Przedmiot: rachunkowośĆ bankowa wymagania wstępnePobieranie 11,3 Kb.
Data02.12.2017
Rozmiar11,3 Kb.

 1. Przedmiot: RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA
 1. Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty z podstaw rachunkowości i rachunkowości finansowej
 1. Forma:
Forma

Liczba godzin

Semestr

Rok studiów

Punkty ECTS

Wykład

30

9

V 1. Prowadzący: dr Maria Niewiadoma – tel. 3680-408 pok. 520 bud. „Z”
 1. Program przedmiotu:

Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości bankowej. Zasady wyceny pozycji bilansowych i wynikowych w banku. Przedmiot, podmiot i zasady rachunkowości bankowej. Charakterystyka bankowego banku kont. Operacje typu: futures, options, swaps, forfaiting, factoring, leasing, clearing prowadzone za pośrednictwem banku. Klasyfikacja aktywów i pasywów w bankach komercyjnych. Bilans banku. Krajowe i zagraniczne rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe. Rodzaje produktów bankowych. Operacje bankowe z jednostkami finansowymi, niefinansowymi oraz z sektorem instytucji rządowych i samorządowych. Przedmiot i uczestnicy rozliczeń międzyoddziałowych i międzybankowych. Struktura i ewidencja papierów wartościowych. Fundusze (kapitały) własne banku. Klasyfikacja i ewidencja pozycji wynikowych w banku (koszty, straty, przychody, zyski). Ustalanie, rozliczanie i podział wyniku finansowego banku. Struktura, ewidencja i interpretacja bankowych pozycji pozabilansowych. Rachunek zysków i strat banku.


 1. Metodyka zajęć: metody dydaktyczne: wykłady; forma aktywizacji: dyskusje
 1. Cel dydaktyczny przedmiotu

wiadomości o: zakresie i metodach rachunkowości bankowej, klasyfikacji i zasadach wyceny aktywów i pasywów w bankach, dokumentacji rachunkowości bankowej, zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych w bankach, zasadach ustalania wyniku finansowego banku.

umiejętności z zakresu: metodologii rachunkowości bankowej, wyceny pozycji bilansowych i wynikowych w bankach, prowadzenia ksiąg rachunkowych w bankach, interpretacji pozycji w sprawozdaniach finansowych banków.
 1. Forma zaliczenia: zaliczenie pisemno-ustne
 1. Literatura:

 1. D. Misińska, M. Niewiadoma „Ewidencja operacji gospodarczych w rachunkowości bankowej”, „Ekspert” Wrocław 1997 (z uwzględnieniem zmian w rachunkowości bankowej w 2002)

 2. E. Popowska, W. Wąsowski „Rachunkowość bankowa”, Biblioteka Menedżera i Bankowca Warszawa 2000 (z uwzględnieniem zmian w rachunkowości bankowej w 2002)

 3. D. Misińska „Rachunkowość bankowa”, „Ekspert” Wrocław 1995 (z uwzględnieniem zmian w rachunkowości bankowej w 2002)

 4. B. Gierusz „Rachunkowość bankowa”, ODDK Gdańsk 1999 (z uwzględnieniem zmian w rachunkowości bankowej w 2002)

 5. J. Jaroniec-Mudziejewska „Podstawy rachunkowości bankowej”, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej Poznań 1997 (z uwzględnieniem zmian w rachunkowości bankowej w 2002)

 6. Pod red. W. L. Jaworskiego „Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej”, Poltex” Warszawa 1999

 7. Ustawa z 23 sierpnia 2001 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 111, poz. 1195 z późn. zm.)

 8. Ustawa o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

 9. Rozporządzenie MF z 12 grudnia 2001 r. w/s określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. Nr 152, poz. 1727 z późn. zm.).


10. Wydz. ZiI

studia dziennekierunek – FiB

specjalność - RiA
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna