Protokół z posiedzenia Rady lgd stowarzyszenia Rozwoju Spisza I Okolicy z dnia 21. 06. 2010 r. – Posiedzenie XIVPobieranie 19,43 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar19,43 Kb.

Protokół z posiedzenia Rady

LGD Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy
z dnia 21.06.2010 r. – Posiedzenie XIV


  1. Pan Przewodniczący Rady LGD powitał członków Rady LGD oraz gości. Wszyscy zebrani podpisali się na liście obecności, listę przekazano Przewodniczącemu Rady. Następnie stwierdzono prawomocność obrad - obecnych 7 na 11 członków Rady.

Obecni członkowie Rady: Maciej Płachta, Jan Budz, Tomasz Budz, Antoni Kapołka, Maria Bednarczyk, Celina Kuziel, Mieczysław Wrocławiak.

Goście: Julian Kowalczyk, Józef Majerczak, Emilia Nowak, Wojciech Sołtys, Marta Święty.
  1. Następnie przeczytano oraz zatwierdzono jednogłośnie planowany porządek obrad.
  1. Na sekretarza posiedzenia została wybrana Pani Maria Bednarczyk. Wybór został dokonany przy 6 głosach za i jednym wstrzymującym.
  1. Następnie Przewodniczący Rady odczytał odwołania od oceny Rady LGD, które wpłynęły do biura LGD w wymaganym terminie. Wpłynęły 2 odwołania.

4.a)

W pierwszej kolejności przystąpiono do odczytania treści odwołania od wyniku oceny wniosku zarejestrowanego pod numerem MP-2/SRSiO/2010. Wnioskodawcą jest Ludowy Klub Sportowy „Wicher”, Tytuł: Turniej piłkarski – 60 lat Klubu Sportowego „Wicher”.

Wnioskodawca w odwołaniu od decyzji Rady zakwestionował prawidłowość przyznanej liczby punktów za kryterium „Członkostwo wnioskodawcy lub jego przedstawiciela w LGD”. Pan Przewodniczący objaśnił iż wyznaczony przedstawiciel wnioskodawcy – Pan Wojciech Sołtys jest członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy od marca 2008 roku. Członkowie Rady w pierwszym głosowaniu omyłkowo przyznali 5 punktów za spełnienie przez wnioskodawcę tego kryterium sugerując się tym że członkostwo dotyczy okresu dłuższego niż rok a nie uwzględniając że jest to również czas dłuższy niż 2 lata. W takim przypadku wnioskodawcy należy się za spełnienie niniejszego kryterium 20 punktów.

Przewodniczący Rady LGD zaproponował aby podjąć uchwałę dotyczącą pozytywnego rozpatrzenia odwołania od decyzji Rady wraz z przyznaniem liczby punktów 20 za kryterium od którego odwoływał się wnioskodawca. Równocześnie zwiększyła się łączna liczba przyznanych punktów do 82,3 pkt co stanowi 58 % maksymalnej liczby punktów. Uchwała nr XIV/61/10 została przyjęta przy 7 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”. Na mocy tej uchwały traci ważność uchwała nr IX/38/2010 z dnia 04.06.2010 r. o nie wybraniu do finansowania wniosku nr MP-2/SRSiO/2010.


Przystąpiono do odczytania odwołania od wyniku oceny wniosku nr OW-5/SRSiO/2010, Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Kacwinie, Tytuł operacji: Remont budynku "Organistówki" na potrzeby kaplicy przedpogrzebowej oraz pomieszczeń na ekspozycję Grobu Zmartwychwstania Pańskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół budynku.

Wnioskodawca w odwołaniu kwestionuje wyniki oceny w zakresie kryteriów:  1. Racjonalność za który uzyskał średnią liczbę punktów - 7,14

  2. Doświadczenie wnioskodawcy – 14,3

  3. Wykorzystanie lokalnych zasobów – 10,7

  4. Zasięg korzyści z realizacji operacji – 5

  5. Udział podmiotów w realizacji operacji – 18,57

Radni rozpoczęli dyskusję na temat możliwości ponownego rozpatrzenia kwestionowanych punktów oceny.

Ostatecznie uznano że kryteria takie jak: Racjonalność, Wykorzystanie lokalnych zasobów, Zasięg korzyści z realizacji operacji zostały słusznie ocenione i nie ma podstaw do kwestionowania subiektywnej oceny każdego Radnego, który po prześledzeniu wniosku przyznał mu daną liczbę punktów za dane kryterium. Trzy wspomniane kryteria są ze sobą mocno związane. Radni dyskutując nad zasadnością niskiej oceny w zakresie wspomnianych kryteriów podawali następujące uzasadnienie:

- Wątpliwa jest racjonalność wydatków zdaniem Radnych gdyż nie uwzględniono we wniosku ani w załącznikach, które pozycje z kosztorysu będą realizowane przez partnerów – nieodpłatnie lub po niższych cenach, zbyt duże kwoty planuje się przeznaczyć na koszty pośrednio związane z realizacją operacji jak: narzuty, zysk, przygotowanie dokumentacji.

- Tytuł operacji sugeruje, że głównym celem jest odremontowanie kaplicy przedpogrzebowej a tego typu działania Parafie realizują ze środków własnych. Wątpliwe jest także że koszty realizacji tej operacji zostaną w całości uznane za kwalifikowane, gdyż Parafia może realizować w ramach Odnowy Wsi wyłącznie działania w zakresie: kształtowania miejsc o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców (tzw. Centra wsi) poprzez remont chodników, parkingów, oświetlenia oraz w zakresie odnawiania dachów i elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do Rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków.

- Nie można przyznać wysokiej liczby punktów za kryterium wykorzystania lokalnych zasobów jeżeli w kosztorysie narzuty wynoszą 60% co sugeruje, że operacja w całości zostanie wykonana przez firmę zewnętrzną.

- Zdaniem Radnych wykorzystanie lokalnego dziedzictwa nie uwzględnia lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz wątpliwe jest wykorzystanie lokalnych zasobów pracy, dlatego nie ma podstaw do przyznania maksymalnej liczby punktów za to kryterium.

- Zasięg korzyści z realizacji operacji zdaniem Radnych dotyczy w przypadku wniosku wyłącznie danej miejscowości, w której operacja będzie realizowana. Radnych nie przekonuje uzasadnienie wnioskodawcy jako że z realizacji operacji polegającej głównie na odremontowaniu budynku wraz z otoczenie, pełniącego funkcje kaplicy pogrzebowej skorzysta więcej niż 3 gminy.
Po zakończeniu dyskusji podjęto głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem odwołania wnioskodawcy i przyznaniem mu maksymalnej liczby punktów w zakresie kryterium Racjonalność wydatków - wniosek został odrzucony przy 4 głosach „przeciw”, 2 „za” i 1 „wstrzymującym”.

Podjęto głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem odwołania wnioskodawcy i przyznaniem mu maksymalnej liczby punktów w zakresie kryterium Doświadczenie przy realizacji podobnych projektów - wniosek został przyjęty przy 4 głosach „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących”.

Podjęto głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem odwołania wnioskodawcy i przyznaniem mu maksymalnej liczby punktów w zakresie kryterium Wykorzystanie lokalnych zasobów - wniosek został odrzucony przy 3 głosach „przeciw”, 2 „za” i 2 „wstrzymujących”.

podjęto głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem odwołania wnioskodawcy i przyznaniem mu maksymalnej liczby punktów w zakresie kryterium Zasięg korzyści z realizacji operacji - wniosek został odrzucony przy 3 głosach „przeciw”, 2 „za” i 2 „wstrzymującym”.

Podjęto głosowanie za pozytywnym rozpatrzeniem odwołania wnioskodawcy i przyznaniem mu maksymalnej liczby punktów w zakresie kryterium Udział podmiotów przy realizacji operacji - wniosek został przyjęty przy 4 głosach „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących”.
Ostatecznie podsumowując przyznaną liczbę punktów w wyniku oceny w dniu 05.06.2010 r. i rozpatrzenia odwołania wnioskodawcy w dniu 21.06.2010 r. przyznano mu 92,8 pkt. Wynik głosowania został przyjęty uchwałą nr XIV/62/10. Uchwałę przyjęto przy 6 głosach „za” i 1 „wstrzymującym”.
5.Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę podczas, której pracownice biura LGD zaktualizowały listę operacji ocenionych w zakresie konkursu z Małych Projektów i Odnowy wsi i na tej podstawie sporządzono listy rankingowe wniosków z zakresu Małych Projektów i Odnowy Wsi, listę operacji niezgodnych z LSR z zakresu Odnowy Wsi, listę operacji niewybranych do finansowania z zakresu Małych Projektów i Odnowy Wsi. Listy Rankingowe stanowią załącznik do uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach LSR.
6.Po zakończeniu przerwy, Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania uchwał w sprawie wybrania wniosków do finansowania w ramach LSR. Najpierw przewodniczący odczytał uchwały dotyczące wniosków z zakresu Odnowy Wsi. Odczytana została uchwała o niewybraniu do finansowania wniosku nr OW-5/SRSiO/2010 - Uchwała XIV/63/10 – załącznikiem do niniejszej uchwały jest lista operacji niewybranych do finansowania z zakresu działania Odnowa Wsi. Następnie podjęto jednobrzmiące uchwały o wybraniu wniosków do finansowania w ramach LSR na podstawie sporządzonych list rankingowych. O kolejności podejmowanych uchwał decydowała liczba przyznanych punktów w wyniku oceny. Odczytano uchwały dotyczące wniosków wybranych w zakresie Odnowy Wsi: od XIV/64/10 – XIV/68/10. Następnie odczytano uchwały nr XIV/69/10 – XIV/93/10 w sprawie wybrania do finansowania operacji z zakresu Małych Projektów. Biuro LGD sporządziło także Listę operacji z zakresu Małych Projektów niewybranych do finansowania w ramach LSR. Lista zawiera 2 operacje i została odczytana przez Przewodniczącego Rady LGD.

7.Przewodniczący podziękował uczestnikom za udział we wszystkich posiedzeniach nad oceną złożonych wniosków. Na tym zakończono posiedzenie Rady LGD w dniu 21.06.2010 r i zakończono procedurę oceny na poziomie LGD wniosków złożonych w ramach 2. Naboru z Odnowy Wsi i Małych Projektów
Protokolant Przewodniczący Rady LGD©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna