Protokół z analizy sprawozdania finansowego Chorągwi zhp w za rok 2017Pobieranie 198,84 Kb.
Strona1/3
Data01.03.2019
Rozmiar198,84 Kb.
  1   2   3

Protokół z analizy sprawozdania finansowego

Chorągwi ………………. ZHP w………………….

za rok 2017


 1. Informacje ogólne:
  1. Analizę sprawozdania finansowego dokonano w dniach ……………………. 2018 r.

  2. Analizę przygotował zespół Komisji Rewizyjnej Chorągwi ……….. ZHP, w składzie:

 1. ………………………….

 2. ………………………….

 3. ………………………….

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Chorągiew ……………… ZHP reprezentowana była przez: (skład KCH z wszelkimi zmianami w trakcie roku)

 1. ………………………….

 2. ………………………….

 3. ………………………….

  1. Sprawozdanie finansowe było / nie było badane przez biegłego rewidenta.

Opinia z zastrzeżeniami/bez zastrzeżeń/negatywna/ odmowa wydania opinii

  1. Informacji i wyjaśnień udzielali:

Komendant Chorągwi - …………………………………………………..

Skarbnik - …………………………………………………..Główna Księgowa - …………………………………………………..

  1. Załącznikiem do analizy jest sprawozdanie finansowe Chorągwi …………….. ZHP obejmujące:

   1. wprowadzenie;

   2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.;

   3. rachunek zysków strat za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.;

   4. informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

  1. Budżet Chorągwi ……………. ZHP został zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną Chorągwi w dniu …………….……….roku Uchwała ………………………………………...........................................................................

  2. Analiza sprawozdań finansowych Chorągwi …………………………………. ZHP obejmuje:

 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. zamykający się sumą bilansową w wysokości ……………………………………………… zł, suma aktywów jest równa sumie pasywów.

 2. rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zamykający się wynikiem finansowym – zyskiem/stratą w wysokości …………………………… zł.

  1. Zespół stwierdza, że przedstawione w analizowanym sprawozdaniu dane dotyczące poprzedniego roku sprawozdawczego są zgodne z danymi sprawozdania za okres poprzedni.

  2. Zespół stwierdza, że przedstawione sprawozdanie finansowe obejmujące 4 części (wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, informację dodatkową)

jest zgodne z ustalonym wzorem sprawozdania finansowego dla Związku Harcerstwa Polskiego – Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 182/2017 z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Głównej Kwatery ZHP nr 65/2007 z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Związku Harcerstwa Polskiego oraz uchwałą Komendy Chorągwi …………………………………..

Punkt 4 Uchwały nr 182/2017 stanowi: Zgodnie z §7 Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 65/2007 z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Związku Harcerstwa Polskiego zobowiązuje komendy poszczególnych chorągwi ZHP do wprowadzenia zmian, o których mowa w § 1niniejszej Uchwały, w stosowanych przez te chorągwie zasadach (politykach) rachunkowości oraz do sporządzenia sprawozdań finansowych chorągwi za rok obrotowy 2016 zgodnie z tymi zasadami.

Należy napisać, jeżeli polityka rachunkowości nie została przyjęta przez Komendę Chorągwi.

Należy napisać, jeżeli przedstawione sprawozdanie finansowe nie obejmuje 4 części.


  1. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego za rok poprzedni tj. 2016 r.
 1. Uchwała o zatwierdzeniu i podziale zysku / pokryciu straty za rok 2016:

Należy podać numer i datę podjęcia uchwały.
………………………………………………………………………………………………


 1. Czy na sprawozdaniu finansowym są podpisy wszystkich członków Komendy Chorągwi

TAK / NIE

Jeśli nie ma wszystkich podpisów należy napisać dlaczego.
………………………………………………………………………………………………


 1. Czy Chorągiew była zobowiązana do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

TAK / NIE

Należy podać numer i datę podjęcia stosownej uchwały przez Komisję Rewizyjną Chorągwi. Poniżej informacje pozwalające ustalić, czy sprawozdanie podlegało badaniu. Jednocześnie przypominamy o Uchwale nr 24/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie sporządzenia zbiorczego sprawozdania finansowego ZHP po wprowadzeniu podwójnej osobowości prawnej

………………………………………………………………………………………………


Obowiązek przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wynikający z art.64 ust. 1 pkt. 4 ustawy o rachunkowości mają te jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdana finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:


Lp.

Warunki art. 64 ust. 1 pkt. 4 uor

Dane chorągwi za 2016 rok

1

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób
2

Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 mln euro

……………………………………………. zł

3

Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 mln euro

…………………………………………….. zł

LUB:

Obowiązek badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, których sprawozdania nie podlegają badaniu wynikający z przepisów o rachunkowości, jeżeli organizacji te spełniły łącznie warunki: (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego; Dz. U. z 2004 r. Nr 285, poz. 2852)Lp.

warunki

Dane chorągwi za 2016 rok

1

Realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonania lub do wspierania zadania publicznego

TAK/NIE

2

Otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań publicznych w wysokości co najmniej 50 000,00 zł

…………………………………………. zł

3

Osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 000 000,00 zł

…………………………………………. zł
 1. Sprawozdanie finansowe zostało:

 1. złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym

data ……………………………… - terminowo/nieterminowo

Art. 69 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Art. 69 ust. 1 – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania przez Komisję RewizyjnąArt. 69 ust. 2 – Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu.

Jeśli nie zostało złożone w terminie należy napisać z jakiej przyczyny.
………………………………………………………………………………………………


 1. złożone w Urzędzie Skarbowym

data ……………………………… - terminowo/nieterminowo

W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania przez Komisję Rewizyjną.

Art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

Należy pamiętać, że nieprzekazanie organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, a także opinii lub raportu, jest traktowane jako wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny. Wynika to z art. 80b Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.). Grzywna za wykroczenie skarbowe określana jest kwotowo. Może być ona wymierzona w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 r. może więc ona wynieść od 200 zł do 40.000 zł.

Jeśli nie zostało złożone w terminie należy napisać z jakiej przyczyny.
………………………………………………………………………………………………

Należy sprawdzić czy zostały złożone następujące dokumenty: 1. zatwierdzone sprawozdanie finansowe – TAK/NIE

 2. opinia i raport biegłego rewidenta – TAK/NIE/nie dotyczy

 3. odpis uchwały Komisji Rewizyjnej o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – TAK/NIE

 4. odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty – TAK/NIE

 5. deklaracja CIT-8 (jeżeli ostateczne zeznanie nie różni się od zeznania wstępnego nie ma potrzeby składania) – TAK/NIE


Jeśli którykolwiek z wymaganych dokumentów nie został złożony należy napisać z jakiej przyczyny.
………………………………………………………………………………………………


 1. przekazane do Głównej Kwatery ZHP

data …………………………….. - terminowo/nieterminowo

Do 31 lipca każdego roku – Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 168/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Relacje pomiędzy Główną Kwaterą ZHP a chorągwią ZHP.

Jeśli nie zostało złożone w terminie należy napisać z jakiej przyczyny.
………………………………………………………………………………………………


 1. Podanie sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z działalności opp do publicznej wiadomości

TAK / NIE

W sposób umożliwiający zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej (Art. 23 ust. 2a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.).

Jeśli nie zostało opublikowane należy napisać z jakiej przyczyny.
………………………………………………………………………………………………


 1. Wynik finansowy netto za rok 2016, na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej został odpowiednio zadysponowany i ujęty w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

TAK / NIE

Jeżeli nie, to należy podać przyczynę.
………………………………………………………………………………………………


  1. Zatrudnienie

stan na 31 grudnia 2017 r. i lat poprzednich

Chodzi o stałych pracowników zatrudnianych być może sezonowo, a koszty lub ewentualne koszty takich stanowisk pracy należy zaliczyć do kosztów stałych jednostki, zatem nie dotyczy to pracowników podczas HALiZ ale dotyczy pracowników stałych ośrodków w których podczas HALiZ wzrastają koszty stałe.
Stan zatrudnienia z podziałem na formy zatrudnienia

W tym w komendzie chorągwi:


  1. Członkowie

stan na 31 grudnia analizowanego 2017 r. i lat poprzednich

Dane według ESHD

  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna