Protokół Nr xx/09Pobieranie 123,46 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar123,46 Kb.

Protokół Nr XX/09

z XX sesji Rady Gminy Milejów

z dnia 06 marca 2009 roku
Przewodniczący Rady otworzył XX sesję Rady Gminy , stwierdził obecność 13 radnych , co stanowi niezbędne quorum do podejmowania decyzji.

/ Obecnych na sesji było 15 radnych , dwóch radnych spóźniło się /


2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /zał.nr 1/

3. Przyjęcie protokołu z XVI I I i XIX sesji Rady Gminy Milejów.

Przegłosowano : 11”za””, 2 „wstrzymało się „.

Protokoły zostały przyjęte.4. Wnioski z prac stałych Komisji Rady Gminy.

Pani Szot – Przewodnicząca Komisji Oświatowej – przedstawiła wnioski komisji z dnia. 27.02.2009r./zał. nr 2/

Pan Konowałek – Przewodniczący Komisji Budżetu – przedstawił wnioski komisji z dnia 04.03.2009r.

Pan Józwiak – Przewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił wnioski komisji z dnia 05.03.2009r. /zał.nr 3/5. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji wniosków komisji i podejmowanych decyzji

od ostatniej sesji Rady Gminy.
Zostały wydane następujące zarządzenia:

 1. Zarządzenie Nr 1 z dnia 02 .01.2009r. w sprawie wysokości świadczeń na 2009 rok.

/dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych/

 1. Zarządzenie Nr 2 z dnia 02.01.2009w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu nie będącego własnością pracodawcy w podróży służbowej.

 2. Zarządzenie Nr 3 z dnia 23.01.2009r. w sprawie wyboru podmiotu ,który otrzymuje dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej poprzez prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Milejów w 2009 roku

 3. Zarządzenie Nr 4 z dnia 26.01.2009r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Milejowie Panu Ryszardowi Strycharczukowi.

 4. Zarządzenie Nr 5 z dnia 30.01.2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone przez Urząd Gminy w zakresie usuwania odpadów z nieruchomości.

 5. Zarządzenie Nr 6 z dnia 30.01.2009r. zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Milejów w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2009 rok.

 6. Zarządzenie Nr 7 z dnia 30.01.2009r.w spawie ustalenia wykazu kont do ewidencji operacji finansowcach dla projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej .

/ dot. projektu ”Wiem ,umiem, nie boje się…. Etap I”

 1. Zarządzenie Nr 8 z dnia 30.01.2009r w spawie ustalenia wykazu kont do ewidencji operacji finansowcach dla projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej .

/dot . projektu „Wyprostuj się .Etap I”.

 1. Zarządzenie Nr 9 z dnia 11.02.2009r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż na pniu z pasa drogowego drogi gminnej nr 105331L na terenie Gminy Milejów. /dot. drzew - topola w Milejowie- Osadzie/

 2. Zarządzenie Nr 10 z dnia 11.02.2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej.

 3. Zarządzanie Nr 11 z dnia 16.02.2009r. w sprawie ustalenia zasad i planu dofinansowania specjalności oraz form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009r. zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Milejów.

 4. Zarządzenie Nr 12 z dnia 16.02.2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz edukacji publicznej w roku 2009.

2. Zostały podpisane następujące umowy:


1.Umowę z Firmą „Vesjan” z Łęcznej na zakup materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy.

2.Umowa o dzieło z Panem Andrzejem Zającem. zam. Jaszczów na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do rozliczenia energii elektrycznej w budynku Remizy OSP w Milejowie.

3. Umowę z Przedsiębiorstwem Techniczno-Handlowym „Technika” z Gliwic na sprzedaż druków dla potrzeb USC.

4. Umowę o dzieło z Firmą BIPROWIK z Lublina na opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Górne.

5. Umowę o dzieło z Firmą BIPROWIK z Lublina na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego ujęcia wody PKP.

6. Umowę z Biurem Usług Projektowych DROGOWIEC z Ciecierzyna na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego drogi gminnej w m. Kajetanówka i Milejów.

7. Umowę z Biurem Usług Projektowych DROGOWIEC z Ciecierzyna na opracowanie projektu budowlanego dróg gminnych w m. Wólka Bielecka i Zgniła Struga .

8. Umowę z Firmą Usługowo- Handlowo –Remontową Zdzisław Kułak z Lubartowa na zakup i transport żużla .

9.Umowę o dzieło z Panem Witoldem Bany z Karczmisk na opracowanie map do celów projektowych dla potrzeb projektu ujęcia wody w Jaszczowie PKP.

10. Umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Pietrzyk” – Zakładem Szkolenia Kadr z Lublina na wykonanie zadań z zakresu służby bhp.

11. Umowę – zlecenie z firma P.H.U. „DEJAM” ze Świdnika na dokonanie wyceny 13 szt. drzew z gatunku topola rosnących w m. Milejów -Osada.

12. Umowę o dzieło z Panem Henrykiem Pawlakiem zam.Lublin na wykonanie instalacji telefonicznej w budynku UG.

13. Umowę najmu lokalu przy ul. Partyzanckiej z Panią Anetą Sokołowską zam. Klarów z przeznaczeniem na zakład fryzjerski.

14. Umowę z Panią Agnieszką Rydel na wykonanie remontu mieszkania w Starościcach.

15.Umowę z Panem Piotrem Walczakiem zam. Milejów Osada na wykonanie roboty geodezyjnej , dotyczącej podziału działki położnej w m. Milejów -Osada.

16.Umowę z Panią Haliną Król zam. Łęczna na wykonanie roboty geodezyjnej ,dotyczącej podziału nieruchomości i aktualizacji użytków działek będących własnością Milejów.


6.Interpelacje radnych.

Pan Adamiak – złożył interpelację na piśmie. /zał. nr 4//
Pan Grzesiuk – wypowiedział się na temat finansowania ochotniczych straży pożarnych , poruszył temat pozycji w budżecie wynagrodzenia pracownika w dziale straże i zapytał kiedy dofinansuje się straż w Milejowie w sposób taki jak inne straże.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego ,funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania , sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzanych przez Gminę Milejów.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.Przegłosowano: jednogłośnie .

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XX/146/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego ,funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania , sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzanych przez Gminę Milejów. /zał.nr 5/b/ ustalenia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzanych przez Gminę Milejów.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

Przegłosowano: jednogłośnie .

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XX/147/09 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzanych przez Gminę Milejów/zął. Nr 6/c/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.Przegłosowano: jednogłośnie .

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XX/148/09 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milejów. /zał. nr 7/
d/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.Przegłosowano: jednogłośnie .

Rada Gminy podjęła uchwałęNr XX/149/09 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

/zał. nr 8/
e/ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału instytucji o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.Przegłosowano: jednogłośnie .

Rada Gminy podjęła uchwałę XX/150/09 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału instytucji o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie./zał. nr 9/


f/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milejów.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.Przegłosowano: jednogłośnie .

Rada Gminy podjęła uchwałę XX/151/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Milejów. /zał. nr 10/


g/ przyjęcia Kodeksu Etycznego Radnych Rady Gminy Milejów .

Pani Szot – Przewodnicząca Komisji Oświaty – poprosiła o chwilę uwagi i odczytała pracę , którą pisała jako zaliczenie na studiach.

Poprosiła serdecznie o przyjęcie Kodeksu , który wskazywałby normy postępowania

Pan Adamiak- proszę powiedzieć , komu chce Pani ograniczać wypowiedzi , może być kodeks dla pracowników UG dla Pani męża tu proszę mi nie ograniczać . Ładnie to Pani opisała , ale radnemu nie wolno ograniczać wypowiedzi i słów , musi radny przekazywać od mieszkańców słowa nawet czasem niewygodne czy obraźliwe, będziemy się nawzajem karać Nawymyślano tyle artykułów tylko po co , nie wiem nawet czy prawo to przewiduje .

Pani Szot – szanowny kolego radny , żadnych sankcji nie będzie ani kar , kodeks tego nie przewiduje i o tym wszyscy wiemy bo mamy tekst przed sobą .Chodzi tylko o właściwą postawę radnych o ich zachowanie żeby było właściwe na sesji , aby przykład szedł z góry , może Pan mówić wszystko jak do tej pory , krytykować tu nikt nikomu nie zabrania ale aby nie uwłaczać nikomu , ale mówić dalej może Pan co chce, jest to tylko norma etycznego postępowania , oczywiście można wprowadzić taki kodeks w urzędzie , żeby wskazać jak to wygląda obsługa klienta.

Pan Niewiadomski- kiedyś Pani mówiła , że kodeks będzie dotyczył i pracowników urzędu , czy nie może być pod jednym kodeksem i myślę ,że odnosi się wrażenie ,że do tej pory tutaj było nieetycznie .To powinno dotyczyć każdego człowieka , na pierwszym miejscu urzędnika to dla pracowników priorytet, dla pracowników którzy służą swoja pracą dla innych ludzi , a to w niektórych przypadkach zwracanie uwagi , że jest taki albo inny miałem sytuacje upokorzenia na tej Sali i jak to by komisja tym się zajmowała nawet to co ja doznałem od państwa ,że nie mogę pracować w żadnej komisji .Piękne słowa , podpisuje się oburącz pod tym, co Pani przeczytała tylko gdzie do kogo to się odnosi.

Pani Szot – uważam ,że powinniśmy zacząć od siebie , nie ma problemu opracujemy kodeks dla pracowników administracji .Natomiast tak jak mówiłam chciałam zacząć od siebie dyskusja dotyczy My i Wójt i chodzi o kulturalne zachowanie żeby człowiek nie czuł się upodlony przez siebie i żeby wnioski były realizowane jak najpełniej, żebyśmy nie wywoływali złych emocji.

Pan Niewiadomski – nie sądzę ,zostałem obrażony w gazetce np. grupa żądna władzy , zostałem obrażony za swoje pieniądze , za publiczne pieniądze , bo gazetka został wydana za pieniądze podatników, żeby się wzięli do roboty i ja mam teraz to głosować ciekawe jak by to komisja rozpatrywała .

Pani Szot – każdy bierze odpowiedzialność za to co pisze , komisji nie będzie , możemy powołać komisję , która będzie się tym tematem zajmowała, Komisja etyki może być lub nie to jest po prosu pierwszy krok i żebyśmy zaczęli od siebie .Było trudno się w tamtych kadencjach nieraz porozumieć , jest to pierwszy krok do wzajemnego szacunku i dla dobra mieszkańców .Dlaczego ma być zawiść , żeby to się skończyło , żeby się nauczyć słuchać drugiego człowieka , aby te podziały nie były takie widoczne .

Pan Niewiadomski- ale do notatek gazetkowych Pani się nie odnosi.

Pan Kasprzak – Proszę Państwa ja przypomnę ,że każdy z nas złożył ślubowanie „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie , mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. , każdy odpowiada przed samym sobą za to co mówi , za to co robi i to jest największy kodeks jaki może być , oczywiście trzeba rozmawiać , to co Pani Irena przeczytała wszyscy powinni sobie wziąć do serca i stosować to w życiu , nie jest to łatwe , ale tak powinno to wyglądać , trzeba zawsze pamiętać o tym ślubowaniu .Ale mam jeszcze jedno czysto techniczne do Pani mecenas bo w tej uchwale wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy , teraz jak ja to mam odbierać czy Wójt ma czuwać nad tym żeby to wykonać czy to nie powinien przewodniczący rady .

Pani Chmiel radca prawny – ja tutaj się nie odniosę , ponieważ nie przygotowywałam tego projektu uchwały

Pani Tchurzewska – ja odpowiem , ponieważ projekt był konsultowany przeze mnie z prawnikiem zadałam pytanie Pani mecenas Bijacie , identyczne jak Pan Robert i odpowiedź była następująca, wszystkie projekty uchwały powierza się Wójtowi Gminy do wykonania, jest to organ wykonawczy rady gminy i sprawa czysto techniczna, a więc przesłanie do wojewody , nadać bieg jej wykonani itd.,. dlatego jest to tylko pod względem technicznym wykonanie uchwały.

Pan Kasprzak – nie wszystkie uchwały powierza się Wójtowi mamy projekt gdzie wykonuje uchwałę przewodniczący

Pan Tchurzewska – tak ale to dlatego ,że uchwałę w sprawie trzynastki podpisuje do wypłaty przewodniczący , który w wykonuje czynności pracodawcy wobec wójta

Pani Chmiel radca prawny– jak zostanie przyjęty kodeks etyczny to ja uważam , że wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu , mam odmienne zdanie na ten temat

Pan Przewodniczący – w związku z zapisem w kodeksie , że radny nie otrzymuje żadnych korzyści to mam pytanie czy dieta radnego to są korzyści .

Pani Chmiel – absolutnie nie.

Pan Wójt – to jest takie przypomnienie ślubowania, dobrze ,że taki kodeks będzie obowiązywał , czy komisja będzie działała nie wiem jak to proceduralnie będzie wyglądać , niektórych rzeczy nie da się odwrócić

Sprawy są bardzo trudne .Miejsce w którym jesteśmy jest to ważne , uważam ,że taki dokument jak będzie przyjęty to nic się nie wydarzy , czy będzie komisja etyki zobaczymy można oczywiście z tym dyskutować , ja to traktuje jak przypomnienie ślubowania, jak ten dokument zostanie przyjęty to nic tu się wielkiego nie wydarzy takie jest moje zdanie , jest to przypomnienie ślubowania, wszyscy powinniśmy zasad pewnych przestrzegać.

Pan Woś – jest dyskusja wydaje mi się ,że to nie jest najlepszy moment na przyjęcie , mamy wypowiedź radnego Krzysztofa widać, że czuje się pokrzywdzony .Sprawa ta do dzisiaj nie została załatwiona. Powinniśmy najpierw unormować stosunki , załagodzić pewne sprawy i dopiero uchwalić kodeks , trzeba powiedzieć przepraszam .

Pan Przewodniczący – posłowie mają kodeks i jak się zachowuję , to widać.

Proszę o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad na następną sesję, żeby te uchwałę dopracować.

Pan Niewiadomski – i rozszerzyć o pracowników

Pan Przewodniczący – tak i o rozszerzenie kodeksu o zapisy dotyczące pracowników.

Przegłosowano: 13”za’, 2 „wstrzymały się”.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego Radnych Rady Gminy Milejów .

został wycofany .

h/ uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.

Pan Wójt – proszę o etyczną dyskusję nad projektem budżetu .Cieszę się ,że tak dużo osób przyszło .Myślę ,ż e może GOK byłby właściwszym miejscem, nie przewidzieliśmy ,że tyle osób przyjdzie w imieniu przewodniczącego przepraszam za warunki. Budżet ,to kolejna próba rozwiązania problemów i pogodzenia specyfiki gminy i małomiasteczkowego ośrodka Milejów , który ma duże aspiracje , wsie mają inne oczekiwania , trzeci problem to sytuacja związana z kryzysem światowym , choć jeszcze w samorządzie nie widać .Funkcjonowanie zakładów , lata 2009 – 2010 to wielkich inwestycji nie będzie . Możemy sobie opowiedzieć ,że żużlujemy tyle na ile nas stać , nie mamy deficytu jest ok. na tym paragrafie nigdy nie ma dziękuje , ja starałem się pokazać już kolejny rok na spojrzenie inaczej na budżet , żebyśmy byli generalnie bardziej otwarci. Pod lasem kogoś może nie interesuje przedszkole , kultura itd. Ja próbuję pokazać jak te rzeczy łączyć czy w udany sposób czy nie to państwo oceniacie, jest pewna konsekwencja w działaniu ale są pewne wątpliwości i zdaję sobie sprawę , że ten budżet wszystkich państwa nie zadowoli

Staram się szeroko myśleć Czasem to wydaje się abstrakcją , po co było w budżecie środki wydawać na sieć telekomunikacyjną i żeby wykonać za 80 tys. czy 60 tys. ale mamy taki atut ,że mamy 3 dokumentacje wodociągowe nawet w Dąbrowie mamy dokumentację na światłowody , techniczną na osłony światłowodowe, ale za 3 lata jak będzie inwestycja będziemy myśleli jak zrealizować żeby było wszystko w jednym gniazdku razem ,znaleźć taki podmiot który zechce to zrobić. To jest przykład abstrakcyjny , ale pokazuje sposób mojego rozumowania i jak do tej pory przyjmowany przez radę

Temat przedszkola , nie potrzebnie w takiej liczbie państwo fatygowali , ale dobrze ,że państwo wspierają przedszkole i jego budowę . Dzisiaj na przedszkola trzeba stawiać wszystko na to wskazuje .Cieszymy się jak uchwalimy budżet w takim wykonaniu .Nie na jutro to jest budżet ale trochę dalej ale jest pewne ryzyko , ja widziałem ten artykuł Panie Robercie w Rzeczpospolitej , idzie kryzys , ten artykuł Panie Robercie widziałem nie zaskoczy mnie Pan.

Pan Kasprzak – ale ja wcale nie chciałem Pana zaskoczyć .

Ja wiem , że Pan czyta .

Pan Wójt – nie o to chodzi możemy sobie postawić pytanie siedzimy albo idziemy krok do przodu , będzie sesja 27.03 , bardzo ważna będziemy podejmowali decyzję ,że może gmina przejąć oczyszczalnię ścieków i pytanie czy ją kupujemy ja bym nie chciał wydawać pieniędzy na dziś czy jutro i patrząc na wybory bo trzeba wziąć kredyt 2,5 mln zł., można to zbagatelizować ale za 3 lata będziemy mieli najdroższe ścieki w europie mając doświadczenie z ciepłem .Mamy dokumentacje techniczną na budowę kanalizacji i budowę biogazowni z udziałem większościowym , to trzeba pójść dwa kroki dalej i zobaczyć nie co będzie jutro ale za dwa trzy lata.

Teraz zostanie budżet omówiony zgodnie z załącznikami.

Limity wydatków zał. Nr 1 .

Główna zasada to taka ,że z pieniędzmi unijnymi będziemy budowali coś 3 lata a bez unijnych 10 lat.

Kanalizacja nie pozyskaliśmy środków w I naborze, byliśmy dość nisko w klasyfikacji , po odwołaniu trochę wyżej , to samo z wodociągiem zawieprze .Techniczna dokumentacja ażeby utrzymać i nie stracić ważności dokumentacji. We wrześniu nabór kolejny wniosków Jak to ruszy to będzie rok 2010/ Wpisujemy w lat 2010 – 2011 przy założeniu ,ż e złożymy projekt .Jak przyjmiemy oczyszczalnie ścieków czy ktoś kto ma 99% udziałów i chciałby odciążyć gminę o budowy i robić to np., jak spółka .Ryzyko jest takie ze stracimy 2 mln. I zakładu nie ma i nie będzie , ale ja bym podjął takie ryzyko.

Wodociągowanie dla nie znających tematu mówi się ,że ma być woda w Kol. Jaszczów – Białka , w II kwartale będzie nabór do Rozwój Obszarów Wiejskich i złożymy wniosek o wodociągowanie. Zechcemy na szybko i wkładamy do projektu przydomowe oczyszczalnie ścieków w ramach całego programu .Za 50 % żeby gmina pobudował oczyszczalni ścieków 13 milionów to kwota przerażająca myślę ,że w granicach 5 mln po przetargu . Co państwa najbardziej porusza to drogownictwo .W gminie stan dróg jest niezadowalający .Mamy 24 sołectwa . Do tej pory były zaniedbania z drogami jest gorzej niż kanalizacja i wodociągiem ale szanse są na dotacje Drogi unijne gminy dostaną 30 mln euro czyli 120 mln zł. jak to się ma do zapotrzebowania . Było 250 mln dostało 14 gmin np. niech teraz dostanie 40 gmin Droga gminna nigdy nie będzie dofinansowana ona musi łączyć kategorie dróg czym wyższa kategoria tym większe szanse .Przygotujemy jedna drogę , zainteresowanie budowa dróg jest ogromne. Firmy się biją o budowę 1 km to 1 milion zł. a my 2 miliony na drogę szabałową i kombinujemy żeby połączyć te drogi z powiatową i wojewódzką Jest jakaś szansa,że dostaniemy z programu na tę drogę.

Jedyne pewne środki na drogi to skutki usuwani klęsk tzw. popowodziowe .W tym roku Zgniła Struga , Wólka Bielecka ,.Możecie narzekać , że mało środków na remonty .Jeżeli sypiemy żużel przez całą zimę i znów trzeba sypać bo nie ma po nim śladu , albo czekamy cierpliwie do wiosny i robimy te drogi we właściwym czasie .Przykład mieszkańców z Dąbrowy , czy można wysypać kamień teraz to co będzie niech trochę przyschnie. Wozimy żużel a samochody grzęzną w tych warunkach. Będziemy się starali utrzymywać poziom remontów kamieniem . Można po kamieniu dojechać ale są doły to trzeba uzupełniać. Temat unijny , wszystkie inwestycje są celowe , konkretne , ale tam gdzie dają to trzeba brać np. Jaszczów przy szkole czy Łysołaje dostaniemy Orlika , dają 660 tys. koszt 1mln 200tys. czy wchodzić czy nie .Jestem za tym żeby się o to pokusić. Przedszkole – w kosztorysie spadła wartość o 1 mln. zł. Dwa miliony i widzę żeby to budować , nie mamy możliwości pozyskania pieniędzy na ten cel , albo nie budujemy , będzie catering będą dzieci 5 godzinne zaoszczędzimy na nauczycielach .ale trzeba wziąć pod uwagę ,że jest duże zapotrzebowanie ,Będzie reforma i obowiązek posyłania dzieci do szkół .Byliśmy w czołówce zakładani przedszkoli z fundacji Komeńskiego w województwie , ośrodki przedszkolne w Białce , Łańcuchowie , Łysołajach

Dług – pytanie Pana Roberta Kasprzaka

Pan Kasprzak – pytanie wszystkich członków komisji budżetowej Panie Wójcie.

Pan Wójt – poniekąd i Pana Roberta w tej chwili są jakby dwie rzeczy sprawa płynności finansowej , która z kolei , całość zadłużenia zakładu wobec nas przekroczyło 1 milion i tyle nam brakuje na dzisiaj żeby to płynnie wyglądało żeby zamknąć w jednym roku i spłacić ,

żeby inwestycje nie przechodziły z roku na rok .

Np. ul. Kolejowa zapłata w przyszłym roku w 80% .Można czekać zbierać pieniądze ale my nigdy nie nazbieramy .Faktyczna kwota naszego zadłużenia , mamy budżet 18 -20 mln i gmina ma wskaźnik do jakiej kwoty może się zadłużać to wszytko musi być pod kontrolą .Budżet 18 mln. Nie robimy nic mamy pożyczkę i wtedy zostanie nam kwot 1 min zł. zadłużenia Nasze zadłużenie wg wskaźnika to może być 10 mln. Budżet jest zakładany z deficytem Dochodzi kolejna kwestia kupować oczyszczalnie to wtedy trzeba wziąć kredyt Każdy chce wydać wszystkie pieniądze do roku 2010 , bo będzie zastój do roku 2013 kto nic nie złapie nie zaryzykuje to niewiele co będzie do 2013 .Kiedy bp[zryją kolejne wybory samorządowe to nic nie będzie można zrobić rzeczy drobne , które niektórych mogą złościć razić ,baza lokalowa budynki komunalne , 8 lat temu po likwidacji małych szkół Starościce ,Dąbrowa, W.Bielecka Górne. Remizy jak wygląda dały ,były to budynki zdegradowane , jak wyglądałoby Białka , Łańcuchów , Popławy , Antoniów wyglądało nam się te inwestycje zrealizować i pytanie albo sprzedajemy lub utrzymujemy .Jest program LIDER w ramach LGD w 2010-1011 15 wniosków , jest szansa ,ze 32 zł. w każdym obiekcie może być zrealizowane. Co będziemy w tych obiektach robili na pewno wewnątrz .Mamy problemy własnościowe Kol. Ostrówek czy w Antoniowie .

My możemy go sprzedać za pół roku a pozostawić sobie część dla mieszkańców .Otrzymałem taką informację od prezesa spółdzielni ,że taka kwotę chodzi i wpisałem to do budżetu W Kajetanówce też potrafią krzyczeć, zapraszam na zebranie do Kajetanówki i zobaczymy czy jest to potrzebne czy nie

Pan Kasprzak – pytanie Panie Wójcie , konkretnie czy w tym roku rozpocznie się budowa przedszkola i będą wyglądały sprawy organizacyjne jeśli chodzi o dzieci bo do 30 kwietnia są zapisy bo Panie Wójcie czy w takiej czy innej formie przedszkole zostanie , tak czy inaczej

Pan Wójt – w budżecie mamy termin zapisany pierwszy rok budowy przedszkola .Zmiany w planie idą , w tym roku uda się nam to rozpocząć wierzę w to jest to kwestia 2 mln i jesteśmy Budżet zakłada tą wielkość i jednocześnie budżet zakłada ,że na finansowanie tych środków brakuje i konsekwencja powinna być głosowanie nad zaciągnięciem kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego My mamy swoje problemy budżetowe , ale trudna jest sprawa organizacji musimy sobie zdać sprawę w stanie

Konsekwencją rozbudowy będzie wzięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.

Kwestia wtórna jest sprawa organizacyjna , budujemy z mozołem i będzie problem z rocznym funkcjonowaniem placówki .Niema naboru 3 latków 6 latki przeniesione zostaną do szkoły Czy system jednozmianowy roboczy czy 3 , 4 latków w GOK to sprawa Pani Dyrektor.

Gdybym ja był Dyrektorem to sprawa następująca nie ma naboru w tym roku do 3 latków w tym roku jest to w obliczu budowy

Ja proponowałem Pani Dyrektor propozycje rozwiązania problemu teraz jest czas drzwi otwartych nie czasz żebyśmy ustalali czy 5 czy 10 godzinne , nie będzie takiego komfortu bo trwa budowa , nie będą udostępnione żadne pomieszczenia na działce budowlanej , jeżeli będzie jeszcze na to narzekali ze są ciężkie warunki to ja nie wiem Na plac budowy nie wejdziemy niestety tak musi być Dołączymy starań aby uciążliwości były jak najmniejsze , może grupa w salki katechetycznej , żadnej gwarancji państwu nie dajemy , nie wiem . Trzecia wizyta Pastw i dla nas to też jest problem .

Pan Wójt – proszę Przewodniczącego o blokowanie głosów w sprawie rozwiązań logistycznych przedszkola, mamy tyle problemów, uchwalmy ten budżet proszę państwa , a później będziemy ustalali .

Pan Kasprzak – Panie Wójcie , ja jeszcze raz powtórzę , że czy w tym budżecie czy innym przedszkole i tak by się znalazło , dlatego proszę pana ,żeby sprawy organizacyjne były rodzicom przedstawione , bo rodzice naprawdę nie wiedzą co mają zrobić, czy dzieci zapisywać gdzie indziej czy będą chodziły tutaj nie wiem czy pan ostatnio oglądał i widział Pan jak wyglądają zapisy ludzie całą noc stali w kolejce , ja też mam 3 – letniego syna i nie wiem czy mam go zapisać gdzie indziej czy mam liczyć na Pana , jak ja pójdę w e wrześniu do Łęcznej to wie Pan co oni zrobią drzwi zamkną przed nosem.

Pan Wójt – ja naprawdę nie wiem ja to widzę, że Dyrekcja , Rada Pedagogiczna , ja nie muszę znać przepisów , są pewne role podzielone , siadamy razem i ustalamy ja nie będę wchodził w szczegóły jest sytuacja trudna .

Pan Kasprzak – Panie Wójcie wierzy Pan ,że budowa się rozpocznie , czy rozpocznie się budowa .

Pan Wójt – rozpocznie się budowa.

Pan Kasprzak – w takiej czy innej formie musi być przedszkole , czy ktoś zgłaszał sprzeciw , czy w takiej formie czy innej czy ktoś zgłaszał żeby w budżecie przedszkole się nie znalazło

Pan Wójt – czy budowa ruszy w tym roku to będzie , przedszkole istnieje faktycznie w zapisach planu go nie ma i musimy robić zmianę planu i zmiana wejdzie albo w licu albo w czerwcu , dochodzą przetargi i może być taka sytuacja proszę pana , że do września rozpocznie się proces inwestycyjny a od marca ruszymy z budową może być taka sytuacja przejściowa

Pan Kasprzak – i to chciałem właśnie usłyszeć Panie Wójcie

Pan Przewodniczący – proszę nie krzyczeć

Pan Wójt - zwróćcie państwo uwagę mamy wpisane środki nie wielkie 613 zł.w tym mamy jeżeli zaczniemy budowę jesienią lub późna jesienią i takie jest założenie i następna kwota 1 milion , i jeżeli będą problemy zmiany w planie zamówienia publiczne , wyłonienie firmy i jeżeli pójdziemy do prezesa Zamówień Publicznych ze skargą przedsiębiorcy jakiegoś , i pół roku będziemy się z wykonawcą to aj nie to są publiczne pieniądze i ja nie mogę złożyć deklaracji ,że w tym czy w tym dniu wejdziemy z inwestycją na plac budowy ja decyzje z naborem bym wstrzymał , ja bym nie robił naboru , i próbował sześciolatki przenieść mieć to wszystko przynajmniej poustalane na papierze a może we wrześniu się okaże ze jeszcze do grudnia dopóki kuchni nam nie zamkną , a jak nam zamkną to będziemy się zastanawiali czy będą 5 godzinne do czasu rozpoczęcia budowy np. w marcu.

Pani Dyrektor- nie czas na gdybanie , jako dyrektor tej placówki zwracam się prośbą o pilne podejście do rozbudowy , jeżeli przedszkole się rozbuduje to wiąże się to z naborem dzieci i organizacją pracy , ja z ubolewaniem wręcz informuję ,że nie mam żadnej informacji od Pana Wójta na temat ewentualnych przenosin przedszkola . Po Milejowie się mówi słyszę że od Pana Dyrektora szkoły ,że mnie prosi żebym obejrzała sale.

Pan Wójt – to nie ja będę odpowiadał tylko Pani ja będę Panią za 3 tygodnie rozliczał , co Pani z tym problemem zrobiła mamy szkołę , mamy parafie mówiłem o GOK i będę pytał co Pani zrobiła .Skończmy z tym niańczeniem Możemy sobie pogadać ale to trzeba podjąć decyzje .Mamy parafie mamy szkołę mamy GOK, ktoś głupoty mówi o biurowcu .Ja nie mogę Pani wskazać ja po prostu się na tym nie znam możemy sobie pogadać na jednej drugiej komisji ale to trzeba podjąć decyzję , to ja będę chodził za Sanepidem i pytał czy tak ma być czy inaczej , odwróćmy role. My bierzemy kredyt na budowę przedszkola ,my pomożemy ale szczegóły to nie ja , wspólnie bierzemy odpowiedzialność

Pani Dyrektor - ja naprawdę dalej nie wiem to nie jest moje prywatne przedszkole i nie mogę sobie zaplanować i nie wiem co ja mam robić .Nie wiem co mam odpowiedzieć rodzicom , nie wiem jak mam zaplanować organizacje , mamy dzieci na przyszły rok szkolny 6 latki – 49, 5 – 44 , 4 – 21 , nie liczyłam grupy 3 latkó Co ja mam zrobić , gdzie ostateczną decyzję mamy w grudniu.

Ja zazdroszczę szkołom tych ośrodków.

Pan Wójt – czego pani oczekuje

Pani Dyrektor – zrozumienia

Pan Wójt – jeżeli ktoś wskazuje pieniądze , bierze kredyt , zadłuża gminę , i mamy za ręce prowadzić państwa , my tego nie będziemy robiąc teraz ,radni zagłosują . a reszta to Pani sprawa , to Pani będzie prowadziła , nie bądźmy nadopiekuńczy, zejdźmy na ziemię

Pan Kasprzak – Panie Wójcie jeśli chodzi o lokal to obowiązkiem gminy jest zapewnienie lokalu także Panie Wójcie ja proszę żeby Pan wskazał lokale z jakich Pani Dyrektor może korzystać a Pani Dyrektor sobie pooustala to o czym Pan teraz mówi. Proszę wskazać lokale z których Pani Dyrektor może skorzystać

Pan Wójt – odwołuje się do posiedzenia komisji oświaty , komunalnej nie wiem , o tym się mówiło i nic się nie zmieniało wskazywaliśmy lokale , mówiłem o szkole w Milejowie, o GOK i o Księdzu .O GOk mówiłem ileś razy o szkole milejowskiej ileś razy , oferta Księdza i mówiłem żeby nie robić naboru do 3 latków.

Proszę siadać i na roboczo myślę ,że głównym problemem będzie z sanepid .Trzeba zacząć organizować z lokalami, nie będzie problemu z GOK na pewno

Pani dyrektor – ja nie mogę rozmawiać z GOK bo to nie jest moje prywatne przedszkole.

Pan Wójt - jak to , a kto ma rozmawiać

Pan Przewodniczący – jesteśmy punkcie budżet gminy ,dość dyskusji o przedszkolu jest zapisane w budżecie i koniec proszę o dyskusję dalszą o budżecie. .

Pan Wójt – w sprawie interpelacji Pan Grzesiuka – 27.03 będzie sesja będziemy uchwalali strategie , 17.03 będzie prezentacja , ten dokument jest niezbędny do wniosku do odnowy wsi , może uda się nam ten obiekt zrobić , jeżeli znajdziemy pojazd za 90 tys to radni podniosę rekę , ja nie jestem w stanie znaleźć takiego pojazdu, wiem tylko ze pojazd strażacki jest czerwony . Mamy pismo z Biblioteki żeby przekazać środki z rezerwy ogólnej na podlicznik w szkole w Łysołajach , żeby szkoła płaciła za siebie a biblioteka za siebie . Subwencja oświatowa została zmniejszona o 200 tys. Zdjęliśmy inwestycje od Cyganki do Majdanu , bo wniosek formalnie nie przeszedł . Do Orlika dokładamy 600 tys. Zmniejszono do GOK – 18 tys. Białka – 6 tys. Będzie przetarg na kruszywa na drogi Projekt świetlica w kol. Łysołaje .

Pan Adamiak - nie chodzi mi o kupno tego budynku , ale stoi budynek na enzym gruncie i May mamy płacić 30 tys. spółdzielni czy jest na to prawo on nie może na naszym gruncie wyznaczać ceny , ja tutaj widzę że ktoś chce po prostu zarobić . I jeszcze jedno pan ma jakieś kartki przed sobą o zmianach w budżecie a my nie mamy i nad czym mamy glosować trzeba to było załatwić przed sesją.

Pan Wójt – gmina jest właścicielem od 1997r. Jakie my mamy moralne prawo żeby to sprzedać Co my mamy do zlewni mleka w Milejowie , aj nie twierdzę ,że to jest 30 tys. , czy my działkę sprzedamy nie wiem Moralnie mesel że ktoś może mieć roszczenie o zwrot nakładów .

Państwo macie te zmiany w budżecie ujęte one są zapisane. Nie ma dodatkowych zapisów na kartce.

Pan Adamiak – to my blokujemy pieniądze w tym budżecie .To niech sobie zabierze budynek .Pan Wójt – musimy podjąć decyzje co robimy z tym budynkiem

Pan Przewodniczący – odczytał uchwały z RIO opiniując projekt budżetu.

Pan Niewiadomski – poprosił o xero tych dokumentów,.

Pan Józwiak- roznosiłem nakazy od domu do domu i setki pytań zadali rolnicy co jest budżetem i co z kol Ostrówek proszę powiedzieć Panie Wójcie co by Pan zrobił na moim miejscu Kol. Ostrówek został na lodzie , most na Wieprzu , wspólnota zrywa z klarowskiej bo może nie ma się czym grzać Trzeci rok się robi podjazd do strażnicy Prosiłem o to żeby ten kawałek płyt czymś przykryć . Może by tam przenieść porodówkę i kobiety by rodziły . Dąbrowa zrób Pan światło , dali nam jakieś geje w mieszkaniu , ludzie się boją . Do sklepu mają mieszkańcy ponad 3 km do najbliższego dobrze ,że Kuszaluk z Łęcznej dowozi nam produkty artykuły , gmina jest najbardziej rolnicza rolnicy chce wodę , gaz drogę a tu przekształca się gmine w agroturystyka, renowacja kapliczka , na przeszły rok kościół i tylko reniferów kupić

Pan Kasprzak – Panie Przewodniczący , Panie Panowie radni , Panie Wójcie , mam wrażenie ,że będzie Pan głosował przeciwko ,

Pan Jóźwiak – tak jest , ja się wstrzymuje od głosu

Pan Kasprzak – Pan też

Pan Adamiak – zastanawiam się , już się mnie pan pyta

Pan Kasprzak - ja powiem jedną rzecz ja czasami mam wrażenie ,ż e w tych budżetach nad którymi debatujemy coś jest ustalane ,ze czasami jest cos specjalnie rzucone do tego budżetu żeby zrobić zamęt tak ja mógłbym w każdym budżecie wskazać taka pozycję która powodował by tyle bulwersacji , co teraz powoduje zlewnia w Kajetanówce

Pan Wójt - zrzućcie tę zlewnię do czego ona mi potrzebna.

Pan Kasprzak – ale to Pan przecież wpisał ją , ja wpisałem to .

Pan Adamiak – ale to jest wpisane jak wyrzucamy jak ja ja mam w budżecie , kpiny sobie robicie z poważnej sprawy

Pan Kasprzak – Wójt powiedział ,że wyrzucamy

Pan Adamiak – ale gdzie wyrzucamy jak to jest wpisane

Pan Kasprzak – to ja zaraz Panu pójdę i wykreślę , czy lepiej żeby Wójt wykreślił

Pan Kasprzak – kontynuuję , w każdy budżecie taką pozycję bym znalazł , która powodowała napięcie nerwowe wśród radnych nie wiem czy to jest robione celowo czy to nie jest celowo .Odnośnie budżetu rozwiązywania problemów , proszę państwa wszyscy dobrze wiemy ,że największym problem w bieżącej chwili nie tylko w Milejowie jest cena ścieków i energii cieplnej i ten problem nie dotyczy 2 czy 3 chałup ale ten problem dotyczy 2500 mieszkańców Milejowa i mieszkańców tych którzy mają szamba bo ci co nie mają to ich to nie dotyczy i teraz niech mi pan powie , pokaże pozycje w tym budżecie która w jakikolwiek sposób to rozwiązuje ja nie oczekuje od pan cudów ale jeśli była mowa na komisji ,że nic wielkiego się w tym roku na zakładzie nie wydarzy i będzie chodził tylko chłodnia i będzie pomidorownia i to są Pańskie słowa „że ja nie wierze , że coś w tym roku cokolwiek będzie” i teraz tak czekamy na następny rok , Pan teraz mówi ,że jest możliwość kupienia udziałów , no to kupmy te udziały niech to będzie wpisane w tym budżecie .

Pan Wójt – 27 będzie moja propozycja

Pan Kasprzak – tak tylko teraz tak tu już mamy dwa i pół miliona deficytu , pójdzie oczyszczalnia trzy i pół miliona już mamy sześc. milionów deficytu a jeszcze a propos nie uzyskałem wypowiedź ile na dzień dzisiejszy zobowiązań mamy , bo nie uzyskałem odpowiedzi , Pan wypowiedź była bardzo długa ale nie usłyszałem żadnych cyfr

Pan Wójt – za chwile odpowiem

Pan Kasprzak – chciałbym usłyszeć co tu jest zapisane no

Pan Wójt – za chwilę jeżeli Pan mi pozwoli to powiem dla Pan szczegółowo tylko niech mi pan zostawi miejsce niech .

Pan Kasprzak – bo nie wiem czy dalej moja wypowiedź będzie słuszna , bo nie wiem co tam jest zapisane – nie wiem czy moja wypowiedź będzie słuszna, jak tu rozmawiać o budżecie jak rada gminy nie wie ile jest zobowiązań do spłacenia

Pan Niewiadomski – to chodzi też o sxerowanie tych dokumentów i informacji .

‘Pan Kasprzak – bo to się skończy tak my ten budżet przymniemy a z oczyszczalni nie weźmiemy tych udziałów i dlaczego bo Rada Wierzycieli nam nie pozwoli , to jest takie gdybanie i teraz nawiąże do oczyszczalni,. Proszę państwa kolejny rok w budżecie m mówię teraz bo Pan Przewodniczący nie dopuści mnie dogłosu. Kolejny rok wydajemy pieniądze z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska są wpisane na oczyszczalnie przydomowe , budowa z montażem kosztuje ok. 9 tys. a gmina dofinansowuje tysiąc złotych

Pan Wójt – 2 tysiące

Pan Kasprzak – dobrze 2 tysiące to kogo stać na 7 czy 10 tys. poza tym budują przydomowe oczyszczeni my się pozbywamy tych ścieków a z roku na rok jest coraz mniej dlatego

Państwu przekazałem te materiały żeby pokazać jaki jest problem i ten problem proszę państwa narasta , bo Wójt ma napisane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie co ma robić .Od momentu kiedy przyszedł jako inspektor ds. ochrony środowiska nic nie robił w tym zakresie , jak Wójt nic nie robi i jaki wicewójt też nic nie robił , proszę państwa myśmy rozmawiali na komisji żeby zimnic to i dać ludziom na szamba , ja nie oczekuje tutaj ze pójdą kary ale musimy się przyjrzeć i kogo stać niech to szambo wybuduje

Pan Kurzempa – a kto nie ma łazienki to trzeba jemu zrobić łazienkę i szambo .

Pan Kasprzak – dlatego mówię logiczna weryfikacja ja nie oczekuję,że tutaj wszystkie budynki będą robione szamba

Pan Niewiadomski – a kto ma łazienkę to co robi w wiadro łapiePan Kasprzak - gdzieś te ścieki muszą uciekać , gdzieś muszą uciekać albo uciekają do ziemi albo nie ma szamba , ja wiem,że to nie jest do końca rozwiązanie ale każda złotówka dla oczyszczalni ścieków jest bardzo ważna bo oni na dzień dzisiejszy nie robią żadnych remontów ,zbędnych napraw , pompy dwa lata stały nienaprawione , pompy dwa lata stały w Świdniku nie było pieniędzy i stoją teraz tutaj. Proszę państwa nawet jeżeli dojdzie do tego ,że przyjmiemy udziały oczyszczalni to problemu to nie rozwiąże bo następne pieniądze musimy wtłoczyć do oczyszczalni żeby ja przebudować na tyle , żeby koszty eksploatacji były adekwatne do tego ile jest ścieków , zdaje sobie sprawę ,że to nie są łatwe sprawy i szkoda bo jeżeli taka możliwość zaistniała to szkoda, że się nie znalazł w budżecie bo byśmy od razu jednocześnie coś stąd usunęli a w tym momencie będziemy głosowali za 6 milionowym deficytem a to już jest dużo. A pan Wójt powiedział , że możemy za oczyszczalnie ścieków zapłacić i korzyści z tego żadnych nie będzie. Kolejna sprawa , tu Panie Wójcie Panu pomogę ,naprawdę powiem wam ,że Wójt jeżeli chodzi o wykonywanie różnego rodzaju drobnych spraw tp dobrze to robi , bardzo dobrze sobie zjednuje mieszkańców tego typu , ktoś się może zgodzić ze mną lub nie i tu zasada jest tak , bardzo bolesna ale to jest życie jeżeli ktoś wybuduje się na terenie zalewowym to musi się liczyć z tym, że jego budynek będzie zalewany , jeżeli ktoś wybuduje się przy fermie kur to musi się liczyć z tym ,z ę będzie mu śmierdziało, jeżeli ktoś proszę państwa mieszka nie obraźcie się w polu to musi się liczyć z tym ,że on ani świetlicy nie będzie miał a może za 5 lat będzie miał drogę a za 20 może będzie miał wodę z wodociągu takie są reguły życia bo najpierw zapewnia się to co powinno się zapewnić zbiorowisku pewnemu , gdzie jest siedlisko ludzi gdzie łatwo jest zapewnić a nie pchać pieniądze tam gdzie one leżą w ziemi i nikt z tego nie korzysta a to jest kolejny przykład co państwo pokazałem ile mieszkańców w terenach wiejskich korzysta z wody z wodociągu ja mogę stawić przykłady państwu jak się śmieją ,i mówią ja tylko 10 zł zapłaciłem za miesiąc no tak on tylko 10 zł zapłacił ale jak ma studnie jeszcze kopaną to jak ma zapłacić 40 czy 60 zł, jak płacą normalni ludzie w budynkach mieszkalnych w Milejowie i blokowiskach , i naprawdę wierzcie mi tutaj pan wójt mamy zakup zlewni w Kajetanówce , i mamy remont budynku w Kol Łysołaje i mamy rewitalizacje skweru w Łysołajach , pytam się po co komu to potrzebne my mamy naprawdę takie problemy i jeszcze się one nie zaczęły żeby tylko ten zakład ktoś wziął ,żeby coś się zaczęło , bo jeżeli nie to będzie to co się zaczęło wspólnoty padają GOK nie chce tego prowadzić ludzie nie płacą ja się wcale nie dziwię jak kolejna będą padać i jeszcze jedna sprawa uważam ,że szkoła w Antoniowie powinna być szykowana na mieszkania komunalne , bo nigdy nie wiemy jak się spółdzielnia zacznie zachowywać , na dzień dzisiejszy jest bardzo liberalna w stosunku do swoich mieszkańców , i to jest panie wójcie rozwiązywanie problemów, ja tutaj mogę powiedzieć jeszcze jedno , bardzo kontrowersyjna sprawa , też mówiłem na komisji to sprawa budowy boiska ORLIK , to też kontrowersyjna sprawa to tylko ,ż e wiecie państwo jest zapisane ze 600 tys. będzie z zewnątrz ale 700 tys., trzeba dołożyć no ale dobrze niech będzie bo więcej się taka sytuacja może nie trafić i tutaj dobrze ze próbujemy sięgać po środki z zewnątrz ale pytam po co te drobne sprawy i mówiłem o tym po co robimy parking przy świetlicy w Białce ,

Pan Adamiak – niedługo go trzeba będzie rozbierać

Pan Kasprzak – tak a czego

Pan Adamiak – bo teraz woda do remisji lecie taki nadzór był właśnie

Pan Kasprzak – ale teraz trzeba pójść za ciosem wyremontujemy świetlicę w Białce zrobimy tam salę komputerową może 5 czy 10 komputerów i co ci mieszkańcy w Białce się tym najedzą tymi komputerami czy to jest najważniejsze. Czy ta świetlica w Kol Łysołaje mamy

Pan sołtys z Kol. Łysołaje – ciekawe Panie radny gdzie ta młodzież pójdzie , bo tam ćwiczy w sobotę a w niedzielę śpi , bo gdzie na się wyżyć , dlaczego Pan radny sam sobie stwarza problemy

Pan Kasprzak – ja właśnie chciałem państwu pokazać jaki jest dobry wójt ,

Pan Sołtys Kol Łysłoaje – ale problemy wyjdą bokiem

Pan Kasprzak – ja myślę ,że problemy wyjdą dopiero w następnym roku ale już pierwsze przykłady mamy , już 200 tys. subwencje oświatową nam obcięli , jeszcze dobrze rok się nie zaczął zobaczymy co będzie w połowie następne pismo , następne kolejne dwieście tysięcy .Dziękuję bardzo.

Pan Wójt – do wypowiedzi Pana Roberta ja zawsze oczekiwałem podpowiedzi dot. energii cieplnej , Decyzja ,że nie głosujemy nad udziałami ponieważ musimy ustalić w budżecie , uchwalenie deficytu , potrzebna jest uchwała o kredycie czy to będzie dobra decyzja czy zła ,nie wiadomo .Te decyzje będą 27 marca .Będzie to decyzja dobra , że trzeba będzie modernizować zgodzę się z panem o tym wiem bardzo dobrze

Pan Kasprzak – niech pan zostawi trochej pieniędzy na modernizacje

Pan Wójt – to będzie inna formuła , będzie to modernizowała spółka poza budżetem do września poregulujmy najpierw sprawy własnościowe. I sprawa ścieków


Pan Kasprzak – ja nie mówię o kwestionowaniu pańskiej decyzji , ja ją wczoraj poparłem

Pan Wójt – mamy 1 milion wierzytelności przy 30- milionach długu w zakładzie , ja mam 1 głos przy 5 osobowej radzie wierzycieli , nasze próby ugrania wierzytelności na tej upadłości widzę , że po doświadczeniach z kotłownią , że gdzie nie ma zgody na sprzedaż ciepła wiedze że nie będzie .Patrząc na te koszty , które są już teraz ponoszone to twierdzę, że już teraz to byśmy już gminie spalili razem z miałem z kotłowni takie jest moje zdanie i tego tematu nie ruszamy bo mamy tylko 1 milion zadłużenia Drugi temat Przejmowanie terenów 6 czy 7 h którymi nikt się nie interesuje można teraz za podatki przyjmować ale po co nie mamy ciepła problem ścieków . Przejmujemy teren pod biogazownie ale nie będę się teraz wywodził na ten temat Z energia cieplna jest tak ,że 30 marca jak dobrze pójdzie będzie postawiony radzie wierzycieli wniosek wykupienia przez firmę zewnętrzną którą ja ściągam i jest zainteresowany niskociśnieniową kotłownią wewnątrz zakładu na starej kotłowni , prowadzimy rozmowy sprawy zaszły daleko , podział działki się zaczął lada dzień będzie oferta firma z zewnątrz chce wybudować niskociśnieniową kotłownie i to jest odpowiedź na pytanie czy Wójt coś robi czy nie robi w tym kierunku

Pan Kasprzak – mnie chodzi o budżet Panie Wójcie ja się odnosiłem do budżetu

Pan Wójt –dobrze pani Robercie , taki mam stan na dzisiaj wiedzy może więcej jak radny bo jestem w radzie wierzycieli będę jako jeden z wierzycieli glosował za , Takie pisma będzie na wspólnotach rozszerzone i nikt ciepła nie da za darmo. Będziemy syndyka prosili o zgodę na podział działki i umożliwienie firmie podział i sprzedaż .Ja dzisiaj nie daję gwarancji ,że to będzie za darmo i nikt państwu takiej gwarancji nie da .Przychodzi firma i musimy się zastanawiać mamy sieć i będziemy grali siecią. Przydomowe oczyszczalni ścieków , nie znam sytuacji żeby gminy dokładały do szamb Budowa szamba to też nie jest to 1000 zł. .Problem przydomowych oczyszczalnie ścieków , na pewno zabieramy sobie ścieków ale ściekami komunalnymi problemu oczyszczalni sobie nie rozwiążemy to problem jak nie będzie ścieków przemysłowych to i chodzi o przepustowość tej oczyszczalni i będzie problem i trzeba będzie to przemontowywać było to brane pod uwagę i pana informacje były analizowane i moje wziął pan pod uwagę . Jeżeli wybudujemy oczyszczalnie na zawieprzu to będzie mniej ścieków, ale budujemy szamba i wozimy za 12 zł. to co się opłaca

Czy ja robie coś w zakresie ochrony środowiska jako inspektor wice wójt i wójt to różnie można nazwać , są gminy które dopiero podpisują umowy zabierają kontenery , ale myślę ze coś robimy Trzeba chodzić od chałupy do chałupy i sprawdzać czy szamba są pełne ,pojadę do Dąbrowy i co powiem jak ludzie jeszcze tam nie maja wody , po kolei

Pan Kasprzak –Pani wójcie myśmy uzgodnili , że przydomowe oczyszczalnie są robione na zawieprzu i nie ma problemu , tak żeśmy uzgodnili

Pan Wójt – tak , komu potrzebne inne inwestycje typu Jaszczów czy Łysołaje , kto chce różnicować , dzielić , kto umie czytać budżet niech powie kto na nim zyskuje , kto faktycznie dostaje kasę z budżetu to powiedzmy tylko Milejów osada jedna miejscowość która pewne inwestycje , przedszkole , ORLIK 1012 , ulica Ogrodowa , trzy namacalne nie unijnych pieniędzy inwestycje.

Pan Kasprzak – ja powiedziałem właśnie mieszkańcom ,że pan o nich dba

Pan Wójt – ale nie wiem czy to był przytyk , czy to aluzja , ja odbieram różnie pana wypowiedzi uważam , że to był aluzja , uważam ,że tym ludziom coś się należy woda do Dąbrowy może doleci za 3 lata , czy pan to nazywa, kwestia sporna , kwestia Kajetanówka proszę bardzo miejcie cywilna odwagę i głosujcie bez Kajetanówki. I będziemy dalej rozmawiać . Ja nawet się tutaj nie zastanawiałem czy jątrzyć czy cos takiego , temat remizy zlewni , to nie po to żeby jątrzyć.

Pan Kasprzak – niech Pan powie , tak jak wczoraj pan mówił ile razy oni się spotykają w tej Kajetanówce

Pan Wójt – ja wiem ,że raz w roku spotkają się w godnych warunkach

Pan Kasprzak – jeśli raz w roku mają się spotykać to niech się 15 razy spotkają w Domu Kultury

Pan Szabała sołtys wsi Kajetanówka – chcę powiedzieć ,że Kajetanówka płaci bardzo duże podatki , ja pałcę 6 tys. do budżetu podatku i nie mam żadnego dojazdu godnego do pola nie ma nic w tej Kajetanówce ani świetlicy ani szkoły nic tam nie jest robione , tylko ta jedna zlewnia i to jest cały budżet gminy mieszkańcy chcą żeby to zostało dla nich , jest to naprawdę potrzebna.

Pan Kasprzak – nie ubliża ci to ,że Pan Wójt powiedział ,że będziecie raz w roku się spotykać

Pan Sołtys – bo tak jest prawda , ale nasi mieszkańcy co to budowali od razu szum i kładą się do trumien żeby tego nie sprzedawać , tyle lat to było

Pan Wójt – nie chce jątrzyć ale nie raz muszę do takich konfrontacji doprowadzić i pokazać kto dostaje pieniądze 3 ,5 mln dostaje Milejów , ale to będzie służyć całej gminie

Pan Kurzempa – co jeszcze zrobić w Milejowie , albo jesteśmy mieszkańcami gminy albo nie

Pan Wójt – to jest stolica gminy trzeba to rozumieć .Kwestia zadłużeni wygląda tak

23 marca został zapłacona kwota 113627 zł. wynoszą kwotę 1.317.947 zł. minus te 113 tys., spłacone , proszę państwa dla kogo to jest tajemnica , drogi Kolejowa , Szkolna, żee to jest 80 % płacimy te drogi w tym roku Po tym roku gdybyśmy się nie zadłużali mielibyśmy równo 1 milion żł. Dzisiaj jest to pozycja 1 milion 927 tys. Teraz po racie pożyczki będziemy korzystali z umorzenia z WFOŚ. Prognoza długu 2012 rok też mnie to przeraża jak czytam ale ta ocena jest na bazie kosztorysu a w rzeczywistości może być mniej np. wodociąg jest 13 mln , będzie 4,3 mln. Kolejny przykład wyrzucamy z budżetu kanalizację , przychodzi Dawtona leje ścieki spłaca kredyt wzięty przez gminę na budowę kanalizacji .

Pan Kasprzak – do Pana radnego Eliasza to nie jest tak ,z ę ja chce wszystko dla Milejowa , niech Pan sobie przypomni nasz pierwsze komisje komunalne jak żeśmy dzielili kamień czy z tej transzy cokolwiek było na Milejów dane , niech Pan powie

Pan Eliasz – bo Milejów nie chce kamienia tylko asfalt

Pan Kasprzak – nie , zaraz przecież wyście z tym głosowali co pan myśli ,że ja za drogami głosowałem i teraz wstyd mi bo teraz są mieszkańcy , ja za drogami głosowałem , ja chciałem głosować za tym co jest dobre i na koniec pytanie do pan Wójta , zapewnienie właściwego lokalu należy do Wójta czy do pani Dyrektor

Pan Wójt – Pani Robercie

Pan Kasprzak – powiem panu tak w tym momencie zrzucił Pan wszystko na Panią Dyrektor i powiedział ,że jeszcze będzie ja rozliczał to się pytam zapewnienie właściwego lokalu należy do Wójta czy Dyrektora.

Pan Wójt – proszę Państwa ta dyskusja dla rodziców i reszcie powinna dać wszystkim do myślenia ,w którym my jesteśmy miejscu nie można mieć postawy tylko roszczeniowej ja jej nie odpuszczę, moja ocena jest taka , ja nie pozwolę nie możecie być nadopiekuńczy

Pan Kasprzak – ale jak roszczeniowa ja tylko zadałem panu pytanie

Proszę o konkretną odpowiedź , pan się rozwodzi i jeszcze mówi o postawie roszczeniowej

Pan Wójt – muszę o tym powiedzieć , że rodzic którzy byli na części dyskusji muszą sobie zdać sprawę w obliczu tych problemów co mamy to jest to wielkie wyzwanie to gminy nie prowadzą przedszkola i pan o tym wie robimy to bo robimy , to nie jest zadanie gminy

Pan Kasprzak – ma pan to zlecone

Pan Wójt – co mam zlecone

Pan Adamiak – nad czym my dyskutujemy , gmina nie ma tego zadania

Pan Wójt – wyjaśniam panu jeszcze raz bo pan nie to nie jest zadnie gminy

Pan Kasprzak – nie ma odpowiedzialnego za przedszkole

Pan Wójt – proszę państwa nie o to chodzi , spieramy się o szczegóły jest to zadanie fakultatywne , gminy , które stać prowadzą przedszkole te które mają pieniądze te które nie mają nie prowadzą przedszkoli , jest obowiązek szkolny , będą sześciolatki będziemy prowadzić my nie musimy prowadzić , zerówka nie ma subwencji oświatowej .Nie łapmy się za słowa kto odpowiada za lokal Ja wskazuje dyrektorowi możliwość rozwiązania problemów Jeżeli te możliwości nie zostaną spełnione , sanepid powie nie , za małe pomieszczenia

Pani Dyrektor- sanepid wie ,że to są warunki przejściowe

Pan Wójt - to o co chodzi , i nie wskazujmy kto ma technicznie zrobić bo technicznie ma zrobić pani

Pani Dyrektor – obowiązkiem samorządu jest zapewnienia lokalu .

Pan wójt – nie ma form prawnych itd. Na okres budowy jeżeli gmina nie wypełni warunków to przedszkola nie będzie na okres czasowy

Pan Przewodniczący – dajcie już spokój z tym przedszkolem

Pan Niewiadomski – panie przewodniczący jak tak można , co tzn dajcie spokój

Pan Wójt – gmina dokona wszelkich czynności prawnych , formalnych, faktycznych , żeby umożliwić dzieciom funkcjonowanie w przedszkolu to się okaż jak to będzie na okres budowy jeżeli gmina nie wypełni razem z dyrekcją która będzie technicznie ramieniem wójta i rady to przedszkola nie będzie

Pani Dyrektor – czy mogę liczyć na współpracę i pomoc Wójta co do lokalu

Pan Wójt – ja ni będę z Panią chodził po plebaniach itd. ale ma Pani moje błogosławieństwo

Pan Bil – nie ma obowiązku gmina ale nas to nie ominie i obowiązek prowadzenia przedszkola będzie przez gminę sprawa łańcuchowa , dzieci uczyły się w mieszkaniach prywatnych czyli to musi jakoś działać i będzie działać i co , ale najpierw trzeba zatwierdzić budżet żeby te pieniądze zabezpieczyć

Pan Adamiak – chciałem zabrać głos , boje się o swoich mieszkańców bo mogą nie dojechać do domu po ciemku tam się nie dojedzie Zaczęliście na temat wodociągu czy kanalizacji jak rozpoczynaliśmy kadencje mówiono o wodzie co się stało .W tej chwili Wójt rozpoczyna wystąpienie ,że niektórzy mieszkańcy pod lasem nie mieszkańcy w lesie .Ile Bogdanka daje za tory kolejowe i nic wraca na tamta stronę .Tory kolejowe kat. D i przejazd nie oznakowany. Sprawa drogi dlaczego Pan zagrodził drogę i nie mogę przejechać na targ .Przedszkole nie ma gmina tego zadania Będą tylko ruiny , wyremontować tylko i tyle Za te trzy miliony woda by wyszyła na zawieprzu Do czego my zmierzamy i mówimy wpisano inwestycje wykonanie projektu budowlanego na świetlicę w Łysołajach zrobiła się kolonia. Tylko Łysołaje , Jaszczów , Milejów się słyszy a ludzie płaczą bo karetka nie może dojechać a w Łysołajach autostrada .

Jak w Jaszczowie była powódź to Milejów zalało. Robi się projekt boiska w Jaszczowie , jak to z leje Gdzie te pieniądze się podziały , droga przejezdna znak stoi droga ślepa Mówiłem weście pół przyczepy gruzu ale doczekaliśmy do tego ,że się zawaliło Dołączyć do Gminy Siedliszcze , tam nie jest tak zaniedbane .Zrobić to co ludziom potrzebne drogi , woda to najważniejsze . Nie jestem za tym żeby ten budynek w Kajetanówce kupować , dlaczego bo w Dąbrowie nie ma na istniejący na remonty a na kupno się znalazło. Nie wiem co zrobić czy głosować czy nie , ludzi przyszli na sesję a my tak jak byśmy ich nie widzieli Droga do Dąbrowy była jak był sołtys Kowalczyk

Mieszkaniec z Dąbrowy- jak Pan Wójt przyjechał na zebranie wyborcze to mówił ,że skończył trzy kierunki studiów , zagłosowaliśmy bo zrobi na szosę , ż e będą dzieci dojeżdżać do Białki . Koniec taki , że nie można przejechać .Porównano nawiózł nam czerwonej gliny

Ludzie jeżdżą po polach .Pani listonosz ciągnęła po polu pojazd bo ugrzązł , Nawieziony kamień , wał przeszedł i są ogromne doły .Pyta ona jak wy żyjecie , jakiego macie wójta, tylko wziąć, oblać i podpalić . 32 budynki i nie ma szosy to jest Gmina Milejów, a Wola Korybutowa ma szosy .Dlaczego jeden Wójt ma głowę zrobić a dugi nie ma .Woda w Siedliszczu do każdego domu skąd tamten ma pieniądze Nic Pan nie zrobił prze 6 lat.

Pani Konowałek- mieszkanka Milejowa - mieszkam 40 lat , chodziłam na zebrania , ten nasz Wójt on się dwoi i troi .Ile to kosztów żeby to połączyć. Ja jeżdżę po Europie i widzę i wiem w jakim stanie zastał tę gminę .jest u nas taki bałagan osada przerwa i dopiero gdzieś budynek tu chałupka tam chałupka , na Węgrzech , w Rumunii nigdzie tak nie ma jak u nas jak to połączyć tam pole to pole .A Pan do Lublina jak dojeżdżał bo ja jestem z Mełgwi

Mieszkaniec z Dąbrowy – u nas nic nie ma w Siedliszczu może być

Pan Przewodniczący – ogłaszam przerwę

Pan Woś – gdzie będzie budowane boisko Orlik , sprawa dwóch projektów prośba o przybliżenie , jeszcze prośba o inwestycje w Milejowie ,żeby dokończyć chodnik przy ul. Partyzanckiej. to jest kompromitacja jak ludzie przyjeżdżają na targ koło zakładu są kałuże są największe w Milejowie a sam Pan powiedział jesteśmy stolicą gminy a o stolicę trzeba dbać

Pan Niewiadomski – nie będę zmian wnosił , ponieważ budżet poznałem tylko z materiałów bo nie mogę pracować ale takie jak pokazuje rzeczywistość to tak to wygląda jak straż w Milejowie , sprawa przedszkola nie wynikła wczoraj czy przedwczoraj , takie odkładanie,że może ktoś to załatwi , było wiadomo i w poprzedniej radzie było mówiono i ja mówiłem wiele razy , mówiliśmy droga w Dąbrowie podobna historia , larum , jakby się wczoraj zrobiło to jest takie działanie , takie gdybanie jak weźmie Dawtona to będą ścieki , jak nie to nie , jak Wójt mówił o kryzysie światowym, Europy to mi się przypomniało ,że był taki kiedyś wójt to mówił że trudna sytuacja gdzieś tam , a co dotyczy Dąbrowy ,że to tylko Zalesienie i cofanie się do tyłu .Ewidentne to ,że się źle dzieje i besztanie Pani Dyrektor ,że chce coś robić na linii podwładny i tak to wygląda w naszej gminie .Smutne i jeszcze raz smutne to co pan ten mówił. I tutaj pan przewodniczący , gdy chodziło o przyznanie podwyżki takie pismo przygotował dla Wójta i porównywał to szkoda ,że nie wymaniał w jakim procencie gmina zwodociagowana w Trawnikach , Siedliszczu jak to wygląda jak to procentowo wygląda , W naszej gminie bezpieczeństwo to jest najważniejsze , nie niej jest w naszej gminie najważniejsze Jeden z sołtysów powiedział jakbyście mieli Wójta z Milejowa to byś to byście wszytko wzięli tak mówi sołtys , czyli niech się pokłócą , świetlica czy nie świetlica wszystko jest potrzebne każdy by chciał żeby miejsc każde wyglądało jak w Łańcuchowie koło kościół , gdzie był problem czy takie latarnie czy nie Komisja ds. etyki czy to etyczne czy nie i wstaje człowiek starszy a pan przewodniczący , zarządza przerwę i wychodzi .Troszeczkę pokory bo zaczyna być tu tak mam większość i już ,nie pasuje zupełnie Porosiłbym o niezrobienie czegoś takiego na przyszłość Nie jest przypadkowe ,że niema orzeczeń RIO jakie były zastrzeżenia , żeby nie dyskutować to jest obraz w naszej gminie .dziękuję bardzo
Pan Wójt – kwestia ORLIKA nie mamy potwierdzenia informacji , na zgodę na dwa miejsca projektowe ale będzie to ,że dwa boiska po dwóch stronach szkoły . Projekt unijny to pisząc projekt chcieliśmy iść w kierunku stworzenia możliwości jeśli chodzi o wzrost poziomu nauczania w naszych palcówkach , chodzi o zajęcia pozalekcyjne , gmina nie ponosi żadnych kosztów . Projekt kompleksowy dotyczy całej gminy Mamy za darmo pieniądze na zajęcia pozalekcyjne Jest to również forma dorobienia do wynagrodzenia nauczycieli 90 % to stanowią właśnie wynagrodzenia. .

Temat chodnika jestem umówiony z marszałkiem na ten temat nie wierze w kompleksową przebudowę tej drogi może część materiałową pozyskać .Moje uwagi do pana Niewiadomskiego , sprawa straży nie uważam , że marginalizujemy , tych pieniędzy będzie nam brakowało i brakuje .Rozbudowa czy przebudowa tego obiektu straży w Milejowie to sobie nie wyobrażam . Nie ma perspektywy rozwoju .Obiekt rozbudowy na wielofunkcyjny nie ma sensu bo mamy GOK . Środki pożarowe , to zarobki kierowcy UG .Sprawa przedszkola wiadomo , że to nie dzisiaj i nie wczoraj .To było od lat 90 – tych , było podwieszanie sufitów .Pan był radnym w tamtej kadencji i miał na to wpływ , temat gdybania , ja sobie gdybam i mam przynajmniej wiele wizji , można się godzić lub nie proszę o konkretne sytuacje , na wiele spraw nie mam wpływu Wirtualne projekty nie ma konkretów jak proszę o konkrety i jeszcze raz , tylko tych słów brakuje , ja to widzę tak lub tak jeśli jest propozycja i większość to niech to będzie ,mam perspektywę może widzę to z Bonowa a nie z Milejowa .Bo ja nic nie zrobiłem ale odpowiem za te inwestycje .Mamy w Jaszczowie drogę najlepiej wykonaną . Temat wodociągowania nikt nie pytał lat temu 6 czy 8 czemu ma służyć wskaźnik tych gmin 60 km przyłączy 1500 przyłączy .Możecie mnie winić jako ciągłość władzy do 97 r wyście ta gmina zarządzali , ja w tej gminie nie mieszkałem i nie miejcie do mnie pretensji za niewykonane drogi, wodociągi , ja nie czuję się winny .Mogę pokazać listy radnych ,ja mam przewagę ,że widzę z Bonowa , czy to obraza lub nie .Kot rządził od roku 90 – tego tą gmina to tak mamy .Daliście mi podwyżkę jak daliście i tak prośba jak będzie uchwał o 13- tce ,że jak będzie Pan wieszał ogłoszenia na gminie Milejów to proszę rzetelnie ile zarabia wójt brutto to żeby Pan dawał rzetelne informacje i bo wziąłem o 180 zł mniej jak będzie Pan te drzewa oblepiał .

Pan Kasprzak – mogę Panu pokazać na których tablicach powiesiłem Panie Wójcie i niech Pan zrywa przynajmniej te , co wiszą przed urzędem bo tych na Milejowie nikt nie zrywa i jeszcze mnie Pan będzie posądzał ,że ja tu wieszałem . I byłem na tyle uczciwy i świadomy ,że powiesiłem tylko na Milejowie , jeżeli o to chodzi , jest to moim obowiązkiem jako radnego informować jakie uchwały były podejmowane , a czy ja mogę się domagać rzetelnej uchwały

Pan wójt – tak słusznie , ta dyskusja do niczego nie prowadzi.

Pani Szot – w imieniu Komisji oświaty deklarujemy pomoc w sprawie organizacji przedszkola ,o rozmieszczanie dzieci w przedszkolu pod warunkiem ,że projekt budżetu będzie przyjęty .Zrównanie do warunków życia na wsi do miast Milejowa do większych i wieś do Milejowa .Prośba do pan Wójta proszę wziąć uwagę wnioski które są składane przez mieszkańców droga to jest podstawa , chodzi o mieszkańców Dąbrowy.

Pan Kasprzak – Panie Przewodniczący , Państwo radni , Panie Wójcie , nie spodziewałem się że Pan Wójt wróci do tego tematu , spełniłem swój obowiązek jako radny obowiązkiem radnego jest informowanie mieszkańców o swojej działalności w radzie i na tym oświadczeniu napisałem ,że głosowałem przeciw tak wysokiemu wynagrodzeniu Wójta Gminy Milejów i uważam ,że kwota 9 tys. taka jak była zapisana w uchwale, tak jak było w uchwale nie liczyłem Panie Wójcie , nie zrobiłem tego świadomie wpisałem to co było w uchwale uważam ,że jest za wysoka i przyjęta stosunkiem głosami 10 „za” , 4”przeciw”,

1 „wstrzymał się”. , jest za wysoka po prostu i poinformowałem tylko, że byłem przeciwko temu i powiem jeszcze jedno , że wiecie państwo ,że nawet 600 zł brutto Pan Wójt nie chciał spuścić , czyli tak jak sobie ustalił tak zostało przyjęte proszę państwa .Nie spodziewałem się że ten temat jeszcze wróci także panie Wójcie ja swój obowiązek jako radny staram się wypełniać na tyle na ile jestem w stanie . Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz , dla ambitnych ludzi to nie jest miejsce , to nie jest miejsce rada ,to nie jest miejsce dla ambitnych ludzi , nie radzę nikomu bo tyle zdrowia co człowiek traci , tyle zdrowia co człowiek stracił to dopiero czas pokaże.

Pan Wójt – wicewersa

Pan Kasprzak – wicewersa aha, powiesiłem proszę państwa , w sobotę to ale służby Pana Wójta sprzątały sprytnie działały bo w sobotę wieczorem już było pozrywane także proszę państwa w niedzielę rano przed kościołem jeszcze raz przeszedłem po Milejowie i porozwieszałem na tablicach ogłoszeń , przy UG przy Zakładzie , przy aptece i przy Panu Oleszku, dziękuje bardzo.

Pan Niewiadomski – właśnie zwyczajem naszej gminy jest ,że wójt radnych rozlicza , najczęściej ,że rada kontroluje Wójta , patrzy na ręce wójta a u nas jest tak ,że radni mają zagrać jak wójt powie .Jeżeli coś ktoś powie innego to absolutnie podpisuję się również pod sukcesem GOK to sukces również mój i skwer , Łańcuchów , to nie jest tylko Pana zasługa i trzeba także spojrzeć troszeczkę mieć pokory w ocenie innych którzy pracują społecznie Pan pracuje za inne pieniądze , a kto pracuje społecznie .A płaci pan również kto jest za ten jest prawy , mówi Pan konstruktywnie mówiliśmy wstrzymać się z kanalizacją najpierw wodociągowanie bo to priorytet nie absolutnie nie i nie było to ze środków unijnych tylko kredyt wzięty , kredyt był wzięty , wybiórczo Pan traktuje to co Pan mówił takie zagadanie np. niedawnie materiałów przez przewodniczącego .Ten sam sposób uchwalania czy później zmiany do tego .Różnie wyglądała praca nad budżetem z tego co widzę na tej sali Jak nie ma porozumienia miedzy podwładnym placówki przedszkola a Wójtem to jak to ma wyglądać a , sołtys nowowybrany na Dąbrowie niech zajmie się droga ta droga była sto razy lepsza niż po tym jak ja Pan zrobił .Wyższość ,że z wysokości Bonowa Pan może na to patrzeć taka wyższość jak Pan może obrażać i tak jak jeden sołtys powiedział , że jakby dać siekierę to on by mnie ściął taki dobry pana żołnierz jak ścięliście mnie głosując i taka agresja przeciwko , niektórzy to nawet pracę dostają ,że są wierni i umieją pisać na mnie donosy a panu służy. Ma pan umiejętność nienawidzenia ten Pana dobry sołtys pisał donosy a teraz Panu służy .


Pan Wójt – moja arogancja ,pan ocenia myślę ,że większość inaczej mnie ocenia ale ma pan prawo i to szanuje gdyby nie budowa kanalizacji w tym czasie zaczęliśmy drążyć wątek wniesienia aportu i możliwość złożenia oferty do oczyszczalni ścieków .Każdy potrafi zrozumieć ,że nie mieliśmy innej możliwości ja to widzę zupełnie inaczej 60 rodzin ma lepsze warunki .Kwestia oceny moich wypowiedzi .do pani Dyrektor ,pozwolę sobie mieć inne zdanie .Zadania fakultatywne , musimy mieć jedna świadomość ,że będą problemy i czy my to zrobimy czy nie to wybudujemy Przedszkole i np. to każmy sprywatyzować i prowadźcie sobie .Uprawiamy socjal dajemy pieniądze i jeszcze mamy wskazać rozwiązanie. Besztanie pracownika i czy mają świadomość , że mnie besztają Takie jest moje zdanie .Budujemy Przedszkole Ile kosztuje dzisiaj w tej dobie to powinno się zastanowić czy budować w dobie kryzysu a postawić tezę że budujemy przedszkole a wy się prywatyzujcie dziecko dostaje dotacje 75 % do ucznia .Nie odpowiem dzisiaj na pytanie czy maja być pięciogodzinne czy sześcio ja dzisiaj nie udzielę tej informacji nie mam takiej możliwości

Pan Kasprzak – to kiedy Pan może tej odpowiedzi udzielić , 15 kwietnia

Pan Wójt – nie drążmy tego tematu naprawdę

Pan Kasprzak – to niech Pan nie przekręca.

Pan Adamiak – czy znajdzie się w budżecie ta droga .

Pan Wójt – mamy w budżecie środki na kamień


Mieszkaniec z Dąbrowy – tam 2 km zalać asfaltem

Przewodniczący rady zamknął dyskusję , odczytał projekt uchwały i poprosił

o przegłosowanie.
Przegłosowano: 13 „za’, 2 „wstrzymało się ‘.

Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XX/152/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok /zał. nr 11/


i/ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Milejów za 2008 rok
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie .

Przegłosowano: 14 „za”

Radny Kasprzak był obecny na sesji i nie głosował.
Rad Gminy podjęła uchwałę Nr XX/153/09 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Milejów za 2008 rok /zał.nr 12/

.

8.Odpowiedzi na interpelacje.

Interpelacji nie składano.

9. Zapytania i wolne wnioski.

Pan Tkaczuk – Sołtys z Kol. Białka - żużel był i się gdzieś podział to czy to było za zgodą wójta , za-c y i rady ile tego żużlu było przywiezione i co się z nim stało .Odkąd Pan radny Kasprzak jest w radzie to jak się robi w Milejowie to dobrze, a jak na zawieprzu to neguje . Gmina jest rolnicza i bezrobotna Najlepiej jeszcze wziąć tamtych mieszkańców i opodatkować na rzec Milejowa. Najlepiej żeby jeszcze obietnice ograniczyć i pozbawić nas marzeń.

Pan Kasprzak – nie wiem skąd Pan ma te informacje byłem na zawieprzu i jeśli chodzi o przydomowe oczyszczalnie byłem za a nie przeciw.

Kończmy dyskusje byłem za i koniec.

Pan Adamiak – jeśli Pan starosta przyjeżdża na sesję to niech posiedzi do końca , droga do Dorohuczy nie przejezdna te drogi powiatowe tam ludzie już nie jeżdżą 2 km do Dorohuczy stoi znak do Chojeńca 1,5 km Przyjedzie z powiatu i zmyje się bo nie ma problemu w gminie .

Pani Szot – jeszcze kilka zdań na temat Kodeksu Etycznego wybaczam wam , bo jesteście mężczyznami .Kobiety są bardzie wrażliwe , uważam ,że przyjęcie kodeksu to sprawa honorowa. Tylko się dogadać i uszanować. Zadaje zadanie domowe , jest mi przykro ,ze nie przeszedł proszę to przeczytać to jeszcze raz dokładnie , może przyjmiemy przy kolejnej sesji.

Pan Adamiak- po to , to jest żeby nie krzyczeć , nikomu nic nie mówić . Na siebie artykułów nie będziemy wymyślać .Zadanie domowe mam , a to dobre.

Pani Szot - to było w żartach .


pan Adamiak- to woła o pomstę do nieba nie będę wymyślał na siebie artykułów , do Pani radnej powiatu proszę o to żeby starosta był na sesji dłużej.

Pani Wiśniewska – napewno zgłoszę problem na sesji powiatu , ale nie mam żadnego wpływu na władzę w powiecie ale jak byłam władna sobą w powiecie to dwie potężne drogi zrobione.

Pan Wójt – dziękuję za przyjęcie budżetu .

Pan Woś- zapytać , przeprowadzić negocjacje z ŁE w sprawie opłat za ciepło i czemu wycięto drzewa na ul. Topolowej. Trzecia sprawa – aby uchwalić na sesji aby nazwać park imieniem T. Sobińskiego i tablicę pamiątkowa przybić.

Pan Wójt – kwestia negocjacji , sztywne stanowisko , nowe taryfy , mam pełną informację z GOK ,sposób rozliczeń GOK napisał pismo i niema odpowiedzi.

Kontrowersyjne to wycinka 13 drzew zgodnie z prawa czy słuszne czy nie , to różne głosy mieszkańcy obawiali się o swoje życie i zdrowie i tylko to było aktywem , zdawałem sobie sprawę , ż e będzie to sprawa kontrowersyjna.

Pan Woś – czy będą nowe nasadzenia.

Pan Wójt – decyzja to nakazuje.

Nad parkiem pracujemy już 3 miesiące stan zaawansowania prac .

Jeśli chodzi o informacje o zakładzie , z perspektywy sytuacja taka ,że zakład jest dzierżawiony w części , , Firma FRUCTUS z Lublina chce kupić cały zakład ,Syndyk czynił ruchy na dzierżawę , oferta będzie 30 marca na radzie omawiana .Na razie mało wiem jeszcze o tej firmie .Skoro firma jest zainteresowana całym zakładem to niech kupi cały zakład .Na koniec chcę żebyście rozważyli zakup udziałów w oczyszczalni ścieków .

1milion 100tys. wróci do gminy jako podatki .W normalny sposób nie ma szans na odzyskanie podatków . Syndyk płaciłby nam podatki na bieżąco i byliby zaspokojeni rolnicy zrzeszenie bo są w I grupie podatkowej Nie ma zaległości ZUS i US tylko podatkowe . Rada Wierzycieli może powiedzieć/ 30 .03./ ,ż e nie sprzedajemy .

Pani Dyrektor – podziękował za głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem rozbudowy przedszkola i zaprosiła Pana Wójta na spotkanie z rodzicami.Zaproszenie ponowiła jedna z rodziców dziecka uczęszczającego do przedszkola.
10. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięta została XX sesja Rady Gminy, która odbyła się w sali konferencyjnej UG i trwała w godz. 1300 do 1745.


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna