Protokół z posiedzenia Zarządu polspar w dniu 15Pobieranie 21,5 Kb.
Data12.11.2017
Rozmiar21,5 Kb.
RodzajReferat

Protokół z posiedzenia Zarządu POLSPAR w dniu 27.10.2006r

Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 9.11.2007 r. w godzinach 12.15-15.00 w sali nr 116 gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19 w Warszawie. Obradom przewodniczył Prezes POLSPAR - prof. W. Winiecki. Obecni byli: J. Barczyk, M. Kaliczyńska, J. M. Kościelny, Z. Kowalczuk, D. Kozanecka, J. Kurek, A. Masłowski, K. Mianowski, Z. Pilat, T. Ustaborowicz, W. Winiecki, R. Zielonko oraz gościnnie Roman Z. Morawski – przedstawiciel POLSPAR w IMEKO, i Z. Warsza, Z. Iwanejko i A. Łobzowski. J, Panowie Korbicz i J. Warczyński drogą e-mailową wcześniej usprawiedliwili swoją nieobecność. W zastępstwie prof. J. Mindykowskiego obecny był p. G. Pankanin, nieobecny był prof. R. Zielonko.

Zaplanowano następujący porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia

 2. Referat naukowy pt. Aktualny stan robotyki medycznej w Polsce i na świecie prelegent dr inż. K. Mianowski

 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

 4. Przyjęcie nowych członków,

 5. Wręczenie dyplomów okolicznościowych dla członków wspierających.

 6. Informacja o bieżącej działalności IMEKO (referuje prof. Roman Z. Morawski).

 7. Informacja o działalności:

a) Prezydium Zarządu (referuje prezes)

b) Komitetów (referują przew. Komitetów) 1. Informacja o aktualnym stanie współpracy z IARP (International Advanced Robotics Programme), (referuje prof. A. Masłowski)

 2. Współpraca POLSPAR z PAK (referuje prof. T. Skubis – red. naczelny)

 3. Sprawozdanie finansowe, zobowiązania finansowe POLSPAR'u, aktualna lista członków wspierających (referuje skarbnik)

 4. Dyskusja na temat uczestnictwa POLSPAR w FSNT NOT.

 5. Dyskusja na temat uczestnictwa Polski w organizacjach naukowo-technicznych (m.in. IMEKO, IFAC) i uiszczania składek członkowskich

 6. Sprawy bieżące

 7. Wolne wnioski

Ad. 1.


Posiedzenie rozpoczął prezes POLSPAR, prof. W.Winiecki. Na wstępie powitał zebranych i przedstawił porządek obrad. Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Uwag takich nie było, więc porządek obrad został przyjęty w oryginalnym brzmieniu.
Ad. 2.

Dr inż. K. Mianowski przedstawił referat naukowy pt. „Aktualny stan robotyki medycznej w Polsce i na świecie”. Na wstępie omówił plany rozwoju robotyki serwisowej według danych IFR z roku 2000, krótko przedstawił typowy przebieg operacji chirurgicznej, następnie objaśnił prowadzenie operacji chirurgicznych tzw. małoinwazyjnych metodą laparoskopową stosowaną w operacji narządów wewnętrznych oraz współczesne narzędzia wspomagania operacji chirurgicznych. W dalszej części referatu omówiono najnowocześniejsze rozwiązania robotów chirurgicznych ZEUS i da Vinci oraz AESOP, przebieg teleoperacji usunięcia woreczka żółciowego przez Atlantyk z 1999 roku a także zaprezentowano zrobotyzowane stanowisko operacyjne do wszczepiania protez stawu biodrowego i najnowsze trendy robotyzacji inspekcji przewodu pokarmowego i diagnostyki naczyń krwionośnych, w tym układu sercowo-naczyniowego.


Ad. 3.

Prezes zaproponował do Komisji Skrutacyjnej w osobach: dr G. Pankanina i prof. J.M. Kościelnego. W głosowaniu jawnym kandydatury przyjęto zwykłą większością głosów.


Ad. 4.

Prezes przedstawił kandydatury nowych członków: prof. Waldemara Wójcika z Lublina oraz na członka wspierającego firmę Iwanejko-Elektronics. Obecny na zebraniu p. Iwanejko przedstawił działalność swojej firmy i zobligował się do wspierania działalności POLSPAR. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto prof. W. Wójcika w poczet członków POLSPAR oraz firmę Iwanejko-Elektronics JAKO CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO.

Ad. 5.

Prezes odczytał treść dyplomów z podziękowaniami za wsparcie działalności POLSPAR, przygotowanych dla firm wspierających: • AM Technologies,

 • Svantek,

 • LAB-EL,

 • PIAP,

 • Tybo.

Następnie prezes wręczył dyplomy przedstawicielom firm obecnym na zebraniu; w imieniu firmy LAB-EL dyplom odebrał A. Łobzowski, PIAP – Z. Pilat, Tybo – p. Skubis. Pozostałe dwa dyplomy będą wysłane pocztą.
Ad. 6.

Informację nt. współpracy z IMEKO przedstawił prof. R. Z. Morawski.

Ad. 7a.

Prezes poinformował zebranych, że wybrano nowe składy Komitetów PAN, Przewodniczącym Komitetu Automatyki i Robotyki został prof. Krzysztof Malinowski. Przewodniczącym Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej został prof. Janusz Mroczka. W obu komitetach znalazła się znaczna liczba członków POLSPAR.

Następnie prezes poinformował, że jest w przygotowaniu wystąpienie do Ministerstwa w sprawie opłacania składek w organizacjach międzynarodowych.

Red. Skubis poinformował, że Prezes POLSPAR został powołany w skład Komitetu Programowego PAK.

Prezes przedstawił informację o bieżącej działalności Zarządu POLSPAR. Poinformował, że organizatorzy konferencji RoMoCo, MMAR i WESIG zadeklarowali wpłaty dla wspomożenia opłat składek w organizacjach międzynarodowych, wyjaśnił, na czym polegają kłopoty związane z niepłaceniem składek. Przedstawił kandydatury przedstawicieli do Komitetów IMEKO – prof. Brzóski i prof. Dybko do Komitetu TC-19. W trakcie dyskusji zaproponowano prof. Z. Kowalczukowi kandydaturę do Komitetu TC-10.
Ad. 7b.

Informację o działalności Komitetu Pomiarów w zastępstwie prof. Mindykowskiego przedstawił dr G. Pankanin. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Informację o działalności Komitetu Automatyki przedstawił prof. J. Kurek. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Zaproponował aby w określonym czasie przypominać droga e-mail’ową o konieczności wniesienia na czas składek członkowskich oraz okresowego składania potwierdzenia przynależności członka do Stowarzyszenia. Poinformował o konieczności zintensyfikowania współpracy z Komitetami PAN’owskimi. Przypomniał o konieczności skontaktowania się z prof. Brysiem z Gdańska w celu przypomnienia o wpłacie z tytułu konferencji. Zauważył, że w rozesłanej informacji nt. przyszłej Konferencji Automatyki brak logo POLSPAR’u. Zaproponował, aby np. na Krajowej Konferencji Automatyki zorganizować „okrągły stół” nt. sytuacji automatyki w Polsce i na forum międzynarodowym. Zaproponował, aby w Seulu na Walnym Zgromadzeniu IFAC nasz przedstawiciel (np. prof. Kowalczuk) zabrał głos w sprawie powierzenia Polsce organizacji Kongresu IFAC np. w roku 2017. IFAC prowadzi procedurę przyjmowania członków Fellow, zaproponował, aby zgłosić z Polski 2 osoby.

Prezes poinformował, że rozmawiał już z prof. Malinowskim nt. przywrócenia logo POLSPAR na Krajowej Konferencji Automatyki.

Prof. J. Kurek zaproponował, aby przywrócić stałe przedstawicielstwo POLSPAR w Komitecie Automatyki i Robotyki PAN.

Informację o działalności Komitetu Robotyki przedstawił prof. A. Masłowski. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Poinformował, że członkostwo w IFR „zostało zawieszone”.


Ad. 8

Prof. A. Masłowski poinformował, że z Jego inicjatywy POLSPAR nawiązał współpracę z organizacją IARP (International Advanced Robotics Programme). Prof. A. Masłowski został mianowany przez wice-ministra NiSzW prof. Kurzydłowskiego na stanowisko przedstawiciela Polski w IARP.


Ad. 9

Prof. Skubis omówił współpracę PAK z POLSPAR. Zaznaczył, że wzmocniono profil naukowy czasopisma, jest zamieszczane mniej reklam, zmieniono nazwę firmy, współpraca z SIMP układa się dobrze, PAK zarejestrowano w sądzie, ok. 3x wzrosła liczba artykułów recenzowanych, zmniejszono koszty związane z wydawaniem nakładu miesięcznika. PAK zatrudnia 1 osobę na ½ etatu, pozostałe osoby pracują społecznie lub na umowę-zlecenie. Budżet roczny wynosi ok. 250 tys. zł (wcześniej ok. 400 tys. zł). Poinformował, że uruchomiono nową stronę internetową, która została przygotowana bardzo profesjonalnie. Aktualnie strona jest rozbudowywana o część dotyczącą obsługi konferencji. Prof. Skubis złożył w Ministerstwie wniosek o przyznanie punktów PAK-owi (ma to być 6 pkt.) Wydano książkę prof. Boczara pt. Energetyka wiatrowa, która ma duży popyt. Na stronie internetowej jak i w miesięczniku są zamieszczane informacje nt. imprez naukowych i kalendarza tych imprez. Są też informacje o nominacjach i doktoratach honorowych. Od 1 stycznia planowana jest zmiana szaty graficznej. Planowane jest wzmocnienie strony technicznej miesięcznika. Będą też zabiegi o zwiększenie liczby płatnych reklam oraz o rozszerzenie listy stałych prenumeratorów. Redaktor poinformował, że w związku ze sposobem konieczności pełnego wydatkowania środków do końca roku, zawsze w pierwszych miesiącach następnego roku są problemy finansowe. Zwrócił uwagę na małą liczbę cytowań artykułów z PAK w artykułach do czasopism z listy filadelfijskiej. Zaznaczył, że od 1 stycznia 2008 zostanie wprowadzony VAT na książki i czasopisma, co może w pewnym stopniu zmienić sytuację finansową. Poinformował, że 31 marca w Gliwicach odbędzie się spotkanie Rady Programowej PAK.


Ad. 10

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik, dr J. Barczyk. Poinformował o aktualnym stanie zaległości w opłacaniu składek w IMEKO i IFAC. Składki w IMEKO mamy opłacone do roku 2006, a w IFAC – do roku 2005. Ostatnie wpłaty od członków wspierających Komitet Pomiarów umożliwią opłacenie składki w IMEKO za rok 2007. Należy zintensyfikować poszukiwanie nowych członków wspierających Komitety Automatyki i Robotyki, aby opłacić zaległe składki w IFAC. Nieuregulowanie tych zaległości może spowodować skreślenie Polski jako członka tej organizacji.


Ad. 11

Prezes poinformował, że potrzebne jest spotkanie z prezesem Ratyńskim nt. sytuacji POLSPAR w NOT. Dr Barczyk zaproponował, aby spróbować zobligować NOT do płacenia składek do organizacji międzynarodowych.


Ad.12

Prezes przypomniał o korzyściach z naszej przynależności w IMEKO i IFAC (m.in. możliwość organizacji w Polsce konferencji naukowych pod patronatem tych organizacji). Stwierdził konieczność weryfikacji naszych przedstawicieli w odpowiednich komitetach obu organizacji. Weryfikacja ta powinna się odbyć w porozumieniu z Komitetem Automatyki i Robotyki PAN oraz Komitetem Metrologii i Aparatury Naukowej PAN.


Ad. 13

Prezes zaapelował o uzupełnienie składek członkowskich.

Prezes zaproponował wydawanie biuletynu POLSPAR w formie elektronicznej i umieszczanie go na stronie internetowej stowarzyszenia. Dr M. Kaliczyńska zobligowała się do dalszego opracowywania i wydawania biuletynu ale poprosiła o nadsyłanie drogą e-mail’ową aktualnych informacji. Red. Ustaborowicz uznał, że biuletyn może być również wydawany jako wkładka ukazująca się w PAK.

Z sali zaapelowano o uaktualnienie stron internetowych, prezes wyjaśnił, że mimo iż nie została zmieniona data aktualizacji, to informacje bieżące są uaktualniane.

Red. Ustaborowicz poinformował o sposobie gromadzenia środków na składki w IMEKO i IFAC, ponadto w związku z inicjatywami różnych firm z obszaru automatyki, miernictwa i robotyki dotyczącymi chęci organizowania spotkań informacyjnych nt. swojej działalności w różnych uczelniach, przedstawił prośbę do red. Skubisa o umieszczanie informacji o takich seminariach w czasopiśmie PAK.

Prezes poinformował o swojej rozmowie z prof. Skubisem nt. wpłaty PAK dla POLSPAR. P. Warsza zaproponował powołanie stanowiska sekretarza generalnego POLSPAR ds. współpracy z przemysłem.

Prezes zaproponował, aby na następnym zebraniu powrócić do dyskusji nt. inżynierskiego charakteru Stowarzyszenia.

Prof. Kowalczuk przedstawił inicjatywę organizacji wystaw przedsiębiorstw z branży automatyki, miernictwa i robotyki na konferencjach organizowanych pod auspicjami POLSPAR. Pojawiły się głosy w dyskusji, że takie inicjatywy już się pojawiły na ostatnich konferencjach.

Red, Ustaborowicz zapytał, kiedy zostanie zaplanowane Walne Zebranie, prezes zaproponował I połowę 2008 roku, np. w kwietniu.

Ad.14


Prezes uznał, że w trakcie zebrania odbyła się obszerna dyskusja i zapytał, czy są inne sprawy bieżące i wolne wnioski. Przy braku dalszych głosów w tej sprawie obrady zamknięto.
Protokołował

K.Mianowski©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna