Protokoł Nr /kps/2006 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia lutego 2006rPobieranie 50,51 Kb.
Data31.01.2018
Rozmiar50,51 Kb.

BRG – 0063-3/1/2006
Protokoł Nr 1/KPS/2006

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

z dnia 7 lutego 2006r.
1. Wiceprzewodniczący KPS RG Radny Jerzy Wiśniewski otworzył pierwsze

posiedzenie Komisji Polityki Społecznej w 2006r. stwierdzając quorum niezbędne do

podejmowania decyzji / lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu/.
2. Rozpatrzono sprawę porządku obrad posiedzenia KPS RG.

1/ Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski zaprezentował proponowany porządek

posiedzenia / treść stanowi zał.nr 2 do protokołu/.

2/ Wójt Gminy M.J. Batycka-Wąsik wnosi o wprowadzenie do porządku posiedzenia

następującej sprawy:

- Opinia projektu uchwały RG w sprawie użyczenia dla Koła Wędkarskiego w Łazach

II, gruntu o pow. 1200m2 stanowiącego część działki oznaczonej w ewidencji

gruntów i budynków nr 44/82, położonej w obrębie PGR i Radiostacja Łazy, gmina

Lesznowola.

3/ Głosami: z – 7, p – 0, w – 0 przyjęto proponowany porządek posiedzenia z

uwzględnieniem zgłoszonego wniosku określonego w ppkt.2.
3. Przyjęcie protokołu Nr 13/KPS/2005 z dnia 12 grudnia 2005r.

1/ Sprawę przedstawił Wiceprzewodniczący KPS z dnia 12 grudnia 2005r.

2/ Bez dyskusji: głosami: z – 7, p – 0, w – 0 przyjęto protokoł Nr 13/KPS/2005 z dnia

12 grudnia 2005r.


4. Spotkanie z Komendantem Policji w Lesznowoli. Prezentacja sprawozdania z oceny i

efektów działania oraz posumowanie wykonania zaplanowanych zadań przez

Komisariat Policji w Lesznowoli w roku 2005 oraz przedstawienie planu pracy na

2006r.

1/ Pan Komendant Policji w Lesznowoli Podinspektor Grzegorz Tasak szczegółowo

zaprezentował sprawozdanie z wykonania zadań komisariatu Policji w

Lesznowoli w 2005r. W 2005r. Komisariat Policji w Lesznowoli opracował szereg

harmonogramów, programów, działań i operacji zmierzających do poprawy stanu

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ich celem było zminimalizowanie poziomu

przestępstw jak również wzrost wykrywalności sprawców oraz podniesienie

społecznego poczucia bezpieczeństwa i wizerunku Policji. Prowadzone działania

polegały m.in. na :

- prewencyjnym nadzorze miejsc zagrożonych oraz miejsc przebywania i grupowania

się elementu przestępczego,

- kontroli miejsc gdzie możliwe jest przechowywanie, demontowanie lub

przemieszczanie kradzionych pojazdów,

- dążeniu do pogłębiania przez dzielnicowych rozpoznania swoich rejonów służbowych,

- utworzeniu nowych punktów przyjęć interesantów w terenie, gdzie w określonym

czasie dyżurują dzielnicowi./ szczegółową treść stanowi zał. nr 3 do protokołu/.

2/ Dyskusja – wszyscy obecni.

3/ Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewskiego stwierdził, iż na drogach powinny

pojawiać się częstsze patrole tzw. „ drogówki”, a w szkołach kontrole policjantów z

wyszkolonymi psami mające na celu wykrycia narkotyków.

4/ Głosami: z – 6, p – 0, w – 0 KPS sprawozdanie przyjęła.

5/ Pan Komendant zaprezentował plan pracy Komisariatu Policji w Lesznowoli na

2006r.Głownymi celami pracy Komisariatu w 2006r. są:

- poprawa jakości wykonywanych zadań służbowych na rzecz ograniczenia

przestępczości , a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz

szeroko rozumianego ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Lesznowola,

- spełnienie oczekiwań społecznych i samorządowych w zakresie obsługi

interesantów, poprawa relacji policjant – obywatel,

- kreowanie pozytywnego wizerunku Komisariatu Policji w Lesznowoli,

- doskonalenie edukacyjne policjantów i pracowników cywilnych Komisariatu

Policji,

- przeciwdziałanie i zwalczanie korupcyjnych zachowań wśród policjantów i

pracowników,

- właściwy nadzór służbowy nad wykonywaniem zadań przez policjantów

poszczególnych jednostek organizacyjnych Komisariatu./ szczegółową treść stanowi

zał.nr 4 do protokołu/.

6/ Po dyskusji – glosami: z – 6, p – 0, w – 0 KPS przyjęła plan pracy.
5. Sprawozdanie NZOZ „ Salus” z działań w zakresie usług medycznych w okresie

2000- 2005r.

1/ P. dr. Elżbieta Rosiek szczegółowo zaprezentowała sprawozdanie z działań w zakresie

usług medycznych NZOZ „ Salus” w okresie 2000-2005r.

W ciągu 5 letniej działalności NZOZ „ Salus” uruchomiono szereg dodatkowych

gabinetów specjalistycznych, rozszerzono opiekę medyczną nad pacjentami. Na rzecz

zapobiegania chorobom i poprawy zdrowia mieszkańców gminy przeprowadzono

wiele akcji profilaktycznych. Ogółem badania wykonano u ponad dwóch tysięcy

osób.W ciągu 5 lat firma „ Salus dokonała wielu zakupów urządzeń medycznych

poprawiając, standard wykonywanych badań. / szczegółową treść stanowi zał.nr 5

do protokołu/.

2/ Po dyskusji – głosami: z – 6, p – 0, w – 0 KPS przyjęła sprawozdanie.
6. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno-finansowego z realizacji Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005r.

1/ Pełnomocnik Wójta Gminy P. D. Klocek szczegółowo przedstawił sprawozdanie

GKRPA za 2005r. Ogółem wydatki w 2005r. wyniosły 257.916, zł. Plan zakładał

270.000 zł. pozostała kwota 12.083,20 zł zostanie przeniesiona do realizacji planu

GKRPA w 2006r. / szczegółową treść stanowi zał.nr 6 do protokołu/.

2/ Po dyskusji – glosami: z – 6, p – 0, w – 0 KPS przyjęła sprawozdanie.7. Opinia projektu uchwały RG w sprawie nadania nazwy ulicy.

1/ Sprawę przedstawili Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski i Wójt Gminy M.J.

Batycka-Wąsik.

Wójt Gminy M.J. Batycka-Wąsik zaprezentowała projekt uchwały RG w sprawie

nadania nazwy ulicy. Nadanie nazwy ul. Cytrusowa, drodze wewnętrznej, położonej

w obrębie Zamienie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1/22 jest zgodne z

wnioskiem współużytkowników wieczystych.

2/ Bez dyskusji - głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPS pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały RG w sprawie nadania nazwy ulicy.
8. Opinia projektu uchwały RG w sprawie użyczenia Sołectwu Magdalenka

nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1887 o pow. 0.3542

ha, położonej w obrębie Magdalenka, gmina Lesznowola.

1/ Sprawę przedstawili Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski i Wójt Gminy M.J.

Batycka-Wąsik.

Wójt Gminy zaprezentowała w.w projekt uchwały RG i dodała, iż przekazanie w

użyczenie Sołectwu Magdalenka niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w

ewidencji gruntów nr 1887 o pow. 0.3524, położonej w obrębie Magdalenka jest

zgodne z wnioskiem Sołectwa.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPS pozytywnie zaopiniowała w.w

projekt uchwały RG.
9. Opinia projektu uchwały RG w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I

kategorii zaszeregowania i wyrażenia zgody na przyjęcie wartości jednego punktu

w złotych pracowników administracji i obsługi szkól i przedszkoli dla których

organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.

1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski i Sekretarz Gminy

M.Uczkiewicz-Kampczyk.

Sekretarz Gminy M.Uczkiewicz-Kampczyk zaprezentowała szczegółowo w.w projekt

uchwały RG. Podwyższenie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w

jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego następuje z reguły

raz w roku o 1-2 % powyżej wskaźnika inflacji w stosunku do roku poprzedniego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. mówi, że wartość

najniższego wynagrodzenia ustala Rada Gminy, natomiast wartość jednego punktu

ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Gminy uwzględniając możliwości

finansowe budżetu. Proponuje się najniższe wynagrodzenie w I kategorii

zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia na kwotę 575 zł. ,

natomiast w kwestii jednego punktu w tabeli punktowej rozpiętości dla

poszczególnych kategorii zaszeregowania proponuje się kwotę równą kwocie 5 zł.

2/ Po dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPS pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały RG sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii

zaszeregowania i wyrażenia zgody na przyjęcie wartości jednego punktu

w złotych pracowników administracji i obsługi szkól i przedszkoli dla których

organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
10. Opinia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 776/LXII/2002 Rady

Gminy Lesznowola w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów

szczególnie uzdolnionych.

1/ Sprawę przedstawili Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski i Sekretarz Gminy M.

Uczkiewicz-Kampczyk.

Sekretarz Gminy M.Uczkiewicz-Kampczyk szczegółowo zaprezentowała w.w projekt

uchwały RG. Z uwagi na dostosowanie zapisów w/w uchwały do realnych potrzeb

wnioskodawców i osiągnięć beneficjentów zachodzi konieczność zmiany uchwały Nr

776/LXII/2002 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2002r. w sprawie

Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Ponadto

użyte w Regulaminie udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

słowo „ Zarząd” zastępuje się słowem „ Wójt”.

2/ Bez dyskusji – glosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPS pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały RG w sprawie zmiany uchwały Nr 776/LXII/2002 Rady Gminy

Lesznowola w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów

szczególnie uzdolnionych.


11. Opinia projektu uchwały RG w sprawie użyczenia dla Koła Wędkarskiego w

Łazach II, gruntu o pow. 1200m2 stanowiącego część działki oznaczonej w ewidencji

gruntów i budynków nr 44/82, położonej w obrębie PGR i Radiostacja Łazy, gmina

Lesznowola.

1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski i Wójt Gminy M.J.

Batycka-Wąsik.

Wójt Gminy szczegółowo zaprezentowała w/w projekt uchwały RG.

Przekazanie w użyczenie dla Koła Wędkarskiego w Łazach II, gruntu o pow. 1200m2

stanowiącego część działki oznaczonej nr ewiden. 44/82, położonej w obrębie PGR i

Radiostacja Łazy, gmina Lesznowola jest zgodne z wnioskiem koła Wędkarskiego w

celu rekreacji i wędkowania.

2/ Bez dyskusji – głosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPS pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały RG w sprawie użyczenia dla Koła Wędkarskiego w

Łazach II, gruntu o pow. 1200m2 stanowiącego część działki oznaczonej w

Ewidencji gruntów i budynków nr 44/82, położonej w obrębie PGR i Radiostacja

Łazy, gmina Lesznowola.
12. Opinia projektu koncepcji przebudowy i rozbudowy Ośrodka Zdrowia w

Magdalence.

1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski i Zastępca Wójta

G. Lewandowski.

Zastępca Wójta Gminy G. Lewandowski szczegółowo zaprezentował projekt

Koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Magdalence.

Przedmiotowa koncepcja dotyczy dostosowania lokali mieszkalnych na piętrze

budynku Ośrodka Zdrowia na gabinety lekarskie z uwzględnieniem wybudowania

windy i dobudowania klatki schodowej. Obecnym lokatorom po wyrażeniu zgody

zostanie zaproponowana zmiana lokalizacji zamieszkania do nowowybudowanych

mieszkań w Łazach lub Zamieniu./ szczegółową treść stanowi zał.nr 7 do protokołu/.

2/ Po dyskusji – glosami: z – 7, p – 0, w – 0 KPS pozytywnie zaopiniowała koncepcję

przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Magdalence.


13. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie.

1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski , Wójt Gminy M.J.

Batycka-Wąsik, Skarbnik Gminy E. Obłuska.

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie zwraca się z prośbą o wyasygnowanie

środków finansowych na pełnienie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy

komendy Powiatowej w Piasecznie oraz na zakup paliwa do pojazdów służbowych.

/ szczegółowa treść stanowi zał.nr 8 do protokołu/.

2/ Dyskusja – wszyscy obecni.

3/ Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski wnioskuje, aby w ramach środków

zawartych w budżecie gminy przeznaczonych na wydatki bieżące Policji przeznaczyć

kwotę 25. 000 zł z na pełnienie służb ponadnormatywnych pozostałą kwotę 15.000 zł.

wyasygnować na zakup paliwa.

4/ Głosami: z – 6, p – 0, w – 0 wniosek przyjęto.
14. Rozpatrzenie pisma Spółki z o.o Park Lodowy w Park Lodowy w Piasecznie.

1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski i Sekretarz Gminy M.

Uczkiewicz-Kampczyk.

Sekretarz Gminy M. Uczkiewicz-Kampczyk zaprezentowała treść pisma Sp. z o o.

Park Lodowy w Piasecznie. Zarząd Parku Lodowego zwraca się z prośbą o

dofinansowanie kwoty w wysokości 32.100 zł / brutto/ za udostępnienie lodowiska na

potrzeby mieszkańców Gminy Lesznowola.

2/ Dyskusja – wszyscy obecni.

3/ Głosami: z – 6, p – 0, w – 0 KPS negatywnie zaopiniowała w/w sprawę.
15. Wypracowanie opinii w sprawie zabezpieczenia dodatkowych pomieszczeń

dydaktycznych dla ZSP w Nowej Iwicznej.

1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski, Wójt Gminy M.J.

Batycka-Wąsik, Sekretarz Gminy M. Uczkiewicz-Kampczyk.

Sekretarz Gminy M.Uczkiewicz-Kampczyk poinformowała , iż istnieje możliwość

adaptacji części budynku biurowego po byłym KPGO Mysiadło z

przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne dla ZSP w Nowej Iwicznej dla klas od

0 - 3.

2/ Dyskusja – wszyscy obecni.3/ Głosami: z – 6, p – 0, w – 0 KPS pozytywnie zaopiniowała pozyskanie lokalu na

potrzeby ZSP w Nowej Iwicznej w pomieszczeniach biurowych po byłym KPGO

Mysiadło.
16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania

zaplanowanego na 2006r. deficytu budżetowego.

1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski i Skarbnik Gminy E.

Obłuska.

Skarbnik gminy poinformowała, iż uchwała nr 1/W/06 Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2006r.przedstawia

pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego

na 2006r. Ponadto uznaje, iż załączona do budżetu Gminy Lesznoowla „ prognoza

długu na 31 grudnia 2006r. i lata następne „ jest prawidłowa”. / szczegółowa treść

stanowi zał.nr 9 do protokołu/.

2/ Głosami: z – 6, p – 0, w – 0 KPS przedstawiona informację przyjęła do wiadomości.


17. Informacja w sprawie działalności świetlic wiejskich.

1/ Sprawę przedstawili: Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski i Sekretarz Gminy

M.Uczkiewicz-Kampczyk.

Sekretarz Gminy M. Uczkiewicz-Kampczyk przedstawiła zakres działalności

świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Lesznowola:

Świetlicy w Lesznowoli, Łazach, Władysławowie, Wólce Kosowskiej, Łazach II,

Zgorzale. Ponadto Sekretarz dodała, iż wszystkie koszty związane z użytkowaniem

świetlic wiejskich są ponoszone przez Gminę natomiast użytkownicy ponoszą koszty

związane z działalnością danej świetlicy. Na użytkowanie na każdej ze świetlic

zostały podpisane stosowne umowy./ szczegółową treść stanowią zał. nr 10,11,12 do

protokołu/.

3/ Sekretarz gminy M.Uczkiewicz-Kampczyk zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie

wykonania drobnych remontów w świetlicach wiejskich działających w Nowej Woli

i Zgorzale.

2/ Głosami: z – 6, p – 0, w – 0 KPS pozytywnie opiniuje wykonanie remontów w/w

świetlicach.

3/ Głosami: z – 6, p – 0, w – 0 przedstawioną informacje przyjęto do wiadomości.

18. Informacja w sprawie komunikacji publicznej na terenie Gminy Lesznowola.

1/ Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski i kierownik Ref. KSR P. M. Przygodzka.

Kierownik Ref. KSR przedstawiła propozycję firmy „ Mobile” dotyczącą gminnej

komunikacji zbiorowej. Proponuje się uruchomienie:

1) Linii – L -2 działającej na zasadach komercyjnych

2) Linii L-1, L-4 działającej na zasadach 50% dofinansowania ze strony gminy.

Cena biletu normalnego autobusu kursującego po terenie gminy – 2 zł, biletu

ulgowego 1 zł. Przewidywana ilość kursów od 12 do 18. Ponadto P. Kierownik

przedstawiła propozycje tras , rozkładów jazdy i kosztów . / szczegółową treść

stanowi zał.nr 13 do protokołu/.

2/ Dyskusja – wszyscy obecni.

3/ Przewodnicząca RG H. Kosik wnosi o zamianę przebiegu trasy L-2 polegającą na

objęciu przejazdem ul. Wojska Polskiego i ul. Żwirowej we Władysławowie zaś

powrót przez ul. Słoneczną w kierunku Urzędu Gminy w Lesznowoli.

4/ Radna B. Korlak wnioskuje o zmianę przebiegu trasy linii L -3 przebieg trasy ul.

Przyszłości, Al. Krakowską i ul. Łaczności do ul. Ks. Słojewskiego w Łazach.

Ponadto wnioskuje o ograniczenie do ośmiu ilości kursów w ciągu dnia dla każdej

linii.


5/ Głosami: z – 6, p – 0, w – 0 przyjęto wniosek określony w ppkt.3.

6/ Głosami: z – 6, p – 0, w – 0 przyjęto wnioski określone w ppkt. 4.

7/ Głosami: z – 6, p – 0, w – 0 informacje przyjęto do wiadomości
19. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Polityki Społecznej za 2005r.

1/ Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski przedstawił sprawozdanie KPS RG za

2005r. / treść stanowi zał.nr 14 do protokołu/.

2/ Bez dyskusji – glosami: z – 6, p – 0, w – 0 przyjęto sprawozdanie KPS RG za

2005r.
20. Przyjęcie planu pracy KPS na 2006r.

1/ Wiceprzewodniczący KPS J. Wiśniewski zaprezentował plan pracy KPS RG na 2006r.

/ szczegółową treść stanowi zał. nr 15 do protokołu/.

2/ Bez dyskusji – glosami: z – 6, p – 0, w – 0 przyjęto plan pracy KPS RG na 2006r.


21. Sprawy różne.

Nie zgłoszono.
22. Posiedzenie zamknął Wiceprzewodniczący KPS RG Radny Jerzy Wiśniewski.
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej

Jerzy WiśniewskiProtokołowała:

I. Góra.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna