– wie, kiedy i gdzie wybuchła II wojna światowa

– opisuje sytuację narodu polskiego pod niemiecką okupacją

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminem:obozy koncentracyjne– opisuje politykę Niemiecwobec ludności żydowskiej

– wyjaśnia, kto objął rządy w państwie polskim po zakończeniu II wojny światowej

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminem:papież

– wskazuje na mapie przebieg granic państwa polskiego po II wojnie światowej

– wie, kim był Karol Wojtyła

– przy pomocy nauczyciela poprawnie posługuje się terminami:kryzys, strajk

– wie, jak się nazywał pierwszy przywódca związku zawodowego „Solidarność” i późniejszy prezydent  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna