ProtokóŁ z posiedzenia rady „turkowska unia rozwoju – T. U. R.” dotyczącego zmniejszenia przyznanych kwot grantów dla Grantobiorców wybranych w drodze naboruPobieranie 74,35 Kb.
Data28.02.2019
Rozmiar74,35 Kb.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY „TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R.”

dotyczącego zmniejszenia przyznanych kwot grantów dla Grantobiorców wybranych w drodze naboru nr 2/2017/G oraz opiniowania zmian w umowach a także uzupełnień do naboru 6/2017 oraz 7/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
z dnia 5 września 2017 r.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Ewa Dygas, która powitała pozostałych członków Rady obecnych na posiedzeniu oraz Członka Zarządu – Panią Annę Kotarską - Boczek. Następnie poinformowała, iż celem posiedzenia jest zmniejszenie przyznanych kwot grantów dla Grantobiorców wybranych w drodze naboru nr 2/2017/G oraz opiniowania zmian w umowach a także uzupełnień do naboru 6/2017 oraz 7/2017.

Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodnicząca Rady poinformowała, iż na posiedzeniu obecnych jest 9 członków Rady w osobach:


 1. Adamek Magdalena

 2. Adamiak Sławomir

 3. Buda Jacek

 4. Dygas Ewa

 5. Łożyńska Jolanta

 6. Marciniak Łukasz

 7. Szkudlarek Maria

 8. Pawlak Katarzyna

 9. Elżbieta Tomczak

Pani Przewodnicząca stwierdziła quorum oraz poinformowała, iż spośród obecnych członków Rady – 2 członków jest reprezentantem sektora publicznego, 3 członków reprezentuje sektor społeczny, 2 członków reprezentuje sektor gospodarczy oraz 2 członków to mieszkańcy obszaru LGD, co stanowi o ważności posiedzenia i zdolności Rady do podejmowania prawomocnych uchwał. Nad poprawnością przebiegu posiedzenia czuwał członek Zarządu Pani Anna Kotarska-Boczek. W posiedzeniu uczestniczyli także pracownicy biura P. Agnieszka Banasiak oraz P. Daria Robaszek.

Następnie Pani Przewodnicząca przeprowadziła wybór sekretarzy posiedzenia. Zaproponowano następujące osoby: Pani Jolanta Łożyńska oraz Pan Sławomir Adamiak. Osoby wskazane powyżej wyraziły zgodę. W wyniku głosowania ww. osoby zostały wybrane na sekretarzy niniejszego posiedzenia.

Pani Przewodnicząca odczytała porządek posiedzenia, który został rozesłany do członków Rady. Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór sekretarzy posiedzenia.

 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 5. Złożenie oświadczeń o bezstronności dla operacji grantowych złożonych w zakresie naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2017/G w projekcie grantowym „Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych”.

 6. Przedstawienie stanowiska BGK w sprawie pożyczki na projekt grantowy „Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych”.

 7. Dyskusja nad kwotami grantów udzielonych Grantobiorcom w ramach naboru nr 2/2017/G oraz nad stanowiskiem BGK w sprawie pożyczki na projekt grantowy.

 8. Podjęcie uchwał dotyczących kwot grantów udzielonych Grantobiorcom w ramach naboru 2/2017/G.

 9. Wolne głosy i wnioski.

 10. Zamknięcie posiedzenia.

Po odczytaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady poinformowała, iż po wysłaniu zaproszenia na niniejsze posiedzenie, do biura LGD wpłynęło pismo od Grantobiorcy Stowarzyszenia Folwarczanie z prośbą o wprowadzenie zmian w umowie o powierzenie grantu nr V/2/2017/G. Dodatkowo wpłynęły również pisma dotyczące uzupełnień do naboru nr 6/2017 oraz 7/2017, a także pismo dotyczące prośby o wydanie opinii w sprawie zmiany terminu wniosku o płatność dla Beneficjenta Gminy Przykona. Wobec powyższego Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby do porządku obrad po punkcie 8, dodać punkty dotyczące ww. spraw. Przystąpiono zatem do głosowania nad porządkiem obrad z uwzględnieniem punktu 9 dotyczącego rozpatrzenia pisma w sprawie zmian w umowie o powierzenie grantu, punktu 10 dotyczącego wydania opinii w sprawie zmian w umowie o przyznaniu pomocy dla Beneficjenta Gminy Przykona oraz punktu 11 dotyczącego uzupełnień w zakresie naboru nr 6/2017 oraz 7/2017. Członkowie Rady przegłosowali pozytywnie proponowane zmiany.

Członkowie Rady podpisali deklaracje bezstronności celem wyeliminowania sytuacji konfliktów interesów dotyczących wszystkich Beneficjentów oraz Grantobiorców. Przewodnicząca Rady przechodząc do następnego punktu porządku obrad poprosiła Panią Agnieszkę Banasiak o przybliżenie członkom Rady stanowiska BGK w sprawie pożyczki na projekt grantowy „Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych”. Pani Agnieszka Banasiak poinformowała, iż w wyniku podpisania z Zarządem Województwa umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy oraz otrzymaniu wyprzedzającego finansowania projektu w wysokości 36,37% kwoty pomocy, LGD zostało zmuszone do zaciągnięcia pożyczki na pozostałą kwotę projektu grantowego w celu wypłaty grantów dla Grantobiorców wyłonionych w drodze naboru 2/2017/G. Jednak po złożeniu wniosku o pożyczkę do Banku Gospodarstwa Krajowego okazało się, że kwota pomocy – zaokrąglona w dół do pełnych złotych - określona w § 4 umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy nr 00408-6935-UM1520823/17 jest niezgodna z załącznikiem do tej umowy tj. zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji – kwota podana bez zaokrąglenia – wobec czego bank nie może przyjąć dokumentu w takim brzmieniu. Po rozmowach z Zarządem Województwa okazało się, że wszystkie procedury związane z umową i załącznikami przyjęte w UMWW zostały zastosowane poprawnie, jednak aby nie blokować LGD w realizacji projektu, ZW poinstruował, aby Rada LGD w drodze uchwał obniżyła kwoty przyznanych grantów dla poszczególnych Grantobiorców (łącznie o 0,91 zł, słownie: zero złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), tak aby suma udzielonych grantów była zgodna z kwotą pomocy przyznaną przez ZW. W dalszej kolejności LGD powinno wystąpić o aneks do umowy a następnie z wnioskiem do BGK o pożyczkę na projekt grantowy. Po przedstawieniu stanowiska BGK Przewodnicząca Rady Pani Ewa Dygas potwierdziła, że faktycznie według procedur dotyczących wypełniania wniosku należy zaokrąglać kwoty w dół do pełnych złotych. Poprosiła również pozostałych członków Rady o wypowiedzenie się w tej kwestii. Pani Maria Szkudlarek spytała, czy nie można byłoby obniżyć tylko jednemu Grantobiorcy przyznanego grantu o 0,91 zł. P. Daria Robaszek oraz P. Agnieszka Banasiak wyjaśniły, iż formalnie nie byłoby jak uzasadnić decyzji tylko względem jednego Grantobiorcy. Wobec powyższego koniecznym będzie obniżenie przyznanych kwot dla 9 Grantobiorców po 0,09 zł oraz jednemu Grantobiorcy Stowarzyszeniu „Sokół” (po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia „Sokół”) o 0,10 zł – łącznie o 0,91 zł. Pani Przewodnicząca poprosiła o przystąpienie do głosowania w sprawie obniżenia kwoty dofinansowania dla każdego Grantobiorcy wyłonionego w drodze naboru 2/2017/G. Przystąpiono do głosowania.Tytuł operacji: Z seniorem lepiej, mądrzej, bezpieczniej

Wnioskodawca: Stowarzyszenie DOM Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały dot. obniżenia kwoty dofinansowania. Z głosowania wyłączyła się Pani Maria Szkudlarek.

Wyniki głosowania kształtowały się następująco:


 • liczba osób obecnych podczas głosowania – 9

 • liczba osób uprawnionych do głosowania – 8

 • liczba osób biorących udział w głosowaniu – 8

 • liczba oddanych głosów ważnych – 8

 • liczba oddanych głosów nieważnych – 0

 • liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 8

 • liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0

 • liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie par. 17 ust. 4 Regulaminu Rady LGD.
Tytuł operacji: Ruch zdrową drogą rozwoju

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Szadowiacy"

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały dot. obniżenia kwoty dofinansowania. Z głosowania wyłączyła się Pani Jolanta Łożyńska.

Wyniki głosowania kształtowały się następująco:


 • liczba osób obecnych podczas głosowania – 9

 • liczba osób uprawnionych do głosowania – 8

 • liczba osób biorących udział w głosowaniu – 8

 • liczba oddanych głosów ważnych – 8

 • liczba oddanych głosów nieważnych – 0

 • liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 8

 • liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0

 • liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie par. 17 ust. 4 Regulaminu Rady LGD.
Tytuł operacji: Skok przez płotki - pokonywanie barier

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin "SOKÓŁ" z siedzibą w Przykonie

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały dot. obniżenia kwoty dofinansowania. Z głosowania wyłączyła się Pani Ewa Dygas.

Wyniki głosowania kształtowały się następująco:


 • liczba osób obecnych podczas głosowania – 9

 • liczba osób uprawnionych do głosowania – 8

 • liczba osób biorących udział w głosowaniu – 8

 • liczba oddanych głosów ważnych – 8

 • liczba oddanych głosów nieważnych – 0

 • liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 8

 • liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0

 • liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie par. 17 ust. 4 Regulaminu Rady LGD.
Tytuł operacji: "TACY SAMI" - włączenie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej "RAZEM"

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały dot. obniżenia kwoty dofinansowania. Z głosowania wyłączył się Pan Sławomir Adamiak.

Wyniki głosowania kształtowały się następująco:


 • liczba osób obecnych podczas głosowania – 9

 • liczba osób uprawnionych do głosowania – 8

 • liczba osób biorących udział w głosowaniu – 8

 • liczba oddanych głosów ważnych – 8

 • liczba oddanych głosów nieważnych – 0

 • liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 8

 • liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0

 • liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie par. 17 ust. 4 Regulaminu Rady LGD.
Tytuł operacji: Na Folwarku zdrowo i bezpiecznie

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Folwarczanie

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały dot. obniżenia kwoty dofinansowania. Z głosowania wyłączyła się Pani Magdalena Adamek.

Wyniki głosowania kształtowały się następująco:


 • liczba osób obecnych podczas głosowania – 9

 • liczba osób uprawnionych do głosowania – 8

 • liczba osób biorących udział w głosowaniu – 8

 • liczba oddanych głosów ważnych – 8

 • liczba oddanych głosów nieważnych – 0

 • liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 8

 • liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0

 • liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie par. 17 ust. 4 Regulaminu Rady LGD.
Tytuł operacji: Z Babcinego Ogrodu pięknie i smacznie

Wnioskodawca: Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z Inicjatywą

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały dot. obniżenia kwoty dofinansowania. Z głosowania wyłączyła się Pani Elżbieta Tomczak.

Wyniki głosowania kształtowały się następująco:


 • liczba osób obecnych podczas głosowania – 9

 • liczba osób uprawnionych do głosowania – 8

 • liczba osób biorących udział w głosowaniu – 8

 • liczba oddanych głosów ważnych – 8

 • liczba oddanych głosów nieważnych – 0

 • liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 8

 • liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0

 • liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie par. 17 ust. 4 Regulaminu Rady LGD.

Tytuł operacji: Oferta usług dla osób starszych i młodych kobiet

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Głuchowie

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały dot. obniżenia kwoty dofinansowania. Z głosowania wyłączyła się Pani Elżbieta Tomczak.

Wyniki głosowania kształtowały się następująco:


 • liczba osób obecnych podczas głosowania – 9

 • liczba osób uprawnionych do głosowania – 8

 • liczba osób biorących udział w głosowaniu – 8

 • liczba oddanych głosów ważnych – 8

 • liczba oddanych głosów nieważnych – 0

 • liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 8

 • liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0

 • liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie par. 17 ust. 4 Regulaminu Rady LGD.

Tytuł operacji: Seniorzy - nowe spojrzenie ku przyszłości

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Koniczynka" we Władysławowie

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały dot. obniżenia kwoty dofinansowania. Z głosowania wyłączył się Pan Łukasz Marciniak.

Wyniki głosowania kształtowały się następująco:


 • liczba osób obecnych podczas głosowania – 9

 • liczba osób uprawnionych do głosowania – 8

 • liczba osób biorących udział w głosowaniu – 8

 • liczba oddanych głosów ważnych – 8

 • liczba oddanych głosów nieważnych – 0

 • liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 8

 • liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0

 • liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie par. 17 ust. 4 Regulaminu Rady LGD.
Tytuł operacji: TAK do włączenia, NIE dla wykluczenia

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Edukacyjne "Nieskończoność"

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały dot. obniżenia kwoty dofinansowania. Z głosowania wyłączyła się Pani Ewa Dygas.

Wyniki głosowania kształtowały się następująco:


 • liczba osób obecnych podczas głosowania – 9

 • liczba osób uprawnionych do głosowania – 8

 • liczba osób biorących udział w głosowaniu – 8

 • liczba oddanych głosów ważnych – 8

 • liczba oddanych głosów nieważnych – 0

 • liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 8

 • liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0

 • liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie par. 17 ust. 4 Regulaminu Rady LGD.

Tytuł operacji: Zabawy i zabawki dłutem pisane, czyli integracyjno-edukacyjne plenery rękodzieła

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwały dot. obniżenia kwoty dofinansowania. Z głosowania wyłączył się Pan Jacek Buda.Wyniki głosowania kształtowały się następująco:

 • liczba osób obecnych podczas głosowania – 9

 • liczba osób uprawnionych do głosowania – 8

 • liczba osób biorących udział w głosowaniu – 8

 • liczba oddanych głosów ważnych – 8

 • liczba oddanych głosów nieważnych – 0

 • liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 8

 • liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0

 • liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała została podjęta na podstawie par. 17 ust. 4 Regulaminu Rady LGD.

Kolejnym punktem było rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia Folwarczanie w sprawie zmian w umowie o powierzenie grantu numer V/2/2017/G z dnia 23.08.2017 r. Pani Ewa Dygas poprosiła o przedstawienie sprawy przez Panią Agnieszkę Banasiak. P. Agnieszka Banasiak wyjaśniła, iż już na etapie składania wniosku Prezes Stowarzyszenia Folwarczanie Pani Bożena Kołek wspominała, iż otrzymali korzystniejszą ofertę na utworzenie siłowni zewnętrznej. Stowarzyszenie Folwarczanie złożyło wniosek o powierzenie grantu „Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych” ostatniego dnia naboru (10.03.2017 r.) wobec czego nie było już możliwości zmiany w składanym wniosku ani parametrów ani ceny urządzeń przeznaczonych do utworzenia siłowni. Pani Kołek w dniu 27.03.2017 r. złożyła pismo w sprawie możliwości zamiany urządzeń wskazanych we wniosku na inne, jednak Prezes LGD Pani Magdalena Ciołek poinformowała Panią Kołek, że zmiana taka będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy o powierzenie grantu. Ponieważ 23.08.2017 r. zostały podpisane umowy o powierzenie grantu z wybranymi w drodze naboru nr 2/2017/G Grantobiorcami, Prezes stowarzyszenia Folwarczanie dnia 30.08.2017 r. złożyła pismo w sprawie możliwości zamiany urządzeń wpisanych we wniosku na inne, przedstawiając ofertę firmy „TRAINER”. Według złożonego przez Stowarzyszenie Folwarczanie wniosku nr 5/2/2017/G urządzenia do ćwiczeń byłyby usytuowane na dwóch pylonach – pierwszy z nich składałby się z odwodziciela i stepera, natomiast drugi z wahadła, biegacza i twistera – łącznie 5 urządzeń. Stowarzyszenie Folwarczanie zawnioskowało w złożonym piśmie o utworzenie miejsca do ćwiczeń składającego się również z 5 urządzeń, ale usytuowanych na trzech pylonach. Urządzenia te byłyby rozłożone w następujący sposób – pierwszy pylon będzie składał się z motyla i wyciągu górnego, drugi z orbitreka i wioślarza, trzeci z wahadła. Pani Elżbieta Tomczak zapytała o okres gwarancji na urządzenia zawarte w ofercie, którą Stowarzyszenie załączyło do wniosku o powierzenie grantu oraz na urządzenia zawarte w nowej ofercie. Pani Agnieszka Banasiak poinformowała, iż oferta gwarancyjna była korzystniejsza w pierwotnie załączonej ofercie firmy AVIS i wynosiła 36 miesięcy, natomiast w nowej wynosi 24 miesiące. Pani Ewa Dygas zapytała o parametry urządzeń. Okazało się, że we wniosku o powierzenie grantu podane były tylko wymiary urządzeń a z załączonej oferty wynika, iż materiał z którego są wykonane to metal. W załączonej do pisma o zamianę urządzeń ofercie, parametry są opisane szczegółowo, wobec czego nie jest możliwa dokładna analiza porównawcza obu ofert. Również w katalogu firmy AVIS znalezionej na stronie internetowej firmy brak jest informacji o dokładnych parametrach pierwotnych urządzeń. Pani Ewa Dygas spytała czy LGD kontaktowało się w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim. P. Agnieszka Banasiak poinformowała, że w marcu br. Pani Prezes Magdalena Ciołek rozmawiała telefonicznie w tej sprawie z przedstawicielem UM w Poznaniu. Według stanowiska UM zamiana urządzeń byłaby możliwa dopiero po podpisaniu umowy oraz jedynie w sytuacji gdy nie nastąpi zmiana funkcjonalności urządzeń. Pani Przewodnicząca stwierdziła, że nie wiadomo do końca czy przedstawione urządzenia są rzeczywiście lepsze, a poza tym okres gwarancyjny korzystniejszy jest w pierwotnie przedstawionej ofercie. Pan Sławomir Adamiak oraz Pani Katarzyna Pawlak zauważyli, iż zamiana urządzeń na zupełnie inne niż wskazane pierwotnie we wniosku powoduje zmianę funkcjonalności. Pani Przewodnicząca przyznała rację członkom Rady oraz pokreśliła, że możliwe jest znalezienie takich samych urządzeń jak wskazane we wniosku ale w innej firmie i być może w korzystniejszej cenie. Rada zdecydowała, iż nie może zgodzić się na całkowitą zamianę urządzeń w porównaniu z pierwotnym kształtem wniosku o powierzenie grantu. Pani Przewodnicząca poprosiła zatem o przystąpienie do głosowania nad uchwałą w sprawie wnioskowanej przez Grantobiorcę zmiany umowy o powierzenie grantu nr V/2/2017/G.

Z głosowania wyłączyła się Pani Magdalena Adamek. • liczba osób obecnych podczas głosowania – 9

 • liczba osób uprawnionych do głosowania – 8

 • liczba osób biorących udział w głosowaniu – 8

 • liczba oddanych głosów ważnych – 8

 • liczba oddanych głosów nieważnych – 0

 • liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 8

 • liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0

 • liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała sprawie wnioskowanej przez Grantobiorcę zmiany umowy o powierzenie grantu nr V/2/2017/G została przyjęta jednogłośnie.
Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Darię Robaszek o przedstawienie kolejnego punktu porządku obrad oraz omówienie kwestii z nim związanych. Pani Daria Robaszek poinformowała, iż do biura LGD wpłynęło pismo od Beneficjenta Gmina Przykona z wnioskiem o przedłużenie terminu złożenia wniosku o płatność z uwagi na trzykrotne nieskuteczne przeprowadzenie postępowania przetargowego. W pierwszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta, natomiast w dwóch kolejnych postępowaniach przetargowych wpłynęła jedna oferta, którego wartość znacznie przekroczyła wartości kosztorysów inwestorskich a tym samym zabezpieczonych środków w budżecie gminy na 2017 rok. W tej sytuacji Beneficjent Gmina Przykona zamierza ogłosić kolejne postępowanie przetargowe w listopadzie 2017 oraz zabezpieczyć środki na realizację ww. operacji w budżecie gminy na 2018 rok. P. Robaszek poinformowała, iż Gmina Przykona wnosi o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność do dnia 30.06.2018 r. Przewodnicząca zarządziła dyskusję w powyższej sprawie. Żaden członek Rady LGD nie wniósł uwag co do wnioskowanej zmiany, w związku z tym Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

Przystąpiono do głosowania w sprawie zgodności wnioskowanej przez Beneficjenta zmiany umowy z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. Z głosowania wyłączyła się Pani Ewa Dygas. • liczba osób obecnych podczas głosowania – 9

 • liczba osób uprawnionych do głosowania – 8

 • liczba osób biorących udział w głosowaniu – 8

 • liczba oddanych głosów ważnych – 8

 • liczba oddanych głosów nieważnych – 0

 • liczba oddanych głosów za przyjęciem uchwały – 8

 • liczba oddanych głosów przeciw przyjęciu uchwały - 0

 • liczba osób wstrzymujących się od głosowania  0

Rada stwierdziła, iż wnioskowana zmiana jest zgodna z celami Lokalnej Strategii Rozwoju i kryteriami wyboru operacji.
Pani Daria Robaszek poinformowała, iż do biura LGD wpłynęły pisma dotyczące uzupełnień do naboru nr 6/2017 i 7/2017. Po analizie dokumentacji w ramach naboru nr 6/2017 przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poproszono biuro LGD o wyjaśnienie błędu w uchwale nr VIII/186/6/2017 dotyczącej oceny i wyboru wniosku nr 14/6/POD/2017 (Pani Renata Adamska). Uchwała zawiera zapis, według którego operacja mieści się w limicie dostępnych środków, co nie znajduje potwierdzenia w pozostałej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego naboru. Przewodnicząca poprosiła pracownika biura o przedstawienie dokumentacji w niniejszej sprawie. Po analizie dokumentacji Rada LGD stwierdza, że uchwała nr VIII/186/6/2017 zawiera oczywistą omyłkę pisarską. Wobec powyższego Rada LGD stwierdza, że operacja nie mieści się w limicie dostępnych środków. Przewodnicząca nadmieniła, że nie mogą zostać przedstawione korekty uchwał bądź nowe uchwały w sprawie wyboru operacji, w związku z tym Rada LGD wyda odpowiednie stanowisko w powyższej sprawie.

Pani Daria Robaszek poinformowała, iż w obu pismach o uzupełnienie do naboru pojawił się punkt dotyczący rejestru interesów członków Rady LGD. Rejestr interesów przekazany do UMWW wskazuje jedynie na przyczynę wykluczenia członka Rady z oceny wniosku. Pani Daria Robaszek poinformowała, iż w związku z wypełnionymi przez członków Rady oświadczeniami w 2016 i 2017 r. do rejestru dodamy kolumny przyporządkowujące członka Rady do danej grupy interesu.


Przewodnicząca Rady po wyczerpaniu wszystkich tematów do dalszej dyskusji oraz braku wolnych głosów i wniosków podziękowała wszystkim za przybycie i zakończył spotkanie.

Protokołowała Przewodnicząca Rady


……………………….. …. …………………………………

/Agnieszka Banasiak/ /Ewa Dygas/

Sekretarze posiedzenia
………………………………………………………………

/Jolanta Łożyńska/ /Sławomir Adamiak/©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna