Protokół z sesji 27. 06. 2007Pobieranie 320,26 Kb.
Strona1/3
Data21.06.2018
Rozmiar320,26 Kb.
  1   2   3
Rybnik, dnia 2 lipca 2007 r.


RADA MIASTA RYBNIKA

ul. B. Chrobrego 2

44-200 RYBNIK
ISO 9001:2000
BR-0053/00008/07

(2007/047073)Protokół nr 11

sesji Rady Miasta Rybnika

w dniu 27 czerwca 2007 r. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.

 4. Zmiany w uchwale w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości.

 5. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2007 rok.

 6. Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rybnika.

 7. Przyjęcie raportu z realizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika za lata 2005/2006 oraz przyjęcie celów Strategii oraz wskaźników ich realizacji na lata 2007/2008.

 8. Nadanie imienia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 2 w Rybniku przy ul. Gustawa Morcinka 14.

 9. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika.

 10. Zmiana Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju.

 11. Rozwiązanie Straży Miejskiej.

 12. Utworzenie Straży Miejskiej.

 13. Ustalenie zadania obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub przepompowni ścieków z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej do dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 14. Zatwierdzenie taryfy - Best Eko.

 15. Zatwierdzenie taryfy – Hydroinstal.

 16. Zbycie, nabycie.

 17. Uchwalenie statutów Dzielnic.

 18. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.

 19. Zakończenie sesji.
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Gruszka powitał wszystkich zebranych na obradach sesji, zaproszonych gości i na podstawie listy obecności stwierdził, że obecnych jest 22 radnych, w związku z czym obrady będą prawomocne.


Kazimierz Salamon zaproponował, by z porządku obrad sesji wykreślić punkt 14 dotyczący zatwierdzenia taryfy – Best Eko, oraz punkt 15 dotyczący zatwierdzenia taryfy – Hydroinstal.
Przewodniczący: „Wobec z art. 24 ustawy o zatwierdzaniu taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, który w pkt 4 mówi, że wójt sprawdza czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty. Skoro ten punkt pokazał się w palnie dzisiejszej sesji stwierdzam, że Prezydent Miasta takiej weryfikacji dokonał.”
Jan Mura: „Mam pewne wątpliwości co do tej uchwały. Mam teraz takie pytanie. Czy obowiązuje uchwała z marca, bo uchwała dotycząca też Best-Eko została przez radnych podjęta w marcu? Ta będzie wycofana, w marcowej obowiązuje cena, o 1 grosz różnicy. Czy to rozwiązanie, które podaje nam Best-Eko w tej chwili jest inne niż o, które było w marcu?”
Przewodniczący: „Tamta uchwała mocą Wojewody została odrzucona, nie obowiązuje więc na chwilę obecną obowiązuje uchwała podjęta w zeszłym roku.”
Piotr Kuczera: „W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej chciałbym stwierdzić, że rzeczywiście dyskusja byłaby bezprzedmiotowa nad tym i dwoma uchwałami dlatego przychylamy się do głosu radnego Salamona.”
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Salamona o wykreślenie z porządku obrad punktów 14 i 15 dotyczących zatwierdzenia taryfy Best-Eko oraz zatwierdzenia taryfy Hydroinstal, „nie możemy tych uchwał ani zmienić ani odrzucić to uważam, że można podarować sobie dyskusję nad tymi punktami, które i tak będą wprowadzone zgodnie z przepisami”: /głosowanie 1/

- za przyjęciem wniosku głosowało - 22 radnych

zgodnie z wynikiem głosowania punkt 14 i 15 zostały wykreślone z porządku obrad.
Prezydent Miasta Adam Fudali zaproponował następnie, by do porządku obrad w miejsce punktu 14 wprowadzić uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do określenia wysokości opłat za korzystanie z usług obiektu Kompostowni będącej w gestii jednostki organizacyjnej miasta tj. Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.

Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad tej uchwały: /głosowanie 2/

- za głosowało - 20 radnych
W związku z tym porządek sesji przedstawiał się następująco:


 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. /głosowanie 1, 2/

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.

 4. Zmiany w uchwale w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości. /głosowanie 3/

 5. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2007 rok. /głosowanie 4/

 6. Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rybnika. /głosowanie 5/

 7. Przyjęcie raportu z realizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika za lata 2005/2006 oraz przyjęcie celów Strategii oraz wskaźników ich realizacji na lata 2007/2008. /głosowanie 6/

 8. Nadanie imienia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 2 w Rybniku przy ul. Gustawa Morcinka 14. /głosowanie 7/

 9. Zmiany w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika. /głosowanie 8/

 10. Zmiana Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju. /głosowanie 9/

 11. Rozwiązanie Straży Miejskiej. /głosowanie 10/

 12. Utworzenie Straży Miejskiej. /głosowanie 11/

 13. Ustalenie zadania obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub przepompowni ścieków z budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej do dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. /głosowanie 12/

 14. Upoważnienie Prezydenta Miasta do określenia wysokości opłat za korzystanie z usług obiektu Kompostowni będącej w gestii jednostki organizacyjnej miasta tj. Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku. /głosowanie 13/

 15. Zbycie, nabycie. /głosowanie 14/

 16. Uchwalenie statutów Dzielnic. /głosowanie 15-41/

 17. Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.

 18. Zakończenie sesji.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Punkt przyjęcia protokołu pominięto.
 1. Informacja Prezydenta o pracach w mieście.


Prezydent Miasta Adam Fudali: „25 maja odbyło się zgromadzenie ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, było to absolutorium dla ustępującego zarządu tego Związku i powołanie nowych władz. Po raz kolejny zostałem wiceprzewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 29 maja wręczyłem nagrody w dziedzinie kultury za rok 2006, są to trzy wyróżnienia indywidualne i pięć wyróżnień zbiorowych. W dniach 31 maja i 3 czerwca gościła w Dorsten oficjalna delegacja z Rybnika. 14 czerwca spotkałem się z dyrektorami rybnickich placówek oświatowych, którzy odchodzą na emeryturę, w sumie było to 11 dyrektorów. Korzystając z okazji jeszcze raz chciałem tym dyrektorom serdecznie podziękować za wkład, za pracę nad prowadzeniem placówki oświatowej, za wielką odpowiedzialność jaką jest prowadzenie tej placówki oświatowej. 15 czerwca odbyło się posiedzenie stałej konferencji współpracy w województwie śląskim, jest to ciało nowopowołane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, jest to ta cześć, za którą odpowiada wojewoda. Jestem członkiem tej stałej konferencji współpracy w województwie śląskim na lata 2007-2013. 21 czerwca na mój wniosek, a organizowaną przez Izbę Przemysłowo-Handlową zostały wręczone nagrody „Narcyzy 2007”, to wyróżnienie otrzymała p. Lidia Marszolik prowadząca chór „Bel Canto” z I LO. 26 czerwca nastąpiło podpisanie umowy na budowę kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice, dokończenie robót. Jest to ostatni przetarg jaki organizowaliśmy, przetarg wygrała czeska firma Tchas, która szła w konsorcjum z firmą Perfect. Myślę, że te roboty rzeczywiście będą perfekcyjnie wykonywane, firma Perfect pracowała już u nas jako podwykonawca. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu paru tygodni. Na pewno będzie to w miesiącu lipcu. Zadania jakie wykonywane są na drogach, na pewno Państwo doświadczacie przemieszczając się po naszym mieście. Remontujemy drogę krajową 78, to są mocno zaawansowane sprawy. Mamy zakończony i oddane do użytku odcinek drogi naszej obwodnicy pomiędzy rondem europejskim, czyli na ul. Gliwickiej, a ul. Wielopolską. Dość skomplikowana operacja jest związana z dalszym remontem mostu na ul. Gliwickiej, który musimy robić i całe sprawy związane z remontem DK 78, czyli w okolicach skrzyżowania Gliwicka-Wielopolska-Lipowa. To rozwiązanie komunikacyjne będzie dużym utrudnieniem, ale w sumie bardzo nam to pomoże. Prowadzone są wykupy nieruchomości pod naszą obwodnicę, na II i III etap. Zaangażowanych mamy sporo, jeśli tak to można szacować to gdzieś w granicach 60% już jesteśmy zaangażowani, jesteśmy po wykupach. W przygotowaniu są przetargi na: remont chodnika na ul. Cmentarnej, czyli ta droga, która prowadzi do starej części naszego szpitala od Gimnazjum nr 1, dawnej Szkoły Podstawowej nr 9, aż do parkingu przed cmentarzem. Remontujemy również ul. Dworek. Wyjeżdżając z ul. Raciborskiej z ul. Dworek, prawą stronę mamy zrobioną przez firmę Plaza, która w wyniku porozumienia miała to wykonać, lewej części nie ma zrobionej, w tej chwili przygotowujemy się do przetargu i będziemy również lewą część ul. Dworek, czyli poprawienie chodnika wykonywać. Przygotowane są przetargi na wymianę nawierzchni na ul. Grzybowej, na remont chodnika na ul. Wodzisławskiej, czyli od centrum miasta prawa część ul. Wodzisławskiej. Remont drogi bocznej, ul. Sygnały, wymianę nawierzchni na ul. Podleśnej, remont nawierzchni na ul. Kowalczyka w Chwałowicach, remont nawierzchni na ulicy Niedobczyckiej. Ten okres, który sprzyja pracom na drogach wykorzystujemy w sposób naprawdę bardzo intensywny. 21 czerwca Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie na realizacje projektu miasta Rybnika pn. „Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Rynek 1 w Rybniku wraz z adaptacją na cele gospodarcze”. Z Europejskiego Funduszu Regionalnego na remont tejże kamienicy otrzymamy 1.650.000 zł, z budżetu państwa 220.000 zł, a nasz wkład zamknie się kwotą 329.000 zł. Na zielonych stronach „Rzeczpospolitej” ukazała się informacja o gminach, które skutecznie walczą o unijne pieniądze. Rybnik znalazł się w tym rankingu na drugim miejscu, były oceniane dwie kategorie, w 70 % były oceniane te gminy, które złożyły projekty o najwyższej wartości, a w30 % ilość projektów. W tej ogólnej klasyfikacji znaleźliśmy się na drugim miejscu, a jeżeli wziąć pod uwagę wartość projektu w przeliczeniu na mieszkańca, to kwota ponad 4.000 zł. do sezonu wakacyjnego przygotowują się również placówki kulturalne. Chcę poinformować również o nowej inicjatywie, którą organizowaliśmy z Politechniką Śląską i Nadleśnictwem Rybnik, odbyło się to podczas odchodów VI Dnia Ziemi, Wody i Powietrza, przeprowadzono zbiórkę zużytych baterii i tonerów. W zamian każdy kto przyniósł zużyte baterie czy tonery otrzymywał pokwitowanie uprawniające do odbioru sadzonki drzewa. Zebraliśmy 24,5 tyś. zużytych baterii o łącznej wadze 333 kg, i to tylko czasie trwania tych obchodów VI Dnia Ziemi, Wody i Powietrza oraz 101 sztuk zużytych tonerów, które ważyły w sumie 20 kg. Wydano 120 sztuk pokwitowań na odbiór 2,5 tyś. sadzonek drzew.”
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu dr Jana Czepmasa, który przybliżył sytuację finansową Rybnika na tle innych gmin na prawach powiatu województwa śląskiego.
Jan Czempas przywitał prezydenta, wszystkich zebranych radnych dodając: „nie wiem, czy wśród tych trzech osób nieobecnych jest jakaś kobieta, nic, nie wiem jak to zrobiliście. Mówię to jako długoletni radny, który czegoś takiego nie widział, gratuluje. Gratuluje mieszkańcom, że wybrali, bo przyznam się, że moje doświadczenia z paniami radnymi były dość smętne, smutne. Mówię to z goryczą jako ten, który lubi patrzeć na kobiety, ale niestety, powiedzmy, że lepiej bym się czuł w takim środowisku. Po prostu panie nauczycielki, lekarki przychodziły nieprzygotowane do tak odpowiedzialnej roli, jaką jest rola radnych, a wiem, że w grupie radnych to panie nauczycielki i lekarki były szczególnie licznie reprezentowane. Tym co przedstawię zajmuje się od dość dawna. 5 rok jestem związany funkcyjnie z Rybnikiem, poczytuje sobie za zaszczyt to, że mogę z bliska Rybnik oglądać. Równocześnie przyglądam się uważnie temu, co dotyczy sytuacji finansowo – inwestycyjnej Rybnika. Przyznam się, że jestem zafascynowany, daje temu dowód również na zewnątrz. Stąd zaproponowałem p. Przewodniczącemu, by przyjrzeć się jak zmienia się sytuacja Rybnika w latach 1999-2006 względem pozostałych 18-tu gmin województwa śląskiego, miast na prawach powiatów grodzkich. Oczywiście dla Państwa nie jest nowością stwierdzenie, że porównywanie się jest czymś niezbędnym, by wiedzieć jaka wybrać strategię. Po drugie jakie to kryteria, które należałoby w tych porównywaniach przyjąć. Udział środków unijnych w budżecie Rybnika jest imponujący. Najważniejszym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację gmin są dochody własne, te dochody, które pochodzą z podatków lokalnych, opłat lokalnych, z udziału gmin w podatkach państwowych i także środki zewnętrzne, które wpływają, to wszystko tworzy dochody własne. Najogólniej można powiedzieć, że dochody własne to dochody wypracowane u nas, w gminie, przez nas na naszym terenie. Przyjrzyjmy się dochodom ogółem, mamy lata od 1999 do 2006, jeśli weźmiemy pod uwagę dochody ogółem na mieszkańca, czyli dochody własne plus subwencje i dotacje to w 1999 roku Rybnik zajmował szóste miejsce, potem było to 7, miejsce 4, aż w 2006 roku już miejsce 2. A jak to jest z dochodami własnymi? Najważniejsze moim zdaniem kryterium; miejsce 9, 11, 10, 7, 5, 4 i w 2006 1 miejsce na 19 gmin będących o podwójnym statusie gmin wielkomiejskich oraz powiatów grodzkich. Jeżeli chodzi o dotacje to Rybnik również w 2006 znalazł się na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o wielkość wydatków majątkowych, inwestycyjnych Rybnik zajął miejsce pierwsze w 2005 i 2006. Dochody własne wzrastają z każdym rokiem średnio o 170 złotych na mieszkańca, licząc w cenach z 2006 roku. Kolejnym ważnym wskaźnikiem jest to co nazywam potencjałem dochodowym. Jeżeli łączne dochody Rybnika podzielimy przez łączne dochody wszystkich 19 gmin, z jednej strony i jeżeli weźmiemy udział ludności Rybnika w łącznej liczbie ludności tych 19 gmin to o 18% lepsza jest pozycja dochodowa w stosunku do pozycji ludnościowej, ja to nazywam, potencjał dochodowy Rybnika jest o 18% lepszy niż potencjał ludnościowy, jeżeli weźmiemy dochody ogółem. W przypadku dochodów własnych o 33% potencjał dochodowo-własny Rybnika jest lepszy do jego potencjału ludnościowego. Potencjał dochodowy jest o18 % lepszy niż potencjał ludnościowy Rybnika. Potencjał majątkowy, inwestycyjny Rybnika jest o 98%wyższy niż jego potencjał ludnościowy. Te wielkości świadczą o tym co Rybnik osiągnął, z czego można być dumnym, jesteście na razie pierwsi jeżeli porównuje środki zewnętrzne. Dostrzegam prawidłowość, że inne gminy do tego samego portfela już powoli nauczyli się pozyskiwać te środki, kilka lat temu był to Rybnik, Katowice, Gliwice. Dzisiaj już nauczyli się pozyskiwać te środki. Fascynując się tymi wynikami nie jestem obiektywnym analitykiem, zbyt jestem przejęty jako ten, który ogląda Rybnik jestem przejęty tymi wielkościami, wiem co one znaczą i z czego się biorą.”


 1. Zmiany w uchwale w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości.


Krystian Dziurok – Naczelnik Wydziału Podatków przedstawił projekt uchwały mówiąc, że „w roku 2003 została podjęta uchwała, która zawierała dwa najważniejsze zapisy. Pierwszym zapisem było zwolnienie za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W związku ze zmianą ustawy, która reguluje kwestie bezrobocia zmiany przepisów, które pozwalają na udzielenie tego typu zwolnień konieczna była aktualizacja zapisu tej uchwały i wprowadzenie aktualnych zapisów dotyczących możliwości zwolnienia z wpisu. Uchwała z 2003 r. miała również drugą część, która dotyczyła zwolnienia z podatku od nieruchomości na czterech terenach poprzemysłowych: obszar „Silesi”, obszar „Rymera”, obszar Zakładów Naprawczych i KWK „Ignacy”. Na tych terenach podmioty, które spełniły warunki, dokonały odpowiednich inwestycji bądź zwiększyły zatrudnienie mogły skorzystać ze zwolnienia dziesięcioletniego. W propozycji zmian tej uchwały są zapisane właśnie pewne propozycje zmian, które mają polepszyć stosowanie tej uchwały i zwiększyć jej efektywność. Jest to m.in. ograniczenie maksymalnego czasu zwolnienia do 10 lat efektywnego korzystania ze zwolnienia, zwiększenie nacisku na inwestycje dokonywane czy uwzględnianie inwestycji, remontów i wyposażenia w 100%, natomiast samego faktu zakupu w 50%, ograniczenie możliwości wliczania do tej kwoty stanowiącej podstawę zwolnienia przedmiotów, które już wcześniej korzystały ze zwolnienia. Poza tym doszła konieczność dostosowania tej uchwały do przepisów o pomocy publicznej i wystąpiono do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyrażenie opinii. Po wyrażeniu opinii przez Prezesa te uwagi i sugestie zostały wprowadzone w uchwale. Jest to m.in. właśnie wskazanie rozporządzenia Komisji Europejskiej z grudnia 2006 r., konieczność badania i zbierania informacji o wszelkiej pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę, nie tylko pomocy de minimis ale również innych formach pomocy, jest to również konieczność badania kondycji finansowej. W tym zakresie tego punktu jest zgłoszona autopoprawka, proponowany zapis ma brzmienie, że ten przedsiębiorca do 15 stycznia każdego roku powinien również złożyć oświadczenie o nieposiadaniu zaległości w zakresie zobowiązań publiczno – prawnych oraz informację i dokumenty pozwalające na ocenę tego czy podmiot znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Nastąpiła tam rezygnacja z wyliczenia tych dokumentów, ze względu na to, że korzystają z niego bardzo różne podmioty, które rozliczają się w różny sposób. Żeby nie wprowadzać zamieszania zrezygnowaliśmy tutaj z zaproponowania wyliczenia tych dokumentów.”
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji. Zwrócił następnie uwagę, że „ta poprawka, która jest zaproponowana określa m.in. obowiązki Prezydenta co do oceny kondycji sytuacji finansowej, na marginesie tego wątku trzeba podkreślić , że takich podmiotów jest 11 i p. Prezydent też wypowiedział istotną opinię, że musi być to ocena robiona przez fachowców. Tego typu drobne uchwały rodzą dużo pracy dla urzędników i to wysokiej klasy.”
Jan Mura – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej poinformował, że Komisja również jednogłośnie za zaopiniowała projekt uchwały.
/głosowanie 3/

- za przyjęciem uchwały głosowało - 22 radnych 1. Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2007 rok.


Dariusz Skaba – Naczelnik Wydziału Finansów omówił poszczególne paragrafy projektu uchwały.
Michał Chmieliński – Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji.
Henryk Ryszka: „Jeżeli chodzi o drogę ekspresową Pszczyna – Racibórz jest tutaj 18.056 zł, w pkt 7. Chodziło o zmianę przebiegu trasy. Czy jest to związane z górnictwem, czy to jakieś inne dodatkowe zmiany?”
Prezydent: „To dokładnie, tak jak Pan mówi. To co zapowiadaliśmy, takie porozumienie co prawda ustne jest, że te wszystkie zmiany, które miasto będzie musiało dokonać pokryje kopalnia Chwałowice.”
Jerzy Lazar: „W uzasadnieniu pkt 7a była suma 60.352 zł na utwardzenie ul. Łącznej w dzielnicy Orzepowice w związku z rozszerzonym zakresem robót, co mam rozumieć w związku z rozszerzonym zakresem robót? Co mam rozumieć – w związku z rozszerzonym zakresem robót, bo to naprawdę niska kwota? I w jakim czasie będzie to wykonywane?”
Dariusz Skaba: „Zgodnie z wnioskiem przekazanym z wydziału merytorycznego za powyższą kwotę zostaną wykonane zadania w dzielnicy Orzepowice. Jest to droga wewnętrzna i utwardzenie nawierzchni drogi na dwóch parcelach.”
Jan Mura: „Na temat zwolnień od podatku chciałem zapytać czego ten podatek dotyczy, pkt 1 uzasadnienia? W pkt 6 rozuemim, że kwota 22.989 zł to przygotowanie dwóch miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w Eko? Pkt 11, w ośrodku Jana Pawła II był planowany remont centralnego ogrzewania i to dalej pozostaje jako zadanie?”
Prezydent: „Udziela Pan sobie pytania i odpowiedzi bardzo dobrze, dokładnie jest tak jak Pan mówi.”
Dariusz Skaba: „Jeżeli chodzi o pytanie do pkt 1 są to zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu ustawy o rehabilitacji zawodowej z zakładu pracy chronionej na terenie miasta. Następnie pkt 6, jeżeli chodzi o 2,5%. To 2,5% z środków, które przyznaje nam PFRON na realizację wszystkich zadań określonych i z puli całych środków 2,5% należne jest powiatowi tytułem kosztów realizacji tych zadań. Jeżeli chodzi natomiast o pkt 11 to zadanie pozostaje w budżecie, z tym, że 106.590 zł, które przenosimy w budżecie z instalacji c.o. na remonty szkół zostaje zastapione środkami PFOŚiGW, to zadanie nie wypada - zostaje, tylko jest zmiana finansowania.”
Jan Mura: „Zakłady, które zatrudniają niepełnosprawnych są zwolnione z podatku i to jest ta wysokość tego podatku?”
Dariusz Skaba: „Tak.”
Benedykt Kołodziejczyk: „Chciałbym wrócić do pytania odnośnie studium i 18.000 zł. Nie sądzę, że cała ta kwota będzie pokryta przez kopalnię ponieważ zmiany zostały dokonane nie tylko w tym zakresie i nie sądzę żeby kopalnia chciała to finansować. Wyprzedzę może jedną rzecz. Czy rozważał p. Prezydent możliwość, że w myśl art. 53 prawa geologicznego i górniczego zaproponować przedsiębiorcy żeby na tym terenie sporządził miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co pozwoliłoby mu wykonywać określone uprawnienia w koncesji?”
Prezydent: „Końcówka tego pytania mnie przerasta, za bardzo nie rozumiem o czym Pan mówi. My nie zmieniamy planu, tylko studium, nie wiem czy Pan zauważył. Umówmy się w ten sposób. Tak jak powiedziałem, to co Pan kwestionuje, naprawdę tak zrobimy, że te konieczne zmiany, których trzeba dokonać, a które wynikają ze zmiany korytarza drogi w wyniku zachowania eksploatacji pokryje kopalnia Chwałowice i takie porozumienie na razie ustane co prawda mamy, ale ono będzie na papierze i faktycznie środki wpłyną do Urzędu Miasta, zapewniam Państwa.”
Piotr Kuczera: „Suma 20 tyś. zł przeznaczona jest na dofinansowanie remontu placu szkolnego. Chodzi o I LO im. Powstańców Śląskich. Szkoła będzie świętować 85-lecie i moje pytanie brzmi. Czy miasto przeznaczyło środki na remont tego placu, ale pojawiła się tam też sprawa odwodnienia i kanalizacji? Czy miasto ma jakąś wizję rozwiązania tych problemów przed tą jakże dostojną rocznicą? Czy miasto ma koncepcję, by do 22 września zdążyć z remontem tego placu i z całą kanalizacją sprawiającą o wiele większe trudności.”
Prezydent: „To oczywiście można powiedzieć kwiatek do kożucha te 20 tyś zł. W momencie ogłoszenia całego konkursu stało się wiele dobrego, musimy do tego chyba z 40 razy więcej dołożyć, żeby zrobić to o czym Pan mówi, czyli odwodnić cały plac i uporządkować ten teren. Szykujemy to tak, że jakby zaszła konieczność rozbudowy sali gimnastycznej, bo jest ona niewymiarowa, ta sala jest nieporozumieniem jeżeli chodzi o XXI wiek. Tak to będzie jak Pan przypuszcza.”
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Kierownika Biura Realizacji projektu ISPA, który wyjaśnił zmiany związane z projektem kanalizacji.
Marek Chrószcz – Kierownik Biura Realizacji Projektu ISPA: „Zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym mają charakter zmian wewnętrznych, wewnątrz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Biura Realizacji Projektu, nie wpływają w żaden sposób na obciążenia budżetu miasta. Po krótce przedstawię te zmiany. Zmiana nr 1 polega na tym, że w charakterze sprawozdawczym wprowadzamy wydatki poniesione przez spółkę miasta Rybnika i okolicznych gmin PWiK wydatki poniesione z kredytu EBOR na budowę kanalizacji w dzielnicach: Golejów, Zamysłów i Kamień. Wydatki te zostały poniesione dopiero w roku 2007, gdyż przez dłuższy czas trwało usuwanie awarii. Na początku tego roku zostały poniesione, więc wprowadzamy je również w charakterze sprawozdawczym dlatego, że wydatki ponoszone przez naszą spółkę również wchodzą w montaż finansowy całego projektu. Zmiana nr 2 polega na tym, że przesuwamy środki pochodzące z budżetu miasta pomiędzy kontraktem dotyczącym budowy kanalizacji w dzielnicach Orzepowice i Zebrzydowice. Te pieniądze przesuwamy na kontrakt w dzielnicach Piaski Paruszowiec, Niedobczyce, Niewiadom. Chciałbym tutaj wyjaśnić i jakby wyprzedzić Państwa obawy, że ma to jakikolwiek związek z tempem wykonywania prac dlatego, że przesuwamy środki z dzielnic Orzepowice i Zebrzydowice, ponieważ w tych dzielnicach po prostu kontrakt został podpisany na niższą kwotę. Natomiast środki PFRON są nam potrzebne w dzielnicach Paruszowiec Piaski, Niedobczyce, Niewiadom dlatego, że na tym kontrakcie trwają aktualnie inwentaryzacje wykonanych prac, prace poprawkowe, czyszczenie sieci kanalizacyjnej i odtwarzanie tego po poprzednim wykonawcy, który zostawił tą sieć kanalizacyjną. Są to tzw. wydatki niekwalifikowane, których nie partycypuje Unia Europejska, te środki będziemy egzekwować na drodze sądowej bezpośrednio od wykonawcy - Hydrobudowy 9, trwa postępowanie arbitrażowe w tym zakresie. Natomiast z uwagi na to, że te wszystkie środki z budżetu miasta będą poniesione jeszcze w tym roku i w budżecie miasta zachodzi zapotrzebowanie przesunięcia środków. Zmiana nr 3 polega na przeniesieniu środków z kontraktu w Ligocie – Ligockiej Kuźni, Boguszowicach i Gotartowicach na kontrakt dotyczący budowy kanalizacji w dzielnicach Meksyk, Rybnicka Kuźnia, Ochojec oraz w części Niewiadomia tzw. Buzowic. Wiemy na ten moment, że na kontrakcie Boguszowice, Gotartowice, Ligota powstaną oszczędności, płacimy za rzeczywistą ilość wykonanych prac. Przewidujemy oszczędności, w związku z tym możemy przesunąć środki na kontrakt, na którym takie zapotrzebowanie istnieje. Skąd się bierze zwiększone zapotrzebowanie na kontrakcie w Meksyku, Rybnickiej Kuźni i Ochojcu? Wynika z tego, że zaliczkę wykonawcy zapłaciliśmy środkami z budżetu miasta, gdyż na tamten moment nie była zawarta jeszcze umowa z WFOŚ, w związku z wyczerpaniem znacznej części środków wiemy, że należy na ten moment należy dołożyć tam środki z budżetu miasta, żeby mieć m.in. na opłacenie wkładu własnego i podatku VAT. Podatek VAT musi być zawsze opłacany z budżetu miasta. W kwestii Buzowic, w trakcie realizacji okazało się, że na trasie kanalizacyjnej wytyczonej przez geodetów znajdują się drzewa, które wcześniej nie były zinwentaryzowane w tzw. operacie dendrologicznym, z racji tego musieliśmy zapewnić też środki żeby móc płacić pieniądze jako Biuro Realizacji Projektu do GFOŚiGW, jest to tzw. przelewanie środków z jednej kieszeni budżetu miasta do drugiej, natomiast te środki z GFOŚiGW będą wydatkowane zgodnie z regulaminem i na cele proekologiczne. Tyle tytułem bardziej szczegółowego wytłumaczenia. Nie ma to żadnego wpływu na zakres wykonywanych zadań, wymaga z konieczności dostosowania tych środków do poszczególnych źródeł finansowania, d faktycznego zapotrzebowania, tempa prac czy też innych okoliczności, które powstały w czasie realizacji.”
Przewodniczący Rady Miasta: „To chyba było najważniejsze dla mieszkańców, że zakres rzeczowy nie ulega zmianie poprzez te zmiany.”
Piotr Kuczera: „Właśnie p. Przewodniczący ubiegł me pytanie. Chciałem tylko potwierdzenia, żeby uspokoić mieszkańców dzielnic Orzepowice, Zebrzydowice, Ligocka Kuźnia, Gotartowice, że te środki, które Biuro Realizacji Projektu przewidziało są wystarczające i te przesunięcia w żaden sposób nie zagrożą realizacji projektu.”
Marek Chrószcz: „Właśnie te przesunięcia mają na celu takie dostosowanie budżetu, żeby miasto mogło płacić wszystkim wykonawcom w terminie, z którymi ma zawarte umowy. Nie ma to wpływu na zakres wykonywanych prac, natomiast jednocześnie chcieliśmy wprowadzić takie zmiany, które będą się wzajemnie bilansowały żeby nie powodować na ten moment większych zmian w budżecie całego miasta.”
Jerzy Lazar: „Czy w dzielnicy Orzepowice przeprowadzono inwentaryzację wykonanych dotąd prac kanalizacyjnych, bo mam sygnały, że pewne prace zostały źle wykonane, na niektórych odcinkach?”
Andrzej Bartela – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Realizacji projektu ISPA: „Te dwa kontrakty, które zostały zerwane będą realizowane. Oba zaczną się od tego, że nowy wykonawca będzie musiał sprawdzić to co stary zostawił po sobie. Po doświadczeniach wiemy, że jest rzeczywiście dużo osadów w tych rurach, trzeba skamerować każdy rurociąg, który został do tej pory wykonany, a później go oczyścić i doprowadzić do takiej sytuacji, żeby był on tak jak nowy. Obaj wykonawcy biorą odpowiedzialność za całość, nie tylko za to co zrobią nowego, tylko za całą kanalizację, która dotyczy całego kontraktu. Chciałem potwierdzić tylko jedną rzecz, że te wszystkie przesunięcia, o których tutaj mówimy mają tylko spowodować jak gdyby nasze wewnętrzne, lepsze działanie. Dążymy do tego, aby te wszystkie zadania były realizowane przynajmniej zgodnie z harmonogramem, na dzień dzisiejszy wygląda to całkiem nieźle. Te opóźnienia, które miały miejsce w poprzednich miesiącach są systematycznie przez wykonawców nadrabiane, można stwierdzić, że na dzień dzisiejszy jesteśmy w terminie takim jak przewidują harmonogramy w kontraktach. Na dzień dzisiejszy obaw takich, że gdzieś czegoś nie zrobimy nie ma. Nie należy oczywiście od razu przesądzać, że nie natrafimy na coś ciekawego w tej ziemi, bo nie każdy teren jest do końca zinwentaryzowany no i różne jeszcze cuda mogą się zdarzyć. Aczkolwiek, gdyby nawet coś takiego jeszcze nastąpiło to myślę, że w sposób doskonały sobie poradzimy.”
/głosowanie 4/

- za przyjęciem uchwały głosowało - 21 radnych

- głosów przeciwnych nie było

- wstrzymał się od głosu - 1 radny
 1. Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Rybnika.


Mateusz Motyka – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej: „Uchwała ta zmienia uchwałę podjętą w 2001 r., zmiana dotyczy jednego punktu, a mianowicie zwiększeniu ulega maksymalna liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu, czyli to zezwolenia B i C, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, czyli są to wszystkie sklepy, stacje benzynowe. Przytoczę kilka danych statystycznych. Tak na dzień dzisiejszy na terenie naszego miasta jest 640 punktów sprzedających napoje alkoholowe, w tym 635 ma zezwolenia typu A, czyli na samo piwo, zezwolenia typu B czyli wino ma 381 punktów i zezwolenia typu C 423. Większość przedsiębiorców posiada wszystkie trzy zezwolenia. W 2004 roku wydano łącznie 300 nowych zezwoleń, w 2005 328, w 2006 293, z tym, że należy zaznaczyć, że zezwolenia wydawane są na dwa lata na sprzedaż detaliczną czyli to wszystkie sklepy i stacje benzynowe, natomiast na cztery lata na punkty gastronomiczne, czyli puby, restauracje.”
Jan Mura – Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej poinformował, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Henryk Ryszka: „Dosyć długo nie było podwyżki na uzyskanie koncesji i opłaty, chciałbym żeby to przypomnieć. Ile wynosi?”
Mateusz Motyka: „Opłata jest regulowana ustawowo, na zezwolenia typu A to 525 zł, na B również 525 zł i 2100 zł na C, z tym, że to jest na cały rok i jeśli dany przedsiębiorca w ciągu roku ubiega się o zezwolenie, to wiadomo, ta opłata jest proporcjonalna. Dodatkowo, oplata ta jest jakby po upływie roku kalendarzowego w styczniu kolejnego roku każdy z przedsiębiorców przedkłada wysokość obrotów ze sprzedanych tych trzech rodzajów alkoholu, jeśli przekracza pewien pułap to płaci dodatkowa opłatę.”
Jerzy Lazar – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej poinformował, że projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.
/głosowanie 5/

- za przyjęciem uchwały głosowało - 19 radnych
 1. Przyjęcie raportu z realizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika za lata 2005/2006 oraz przyjęcie celów Strategii oraz wskaźników ich realizacji na lata 2007/2008.


Mateusz Motyka: „§ 1 uchwały mówi o przyjęciu raportu z realizacji, § 2 o przyjęciu celów na lata 2007/2008. Uchwała ta jest konsekwencją przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta w 2005 roku, została ona oparta na modelu miast amerykańskich, w oparciu o metodologię Kaplana. Jest nastawiona na klienta, na przedsiębiorców, na doskonalenie systemu, jest ściśle związana z systemem jakości ISO. Zadania, które są tutaj zawarte opierają się na pewnym modelu, dlatego ich liczba jest ograniczona. W 2004 wydano 479 pozwoleń na budowę, w tym na mieszkaniówkę 111, w 2005 431, w tym na mieszkaniówkę 100, w 2006 621 i na jednorodzinne budynki mieszkalne 221 pozwoleń.”
Marek Krząkała: „Tak ważny punkt jak Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika wymagałby dłuższej dyskusji, otrzymaliśmy te materiały 6 dni temu, nie zostały one przedstawione na żadnej komisji. Wydawałoby się więc zasadne przeprowadzenie takich rozmów na temat celów Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta. Domyślam, że nie można tego ściągnąć z porządku obrad, niemniej jednak korzystając z tego, że jestem przy głosie chciałem ustosunkować się do tych celów strategicznych i zadać parę pytań. Tak w punkcie K3 - podnoszenie jakości życia poprzez realizację przyjętych przez samorząd planów i programów, kiedy mowa o poprawie jakości środowiska, jest mowa o tym, żeby objąć wszystkich mieszkańców programem selektywnej zbiórki odpadów. O ile tam gdzie są domki jednorodzinne funkcjonuje to, o tyle na osiedlach stanowi to istotny problem, patrząc chociażby na nasz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Propozycja więc byłaby taka, żeby nawiązać kontakt z osobami z Raciborza, które wprowadziły tam taki program selektywnej zbiórki odpadów i z powodzeniem realizują to właśnie na osiedlach. W ten sposób miasto nasze byłoby czystsze. W tym samym punkcie, K3 jeżeli chodzi o zwiększenie ofert pracy jest tutaj punkt - liczba nowych miejsc pracy, na lata 2007 1000 miejsc pracy, na 2008 500 miejsc pracy. Mam dwa pytania. Czy te miejsca pracy są tylko w oparciu o coraz bardziej rozbudowujący się handel w naszym mieście i drugie pytanie, dlaczego w 2007 jest zaplanowane 1000 miejsc pracy, a na 2008 500 miejsc?”
Mateusz Motyka: „Uchwała ta była przedstawiona na Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej.”
Jan Mura: „Jednak Pan Marek Krząkała był w błędzie, dlatego, że było to dyskutowane na Komisji Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej, jednogłośnie projekt uchwały został przyjęty. Radni, którzy chcieli szczegółowo się zapoznać, mieli możliwość w Biurze Rady Miasta na ten projekt spojrzeć.”
Mateusz Motyka: „Odpowiadając na pierwsze pytanie, działanie związane z poprawą jakości środowiska. Wydaje mi się, że tutaj ten wskaźnik jest bardzo szeroki ponieważ on mówi, że objęcie wszystkich mieszkańców programem selektywnej zbiórki odpadów. Także myślę, że ten program będzie kontynuowany z roku na rok i liczba mieszkańców, którzy objęci będą tym programem będzie wzrastać. Jest tutaj furtka otwarta, nie mamy ograniczenia, że tylko np. mieszkańcy domów jednorodzinnych, czy określonych dzielnic. Wydaje mi się, że jak najbardziej możemy skorzystać z doświadczenia innych miast. Do drugiego punktu dotyczącego zwiększenia ofert pracy. Te dane mamy z Urzędu Pracy, tylko patrząc na raport z realizacji Strategii w latach 2005/2006 jest to liczba rosnąca. Ponieważ na początku, w 2005 było 100 miejsc pracy, później 300 miejsc pracy, jedynie można zaobserwować spadek w 2007/2008 ale wynika to z tego, że dane, które Urząd Pracy nam przesłał były zebrane jakby w trakcie tego roku, mieli pełny obraz sytuacji ilu przedsiębiorców, ile uzyskali ofert pracy, dlatego taka liczba została przedstawiona. Wydaje mi się, że dane na przyszły rok, 2008 są troszkę takie może bardziej ostrożne. Bardziej będzie można ocenić realizację tego wskaźnika już po wykonaniu zadania.”
Benedykt Kołodziejczyk: „Do punktu F2 mam pytanie, odnośnie zwiększenia bazy dochodów. Jest tu dość poważna różnica między celami Strategii, a raportem z wykonania tej Strategii. Chodzi mi o tworzenie warunków do rozwoju inwestycji. W jednym przypadku w raporcie jest to określone jako usprawnienie procedury uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć, natomiast w celach jest to określone jako średni czas wydawania pozwolenie na budowę. Czyli tutaj jest zapisane, że jest to usprawnienie procedury uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć, co trwało w raporcie 65 dni i tak zostało wykonane, natomiast w celach jest to średni czas wydawania pozwolenia na budowę. Dal mnie to dwa różne pojęcia. Pozwolenie na budowę, to wniosek o pozwolenie na budowę, na którego wydanie jest 60 dni czasu. Dziwię się trochę, że aż 45 dni tutaj to jest w projekcie, bo było 50. To moim zdaniem zbyt długo. Natomiast, co się kryje pod pojęciem: usprawnienie procedury uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć, co trwa w całości 65 dni?”
Mateusz Motyka: „To akurat punkt z raportu. Jest on związany z całym procesem inwestycyjnym.”
Benedykt Kołodziejczyk: „Czyli tak, najpierw wydanie mapek, czas ile trzeba czekać w urzędzie na otrzymanie mapki, później na decyzje o warunkach zabudowy lub wyrys z planu plus pozwolenie na budowę. Czyli są trzy etapy, a teraz sprowadzone zostało to do jednego, czyli tylko pozwolenia na budowę.”
Mateusz Motyka: „Jest to uściślone teraz, tylko i wyłącznie odniesiono się do pozwolenia na budowę.”
  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna