ProtokóŁ Nr XLV / 46 /2006


Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – proszę bardzo, Pan Przewodniczący KomisjiPobieranie 306.51 Kb.
Strona8/9
Data20.11.2017
Rozmiar306.51 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – proszę bardzo, Pan Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej, Wincenty, proszę bardzo.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Wincenty Marchewski – Panie Przewodniczący,

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach za 2005 rok.

Uchwałą nr XXIX/193/2005 Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach w dniu 03 lutego 2005 roku przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2005 rok.

W 2005 roku Komisja Rewizyjna zajmowała się realizacją planu pracy oraz przeprowadzała kontrole na zlecenie Rady Miejskiej.

W dniu 12 stycznia 2005 roku, na posiedzeniu Komisji, zatwierdzony został plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.

W lutym 2005 roku członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z wystąpieniem pokontrolnym i protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.

W dniu 11 kwietnia 2005 roku Komisja Rewizyjna zajmowała się analizą sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2004 rok.

W dniu 13 kwietnia 2005 roku Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie stanowisko w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy za 2004 rok.

Na tym samym posiedzeniu Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie stanowisko w sprawie wniosku skierowanego do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy za 2004 rok.

W dniu 11 maja 2005 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę gospodarki ściekowej i ochrony wód w 2005 roku – zadania : 1. Utrzymanie przepompowni wód powodziowych.

 2. Opłata za korzystanie ze środowiska.

Wnioski pokontrolne :

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag i zastrzeżeń do obszaru kontrolowanego.

W dniu 08 czerwca Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wybranych imprez kulturalnych w 2005 roku, zajmując się obchodami „Dni Jelcza-Laskowic” w 2005 roku.

Wnioski pokontrolne :

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag i zastrzeżeń do obszaru kontrolowanego.

W dniu 21 września 2005 roku Komisja Rewizyjna zajmowała się analizą informacji o realizacji budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2005 roku.

W dniu 05 października 2005 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizowanych inwestycji przez Urząd Miasta i Gminy w 2005 roku, zajmując się tematem budowy kanalizacji deszczowej na targowisku miejskim II etap w Jelczu-Laskowicach.

Wnioski pokontrolne :

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nie wnosi uwag co do obszaru kontrolowanego.

W dniu 16 listopada 2005 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę Pływalni Miejskiej w 2005 roku.

Wnioski pokontrolne :


 1. Komisja Rewizyjna wnosi poprzez Przewodniczącego Rady Miejskiej do Burmistrza Miasta i Gminy o rozważenie możliwości :

 • utrzymania dotacji budżetowej na rok 2006 dla Pływalni Miejskiej, co najmniej na poziomie roku 2005,

 • przeznaczenia niezbędnych środków finansowych na sprawy inwestycyjne związane z remontem natrysków oraz remontem stolarki okiennej w hali sportowej.

 1. Dokumentacja finansowa prowadzona jest prawidłowo, przejrzyście i czytelnie, powinna służyć jako wzór do naśladowania.

 2. Kierownictwo Pływalni Miejskiej zasługuje na pochwałę i wyróżnienie, o co wnosi Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach.

Komisja Rewizyjna w 2005 roku realizowała stanowisko Rady Miejskiej w Jelczu-

Laskowicach z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie skierowania skargi byłego Prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, Pana Tadeusza Kobielarza, zgłoszonej pismem z dnia 06 grudnia 2004 roku, do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach celem jej rozpatrzenia.

Odbyło się osiem posiedzeń Zespołu Kontrolnego w dniach :


 • 12 stycznia 2005 roku,

 • 09 lutego 2005 roku,

 • 15 lutego 2005 roku,

 • 23 lutego 2005 roku,

 • 02 marca 2005 roku,

 • 15 marca 2005 roku,

 • 22 marca 2005 roku.

Wnioski pokontrolne :

Po ponownym rozpatrzeniu skarg i zarzutów stawianych przez Pana Tadeusza Kobielarza, Komisja Rewizyjna nie znajduje podstaw do zmiany swojego poprzedniego stanowiska zawartego w protokole pokontrolnym nr 4/2004.

Komisja Rewizyjna realizowała stanowisko Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie skierowania pism Pana Tadeusza Kobielarza z dnia 20 i 21 czerwca 2005 roku oraz pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 czerwca 2005 roku, znak: PN.II 0553-2/2/05, celem rozpoznania i przygotowania projektu rozstrzygnięcia w formie uchwały Rady Miejskiej.

Czynności kontrolne prowadzone były w dniach : • 30 czerwca 2005 roku,

 • 05 lipca 2005 roku,

 • 06 lipca 2005 roku,

 • 27 lipca 200 roku.

Wnioski pokontrolne :

 1. W wyniku powtórnej wnikliwej analizy pism Pana Tadeusza Kobielarza z dnia :

 • 20 czerwca 2005,

 • 21 czerwca 2005 roku,

 • 04 lipca 2005 roku, (dwa pisma),

 • 20 lipca 2005 roku,

oraz związanej z nimi dokumentacji, Komisja Rewizyjna nie znalazła nowych elementów w sprawie i odrzuciła przedmiotową skargę w całości.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nie zrealizowała tematu wynikającego z planu pracy Komisji, zaplanowanego do realizacji w miesiącu marcu, tj. analiza sposobu realizacji skarg i wniosków zgłoszonych przez mieszkańców do Burmistrza Miasta i Gminy w 2004 roku z powodu zajmowania się w tym czasie skargą Pana Tadeusza Kobielarza i wynikającej z niej złożoności, jak również wielu dokumentów z jakimi Komisja musiała się zapoznać.W imieniu Komisji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Wincenty Marchewski. Dziękuję.

Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu.

Ponieważ jest w tej chwili nieobecny Przewodniczący Komisji Rozwoju, pozwolę sobie przedstawić, jako członek Komisji pozwolę sobie przedstawić krótkie sprawozdanie z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów odbyła w 2005 roku 18 posiedzeń. Podstawa pracy Komisji wynikała z planu pracy Rady Miejskiej, również planu pracy Komisji na 2005 rok.

Tematyka, jaką zajmowała się Komisja, to zagadnienia wynikające z wyżej wymienionych planów, jak również problematyka wynikająca ze Statutu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice i ustawy gminnej oraz bieżące sprawy pozostające w gestii zainteresowania samorządu lokalnego.

Przebieg pracy Komisji w sposób szczegółowy odzwierciedlają zapisy protokołów pozostających do wglądu państwa w Biurze Rady Miejskiej.

W czasie swojej pracy Komisja wypracowała szereg wniosków kierowanych do Burmistrza, jako organu wykonawczego, dotyczących sztandarowych zagadnień w zakresie funkcjonowania Gminy oraz życia jej mieszkańców. Należy tu wspomnieć o zagospodarowaniu przestrzennym, konfliktach, które zdarzają się również w przestrzeni, dotyczy to na przykład Osiedla „Przylesie”, realizowania inwestycji oraz ich oceną i efektami.

W ramach realizowanych przez Komisję prac, monitorowany jest również rynek pracy, jak również czynniki mające istotny wpływ na kształtowanie bezrobocia w naszej gminie. Tematyka również będzie w najbliższym roku, w obszarze zainteresowania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie Komisji.

W części sprawozdań z poszczególnych stałych prac Komisji Rady Miejskiej, były przedstawione wnioski. Państwo zwróciliście uwagę, były przedstawione wnioski, te wnioski zostały wcześniej skierowane również do Burmistrza, jako organu wykonawczego. Nie mniej jednak te wnioski ponownie, jak rozumiem, zostaną przedstawione przez Biuro Rady z uwagi na fakt, że zostały powtórzone, jak tak to odbieram. Czy one zostały zrealizowane te wnioski, czy nie te, o których państwo w swoich sprawozdaniach, czy one zostały przypomniane. Jak to rozumieć ? Może prosiłbym Pana Przewodniczącego.

Tak, bo tam były dwa wnioski. Te wnioski ...Ja rozumiem, że to było przypomnienie w sprawozdaniach tylko o tych wnioskach.

Proszę bardzo, czy w ramach tego punktu, ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan radny Jerzy Worwa.Radny Jerzy Worwa – mam takie pytanie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Otóż tam

czytał Pan w tym sprawozdaniu, że była dokonywana kontrola Pływalni Miejskiej. W tej chwili Pan Marchewski jest szefem i Pływalni, i tej części, która hali sportowej, prawda. Dlaczego o tym mówię ? Dlatego, że dokonywana była kontrola miejsca pracy, w którym Pan właśnie pracuje i chyba również Pana żona. Pamiętam, że pamiętam, że kiedy byłem w Komisji Rewizyjnej, badaliśmy Wydział Budownictwa, nie Wydział cały, tylko pracę oczywiście jego i w tej Komisji był, w Komisji Rewizyjnej był Pan Jaskuła i w momencie kiedy zajmowaliśmy się kontrolą tego Wydziału, to Pan Jaskuła, ojciec, wyłączył się z Komisji, ponieważ była badana wydział, którego szefem, kierownikiem był jego syn. Dlaczego o tym mówię ? Dlatego właśnie, że tutaj też jest taka niezręczna sytuacja i chciałbym wiedzieć jak to zostało w praktyce zrealizowane.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Wincenty Marchewski – Panie Przewodniczący,

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, w odpowiedzi na zapytanie Pana radnego, odpowiadam, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej powołany został Zespół Kontrolny dokonujący kontroli Pływalni Miejskiej, bez mojej osoby. Tak, że po prostu Zespół Kontrolny uczestniczył bez udziału mojej osoby.Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – czyli rozumiem, że podobnie też nastąpiło

wyłączenie z uwagi na niezgodność, która by wtedy miała miejsce.

Rozumiem, że przedstawiliśmy. Nie ma więcej różnych uwag, ani pytań, a zatem przechodzimy do następnego punktu porządku.
Od. pkt 20 – porządku obrad Sesji.
Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – punkt 20 : Interpelacje i zapytania. Proszę

bardzo, kto z państwa radnych w ramach tego punktu ? Proszę, Pani Przewodnicząca Danuta Korda.Radna Danuta Korda – Panie Przewodniczący, pozwoli Pan, ja do Pana Burmistrza

Skrzydłowskiego mam pytanie. Ponieważ teraz, wiemy wszyscy, jak bardzo dotknęła nas taka groźna, sroga zima i w związku z tym mam pytanie. Czy, to jest czas, również to jest okres ferii zimowych w szkołach, w placówkach oświatowych. Czy były jakieś monity, jakieś apele ze strony szkół w związku z taką sytuacją zaistniałą, czy z taką ostrą zimą, czy po prostu coś się wydarzyło w tych placówkach takiego, że potrzebne były interwencje budowlane ? Natychmiastowe jakieś dodatkowe remonty ? Czy ewentualnie w ramach tego okresu wolnego od nauki szkolnej, czy były jakieś podjęte, nie wiem , docieplenia ? Rozumie Pan o co mi chodzi? Ja może to tak mało precyzyjnie traktuje, ale wszelkiego typu remonty, nawet takie chwilowe naprawy ... Ja poczekam aż Pan radny skończy, bo ...Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – proszę o zachowanie spokoju. Proszę Pani

Przewodnicząca, proszę kontynuować. Proszę o zachowanie spokoju.Radna Danuta Korda – chodzi o to żeby Pan na to pytanie odpowiedział i tutaj też interesuje

mnie bardzo kwestia termopmodernizacji przy, w Szkole Nr 2. Jak wygląda przymiarka do tego ? Ewentualnie, czy już coś zostało, w ramach całego tego planu termomodernizacji, zrobione ? Dziękuję.Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – tak Pani radna, była przeprowadzona,

właściwie dzisiaj jeszcze, regulacja instalacji c.o. w Szkole dwójce. Okazało się również, że przez, podczas tych mrozów zamarzł zbiornik wyrównawczy centralnego ogrzewania w Szkole Nr 2 i dzisiaj w trybie awaryjnym został zamontowany zbiornik zamknięty przeponowy wraz, czy może jeszcze jest montowany, wraz z zaworem bezpieczeństwa. Również został przeprowadzony przegląd stolarki otworowej w dwójce, bo tam mamy największe problemy pod kątem i uszczelnienia, i pod kątem, jeśli są takie przypadki, wymiany, wymiany, ale tu mówię, pojedynczej otworu, znaczy okien wymiany, to było robione teraz. Natomiast jeśli chodzi o termomodernizację, do końca listopada złożyliśmy projekt termomodrnizacja obiektów oświatowych w mieście. Projekt jest łączony, dotyczy Szkoły dwójki i dotyczy Szkoły trójki tej tutaj obiektu na Hirszfelda, tych dwóch szkół. Z tym, że wnioski te są przekazywane przez ministerstwo do Brukseli. Rozpatrywane to jest w dwóch językach. Rozpatrują wnioski darczyńcy, czyli ci, którzy dają pieniądze, czyli Norwegowie w ramach norweskiego mechanizmu finansowego, kraje (...) w ramach europejskiego mechanizmu finansowego. Cała procedura trwa około ośmiu miesięcy, czyli rozstrzygnięcie czy dostaniemy, czy nie, spodziewamy się gdzieś w okresie wakacyjnym. Natomiast cały program został opracowany łącznie z kosztorysami, z niezbędną dokumentacją budowlaną. Mam tu na myśli również zgłoszenie do Starostwa w celu prowadzenia określonych prac budowlanych. To wszystko zostało dopięte i zostało pod koniec listopada złożone w celu pozyskania tych środków. Według mojej informacji, możliwości finansowe do złożonych wniosków, mają się jak mniej więcej 1 do 4, czyli wniosków złożono na nakłady finansowe cztery razy więcej niż na ten cel, te dwa fundusze są dla Polski przeznaczone.Radna Teresa Kotowicz – Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado, tak na początku, to mam

dwa takie pytania. Jadąc tutaj do Urzędu w tygodniu, na placu POLMOZBYTU w Jelczu-Laskowicach zauważyłam lisy i te lisy sobie tak wolno biegają, i później jeszcze ktoś mi zgłosił. Nie wiem co, czy to jest bezpieczne, czy nie, to jest raz.

Drugie, mam takie pytanie. Szkoła nr 3, tam jest przystanek autobusowy, dowozi się dzieci do szkół i ten przystanek jest praktycznie przy samej szkole na krzyżówce. Zwrócili się do mnie kierowcy prosząc żebym zapytała, czy jest możliwość przesunięcia tego przystanku. Oni uważają, że tam kiedyś może coś się zdarzyć nieprzyjemnego i widzą ten przystanek, co najmniej te 40 metrów dalej. To tyle by było na pytania. I w tej chwili chciałam państwu radnym, a w szczególności Burmistrzom, Sekretarzowi, podziękować za pomoc w zakupie sprzętu do Klubu „OPTY”. Dostaliśmy bardzo ładny sprzęt, gry edukacyjne, z których korzystaliśmy, dzieci korzystały w czasie ferii. Ferie były bardzo udane, wczoraj zakończyły się zabawą karnawałową. Wszystkie dzieci serdecznie dziękują, ja to dzisiaj przekazuję. I również podziękować chciałam organizatorom koncertu, który odbył się w grudniu, za zebranie pieniądze. Jest to kwota niemała, ponad 3.000.000 zł. Też serdecznie dziękuję i od siebie za poparcie całej Rady, i władz miasta. Dziękuję bardzo.Radny Stanisław Olszewski – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, do

Pana Burmistrza po prostu o zainteresowanie się terenem przyległym do ogrodów działkowych przy drodze do basenu, po lewej stronie to jest, bo jeden z mieszkańców po prostu zwrócił uwagę i sam tam też przyglądałem się po prostu. No, tam niedługo to będzie jak dzikie wysypisko, w ogóle te chaszcze i tak dalej. A szczególnie jak wiosna nastąpi, to wiadomo w tych krzakach. No wie Pan, o który chyba teren chodzi ? Tam, żeby to jakoś uporządkować. Nie wiem czy to jest teren prywatny, czy gminny, czy tego. A wiadomo, do basenu jadą ludzie, przyjeżdżają nie tylko miejscowi, ale inni też. Jest to pewna wizytówka. Przy, to jest do basenu, jak ta ulica, po lewej stronie, jak ogródki działkowe. Tam kiedyś był basen taki zasypany i tak dalej. Tam jeszcze jakieś blaszaki, garaże, tam kiedyś ten, co zmarł, miał takie, ten teren. I jeszcze a propos, bo tutaj koleżanka Przewodnicząca nadmieniła za, za lisy pod POLMOZBYTEM. To nie tylko pod POLMOZBYTEM, ale w ogóle ten teren, nawet dzisiaj jadąc do Oławy, to już tutaj bliżej, jak belgijska i tak dalej. No i tędy koło basenu też się kręcą. Wiadomo dzieci, no, teraz chodziły na basen i może być to pewne zagrożenie. To trzeba by było odpowiednie słu7żby, chyba myśliwych, uczulić na ten temat, bo sam miałem przypadek jadąc do Piekar, to normalnie przy samochodzie, on się nic nie boi. A lis, który jest normalny, to on będzie uciekał od świateł. Tak, że na to zwrócić uwagę, bo może być jakaś, no nie wiem, czy oni tam. Wścieklizna, to wiadomo, ale epidemia jakaś, albo coś. Żebyśmy ...Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski - ...
.................................................
... nie wzrosła i jest, dzisiaj jest naprawdę w lasach dużo lisów. Z drugiej strony, z tego, co wiem nieoficjalnie od myśliwych, dzisiaj odstrzał lisów nie jest już opłacalny, jak był kiedyś i powstaje pewien problem z lisami, bo ich niestety mamy nadmiar. Dlatego dzisiaj, kiedy drobnej zwierzyny w lesie jest czym raz to mniej, mają problemy z pożywieniem i przychodzą na bliżej terenów zabudowanych. Natomiast listy nie są groźne, jeśli chodzi o choroby, że są wściekłe, po prostu szukają pokarmu.

Drugi temat, który Pan poruszył, jeśli chodzi o ten teren. Tam jest część terenu gminnego i część terenu prywatnego. Swego czasu myśmy swój teren uporządkowali, właściciel również, ponieważ tam był taki dziki sad, był generalnie problem z tym terenem. Ale powiem Panu tak i proszę państwa o tym żeśmy bardzo często dyskutowali, że jak stopnieją śniegi, jak uwolni się nam, ruszy przyroda, widać naszą kulturę tu i ówdzie, gdzie pozostawiane są śmieci, porzucane śmieci i wtenczas nasze służby robią sukcesywnie porządek. Dzisiaj trudno robić, bo to wszystko jest przykryte albo zmrożone, albo przykryte śniegiem. Natomiast jeśli chodzi o przystanek, Pani radna, jest taka możliwość po uzgodnieniu z właścicielem drogi, bo to jest droga powiatowa, bo to jest droga powiatowa. Natomiast trzeba tu rozważyć dwie sprawy. Rzeczywiście ten przystanek dzisiaj zlokalizowany jest bardzo blisko szkoły i skrzyżowania z ulicą Prusa, ale zrobione jest to pod kątem dzieci, żeby dzieci miały do szkoły jak najbliżej w niesprzyjającą szczególnie pogodę, gdy pada deszcz, gdy pada śnieg. Gdy oddalimy go o 40 metrów, być może zrobimy lepiej kierowcom PKS-u dowożących, natomiast, no, zrobimy krzywdę dzieciakom, które w trakcie deszczu będą musiały o te 40 metrów dalej iść do szkoły. Tak, że na pewno to jeszcze rozważymy Pani wniosek, ale musimy uwzględnić nie tylko interes przewoźnika, któremu za usługę płacimy, ale przede wszystkim interes naszych dzieci.Radna Teresa Kotowicz – Panie Burmistrzu, ja nie pod kątem jakichś złośliwości, ale dzieci są

naszymi dziećmi. Ja to rozumiem. Tylko chodzi o bezpieczeństwo, bo twierdzi się, że gdyby była, dalej kawałeczek podjechali, mogliby wjechać częściowo na chodnik, a tutaj niby jest na skrzyżowaniu. Ja się na tym nie znam, nie znam się na przepisach i dlatego zwróciłam się z taką prośbą. Niektóre przystanki są dalej, dzieci dochodzą i, no nic, dziękuję bardzo.Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – przeanalizujemy, mówiłem, że

przeanalizujemy.Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – tak, tak. Na pana jeszcze radnego odpowiedź,

jeśli można prosić, pytanie. O lisach tam. Było o lisach, dobrze, dobrze.

Proszę bardzo, kto z państwa radnych w ramach punktu ... Proszę, Pan radny Andrzej Mirecki.

Radny Andrzej Mirecki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan Burmistrz zakupił 108

hektarów ziemi z IUNiG-u, następnie pole to zostało wydzierżawione. Zostało wyjaśnione za tych 33 hektary. Tylko tam zapytam o te 75 hektarów. Jest to pole, akuratnie tam, bardzo często tamtędy przejeżdżam. W zeszłym roku było uprawiane, zaorane, zasiane i tak dalej i w tym roku jest też. Chciałem zapytać ile pieniążków wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy za podatek, jako podatek rolny ?

Za dzierżawę, no po prostu. Tak. Dziękuję bardzo.

Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – to musimy odróżnić dwie sprawy: podatek i

opłata dzierżawy, to jest dwie różne sprawy.Radny Andrzej Mirecki – to są wszystko pieniądze.

Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – tak, oczywiście. Płacone jest to wszystko w

polskich złotych. Proszę państwa, przetarg był organizowany zgodnie z zasadami wynajmowania gruntów rolnych, taki sam jak ma Agencja. Jest to przelicznik co roku ceny kwintala pszenicy i było to zwiększone o parę procent, ja dzisiaj nie pamiętam po prostu, bo przetarg był dwa lata temu, było to już zaokrąglone ilość kilogramów pszenicy od hektara. Natomiast płacony jest nie w pszenicy tylko w kursie urzędowym ceny pszenicy w danym roku.Radny Andrzej Mirecki – mam rozumieć Panie Burmistrzu, że to pszenicą zapłacili, czy jak ?

Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – nie rozumiem.

Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – proszę jeszcze raz powtórzyć.

Radny Andrzej Mirecki – chodzi mi o kwotę pieniążków, jaka wpłynęła, bo Pan powiedział w

przeliczeniu. Ale mi chodzi o to, czy wpłynęły jakieś pieniądze, czy w ogóle w ramach, no, układów, czy po prostu, żeby to pole ugorem nie stało, jak to się mówi, no, czy coś zapłacili, czy nie zapłacili ? O to mi chodzi tylko, bo to jest przy głównej drodze i cieszę się, że jest użytkowane, ładnie wygląda i tak dalej. No ale czy coś zapłacili, czy nie zapłacili ? No o to mi tylko chodzi.Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – Panie radny, zapewniam Pana, że czynsz

dzierżawny jest płacony na bieżąco, nie ma zaległości. Natomiast ile on wynosił w skali roku, za ubiegły rok, dostanie Pan na piśmie. Ja dzisiaj po prostu nie wiem. No, trudno żebym każdą pozycję budżetową znał na pamięć.Radny Andrzej Mirecki – dobrze. Dziękuję bardzo.

Radny Stanisław Olszewski – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja bym prosił o takie

wyjaśnienie po prostu społeczeństwu, ponieważ jak pamiętam uchwalaliśmy stawki podatkowe, między innymi pięćdziesiąt, zniżka była za psy, to jest 50% dla emerytów i rencistów. Ta uchwała została uchylona przez Wojewodę. Nie wiem jak, dokładnie nie pamiętam, bo musiałbym zajrzeć, czy ta uchwała dotycząca budynków gospodarczych, też została przez Wojewodę uchylona. I społeczeństwu by było, należałoby wyjaśnić tą sprawę żeby, jak to przysłowiowych psów nie wieszali, że to Rada uchwaliła takie coś. To była decyzja odgórna po prostu nie zwolnienia emerytów i rencistów z tych podatków. Bo niestety spotkałem się, nawet Pan się też spotkał, bo do Pana przychodzili, to wiem o tym, że po prostu Rada uchwaliła emerytom taką, a nie inną no.Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – tak Panie radny, ma Pan rację. Ulga na psa,

czy też za psa, posiadanie psa, czy też podatek od nieruchomości dla emerytów będących jedynymi żywicielami, czy (...) posiadającymi nieruchomość, była przez nas stosowana od dziewięćdziesiątego bodajże drugiego roku do 2005, czyli 13 lat. Była uchylona, państwo stosowną uchwałę ście nawet na ten temat podejmowali. Te informacje, bo to dotyczy szczególnie obszarów wiejskich, te informacje były szeroko przekazywane sołtysom na zebraniu w miesiącu styczniu. Również tydzień temu bądź dwa dni, dwa tygodnie temu, ja w tej chwili nie pamiętam, była informacja na stronie urzędowej „Gazety Powiatowej”, żeby jak do najszerszej ilości odbiorców zainteresowanych, ta informacja trafiła. Było to w gazecie na stronie gminnej ta informacja. Po prostu staraliśmy się tą informację przekazać jak najszerszej grupie odbiorców, naszych mieszkańców, żeby tą informację podawali dwoma kanałami, poprzez sołtysów i w „Gazecie Powiatowej”.
Pobieranie 306.51 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna