Przedmiotem ubezpieczenia są : Następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobęPobieranie 11,96 Kb.
Data14.01.2018
Rozmiar11,96 Kb.

Przedmiotem ubezpieczenia są : Następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę.

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia z tytułu: 

1. śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – świadczenie 100 000 PLN

 

2. trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwegowypadku, - świadczenie 1000 PLN za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu wynikający z orzeczenia lekarza, zgodnie z tabelą uszczerbków (zał . umowy)

Jeżeli Ubezpieczony w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową dozna obrażeń ciała, które stanowią uszczerbek na zdrowiu w myśl § 2 pkt 11, AXA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w kwocie wynikającej z przemnożenia sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia przez wartość procentową doznanego uszczerbku na zdrowiu, ustalonego zgodnie z Tabelą uszczerbku na zdrowiu

 

3. pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie  50 PLN za każdy dzień pobytu w szpitalu. Maksymalny okres, za jaki Towarzystwo wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 180 dni. Prawo do świadczenia ustalane jest na podstawie dokumentacji medycznej, w szczególności karty informacyjnej leczenia szpitalnego.

 

4. zwrotu kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonegow następstwie nieszczęśliwego wypadku, Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu nie pokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych wydatki poniesione na naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych pod warunkiem, że naprawa lub nabycie zalecona została przez lekarza w związku z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną

ubezpieczeniową. Zwrot następuje na podstawie oryginałów rachunków bądź faktur w wysokości do 5.000 PLN.

 

5. zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwegowypadku. Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu nie pokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych wydatki poniesione w związku z pobytem w szpitalu, wydatki poniesione na badania, zabiegi i operacje (w tym niezbędne operacje plastyczne mające na celu usunięcie oszpecenia wynikłego z nieszczęśliwego wypadku) oraz zabiegi rehabilitacyjne pod warunkiem, że powyższe zostało zalecone przez lekarza jako niezbędne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową i miało miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zwrot następuje na podstawie oryginałów rachunków, bądź faktur do wysokości 10.000

PLN.

  

Podsumowując: Zgodnie z umową ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata z wyłączeniem pkt 5 -zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji; 

Przykład: W sytuacji, gdy wypadek wydarzył się w RP lub za granicą AXA wypłaci:  • Świadczenie w przypadku śmierci 100 000 PLN jeśli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku

  • Świadczenie za uszczerbek na zdrowiu, jeśli wystąpiło trwałe uszkodzenie ciała a % uszczerbku wynika z tabeli (np. w tabeli jest 6% za dany uszczerbek, wypłacamy 6x1000 czyli 6000 PLN)

  • Świadczenie za pobyt w szpitalu: liczbę dni pobytu x 50 PLN (np. pobyt w szpitalu trwał 9 dni czyli 9x50= 450 PLN).

  • Zwracamy faktyczne koszty nabycia np. protezy – faktura 4500 PLN, zwracamy całą kwotę; Faktura na 6000 PLN zwracamy 5000 PLN, bo nie więcej niż 5 000 PLN mamy zapis w umowie.

  • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji  następuje wyłącznie wówczas gdy leczenie skutków wypadku i rehabilitacji występuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli ubezpieczony ma Fakturę, ze zapłacił za leczenie w prywatnej klinice w Polsce lub rehabilitował się na skutek wypadku – zwrot kosztów na podstawie faktur do kwoty 10 000 PLN. Jeśli rehabilitacja lub leczenie odbyło się w innym kraju niż Polska – brak świadczenia, zgodnie z umową.

 

Mam nadzieję, ze moje wyjaśnienia ułatwią zrozumienie Ubezpieczonym zakresu ochrony AXA w ubezpieczeniu AZS. 

W przypadku wyjazdów za granicę polecam wykupienie na wyjazd dodatkowego ubezpieczenia Kosztów Leczenia za granicą. Nie obejmuje ono kosztów leczenia w Polsce – zatem świetnie się uzupełnia z zakresem grupowego NNW w AZS.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna