Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Intensywnej Terapii I Anestezjologii w zakresie anestezjologii I intensywnej terapii, a w szczególnościPobieranie 8,33 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar8,33 Kb.

Załącznik nr 1 do SzWK
Materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert w zakresie:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu Klinice i Poliklinice Reumoortopedii

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii


i traumatologii narządu ruchu
w Klinice i Poliklinice Reumoortopedii oraz prowadzenie określonej przepisami dokumentacji medycznej.
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zawrze
nie więcej niż jedną umowę w przedmiotowym zakresie.
Dostępność.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia:
  • Według harmonogramu ustalonego przez Udzielającego zamówienia w dniach
    i godzinach ustalonych z Udzielającym zamówienia - 37 godzin.Jakość i kwalifikacje

Wymagane kwalifikacje oferenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia:  1. Specjalista ortopedii i traumatologii,

  2. Doświadczenie operacyjne w leczeniu zniekształceń rąk i stóp w RZS,

  3. Doświadczenie operacyjne w korekcji nadgarstka i łokcia w RZS,

  4. Samodzielne przeprowadzanie operacji wszczepienia endoprotez bioder i kolan.

Szczegółowe warunki udzielania świadczeń określają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące oraz akty wewnętrzne Narodowego Funduszu Zdrowia ustalające warunki wymagane od świadczeniodawców na podstawie, w szczególności:  1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. Zm.);

Szczegółowe warunki udzielania świadczeń zdrowotnych określa także umowa


o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawarta przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z umową w siedzibie Udzielającego zamówienia przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych.
Wszelkie wymagania dotyczące Udzielającego zamówienia określone w ww. przepisach
i dokumentach odnoszą się odpowiednio do Przyjmującego zamówienie.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna