Protokół z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” odbytego w dniu 26. 04. 2017 r. W dniu 26. 04. 2017 roku w budynku osp w Daleszycach” odbyło się Posiedzenie Rady lgd „Białe Ługi”Pobieranie 16,29 Kb.
Data15.04.2018
Rozmiar16,29 Kb.

Protokół z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”

odbytego w dniu 26.04.2017 r.
W dniu 26.04.2017 roku w budynku OSP w Daleszycach” odbyło się Posiedzenie Rady LGD „Białe Ługi” w celu dokonania oceny i wyboru operacji złożonych na konkurs nr 3/2017.

Zebranie odbyło się wg przyjętego porządku obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia Rady.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych

kryteriów wyboru wniosków złożonych na konkurs nr 3/2017 1. przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, złożonych wnioskach
  i wynikach przeprowadzonej przez Biuro analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;

 2. złożenie na ręce Przewodniczącego oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady oraz przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji

 3. przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej;

 4. określenie możliwych grup interesu

 5. przygotowanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji
  o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji.

 6. przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru.

 7. przeprowadzenie oceny spełniania przez operacje kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszenie projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów;

 8. podjęcie Uchwały w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty pomocy

 9. podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria
  i wybranych do wsparcia oraz w razie konieczności podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych.

4. Wolne wnioski.

5. Zamknięcie Posiedzenia Rady


W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Rady – wg załączonej listy obecności.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również Dyrektor Biura LGD wraz z pracownikami.

Ad. 1 Otwarcia zebrania dokonał Wiceprezes Rady LGD „Białe Ługi” p. Dariusz Meresiński

Ad. 2 Po powitaniu wszystkich zebranych na Posiedzeniu Rady na podstawie listy obecności stwierdzono quorum oraz prawomocność niniejszego posiedzenia.

Ad. 3

a) P. Dariusz Meresiński poinformował, że nabór nr 3/2017 trwał od 04.04-18.04.2017 roku


i podczas jego trwania do biura LGD wpłynęło 4 wnioski. Jeden wniosek w dniu 20 kwietnia został wycofany przez beneficjenta. W dniu 29/03/2017 r. powołany został do życia Zespół Konkursowy. Na posiedzeniu zespołu konkursowego w dniu 19/04/2017 członkowie po podpisaniu deklaracji bezstronności przystąpili do analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę – protokół z posiedzenia Zespołu został załączony. Następnie Zespół dokonał oceny spełnienia kryteriów wyboru i oceny operacji i przyznał poszczególnym operacjom punkty – protokół z dnia 20/04/2017 r. został załączony.
b) Członkowie Rady złożyli na ręce Wiceprzewodniczącego oświadczenia o bezstronności
w podejmowaniu decyzji. Odczytano Uchwałę Rady nr 1/4/PROW/2017 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.
c) Zaproponowano 3 kandydatury osób wchodzących w skład Komisji Odwoławczej reprezentujących 3 sektory grup interesów: p. Mariusz Ściana (sektor publiczny), Martyna Pasternak (sektor społeczny), Rafał Garlicki (sektor gospodarczy). Członkowie ci wyrazili zgodę. Wiceprzewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady nr 2/3/PROW/2017
w sprawie powołania Komisji Odwoławczej. Uchwałę Rady przyjęto jednogłośnie.
d) Następnie określono grupy interesu poprzez wpisanie do Rejestru, który stanowi załącznik do protokołu.
e) Przygotowywano listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji
o dofinansowaniu operacji na podstawie złożonych oświadczeń. Lista członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze operacji w ramach naboru nr 3/2017 przedstawia się następująco: p. Joanna Rogala – reprezentujący sektor publiczny (33,3 %), p. Danuta Słowińska - reprezentująca sektor społeczny (33,3 %) p. Zbigniew Zieliński – reprezentujący sektor gospodarczy (33,3 %). Powyższy skład Rady w decyzjach dotyczących wyboru zapewnia 66 % udział partnerów nie będących instytucjami publicznymi.

Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Meresiński odczytał Uchwałę Rady nr 3/4/PROW/2017 w sprawie określenia listy członków Rady mogących brać udział w ocenie


i wyborze operacji. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.
f) Wiceprzewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 4/4/PROW/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie.

g) Wyznaczeni uchwałą nr 3/4/PROW/2017 członkowie przeprowadzili ocenę spełniania przez wnioski złożone na konkurs nr 3/2017 kryteriów wyboru i ustalili liczbę punktów na podstawie kart oceny poszczególnych wniosków, następnie umieszczając projekty spełniające kryteria i wybrane do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów.

h) P. Dariusz Meresiński odczytał Uchwały Rady w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwot pomocy:

- uchwała nr 5/4/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie

- uchwała nr 6/4/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie

- uchwała nr 7/4/PROW/2017 została przyjęta jednogłośnie


i) Wiceprzewodniczący odczytał Uchwałę Rady nr 8/4/PROW/2017 w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria i wybranych do wsparcia - uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4 i 5P. Dariusz Meresiński podziękowała członkom Rady za udział w posiedzeniu i dokonał zamknięcia obrad. Na tym protokół zakończono.

Protokolant Wiceprzewodniczący Rady
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna