Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 129541b mieczePobieranie 0,76 Mb.
Strona1/2
Data25.02.2019
Rozmiar0,76 Mb.
  1   2SPIS TREŚCI

1. ZAMAWIAJĄCY 3

2.Tryb udzielenia zamówienia 3

3.Opis przedmiotu zamówienia 3

4.Termin wykonania zamówienia 5

5.Warunki udziału w postępowaniu 6

6.Wykaz oświadczeń lub dokumentów 7

7.Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 10

8.Wadium 11

9.Termin związania ofertą 11

10.Sposób przygotowania ofert 11

11.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 13

12.Sposób obliczenia ceny ofertowej 13

13.Kryteria oceny ofert 14

14. Informacje o Formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 16

15 .Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 16

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 17

17. Środki ochrony prawnej 18

18.Inne informacje 20  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna