Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Grupa Łużycka”Pobieranie 218,66 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar218,66 Kb.Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka”

Walne Zebranie Członków odbyło się w dniu 9 grudnia 2016 r. w biurze Stowarzyszenia, w Lubsku. Uczestniczyło w nim 14 członków Stowarzyszenia.

Według listy obecności (zał. nr 1):


 1. Lech Kobierecki

 2. Ryszard Kowalczuk

 3. Bożena Jabłońska

 4. Alina Kaczan

 5. Józef Maćków

 6. Helena Sagasz

 7. Elżbieta Bartkowska – Sykała

 8. Lech Jurkowski

 9. Henryk Dybka

 10. Janusz Beger

 11. Małgorzata Brzyśkiewicz

 12. Joanna Nesterowicz

 13. Małgorzata Zimna

 14. Helena Miklaszewska

Aby obrady były skuteczne zebranie rozpoczęto w drugim terminie, o godzinie 12.30 (pół godziny później - zgodnie ze Statutem).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków : 1. Otwarcie obrad.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka” z dnia 18.07.2016r.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka”.

 8. Wolne wnioski.

 9. Zakończenie obrad.

Ad.1 Otwarcia obrad i powitania zebranych Członków dokonała Pani Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia.

Ad.2 Pani Prezes poprosiła o wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Została zaproponowana kandydatura Pana Ryszarda Kowalczuka. Pan Kowalczuk wyraził zgodę na kandydata na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Podjęto głosowanie. 13 osób było za, nikt nie był przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Pan Ryszard Kowalczuk został Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Ad.3 Przewodniczący przedstawił porządek obrad. Uwag nie wniesiono. Porządek został jednogłośnie przyjęty.

Ad.4 Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, które odbyło się dnia 18.07.2016 r. został odczytany i jednogłośnie zatwierdzony.

Ad.5 Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad – zatwierdzania zmian w LSR na lata 2014-2020. Poprosił Panią Helenę Miklaszewską – Prezesa Stowarzyszenia o omówienie projektu zmian. Pani Prezes wskazała, że wszystkie zmiany wynikają z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  oraz nowych wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z wejściem w życie nowych wytycznych nastąpiła konieczność dostosowania dokumentów wewnętrznych do obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Stowarzyszenia nie wnieśli żadnych uwag w powyższym zakresie. Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- 220 Stowarzyszenia „LGD -Grupa Łużycka”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.6 Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR. Zmiany są wprowadzane, tak samo jak w przypadku zmian LSR, w związku z wejściem w życie nowych wytycznych (wskazanych w pkt. 6 Protokołu). Członkowie Stowarzyszenia nie wnieśli żadnych uwag w powyższym zakresie. Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny w ramach LSR. Uchwała została jednogłośnie przyjęta.

Ad.7 Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu z porządku obrad – wprowadzenia Regulaminu Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka”. Dyrektor biura – Pani Magdalena Poźniak, przedstawiła, że wprowadzane zmiany są następstwem wprowadzanych zmian w LSR oraz Procedurze i w powiązaniu z wejściem w życie nowych wytycznych (wskazanych w pkt. 6 Protokołu). Członkowie Stowarzyszenia nie wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka”. Uchwała została jednogłośnie przyjęta.

Ad.8 W wolnych wnioskach Pani Helena Sagasz opowiedziała o spotkaniu dla przedsiębiorców, które odbyło się dnia 8 grudnia br. w Lubsku, zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Lubsku, i w którym pracownik biura LGD – Pani Marlena Wiśniewska uczestniczyła i udzielała informacji na temat środków o jakie mogą się ubiegać przedsiębiorcy. Pani Helena Sagasz poprosiła o zorganizowanie szkolenia dla przedsiębiorców, a Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku Pani Alicja Czerniawska powiedziała, że przekaże listę przedsiębiorców z naszego obszaru, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki. Pani Prezes powiedziała, że jesteśmy w trakcie spotkań informacyjnych w zakresie aplikowania o środki, które odbywają się w każdej gminie członkowskiej. Wskazała również, że 14 grudnia br. w Lubsku odbędzie się szkolenie w zakresie wypełniania dokumentów aplikacyjnych. Powiedziała także, że w ramach ogłaszanych naborów wniosków będę odbywały się dodatkowe szkolenia.

Dyrektor biura – Magdalena Poźniak przedstawiła, jak w dalszej kolejności będzie przebiegała procedura zatwierdzenia wprowadzanych zmian i ogłaszania pierwszych naborów wniosków. W dniu dzisiejszym wniosek o zmianę umowy ramowej oraz akceptację wprowadzonych zmian zostanie dostarczony do Zarządu Województwa Lubuskiego. Dopiero po akceptacji zmian przez ZW, LGD będzie mogło wystąpić z pismem o uzgodnienie terminów planowanych naborów wniosków.

Ad. 9 Pan Ryszard Kowalczuk – Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za przybycie i zakończył Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Przewodniczący

Protokołowała:Barbara Ciebla

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna