Przedmiotowe zasady ocenianiaPobieranie 125,28 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar125,28 Kb.
 1. Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.


Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne
z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania Zespołu Szkół Sportowych
w Siemianowicach Śląskich.
  1. I. Kontrakt z uczniami:


 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia

 3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny.

 4. Sprawdziany (sprawdziany praktyczne), odpowiedzi ustne i kartkówki
  są obowiązkowe.

 5. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian (sprawdzian praktyczny) z przyczyn losowych, to powinien napisać go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły.

 6. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu (sprawdzianu praktycznego) w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac w uzgodnieniu
  z nauczycielem. Poprawę może pisać tylko jeden raz.

 7. Z poprawy sprawdzianu najwyższa ocena to ocena CELUJĄCY,
  z wagą równą wadze oceny uzyskanej w pierwszym terminie.
  Ocena otrzymana z poprawy jest wpisywana do dziennika obok wcześniej otrzymanej oceny. Uczeń poprawia pracę tylko raz i do dziennika wpisywane są obie oceny.

 8. Wszystkie prace niesamodzielne (ściągane) oceniane są na ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy.

 9. Kartkówki mogą obejmować materiał najwyżej z ostatnich trzech jednostek tematycznych i umiejętności koniecznych.

 10. Kartkówki nie podlegają poprawie.

 11. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją.

 12. Uczeń, który opuścił więcej niż 50 % lekcji, nie może być klasyfikowany
  z przedmiotu.

 13. Nie może być klasyfikowany również uczeń, który uchyla się od oceniania i nie ma minimalnej liczby ocen.

 14. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.

 15. Uczeń ma prawo jednokrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek).  1. II. Obszary aktywności


Na lekcjach informatyki oceniane będą następujące obszary aktywności uczniów:

 1. Kształtowanie pojęć informatycznych - sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć informatycznych.

 2. Kształtowanie języka informatycznego - ocenianie języka informatycznego na odpowiednim etapie ścisłości.

 3. Praca z komputerem.

 4. Rozwiązywanie problemów.

 5. Praca projektowa - abstrakcyjność myślenia, sposób ujęcia zagadnienia.

 6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.

 7. Aktywność na lekcji.

 8. Wkład pracy ucznia.
  1. III. Poziomy wymagań


Poziomy wymagań stanowi załącznik nr 1 do PZO.
  1. IV. Narzędzia pomiaru


Narzędzia pomiaru i częstotliwość pomiaru umieszczone są w załączniku nr 2.
  1. V. Kryteria oceny poszczególnych form aktywności


Ocena prac pisemnych- załącznik nr 3.

Uczeń odmawiający napisania sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczny.


   1. Ocena odpowiedzi ustnej lub kartkówki.


Uczeń w ciągu semestru odpowiada min. raz na ocenę lub pisze kartkówkę.

Nauczyciel dokonuje oceny i uzasadnia ją. Uczeń odmawiający udzielenia odpowiedzi lub napisania kartkówki otrzymuje ocenę niedostateczny.


   1. Ocena sprawdzianu praktycznego – załącznik nr 3.


Uczeń odmawiający wykonania sprawdzianu praktycznego otrzymuje ocenę niedostateczny.
   1. Ocenianie innych form aktywności ucznia.


 1. Ocenianie bieżącej pracy na lekcji.

 2. Aktywność na lekcji. Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi.

 3. Wkład pracy własnej ucznia (pilność).

 4. Przygotowanie do lekcji.

 5. Aktywność na lekcji, wkład pracy własnej i przygotowanie do lekcji oceniane są 1 raz w semestrze.    1. KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ

Ocenę semestralna (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją uzasadniając ją. Uczniowie i ich rodzice mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia do wystawionej oceny.

Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są oceną.

Ocena końcowa obliczana jest w następujący sposób:


3*A+2*B+1*C=F, gdzie

A – średnia ocen ze sprawdzianów (sprawdzianów praktycznych),

B – średnia ocen z odpowiedzi ustnych, kartkówek (3 tematy – mały zakres materiału)

C – średnia ocen z prac domowych i nadobowiązkowych, aktywności na lekcji, wkładu pracy ucznia, przygotowania się do lekcji
Uczeń otrzymuje ocenę:


Średnia ważona

Ocena

Poniżej i równa 1,6

niedostateczny

od 1,61 do 2,75

dopuszczający

od 2,76 do 3,75

dostateczny

od 3,76 do 4,75

dobry

od 4,76 do 5,29

bardzo dobry

Powyżej 5,30

celujący 1. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 2. Wszystkie sprawy nie ujęte w PZO rozstrzygane będą zgodnie
  z Rozporządzeniem MEN i WZO.

Oznaczenia wprowadzone przez nauczyciela:


np- oznaczenie nieprzygotowania do lekcji (raz na semestr)

"+"- za udzielenie poprawnej odpowiedzi (3 plusy stanowią ocenę b. dobry)

"-" - za brak poprawnej odpowiedzi (3 minusy stanowią ocenę niedostateczny)


    1. INFORMACJA ZWROTNA


Nauczyciel - uczeń.

 1. Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny.

 2. Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny.

Informacja zwrotna ma na celu:

 • pomagać w samodoskonaleniu ucznia,

 • motywować go do dalszej pracy,

 • być wskazówką dla ucznia, które poziomy wiedzy (na konkretną ocenę) musi jeszcze uzupełnić i nadrobić zaległości

Nauczyciel - rodzice.

Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje rodzicom (opiekunom): 1. Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce.

 2. Dostarcza rodzicom informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia.

 3. Wskazuje rodzicom ucznia, które poziomy wiedzy (na konkretną ocenę) musi jeszcze uzupełnić i z których powinien nadrobić zaległości,

 4. Przekazuje wskazówki do pracy z uczniem.


Nauczyciel - wychowawca klasy - pedagog szkolny.

 1. Nauczyciel wpisuje oceny do dziennika lekcyjnego (elektronicznego).

 2. Nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach
  i zachowaniu ucznia.

 3. Nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji.

Załącznik nr 1
 1. Propozycje kryteriów oceny – wymagania na poszczególne oceny szkolne

 2. Komputer i grafika komputerowa
  1. Posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem


2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

podaje kilka zastosowań komputera;

wymienia części składowe zestawu komputerowego;

posługuje się komputerem i urządzeniami TI w podstawowym zakresie;

podaje kilka przykładów urządzeń współpracujących z komputerem;

wie, że nadmierna ilość czasu spędzonego przy komputerze zagraża zdrowiu psychicznemu i fizycznemu;

zdaje sobie sprawę, że można uzależnić się od komputera; zna i stosuje sposoby zapobiegania uzależnieniu się od komputerawskazuje kilka przykładów zastosowania komputera, np. w szkole, zakładach pracy i życiu społecznym;

definiuje komputer jako zestaw urządzeń elektronicznych i określa ich przeznaczenie;

zna pojęcia: program komputerowy, pamięć, system dwójkowy;

zna jednostki pojemności pamięci;

wymienia i omawia różne typy komputerów


omawia zastosowanie komputera w różnych dziedzinach życia, nauki i gospodarki;

zna pojęcia: bit, bajt, RAM;

omawia podstawowe układy mieszczące się na płycie głównej;

zna sposoby reprezentowania danych (wartości logicznych, liczb, znaków) w komputerze;

wymienia i omawia budowę i działanie wybranych urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń techniki użytkowej, np. drukarki, skanera;

omawia wybrane urządzenia mobilneomawia schemat działania komputera, m.in. przekształcanie informacji w dane, przetwarzanie danych oraz wyjaśnia funkcje procesora odpowiedzialnego za te procesy; wyjaśnia, czym jest BIOS;

oblicza wartość dziesiętną liczby zapisanej w systemie dwójkowym;

wie, co to są kody ASCII i potrafi wstawić do dokumentu tekstowego wybrany znak, korzystając z tego kodu;

podaje przykłady kart rozszerzeń, które można zainstalować w komputerze;

omawia różne typy komputerów oraz budowę i działanie urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń techniki użytkowej, np. tablicy interaktywnej, kamery cyfrowej i internetowej


potrafi określić podstawowe parametry części składowych komputera i urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń techniki użytkowej;

opisuje wybrane zastosowania informatyki, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;

samodzielnie wyszukuje w Internecie informacje o nowych urządzeniach peryferyjnych oraz urządzeniach mobilnych;

korzysta z dokumentacji urządzeń elektronicznychzna podstawowe zasady pracy z programem komputerowym (uruchamianie, wybór opcji menu, kończenie pracy z programem)

omawia przeznaczenie poszczególnych rodzajów programów użytkowych, podając przykłady konkretnych programów;

wie, na czym polega uruchamianie i instalowanie programów;

podaje przykłady nośników pamięci


umieszcza skrót programu na pulpicie;

wybiórczo korzysta z Pomocy do programu;

wyjaśnia rolę pamięci operacyjnej w czasie uruchamiania programu;

wie, jak odinstalować program komputerowypotrafi skorzystać w razie potrzeby z Pomocy do programu;

wyjaśnia procesy zachodzące w czasie uruchamiania i instalowania programu;

potrafi zainstalować i odinstalować prosty program, np. edukacyjny, grę; potrafi pobrać program, np. darmowy, z Internetu i zainstalować go


określa pojemność pamięci, ilość wolnego i zajętego miejsca na dysku;

wyszukuje w Internecie lub innych źródłach informacje na temat nowych programów użytkowych i nośników pamięciwie, jaka jest rola systemu operacyjnego

zna podstawowe funkcje systemu operacyjnego

podaje przykłady systemów operacyjnych

omawia cechy wybranych systemów operacyjnych, m.in.: Windows, Linux, Mac OS, wybrane systemy dla urządzeń mobilnych

porównuje wybrane systemy operacyjne, podając różnice

wie, że należy posiadać licencję na używany program komputerowy;

wie, na czym polega piractwo komputerowe i jakie grożą sankcje za nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowychwie, czym jest licencja na program, i wymienia jej rodzaje;

wymienia przykłady przestępczości komputerowejzna pojęcie: prawo autorskie;

omawia przykładowe rodzaje darmowych licencji;

omawia przejawy przestępczości komputerowej


wyjaśnia różnice między różnymi rodzajami licencji;

rozumie zasady licencji na używany programkorzystając z Internetu lub innych źródeł, odszukuje więcej informacji na temat darmowych licencji  1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – opracowywanie obrazów w edytorze grafiki


2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy rysunek, używając podstawowych narzędzi graficznych;

potrafi zapisać dokument komputerowy w pliku w określonym miejscu (dysku, folderze); otwiera rysunek zapisany w pliku, wprowadza zmiany i zapisuje ponownie plikzna i omawia zasady tworzenia dokumentu komputerowego na przykładzie tworzenia rysunku w programie graficznym;

rozumie, dlaczego należy zapisać dokument na wybranym nośniku pamięci masowej;

przy użyciu wybranego edytora grafiki tworzy rysunki, stosując operacje na obrazie i jego fragmentach, przekształca obrazy; umieszcza napisy na obrazie;

tworzy proste animacje komputerowezna podstawowe formaty plików graficznych;

posługuje się narzędziami malarskimi trzech wybranych programów graficznych do tworzenia kompozycji z figur;

wykonuje operacje na obrazie i jego fragmentach, m.in.: zaznacza, kopiuje i wkleja fragmenty rysunku i zdjęcia, stosując wybrane programy graficzne;

poddaje zdjęcie obróbce: zmienia jasność i kontrast, stosuje filtry;

wie, czym są warstwy obrazu; tworzy obraz z wykorzystaniem pracy z warstwami;

korzysta z różnych narzędzi selekcji;

tworzy animacje komputerowe;

drukuje rysunekprzekształca formaty plików graficznych;

umieszcza napisy na obrazie, porównując możliwości dwóch wybranych programów graficznych;

wykonuje fotomontaż, korzystając z możliwości pracy z warstwami obrazu;

opracowuje obrazy zgodnie z przeznaczeniem;

tworzy animacje, korzystając z możliwości z warstwami i z przekształceń fragmentów obrazu;

drukuje obraz, ustalając samodzielnie wybrane parametry wydruku;

tworzy animacje komputerowe, stosując wybrany program graficzny;

skanuje zdjęcia, zapisuje w pliku i poddaje je obróbcesamodzielnie wyszukuje możliwości wybranego programu graficznego;

samodzielnie tworzy ciekawe kompozycje graficzne, np. fotomontaże;

uczestniczy w konkursach graficznych;

przygotowuje animacje według własnego pomysłu, korzystając z różnych możliwości wybranego programu do tworzenia animacji

  1. Posługiwanie się komputerem – porządkowanie i ochrona dokumentów


2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

kopiuje, przenosi i usuwa pliki wybraną przez siebie metodą;

rozumie, jakie szkody może wyrządzić wirus komputerowyrozumie, dlaczego należy wykonywać kopie dokumentów;

potrafi kopiować, przenosić i usuwać pliki i foldery metodą przez Schowek oraz metodą przeciągnij i upuść;

stosuje podstawowe zasady ochrony przed wirusami komputerowymi


pakuje i rozpakowuje pliki lub foldery;

omawia ogólne zasady działania wirusów komputerowych;

zna zasady ochrony przed złośliwymi programami;

posługuje się programem antywirusowym w celu wykrycia wirusówomawia inne rodzaje zagrożeń (konie trojańskie, programy szpiegujące);

wie, jak ochronić się przed włamaniem do komputera; wyjaśnia, czym jest firewallutrzymuje na bieżąco porządek w zasobach komputerowych; pamięta o tworzeniu kopii ważniejszych plików na innym nośniku;

korzystając z dodatkowych źródeł, wyszukuje informacje na temat programów szpiegujących określanych jako adwarespyware

 1. Praca z dokumentem tekstowym

  1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – opracowywanie tekstu w edytorze tekstu


2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

tworzy prosty dokument tekstowy;

stosuje wyróżnienia w tekście, korzystając możliwości zmiany parametrów czcionki;

wykonuje podstawowe operacje na fragmentach tekstu – kopiowanie, wycinanie, wklejanie;

ozdabia tekst gotowymi rysunkami, obiektami z galerii obrazów, stosując wybraną przez siebie metodę;

zapisuje dokument w pliku;

uczestniczy w projekcie grupowym, wykonując proste zadaniazna i stosuje podstawowe zasady formatowania i redagowania tekstu;

formatuje tekst: ustala atrybuty tekstu (pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie, kursywę), sposób wyrównywania tekstu między marginesami, parametry czcionki;

formatuje rysunek (obiekt) wstawiony do tekstu; zmienia jego rozmiary, oblewa tekstem lub stosuje inny układ rysunku względem tekstu;

gromadzi materiały do wykonania zadania w ramach projektu grupowego i opracowuje zlecone zadaniazna ogólne możliwości edytorów tekstu i zasady pracy z dokumentem tekstowym;

zna i stosuje podstawowe zasady redagowania tekstu; dostosowuje formatowanie tekstu do jego przeznaczenia;

stosuje tabulacje, wcięcia, interlinie;

wykorzystuje edytor równań do pisania prostych wzorów;

zna i stosuje różne sposoby wycinania fragmentu ekranu (np. zdjęcie ekranu, Narzędzie Wycinanie) i stosuje je, aby wyciąć i wkleić do dokumentu tekstowego fragment ekranu;

przygotowuje dokumenty do wykonania zadania w ramach projektu grupowegozna i stosuje metody usprawniające pracę nad tekstem (m.in. stosowanie gotowych szablonów, wbudowanych słowników);

stosuje różne typy tabulatorów, potrafi zmienić ich ustawienia w całym tekście;

wstawia dowolne wzory, wykorzystując edytor równań;

osadza obraz w dokumencie tekstowym, wstawia obraz do dokumentu tekstowego;

wykonuje trudniejsze zadania szczegółowe podczas realizacji projektu grupowego; wykonuje kolaż ze zdjęć


samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania dowolnego problemu;

przygotowuje profesjonalny tekst – pismo, sprawozdanie, z zachowaniem poznanych zasad redagowania i formatowania tekstów;

pełni funkcje koordynatora podczas realizacji projektu grupowego;

potrafi wykorzystać chmurę do wymiany informacji w pracy zespołowej
 1. Algorytmika i programowanie  1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów algorytmicznych


2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

zna podstawowe zasady prezentacji algorytmów w postaci schematów blokowych (zna podstawowe bloki potrzebne do budowania schematu blokowego);

analizuje gotowy schemat blokowy prostego algorytmu


wyjaśnia pojęcie algorytmu;

określa dane do zadania oraz wyniki i zapisuje prosty algorytm liniowy w postaci listy kroków;

określa sytuacje warunkowe, tj. takie, które wyprowadzają różne wyniki – zależnie od spełnienia narzuconych warunków;

buduje schemat blokowy prostego algorytmu liniowego;

analizuje schemat blokowy algorytmu z rozgałęzieniami


omawia etapy rozwiązywania problemu (zadania);

wie, na czym polega iteracja;

analizuje algorytmy, w których występują powtórzenia i określa, od czego zależy liczba powtórzeń;

buduje schemat blokowy algorytmu z warunkiem prostymwyjaśnia pojęcie specyfikacja problemu;

prezentuje algorytmy iteracyjne za pomocą listy kroków i schematu blokowegopotrafi samodzielnie napisać specyfikację określonego zadania;

buduje schemat blokowy algorytmu, w którym wystąpią złożone sytuacje warunkowe;

określa, kiedy może nastąpić zapętlenie w algorytmie iteracyjnym i potrafi rozwiązać ten problem;

buduje schemat blokowy określonego algorytmu iteracyjnego

  1. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera – tworzenie programów komputerowych


2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

tworzy proste programy w wybranych języku wizualnym, używając (wskazanego przez nauczyciela) dydaktycznego środowiska programowania (np. Logomocja, Scratch, Baltie)

tworzy programy, używając podstawowych poleceń, korzystając z wybranego środowiska programowania,

zapisuje powtarzające się polecenia, stosując odpowiednie instrukcje;

wykonuje proste zadania szczegółowe w projekcie grupowym


wyjaśnia, na czym polega prezentacja algorytmu w postaci programu;

wyjaśnia pojęcia program źródłowy i program wynikowy;

tworzy zmienne i wykonuje na nich proste obliczenia;

realizuje prostą sytuację warunkową i iterację, korzystając z wybranych środowisk programowania (jednego lub kilku);

definiuje i stosuje procedury bez parametrów


zna pojęcia: translacja, kompilacja, interpretacja;

wie, jak są pamiętane wartości zmiennych;

zapisuje algorytmy iteracyjne (w tym pętlę w pętli) i z warunkami (w tym złożonymi), korzystając z wybranych środowisk programowania (jednego lub kilku);

definiuje i stosuje procedury z parametrami;

wykonuje trudniejsze zadania szczegółowe w projekcie grupowym i łączy wykonane zadania szczegółowe w jeden program


wyjaśnia zasady programowania i kompilowania;

odróżnia kompilację od interpretacji;

korzystając z wybranego środowiska programowania, pisze trudniejsze programy z zastosowaniem procedur z parametrami;

bierze udział w konkursach informatycznych z programowania;

pełni funkcję koordynatora w projekcie grupowym
 1. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym
  1. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym


2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

zna zastosowania arkusza kalkulacyjnego i omawia budowę dokumentu arkusza;

pisze formułę wykonującą jedno z czterech podstawowych działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie);

potrafi zastosować kopiowanie i wklejanie formuł


zna i stosuje zasadę adresowania względnego;

potrafi tworzyć formuły wykonujące bardziej zaawansowane obliczenia;

stosuje funkcje arkusza kalkulacyjnego, tj.: SUMA, ŚREDNIA;

modyfikuje tabele w celu usprawnienia obliczeń, m.in.: wstawia i usuwa wiersze (kolumny); zmienia szerokość kolumn i wysokość wierszy tabeli; wie, jak wprowadzić do komórek długie teksty i duże liczbypotrafi prawidłowo zaprojektować tabelę arkusza kalkulacyjnego (m.in.: wprowadza opisy do tabeli, formatuje komórki arkusza; ustala format danych, dostosowując go do wprowadzanych informacji);

rozróżnia zasady adresowania względnego i bezwzględnego;

stosuje arkusz do kalkulacji wydatków i innych obliczeń; dostosowuje odpowiednio rodzaj adresowania


potrafi układać rozbudowane formuły z zastosowaniem funkcji JEŻELI;

potrafi samodzielnie zastosować adres bezwzględny, aby ułatwić obliczeniazna działanie i zastosowanie wielu funkcji dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym;

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania określonego problemu;

projektuje samodzielnie tabelę arkusza z zachowaniem poznanych zasad wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym
 1. Internet  1. Posługiwanie się komputerem i sieciami komputerowymi – wyszukiwanie informacji i komunikowania się z wykorzystaniem Internetu


2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia kilka zastosowań Internetu;

otwiera stronę o podanym adresie;

wyszukuje w Internecie informacje według prostego hasła;

porusza się po stronie WWWzna podstawowe zasady pracy w szkolnej (lokalnej) sieci komputerowej;

zna pojęcia: Internet, strona internetowa, WWW;

omawia wybrane usługi internetowe;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z wyszukiwarekwymienia zalety łączenia komputerów w sieć;

zna pojęcia: witryna, strona główna, serwer internetowy, hiperłącze, hipertekst;

potrafi wyszukiwać informacje w Internecie: korzysta z katalogów stron WWW;

wyszukuje informacje w internetowych zasobach danychopisuje sieci lokalne i globalne oraz podstawowe klasy sieci; potrafi udostępniać zasoby, np. foldery;

potrafi omówić schemat sieci szkolnej i domowej;

wie, jak uzyskać dostęp do Internetu;

potrafi zastosować różne narzędzia do wyszukiwania informacji; stosuje złożony sposób wyszukiwania;

porządkuje najczęściej odwiedzane strony


potrafi formułować własne wnioski i spostrzeżenia dotyczące rozwoju Internetu, jego znaczenia dla różnych dziedzin gospodarki i dla własnego rozwoju;

potrafi właściwie zawęzić obszar poszukiwań, aby szybko odszukać informacjeredaguje i wysyła list elektroniczny, korzystając z podstawowych zasad netykiety;

potrafi skorzystać z wybranych form komunikacji, np. z komunikatora, stosując zasady netykietydołącza załączniki do listu; korzysta z książki adresowej; zna i stosuje zasady netykiety pocztowej;

zna sposoby komunikowania się za pomocą Internetu, m.in.: komunikatory i czaty, fora dyskusyjne, portale społecznościowedba o formę listu i jego pojemność; ozdabia listy, załączając rysunek, dodaje tło; stosuje podpis automatyczny; zakłada książkę adresową;

podaje i omawia przykłady usług internetowych oraz różnych form komunikacji; omawia m.in.: komunikatory i czaty, fora dyskusyjne, portale społecznościoweuczestniczy w dyskusji na wybranym forum dyskusyjnym, stosując zasady netykiety;

omawia wybrane usługi internetowe (m.in.: nauka i praca w Internecie, książki, czasopisma, muzea, banki, zakupy i aukcje, podróże, rozrywka), uwzględniając zasady korzystania z tych usługkorzystając z Internetu i innych źródeł, wyszukuje informacje o najnowszych osiągnięciach w dziedzinie e-usług i różnych form komunikacji i wymiany informacji

zna zagrożenia i ostrzeżenia dotyczące korzystania z komunikacji za pomocą Internetu; zdaje sobie sprawę z anonimowości kontaktów w Sieci

stosuje przepisy prawa związane z pobieraniem materiałów z Internetu; zdaje sobie sprawę z konieczności racjonalnego gospodarowania czasem spędzonym w Sieci

zna podstawowe przepisy dotyczące korzystania z e-usług

na przykładach uzasadnia zalety i zagrożenia wynikające z pojawienia się Internetu

potrafi przedstawić własne wnioski z analizy zalet i wad uzależniania różnych dziedzin życia od InternetuZałącznik nr 2
Przedmiotowe zasady oceniania informatyka– 1 godzina tygodniowo.


Średnia ważona

Ocena

Poniżej i równa 1,6

niedostateczny

od 1,61 do 2,75

dopuszczający

od 2,76 do 3,75

dostateczny

od 3,76 do 4,75

dobry

od 4,76 do 5,29

bardzo dobry

Powyżej 5,30

celujący


Załącznik nr 3
Uczeń otrzymuje z pracy pisemnej (praktycznej) ocenę:

dopuszczającą, jeżeli uzyskał od 30% do 49% punktów,

dostateczną, jeżeli od 50% do 74% punktów,

dobrą, jeżeli uzyskał od 75% do 90% punktów,

bardzo dobrą, jeżeli uzyskał 91% i więcej punktów,

celującą, gdy otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie dodatkowe.
Opracował:

mgr Krzysztof RACZEWSKI

mgr Joanna FIGURSKA
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna