Protokół z kontroli problemowej doraźnej podmiotu leczniczego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w obornikach ul. Szpitalna 2, 64 – 600 ObornikiPobieranie 28,79 Kb.
Data16.04.2018
Rozmiar28,79 Kb.PS.IV.9612.118.2016.13
Protokół z kontroli problemowej doraźnej podmiotu leczniczego:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w OBORNIKACH
ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki 1. Informacje i ustalenia ogólne

  1. Kontrolowany podmiot leczniczy

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH
ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki
Numer REGON: 000306609

Numer w RPWDL: 000000016106 W-30

Data wpisu podmiotu do rejestru: 03.12.1993 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 01.12.1998 r.

Forma organizacyjno-prawna: 0100 – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego: LECZNICTWO SZPITALNE,


ul. Szpitalna 2, 64 - 600 Oborniki

Miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych: Oborniki ul. Szpitalna 2
  1. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne

Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywały następujące osoby:

 • Anna Kaczmarkiewicz – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej
  i Zdrowia, przewodnicząca zespołu,

 • Joanna Boguszewska – specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak KN-II.0030.449.2016.1,
z dnia 26 września 2016 roku, wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Osoby kontrolujące złożyły oświadczenie (zał. nr 1 do protokołu), że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w kontroli.
Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), oprócz informacji stanowiącej dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).
Kontrolę problemową doraźną rozpoczęto w dniu 28 września 2016 r. i zakończono w dniu
11 października 2016 r. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano
w dniu 28 września 2016 r.


  1. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli doraźnej było ustalenie w oparciu o wymogi ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.)
i aktów wykonawczych do ustawy oraz innych aktów normatywnych
wskazanych w ustawie, czy komórka organizacyjna: Blok operacyjny prowadziła
działalność leczniczą w okresie od 15 do 26 września 2016 roku.

Okres objęty kontrolą: od 15 września 2016 r. do dnia kontroli.
  1. Kierownik podmiotu leczniczego

Dyrektorem SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OBORNIKACH jest Pani Małgorzata Ludzkowska.


  1. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony kontrolowanego podmiotu

W trakcie kontroli doraźnej podmiot leczniczy reprezentowała Pani Małgorzata Ludzkowska Dyrektor.


  1. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 28 września 2016 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych,
Pani Małgorzacie Ludzkowskiej przedłożono upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.449.2016.1 z dnia 26 września 2016 r., zawierające pouczenie o prawach
i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem.
Ww. potwierdziła odbiór upoważnienia na dokumencie.

Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli.
 1. Opis stanu faktycznego i ustalenia

Celem kontroli doraźnej było ustalenie czy komórka organizacyjna: Blok operacyjny prowadziła działalność leczniczą w okresie od 15 – 26.09.2016 r.

Dyrektora szpitala poproszono o złożenie wyjaśnień w sprawie funkcjonowania komórki organizacyjnej: Blok operacyjny w okresie 15 – 26 września 2016 roku. Z przedłożonego wyjaśnienia (załącznik nr 2 do protokołu) wynika, że ww. komórka organizacyjna została wyłączona z udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie od 19 września 2016 roku


do 26 września 2016 roku. Powodem wyłączenia była modernizacja ciągów komunikacyjnych prowadzących na blok operacyjny. Z uwagi na wykonywanie prac na drodze komunikacyjnej do bloku tylko droga była wyłączona sam blok operacyjny nie był remontowany.

Przed wyłączeniem Bloku operacyjnego w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń


i zabezpieczenia udzielania świadczeń pacjentom przywożonym do szpitala przez zespoły ratownictwa obsługujące rejon operacyjny wystąpiono do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z prośbą o zabezpieczenie medyczne (porody, nagłe zdarzenia wymagające zabiegów chirurgicznych i ortopedycznych) pacjentów z rejonu Obornik i okolic w dniach 15.09.2016 r. (od godz. 12.00) do 26.09.2016 r. i od 14 – 19.10. 2016 r. Szpital w Szamotułach wyraził zgodę na zabezpieczenie pacjentów. Pisma w tej sprawie stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Na zabezpieczenie pacjentów z rejonu Rogoźna i okolic w ww. okresie zgodę wyraził Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Pisma w powyższej sprawie stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

W dniu 08.09.2016 roku poinformowano Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego
o całkowitym zamknięciu Bloku operacyjnego szpitala w dniach 15 – 26.09.2016 roku. Jednocześnie skierowano prośbę o niekierowanie pacjentów przewożonych przez zespoły ratownictwa medycznego P i S. Pacjentów z rejonu Obornik i okolic przewożenie do szpitali w Szamotułach i Poznaniu, pacjentów z Rogoźna i okolic przewożenie do szpitali
w Chodzieży i Wągrowcu.

Z pism przesłanym do szpitali w Szamotułach i Wągrowcu wynika, że zamknięcie Bloku operacyjnego również było przewidziane w dniach 14 – 19. 10. 2016 r. W tej sprawie Dyrektor szpitala złożyła z własnej woli oświadczenie (załącznik nr 5 do protokołu). Dyrektor szpitala oświadczyła, że Blok operacyjny będzie funkcjonował nieprzerwanie w kolejnych dniach miesiąca października. Prace remontowe nie spowodują żadnej kolizji w jego funkcjonowaniu. Wcześniejsze pisma kierowane do szpitali w Szamotułach i Wągrowcu


o wyłączeniu bloku są nieaktualne. Do oświadczenia dołączono pismo kierownika budowy,
z którego wynika, że przebudowa szpitala nie będzie wymagała zamknięcia bloku w ww. okresie, ponieważ prace konstrukcyjne w obrębie bloku zostały zakończone.
Organizację udzielania świadczeń na Bloku operacyjnym ustalono na podstawie przedłożonych dokumentów: Harmonogramu pracy oraz wyjaśnienia kierownika Pana XXXXXXXX XXXXXXXX – załącznik nr 6 do protokołu. Ustalono, iż Blok operacyjny pracuje w ruchu ciągłym. Od poniedziałku do czwartku do godziny 15 realizowane są operacje planowe oraz wszystkie nagłe przypadki. Piątki są dniem bezoperacyjnym, w którym operowane są przypadki nagłe oraz te, które nie zostały zoperowane z planu operacyjnego
z dnia poprzedniego. W dniach wolnych są wykonywane zabiegi operacyjne ze wskazań nagłych.

Na podstawie przedłożonych Planów operacyjnych i wydruków Księgi Bloku operacyjnego ustalono, że Blok operacyjny funkcjonował w dniach: • 15 września 2016 roku, wykonano 4 operacje z oddziału ginekologicznego
  i 1 operację z oddziału ortopedii,

 • 19 – 26 września 2016 nie wykonywano zabiegów operacyjnych,

 • 27 września 2016 roku, wykonano 1 operacje z oddziału ginekologicznego
  i 1 operację z oddziału ortopedii,

Kolejnym punktem kontroli było ustalenie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych oddziałów szpitala, w okresie gdy nie funkcjonował Blok operacyjny. Dyrektor szpitala wyjaśniła, że przesunięto zabiegi planowe na termin późniejszy, pacjenci wymagający natychmiastowej interwencji kierowani byli do sąsiednich szpitali poprzez transport wewnętrzny lub byli dowożeni karetką systemu. Pozostałe świadczenia stacjonarne udzielane były nieprzerwanie w oddziałach, gabinetach zabiegowych całodobowo. Pełna treść wyjaśnienia stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Jak ustalono w okresie 16 – 26.09.2016 r. do szpitala zgłosiło się 5 pacjentów wymagających zabiegów operacyjnych z tego 4 zabiegów chirurgicznych i 1 ciężarna z zagrożeniem porodu. Z tej grupy 2 pacjentów zostało przewiezionych transportem wewnętrznym do szpitala

w Wągrowcu, pozostałych 2 pacjentów do szpitala w Szamotułach. Natomiast pacjentkę ciężarną przetransportowano karetką systemu do szpitala w Poznaniu przy ul. Lutyckiej. Wyjaśnienie dyrektora w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Z dalszej części wyjaśnienia wynika, że w dniu 23.09. 2016 r. pacjentka X.X. została przewieziona przez zespół ratownictwa z rozpoznaniem podejrzenia złamania kości udowej do szpitala
w Wągrowcu. Po kilku godzinach pacjentkę przewieziono do szpitala w Obornikach. Pacjentkę przyjęto w Oddział Ortopedii gdzie została zabezpieczona i jest hospitalizowana
do dnia dzisiejszego.

Analiza Księgi odmów przyjęć wykazała, że w ww. okresie było 5 odmów przyjęć. Dotyczyły one pacjentów przewiezionych do innych placówek opisanych powyżej.

Dyrektora szpitala poproszono o złożenie wyjaśnień, w sprawie braku zgłoszenia zawieszenia działalności: Bloku operacyjnego w trybie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.). Z wyjaśnienia -załącznik
nr 9 do protokołu wynika, że mimo czasowego wyłączenia tej komórki działalność oddziałów szpitalnych był zachowana. Personel medyczny był w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Zdaniem dyrektora prowadzenie działalności przez oddziały szpitalne nie stanowiło podstawy do zgłoszenia zawieszenia działalności przez komórkę organizacyjną:

Blok operacyjny.

 1. Podsumowanie kontroli

 1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

 • Komórka organizacyjna nie prowadziła działalności w okresie od 19 do 26 września 2016 roku,

 • Pozostałe oddziały szpitalne prowadziły w tym czasie nieprzerwaną działalność leczniczą,

 • Pacjenci, którzy zgłosili się do szpitala ze skierowaniami na leczenie szpitalne zostali przewiezieni do innych placówek,

 • Dyrekcja szpitala zabezpieczyła ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z rejonów operacyjnych przywożonych przez zespoły ratownictwa medycznego.

 1. Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 11 października 2016 roku w Oddziale Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 16/18.


 1. Wpis do książki kontroli

Przeprowadzenie kontroli w podmiocie odnotowano w książce kontroli podmiotu.

 1. Spis załączników

 1. Oświadczenie kontrolujących, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w kontroli.

 2. Wyjaśnienie w sprawie działalności Bloku operacyjnego.

 3. Korespondencja z SPZOZ w Szamotułach.

 4. Korespondencja z SPZOZ w Wągrowcu.

 5. Oświadczenie Dyrektora szpitala.

 6. Wyjaśnienie Kierownika Bloku operacyjnego.

 7. Wyjaśnienie w sprawie organizacji udzielania świadczeń.

 8. Wyjaśnienie w sprawie pacjentów przyjmowanych do szpitala.

 9. Wyjaśnienie w sprawie zawieszenia działalności Bloku operacyjnego.
 1. Dane o ilości egzemplarzy protokołu i ich przeznaczeniu

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

egz. nr 1 – podmiot leczniczy

egz. nr 2 – aa.


 1. Podpisy i oświadczenia

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:
Anna Kaczmarkiewicz Joanna Boguszewska

(imię i nazwisko, podpis ) (imię i nazwisko, podpis )


Potwierdzenie zapoznania się z protokołem 21.10.2016 r. Małgorzata Ludzkowska
(imię i nazwisko, podpis i data)
Oświadczenia:

 1. Oświadczam, że nie zgłaszam zastrzeżeń, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole

21.10.2016 r. Małgorzata Ludzkowska(imię i nazwisko, podpis i data 1. Oświadczam, że nie zamierzam wnieść zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w niniejszym protokole

21.10.2016 r. Małgorzata Ludzkowska(imię i nazwisko, podpis i data
Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu
Jeden egz. protokołu odebrano dnia: 21.10.2016 r. Małgorzata Ludzkowska

(imię i nazwisko, podpis)
Podpisano:

Dyrektor Wydziału Polityki

Społecznej i Zdrowia

Łukasz Krysztofiak


Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zostały objęte anonimizacją poszczególne treści protokołu.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna