Protokół z Posiedzenia RadyPobieranie 470,26 Kb.
Strona2/2
Data14.02.2018
Rozmiar470,26 Kb.
1   2

Protokół z Posiedzenia Rady

Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”

odbytego w dniach 16.11.2011 – 22.11.2011

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
W dniach 16.11.2011 – 22.11.2011 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Busku – Zdroju odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” w celu dokonania wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR nr SL/MP/4/2011 i SL/RwKDN/3/2011.

Program posiedzenia Rady: 1. Otwarcie posiedzenia Rady w sprawie oceny operacji przez LGD w ramach Osi 4 LEADER – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 2. Sprawdzenie bezstronności członków Rady – przygotowanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji.

 3. Wybór spośród bezstronnych członków Rady osób referujących operacje w ramach Osi 4 LEADER – „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – przekazanie kart operacji, do przygotowania streszczeń każdego z rozpatrywanych wniosków.

 4. Przerwa w posiedzeniu na przygotowanie przez członków Rady streszczeń operacji.

 5. Wznowienie posiedzenia Rady.

 6. Sprawdzenie bezstronności moderatora.

 7. Zreferowanie kart operacji – dyskusja.

 8. Sprawdzenie zgodności operacji z LSR.

 9. Sprawdzenie zgodności operacji wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.

 10. Podjęcie uchwały o zgodności/niezgodności operacji z LSR.

 11. Przygotowanie listy rankingowej operacji ocenionych.

 12. Podjecie uchwał w sprawie uznania operacji za zgodna z LSR oraz jej wyboru.

 13. Zamknięcie posiedzenia Rady.

W posiedzeniu wzięli udział:
16.11.2011
21.11.2011
22.11.2011

CZŁONKOWIE RADY

1

BŁASZCZYK BOGDAN

1

BŁASZCZYK BOGDAN

1

BŁASZCZYK BOGDAN

2

FRANCIKIEWICZ MAREK

2

FRANCIKIEWICZ MAREK

2

FRANCIKIEWICZ MAREK

3

GAWIN MACIEJ

3

GAWIN MACIEJ

3

GAWIN MACIEJ

4

GRZEGORCZYK ALICJA

4

GRZEGORCZYK ALICJA

4

GRZEGORCZYK ALICJA

5

GUZ ZOFIA

5

GUZ ZOFIA

5

GUZ ZOFIA

6

KOREPTA GRAŻYNA

6

KOREPTA GRAŻYNA

6

KOREPTA GRAŻYNA

7

KRZAK RYSZARD

7

KRZAK RYSZARD

7

MIERZWA TOMASZ

8

MIERZWA TOMASZ

8

MIERZWA TOMASZ

8

SIOŁEK LESZEK

9

SIOŁEK LESZEK

9

PAŁKA – KORUBA BOŻENTYNA

9

SZUMILAS PIOTR

10

SZUMILAS PIOTR

10

SIOŁEK LESZEK

10

WRONA TERESA

11

WRONA TERESA

11

SZUMILAS PIOTR

11
12
12

WRONA TERESA

12
OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W POSIEDZENIU W ROLI OBSERWATORÓW

1

JADWIGA STOCHMIAŁEK - HEESE1

JADWIGA STOCHMIAŁEK - HEESE

Przebieg Posiedzenia Rady:

 1. Przewodniczący Rady Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” dokonał otwarcia Posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” w ramach konkursu SL/MP/2/2010 i „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” w ramach konkursu SL/RwKDN/3/2011.

Posiedzeniu Rady przewodniczył jej Przewodniczący Piotr Szumilas.

Na protokolanta wyznaczono Panią Katarzynę Szczukiewicz - Kalużną – pracownika biura Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.

Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum Rady.

Przewodniczący Rady przypomniał kto spośród członków Rady stanowi stałą Komisję Skrutacyjną: Pani Teresa Wrona, Pani Grażyna Korepta i Pan Marek Francikiewicz. 1. Na początku Posiedzenia Rady Przewodniczący Piotr Szumilas przedstawił wnioski złożone przez wnioskodawców do Biura LGDLP

WNIOSKODAWCA

NR WNIOSKU

TYTUŁ

KWOTA

1

Stowarzyszenie „Szlak Braci Polskich”


413_MP/4/2011/1

Strategia rozwoju wsi Pęczelice – promocja, bracia polscy, agroturystyka.


25 000

2

Stowarzyszenie „Szlak Braci Polskich”


413_MP/4/2011/2

Opracowanie i wytyczenie turystycznego Szlaku Braci Polskich na obszarze “Buskiej LGD – Słoneczny Lider”

25 000

3

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Brata Alberta w Busku –Zdroju


413_MP/4/2011/3

Budowa małej infrastruktury turystycznej – miejsca wytchnienia dla strudzonego wędrowca


25 000

4

Olga Myśliwiec


413_MP/4/2011/4

Stworzenie pracowni sztuki rustykalnej „ART - RUSTICA” kultywującej tradycję starego rzemiosła.


21 334,18

5

Małgorzata Grochowina


413_MP/4/2011/5

Budowa małej infrastruktury turystycznej – placu zabaw i zadaszonego miejsca odpoczynku dla turysty na Szlaku Wokół Słońca.

25 000

6

Grażyna Korepta


413_MP/4/2011/6

Budowa sauny ogrodowej „Bani” jako atrakcja na Słonecznym Szlaku

24 999,80

7

Erwin Brachowicz


413_MP/4/2011/7

Organizacja zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD


25 000

8

Mirosława Kopińska


413_MP/4/2011/8

Budowa małej infrastruktury turystycznej i jej wyposażenie w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej we wsi Bronina.


25 000

9

Niepubliczny Zakład Opieki Pielęgniarsko – Rehabilitacyjnej


413_MP/4/2011/9

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu poprawy warunków prowadzenia Domu Opieki Rodzinnej „Przystań”


13 941,15

10

Jadwiga Stochmiałek - Heese


413_MP/4/2011/10

Budowa altany „Jedwabnik” – letniej pracowni malarskiej w Osadzie „Gajówka” jako atrakcja na Słonecznym Szlaku

17 795,54

11

Buskie Samorządowe Centrum Kultury


413_MP/4/2011/11

Tworzenie produktu regionalnego oraz rozwój umiejętności artystycznych poprzez realizacje warsztatów rzeźbiarskich

23 340,03

12

Stowarzyszenie „Przyszłość Oleszek”


413_MP/4/2011/12

Promocja lokalnej twórczości kulturalnej na Szlaku Wokół Słońca poprzez zakup męskich strojów ludowych


8 643,60

13

Grzegorz Kopiński


413_MP/4/2011/13

Budowa małej infrastruktury turystycznej - placu rekreacyjnego na Szlaku Wokół Słońca


21 035

14

Marta Karpińska


413_MP/4/2011/14

Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie altany do prezentacji ekologicznych płodów rolnych jako atrakcja na Słonecznym Szlaku

20 323,05

15

Gmina Busko – Zdrój


413_MP/4/2011/15

Kultywowanie starych zawodów poprzez organizację warsztatów „Ogród Tradycji Ponidzia”

25 000

16

Michał Grzegorczyk413_311/3/2011/1

Podniesienie atrakcyjności gospodarstwa agroturystycznego na rynku turystycznym

33 201,50
 1. Przed przystąpieniem do procedury oceny operacji członkowie Rady wypełnili i złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowano listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji. Przy nazwisku członka Rady, który nie pozostawał bezstronny w podjęciu decyzji, na powyższej liście wpisano wykluczony z głosowania. Wykluczony z głosowania członek Rady potwierdził ten fakt własnoręcznym podpisem. Pozostali członkowie, którzy pozostali bezstronni podpisali się na liście. Lista biorących udział w głosowaniu stanowi załącznik do uchwały: nr 27/2011 z 16.11.201 roku w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu SL/MP/4/2011 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie i 28/2011 z dnia 16.11.2011 roku sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu SL/RwKDN/3/2011 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie. 1. Przewodniczący Rady wskazał członków Rady, wyznaczonych do referowania poszczególnych wniosków:

Wniosek nr 413_MP/4/2011/1 – Pan Bogdan Błaszczyk

Wniosek nr 413_MP/4/2011/2 – Pan Marek Francikiewicz

Wniosek nr 413_MP/4/2011/3 – Pani Alicja Grzegorczyk

Wniosek nr 413_MP/4/2011/4 – Pan Maciej Gawin

Wniosek nr 413_MP/4/2011/5 – Pani Zofia Guz

Wniosek nr 413_MP/4/2011/6 – Pan Ryszard Krzak

Wniosek nr 413_MP/4/2011/7 – Pan Tomasz Mierzwa

Wniosek nr 413_MP/4/2011/8 – Pan Piotr Szumilas

Wniosek nr 413_MP/4/2011/9 – Pani Teresa Wrona

Wniosek nr 413_MP/4/2011/10 – Pan Bogdan Błaszczyk

Wniosek nr 413_MP/4/2011/11 – Pan Marek Francikiewicz

Wniosek nr 413_MP/4/2011/12 – Pan Maciej Gawin

Wniosek nr 413_MP/4/2011/13 – Pani Alicja Grzegorczyk

Wniosek nr 413_MP/4/2011/14 – Pani Zofia Guz

Wniosek nr 413_MP/4/2011/15 – Pan Leszek Siołek

Wniosek nr 413_311/3/2011/1 – Pani Grażyna Korepta 1. Przerwa w posiedzeniu na przygotowanie przez członków Rady streszczeń operacji. 1. Wznowienie posiedzenia Rady w dniu 21. 11.2011 roku.

Posiedzeniu Rady przewodniczył jej Przewodniczący Piotr Szumilas.

Na protokolanta wyznaczono Panią Katarzynę Szczukiewicz - Kalużną – pracownika biura Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.

Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum Rady.


 1. W związku z nieobecnością Pani Bożentyny Pałki Koruby na Posiedzeniu Rady w dniu 16.11.2011 roku na początku Posiedzenia w jej przypadku przystąpiono do wypełnienia oświadczenia o bezstronności i na jego podstawie do przygotowania listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji. Lista biorących udział w głosowaniu stanowi załącznik do uchwały: nr 29/2011 z 21.11.201 roku w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu SL/MP/4/2011 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie i 30/2011 z dnia 21.11.2011 roku sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach konkursu SL/RwKDN/3/2011 członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie. 2. Wybór moderatorów dyskusji rozpatrywanych wniosków:

Wniosek nr 413_MP/4/2011/1 – Przewodniczący Rady

Wniosek nr 413_MP/4/2011/2 – Przewodniczący Rady

Wniosek nr 413_MP/4/2011/3 – Przewodniczący Rady

Wniosek nr 413_MP/4/2011/4 – Przewodniczący Rady

Wniosek nr 413_MP/4/2011/5 – Przewodniczący Rady

Wniosek nr 413_MP/4/2011/6 – Przewodniczący Rady

Wniosek nr 413_MP/4/2011/7 – Przewodniczący Rady

Wniosek nr 413_MP/4/2011/8 – Przewodniczący Rady

Wniosek nr 413_MP/4/2011/9 – Przewodniczący Rady

Wniosek nr 413_MP/4/2011/10 – Przewodniczący Rady

Wniosek nr 413_MP/4/2011/11 – w związku z brakiem bezstronności Przewodniczącego Rady na moderatora dyskusji wybrano Panią Zofię Guz

Wniosek nr 413_MP/4/2011/12 – Przewodniczący Rady

Wniosek nr 413_MP/4/2011/13 – Przewodniczący Rady

Wniosek nr 413_MP/4/2011/14 – Przewodniczący Rady

Wniosek nr 413_MP/4/2011/15 – Przewodniczący Rady

Wniosek nr 413_311/3/2011/1 – Przewodniczący Rady 1. Przedstawienie wniosków, dyskusja i ocena zgodności z LSR.

Wniosek nr 413_MP/4/2011/1 referował Pan Bogdan Błaszczyk. Wniosek dotyczył opracowania strategii rozwoju wsi Pęczelice w formie e – publikacji i budowy strony internetowej na której e – publikacja zostanie umieszczona do nieodpłatnego pobrania. W e – publikacji przedstawione zostanie zaplecze historyczne, kulturowe i przyrodnicze wsi Pęczelice. Po streszczeniu wniosku moderator otworzył dyskusję. Przewodniczący Rady przedstawił elementy jakie powinna zawierać właściwie opisana komplementarność w informacji dodatkowej, której w przypadku powyższego wniosku brakuje. Komplementarność operacji jest przedstawiona bardzo ogólnie, brak wskazania nazwy lub tytułu operacji/projektu, nazwy wnioskodawcy/beneficjenta, źródła finansowania operacji/projektu, okresu realizacji lub planowanego okresu realizacji projektu/operacji. Z braku pytań moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną Kart oceny został uznany za niezgodny z LSR.

Wniosek nr 413_MP/4/2011/2 referował Pan Marek Francikiewicz. Dotyczył on opracowania turystycznego szlaku Braci Polskich w formie e – publikacji i budowy strony internetowej na której e – publikacja zostanie umieszczona do nieodpłatnego pobrania. E – publikacja zawierać będzie informacje o miejscach turystycznych na Szlaku Braci Polskich. Po streszczeniu wniosku moderator otworzył dyskusję. Pani Zofia Guz poprosiła o szczegółowe przedstawienie kosztów operacji. W ramach projektu zostaną poniesione następujące koszty: opracowanie i wytyczenie szlaku w formie e – publikacji (14 200,00), przygotowanie strony www wraz z materiałami (18 000) oraz praca koordynatora (3 694,00). Zapytała również czy projekt zakłada wytyczenie szlaku i jego oznakowanie. Pan Marek Francikiewicz odpowiedział, iż wnioskodawca nie zaplanował powyższego kosztu. Pani Bożentyny Pałka Koruba zapytała czy we wniosku został zawarty szczegółowy opis strony (ilość zakładek strony www). Wg niej koszt strony został zawyżony, gdyż strona zawierająca więcej niż 4 zakładki z wszystkimi materiałami do strony na rynku kosztuje ok. 2 000 zł. Pan Przewodniczący stwierdził, iż brak jest we wniosku uzasadnienia obszaru realizacji projektu, wskazanego przez wnioskodawcę: Pęczelice, Szaniec, Żerniki Górne. Przewodniczący zwrócił uwagę na bark szczegółowego opisu komplementarności. W związku z brakiem pytań moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną został uznany za zgodny z LSR.

Wniosek nr 413_MP/4/2011/3 referowany przez Panią Alicję Grzegorczyk dotyczył budowy małej infrastruktury turystycznej wyposażonej w deszczochron, stół z ławami, ławkę, stojak na rowery, kosz na śmieci oraz tablice informacyjną. Inwestycja ma zwiększyć atrakcyjność turystyczna obszaru, co wpłynie na zwiększenie liczby turystów na Szlaku Wokół Słońca. Po streszczeniu wniosku przystąpiono do dyskusji. Pan Piotr Szumilas zapytał o rodzaj tablicy informacyjnej – tablica drewniana. W czasie dyskusji Pan Bogdan Błaszczyk stwierdził, iż projekt w dużej mierze przyczyni się do poprawienia warunków turystyki pielgrzymkowej, pozwalając pielgrzymom w cywilizowany sposób odpocząć na trasie pielgrzymki w postawionej w ramach operacji infrastrukturze turystycznej. Pani Bożentyna Pałka Koruba i Pan Bogdan Błaszczyk stwierdzili, iż wnioskodawca powinien bardziej wyeksponować w projekcie rolę infrastruktury turystycznej dla turystyki pielgrzymkowej. Ponadto Pani Alicja Grzegorczyk stwierdziła, iż miejsce jest bardzo dobre na postawienie tego rodzaju infrastruktury, iż jest ogólnodostępne zarówno dla turysty jak i dla mieszkańca. Pan Piotr Szumilas wyraził wątpliwość czy wszystkie wymienione komplementarności są rzeczywiście komplementarne z powyższą operacją. Pan Maciej Gawin poprosił o charakterystykę infrastruktury. W odpowiedzi Pani Alicja Grzegorczyk powiedziała, iż we wniosku znajduje się szczegółowy plan infrastruktury, z którym można się zapoznać. Pan Maciej Gawin wyraził wątpliwość czy projekt jest zgodny z lokalnymi zasobami dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Pani Bożentyna Pałka Koruba przedstawiła rolę tablicy informacyjnej, na której zostaną umieszczone miejsca w których turysta będzie mógł zetknąć się z zasobami kulturalnymi przyrodniczymi, historycznymi. Moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną został uznany za zgodny z LSR.

Wniosek nr 413_MP/4/2011/4 referowany przez Pana Macieja Gawina dotyczył organizacji pracowni kultywującej stare zawody, w której organizowane i prowadzone będą warsztaty ceramiczne, witrażowego malowania na szkle i wykonywania biżuterii. Realizacja operacji przyczyni się do wypracowania pamiątek z Buska – Zdroju (buskie anioły). Po streszczeniu wniosku moderator rozpoczął dyskusję. Radni po wysłuchaniu streszczenia nie wnieśli uwag. Moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną został uznany za zgodny z LSR.

Wniosek nr 413_MP/4/2011/5 referowany przez Panią Zofie Guz dotyczył budowy małej infrastruktury turystycznej – zadaszonego miejsca odpoczynku wyposażonego w grill i wędzarnię. Dodatkowym elementem będzie plac zabaw dla dzieci oraz sprzęt rekreacyjny (rowery i leżaki). Inwestycja zwiększy atrakcyjność turystyczną obszaru, co wpłynie na zwiększeni liczby turystów. Po streszczeniu wniosku moderator rozpoczął dyskusję. Pani Zofia Guz wyszła z propozycją, aby gospodarstwa agroturystyczne składające do LGD wniosek bardzo dokładnie charakteryzowały swoją działalność, zwłaszcza opisując obłożenie turystyczne w gospodarstwie, poparte wpisami do kroniki. Z wniosku nie wynika czy gospodarstwo jest odwiedzane przez turystów. Ponadto zwróciła uwagę, iż w przypadku gdy partnerem jest Stowarzyszenie Agroturystyczne i Turystyki Wiejskiej „Relax” nie powinno być partnerstwa z Gospodarstwem Agroturystycznym wchodzącym w skład powyższego stowarzyszenia. Moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną został uznany za zgodny z LSR.

Wniosek nr 413_MP/4/2011/6 referowany przez Pana Ryszarda Krzaka dotyczył zakupu i montażu sauny ogrodowej „Bani” w gospodarstwie agroturystycznym „Brzoskwiniowy Sad”. Powyższa sauna stanie się elementem na Szlaku Odnowy Biologicznej. Po streszczeniu wniosku moderator rozpoczął dyskusję. Radni po wysłuchaniu streszczenia nie wnieśli uwag. Moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną został uznany za zgodny z LSR.

Wniosek nr 413_MP/4/2011/7 referowany przez Pana Tomasza Mierzwę dotyczył organizacji 20 zajęć rekreacyjnych dla grupy 18 osób niepełnosprawnych. Pan Piotr Szumilas wyraził wątpliwość, czy zajęcia rekreacyjne będą prowadzone dla niepełnosprawnych mieszkańców LGD. Z listu intencyjnego załączonego do wniosku wynika, iż zajęcia rekreacyjne będą prowadzone dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju. Moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną został uznany za zgodny z LSR.

Wniosek nr 413_MP/4/2011/8 referowany przez Pana Piotra Szumilasa dotyczył budowy altany z wykorzystaniem kamienia „szanieckiego”, która ma wpłynąć na poprawę infrastruktury przy sprzedaży bezpośredniej owoców z własnego gospodarstwa rolnego. Radni zwrócili szczególną uwagę na położenie altany, która wg załączonych szkiców będzie usytuowana głęboko w gospodarstwie rolnym. Wrazili swoją wątpliwość co do dostępności tej infrastruktury turystycznej dla turystów. Radni poddali w wątpliwość odpowiednie dobranie komplementarności z w/w projektem, jak również zasadność podpisanych porozumień. Moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną został uznany za zgodny z LSR. 1. Przewodniczący Rady zamknął Posiedzenie, które w dniu 22.11.2011 roku o godz. 16.00 zostało wznowione.

Posiedzeniu Rady przewodniczył jej Przewodniczący Piotr Szumilas.

Na protokolanta wyznaczono Panią Katarzynę Szczukiewicz - Kalużną – pracownika biura Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider”.

Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum Rady.


 1. Przedstawienie pozostałych wniosków, dyskusja i ocena zgodności z LSR.

Wniosek 413_MP/4/2011/9 referował Pani Teresa Wrona. Wniosek zakładał dostawę i montaż kompletnego pakietu kolektorów słonecznych dla potrzeb Domu Opieki Rodzinnej „Przystań” w Skotnikach Dużych. Kolektory słoneczne wspomogą działania związane z ochroną środowiska. Radni poprosili o przedstawienie kosztów założonych w projekcie – dostawa i montaż pakietu kolektorów słonecznych w kwocie 19 915,93. Pan Maciej Gawin miał wątpliwość czy operacja wpisuje się w cel związany z działaniami prozdrowotnymi – zamontowanie kolektorów słonecznych wpłynie na ochronę środowiska. Pan Tomasz Mierzwa zarzucił brak powiązania operacji ze zgodnością z zasobami kulturalnymi, historycznymi i przyrodniczymi założonymi we wniosku. Moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną został uznany za zgodny z LSR.

Wniosek 413_MP/4/2011/10 referował Pan Bogdan Błaszczyk. Wniosek dotyczył budowy altany „Jedwabnik” – letniej pracowni malarskiej we wsi Olganów, w terenie leśnym w tzw. Osadzie „Gajówka”. Radni po wysłuchaniu streszczenia nie wnieśli uwag. Moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną został uznany za zgodny z LSR.

Wniosek nr 413_MP/4/2011/11 referowany przez Pana Marka Francikiewicza dotyczył przeprowadzenia w okresie wakacji warsztatów rzeźbiarskich skierowanych do młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Busko – Zdrój. W warsztatach weźmie udział 20 osób w podziale na dwie grupy specjalistyczne – wielkoformatowa i płaskorzeźba. Warsztaty będą prowadzone przez 10 dni, każda z grup po 5 godzin dziennie. Po zakończeniu warsztatów będzie zorganizowana stała ekspozycja na powietrzu na terenie przyległym do Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. Przewodniczący Rady rozpoczął dyskusję nad wnioskiem. Radni stwierdzili, iż wniosek wpisuje się również w działania prozdrowotne, poprzez kontakt z naturą. Moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną został uznany za zgodny z LSR.

Wniosek nr 413_MP/4/2011/12 referowany przez Pana Macieja Gawina dotyczył zakupu 9 kompletów strojów ludowych, których zakup zapewni jednolitość w ubiorze zespołów oraz podniesie jakość i charakter widowisk prezentowanych na Szlaku Wokół Słońca. Radni po wysłuchaniu streszczenia nie wnieśli uwag. Moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną został uznany za zgodny z LSR.

Wniosek nr 413_MP/4/2011/13 referowany przez Panią Alicję Grzegorczyk dotyczył budowy małej infrastruktury turystycznej – placu rekreacyjnego na Szlaku Wokół Słońca, wzmacniającego rozwój turystyki na obszarze LGD poprzez podniesienie jakości usług turystycznych. Radni po wysłuchaniu streszczenia nie wnieśli uwag. Moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną został uznany za zgodny z LSR.

Wniosek nr 413_MP/4/2011/14 referowany przez Panią Zofię Guz dotyczył budowy małej infrastruktury turystycznej – altany ogrodowej służącej do prezentacji i degustacji ekologicznych płodów rolnych w tym win domowych. Operacja dotyczyć będzie promocji płodów ekologicznych. Radni poddali w wątpliwość czy gospodarstwo Pani Marty Karpińskiej jest gospodarstwem ekologicznym, gdyż w ramach operacji przewidziała ona degustacje ekologicznych płodów rolnych. Moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną został uznany za zgodny z LSR.

Wniosek nr 413_MP/4/2011/15 referowany przez Pana Leszka Siołka dotyczył przeprowadzenia w okresie letnim warsztatów wikliniarskich, kamieniarskich i projektowania ogrodów z zastosowaniem rodzimych materiałów. Operacja przyczyni się do powstania ekspozycji pod nazwą „Ogród Tradycji Ponidzia”. Dyskusja rozpoczęła się od wyrażenia wątpliwości czy teren Zespołu Placówek Oświatowych jest właściwym miejscem na przeprowadzenie warsztatów i utworzenia „Ogrodu Tradycji Ponidzia”. Radni poprosili o wyszczególnienie kosztów poniesionych w ramach operacji. Moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną został uznany za zgodny z LSR.

Wniosek nr 413_311/3/2011/1 referowany przez Panią Grażynę Koreptę dotyczył budowy łaźni parowej w gospodarstwie agroturystycznym oraz drogi dojazdowej do boisk sportowych. Pan Piotr Szumilas poprosił o przedstawienie następujących danych: powierzchnia gospodarstwa, wnioskowana kwota, liczba do utworzenia miejsc pracy, czy projekt obejmuje działania z zakresu informatyzacji. Moderator zamknął dyskusję. Ocena zgodności operacji z LSR dokonana została na podstawie Karty oceny zgodności projektu z LSR. Wniosek po sprawdzeniu przez Komisje Skrutacyjną został uznany za zgodny z LSR. 1. Operacjom uznanym za zgodne z LSR każdy z Radnych przydzielił punkty zgodnie z kryteriami oceny określonymi dla danej kategorii operacji przez każdego członka Rady oddzielnie. Na podstawie wyników oceny sporządzono listę operacji ocenionych, ustalając kolejność wniosków wg liczby uzyskanych punktów. 1. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę 31/2011 z dnia 22.11.2011 roku w sprawie oceny pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Załącznikiem do uchwały jest lista operacji ocenionych w ramach konkursu SL/MP/4/2011. 1. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę 32/2011 z dnia 22.11.2011 roku w sprawie oceny pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Załącznikiem do uchwały jest lista operacji ocenionych w ramach konkursu SL/RwKDN/3/2011. 1. Podjęto uchwałę w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oraz jej wyboru w ramach konkursu SL/RwKDN/3/2011:

Uchwała 33/2011 w sprawie uznania operacji 413_311/3/2011/1 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Sporządzono listę operacji wybranych do sfinansowania w ramach Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” w ramach Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 1. Podjęto uchwały w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oraz jej wyboru w ramach konkursu SL/MP/4/2011:

Uchwała 34/2011 w sprawie uznania operacji 413_MP/4/2011/4 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Uchwała 35/2011 w sprawie uznania operacji 413_MP/4/2011/12 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Uchwała 36/2011 w sprawie uznania operacji 413_MP/4/2011/10 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Uchwała 37/2011 w sprawie uznania operacji 413_MP/4/2011/6 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Uchwała 38/2011 w sprawie uznania operacji 413_MP/4/2011/15 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Uchwała 39/2011 w sprawie uznania operacji 413_MP/4/2011/9 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Uchwała 40/2011 w sprawie uznania operacji 413_MP/4/2011/3 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Uchwała 41/2011 w sprawie uznania operacji 413_MP/4/2011/7 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Uchwała 42/2011 w sprawie uznania operacji 413_MP/4/2011/13 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Uchwała 43/2011 w sprawie uznania operacji 413_MP/4/2011/11 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Uchwała 44/2011 w sprawie uznania operacji 413_MP/4/2011/5 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Uchwała 45/2011 w sprawie uznania operacji 413_MP/4/2011/14 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Uchwała 46/2011 w sprawie uznania operacji 413_MP/4/2011/8 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Uchwała 47/2011 w sprawie uznania operacji 413_MP/4/2011/2 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Uchwała 48/2011 w sprawie uznania operacji 413_MP/4/2011/1 za zgodną z LSR oraz jej wyboru

Sporządzono listę operacji wybranych do sfinansowania w ramach Buskiej Lokalnej Grupy Działania „Słoneczny Lider” w ramach Działania Małe projekty. 1. Przewodniczący dokonał zamknięcia Posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji w ramach konkursów: SL/MP/4/2011 i SL/RwKDN/3/2011.

………………………………… …………………………………………….

podpis protokolanta podpis Przewodniczącego Rady

BUSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SŁONECZNY LIDER

Zbludowice, ul. Świętokrzyska 9, 28-100 Busko- Zdrójwww.slonecznylider.pl, e-mail: biuro@slonecznylider.pl,

tel. 661 435 045, 661 435 040, 041 378 71 77
1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna