Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka”Pobieranie 24,99 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar24,99 Kb.

Protokół z Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka”

Zebranie odbyło się w dniu 7 grudnia 2009r. w Sali USC w Lubsku. Uczestniczyło w nim 25 członków stowarzyszenia.

Według listy obecności (zał. Nr 1)


 1. Eugenia Zarzyńska

 2. Elżbieta Bartkowska

 3. Krzysztof Szpringiel

 4. Krzysztof Czerniawski

 5. Mirosław Golbiak

 6. Andrzej Marszałek

 7. Jacek Jurkowski – Maślak

 8. Eugeniusz Ślawski

 9. Michał Morżak

 10. Eugeniusz Olejniczak

 11. Tadeusz Rybak

 12. Zbigniew Wilkowiecki

 13. Bogdan Bakalarz

 14. Małgorzata Brzyśkiewicz

 15. Henryk Dybka

 16. Anna Kasprzak

 17. Jadwiga Jankowicz

 18. Helena Sagasz

 19. Tadeusz Owsianka

 20. Justyna Mazur – Franczak

 21. Janusz Beger

 22. Sławomir Muzyka

 23. Bożena Jabłońska

 24. Helena Miklaszewska

 25. Andrzej Czerwiński

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka” w dniu 30.06.2009r.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacja o działaniach i zamierzeniach Zarządu.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa działania – Grupa Łużycka”.

 6. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Logo stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”.

 7. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania -Grupa Łużycka” do Lubuskiej Sieci LGD.

 8. Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych oraz wysokości diet dla Zarządu”.

 9. Przedstawienie opinii Rady w sprawie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju „Grupa Łużycka 2008 – 2013”.

 10. Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w Lokalnej strategii Rozwoju „Grupa Łużycka 2008 – 2013”.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zakończenie obrad.

Ad.1 Otwarcia obrad i powitania zebranych Członków dokonała Pani Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia.

Ad.2 Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka”, które odbyło się dnia 30 czerwca 2009r. został przeczytany i zatwierdzony 24 głosami za, przy 1 wstrzymującym się.

Ad.3 Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad i został on jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Pani Justyna Mazur – Franczak przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności Zarządu za okres pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków. Omówiła sprawy związane z organizacją biura (zatrudnienie pracowników, zakup wyposażenia). Członkowie Zarządu brali czynny udział w różnorakich szkolenia i spotkaniach, min. w debacie z pracownikiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Panią Beatą Krajewską. W trakcie spotkania został poruszony problem związany z brakiem możliwości aplikowania przez Rady Sołeckie. Złożono także wniosek do Ministerstwa w sprawie refundacji kosztów oraz kłopotów jakie w związku z tym ma Stowarzyszenie. Zarząd odbył 12 posiedzeń, na których przede wszystkim pracował nad zmianami do Lokalnej Strategii Rozwoju „Grupa Łużycka 2008 – 2013”. Została także podpisana umowa na finansowanie wyprzedzające na rok 2010. Następnie Pani Mazur - Franczak wskazała na konieczność zaciągnięcia kredytu i przekazała głos Pani Barbarze Laris – Dyrektorowi Biura. Pani Laris omówiła szczegóły z tym związane. Członkowie zostali poinformowani o szkoleniach z zakresu „małych projektów”, które odbędą się w dniach 14 – 17 grudnia br. w miejscowościach: Jeziory Dolne, Lubsko, Trzebiel i Lipinki Łużyckie. Szkolenia poprowadzi Pan Paweł Bugała, pracownik Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zielonej Górze. Po przeprowadzonych szkoleniach zostanie ogłoszony konkurs na tzw. „małe projekty”.


Ad.5 Pani Justyna Mazur – Franczak odczytała projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, uwag nie wniesiono. Za przyjęciem uchwały głosowało 25 członków. Nikt nie był przeciw oraz nikt się nie wstrzymał. (zał. Nr 2)

Ad.6 Odczytano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Logo Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, pytań nie było, uchwałę podjęto jednogłośnie – 25 członków za. (zał. Nr 3)

Ad.7 Pani Justyna Mazur - Franczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” do Lubuskiej Sieci LGD i przekazała głos Pani Helenie Miklaszewskiej. Pani Prezes pokrótce omówiła cel przystąpienia Stowarzyszenia do Sieci. Członkostwo ma przede wszystkim pomóc w promowaniu działań podejmowanych przez Stowarzyszenie. Składka członkowska wynosić będzie 100 zł rocznie. Jako reprezentantów wskazano 2 członków Zarządu – Panią Małgorzatę Brzyśkiewicz oraz Pana Sławomira Muzyka. Uwag nie wnoszono. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 25 głosów za. (zał. Nr 4)

Ad.8 Następnie został przeczytany projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych oraz wysokości diet dla Zarządu. Pan Andrzej Marszałek zgłosił propozycję, aby w § 1 wpisać 80% kosztów podróży. Pan Zbigniew Wilkowiecki zaproponował, aby zostało ustawowe 100%. Zgłoszone propozycje poddano głosowaniu. Za wprowadzeniem 80% głosowano: 1 głos za, 17 głosów przeciw, wstrzymujących się – 7 głosów.

Zarząd zaproponował aby w § 4 została wpisana kwota 80 zł za udział w posiedzeniu, Pan Wilkowiecki natomiast, aby to było 100 zł. Po głosowaniu przyjęto kwotę 100 zł. Głosowano: 18 głosów za, 7 głosów wstrzymujących, głosów przeciw nie było. Następnie zgłoszono poprawkę, aby kwota 100 zł była zryczałtowana. Poddano głosowaniu wniesioną poprawkę, za oddano 7 głosów, przeciw11, wstrzymało się 7 osób. Przegłosowano również zapis ”za udział w posiedzeniu Zarządu”, oddano 11 głosów za, 7 przeciw oraz 7 wstrzymujących się.

Po naniesieniu poprawek Pani Justyna Mazur – Franczak przeczytała treść uchwały. Za przyjęciem głosowało 11 członków, 7 było przeciw, 7 wstrzymało się. (zał. Nr 5)

Ad.9 Została przedstawiona opinia Rady w sprawie zamian w Lokalnej Strategii Rozwoju „Grupa Łużycka 2008 – 2013”. (zał. Nr 6)

Ad.10 Pani Justyna Mazur - Franczak omówiła zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju „Grupa Łużycka 2008 – 2013”, w tym procedurę naboru oraz oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Do procedury wniesiono poprawkę, w karcie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji (w zał. nr 5,6,7) usunięto kryterium dotyczące doświadczenia wnioskodawcy. W załączniku nr 6 dodano kryterium dotyczące utworzenia miejsc pracy. Poprawki przyjęto jednogłośnie. Wskazano również zmianę siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” z ul. Bohaterów 2, 68-300 Lubsko na ul. Kopernika 19, 68-300 Lubsko. Naniesiono zmiany w projekcie uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju „ Grupa Łużycka 2008 – 2013”. Uchwała został przyjęta jednogłośnie. (zał. Nr 7)

Ad.11 W wolnych wnioskach Pani Helena Sagasz złożyła w imieniu Członków Stowarzyszenia podziękowania dla Zarządu. Zwróciła szczególną uwagę na zaangażowanie i ogrom wykonanej pracy.

Poprosiła również, aby wszystkie materiały na Walne Zebrania Członków były zamieszczane na stronie stowarzyszenia.

Ad.12 Pani Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia zamknęła obrady i podziękowała wszystkim za przybycie.

Przewodniczący Walnego Protokół sporządziła

Zebrania Członków

……………………….. ……………………..©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna