Protokół nr XIV / 8 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniu 25 lutego 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13. oraz odbytej w dniu 03 marca 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ulPobieranie 0,77 Mb.
Strona9/16
Data10.02.2018
Rozmiar0,77 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Panie radny.

Ja mam taką propozycję – jest taka zasada, która mówi, że jasnych rzeczy już się nie tłumaczy dodatkowo.”
Radny Józef Mazierski:

„Ale to jest odpowiedź, która nie została tutaj udzielona przez Pana Prezydenta Fąfarę – Panie Przewodniczący. I wnosiłem to samo na poprzedniej sesji.”Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Rozumiem – ale wnoszę tylko o to - absolutnie nie chcę zabierać głosu – tylko wnoszę o to, aby tu usprawnić proces podejmowania decyzji przez radnych.”


Radny Józef Mazierski:

„Proszę o przeniesienie § 7a, zapisania do tej uchwały tj. dotyczy tylko i wyłącznie – o przeniesienia do tej uchwały, ponieważ na spotkaniu dowiedziałem się, że jeszcze zasady będą opracowywane ale jeszcze nie ma – wyraża się zgodę na udzielenie bonifikat w wysokości 95% od ceny nieruchomości gruntowych, zbywanych w spółdzielniach mieszkaniowych – przeniesienia do tej uchwały. Natomiast § 8 – pozostawienia uchylenia – a to dlatego, że Pan Prezydent Fąfara zadeklarował, że jeszcze w miesiącu marcu będą zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, w związku z tym pozostawmy go. Dziękuję.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.

Ja k’woli wyjaśnienia – absolutne nikt nikomu nie chce głosu odbierać, ani nie chce uniemożliwiać zabrania głosu na sesji Rady Miasta, aczkolwiek apeluję o to, aby zmaksymalizować swoje umiejętności umysłowe po to, aby formułować już konkretne wnioski. To jest nawet w interesie wnioskodawcy. Łatwiej one będą zrozumiane i przez radnych – już pomijając opinię publiczną – i potem będzie łatwiej nam je głosować. Natomiast, jeśli chodzi o prace Konwentu – one nie są tajne – są protokoły dostępne. Natomiast myślę, że to, co rozpatrujemy w sposób roboczy, dobrze byłoby, gdyby może w większości pozostawało w naszym gronie, abyśmy tutaj sobie tego nie przedstawiali nawzajem. Nadmienię, że mówię to z życzliwości, ponieważ broniłem Pana na tym Konwencie właśnie. Ale uważam, ze sprawy Konwentu powinny zostać dla Konwentu wiadomymi – w większości, przynajmniej. Reasumując – jeżeli ktoś chce jeszcze zabrać głos, to ja poproszę o to, aby Biuro Prawne się przygotowało do udzielenia odpowiedzi. Pana radnego Mazierskiego proszę o to, żeby sformułował wnioski na piśmie tak, abym mógł je przedstawić Radzie Miasta Włocławek. Poproszę teraz o zabranie głosu Panią radną Kowalczyk Przybytek Małgorzatę.”
Radna Małgorzata Kowalczyk – Przybytek:

„Panie przewodniczący, Szanowni Państwo.

Ja w czasie posiedzenia Komisji Budżetu, zwracałam się do Pana Zastępcy Prezydenta i obecnych pracowników resortowych z taka wątpliwością: Czy przesłana, którą w uzasadnieniu podano do uchwalenia tego projektu a mianowicie poprawność i jasność obrotu prawnego, została tutaj po prostu tutaj spełniona – uważam, że nie została tutaj spełniona, bo poprawność i jasność obrotu prawnego – może inaczej – poprawność rozumiem, że została zachowana ale jasność – nie. Najlepiej by było gdyby w całości uchylić nieobowiązująca, zdezaktualizowaną uchwałę bez wyłączania tych spornych punktów. Odsyłanie do paragrafów z uchylonej uchwały nie służy jasności tego naszego lokalnego prawa. Dlatego mój wniosek będzie daleko posunięty. Ja proponuję, żebyśmy dzisiaj nie głosowali tego projektu uchwały. Dopracowany, aby wrócił w momencie, kiedy będą propozycje do aktualnego brzmienia wyłączonych w tym projekcie uchwały paragrafów z uchwały z 2000 r. – bo ja taką odpowiedź uzyskałam właśnie w czasie posiedzenia Komisji Budżetu, ze prace aktualizujące § 7 a, § 8 i bodajże § 7 ust. 1 – trwają. Proponuję zatem, żeby sfinalizować te prace i przyjąć jednolity tekst uchwały, dotyczącej określania zasad nabywania, zbywania itd. Dziękuję bardzo.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.

Chciałem poinformować, o ile dobrze rozumiem intencje uchwałodawcy, że po to zostawiamy zapisy uchwały – tych dwóch punktów uchwały obecnie obowiązującej – aby nie czekając – w momencie, kiedy będziemy czekać na uprawomocnienie się tej uchwały naszej, dzisiejszej, którą ewentualnie podejmiemy, jeżeli odrzucimy Pani wniosek – nie było momentu, kiedy działamy w próżni. To jest tylko – dobrze rozumiem Panie Prezydencie? – i dlatego pozostawiamy w mocy te zapisy, aby nie uchylać tej uchwały i nie pozostawiać tej próżni.

Proszę Państwa.

Mamy jeden wniosek najdalej idący, aby nie procedować na chwałą. Mamy dwa, na które czekam Panie Prezydencie.”
Radny Józef Mazierski:

„Jest to wniosek daleko idący, bo faktycznie, ja na początku powiedziałem, że dobrze by było, gdyby te dwie uchwały, czyli w sprawie zasad sprzedaży mieszkań – Jest on daleko idący, dlatego ja wycofuję swoje wnioski.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, ze wniosek nie uzyska wymaganej większości, w związku z czym proszę o opracowanie poprawek dlatego, abyśmy nie musieli ogłaszać przerwy i nie czekać i mogli byśmy dalej sprawnie procedować nad projektem uchwały. Przedstawię najpierw pierwszy wniosek pod głosowanie Pani Małgorzaty Kowalczyk – Przybytek, która wnioskuje o to, aby odłożyć procedowane nad uchwałą. Proszę też sformułować wniosek na piśmie i przedstawić go tutaj do Prezydium.”


Radna Małgorzata Kowalczyk – Przybytek:

„Tak – taki jest mój wniosek, ponieważ ten projekt nie jest dobrze przygotowany.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Ja rozumiem ten wniosek i chcę go przedstawić pod głosowanie. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem wniosku Pani Małgorzaty Kowalczyk – Przybytek, który zmierza do tego, aby odsunąć procedowanie nad uchwałą w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie i wyniki głosowania wniosku:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
Proszę Państwa. Za wnioskiem oddano 8 głosów, przeciw 13, wstrzymało się 2 radnych, w związku z czym wniosek nie uzyskał wymaganej większości i procedujemy dalej nad projektem uchwały.”
W związku z czym proszę radnego Józefa Mazierskiego o sformułowanie wniosków na piśmie i przedstawienie go Prezydium. Natomiast, aby dać Panu czas, poproszę teraz Biuro Prawne o ustosunkowanie się do tych wątpliwości, które zostały poruszone, i które juz są opracowane, jeżeli chodzi o odpowiedź na zadane pytania.”
Jacek Gruszkowski – Biuro Prawne Urzędu Miasta:

„Jeżeli chodzi o technikę legislacyjną uchylania tej uchwały i zachowania określonych przepisów, znajduje to uzasadnienie w § 41 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej, w której się mówi w ten sposób, że jeżeli wyjątkowo zachowuje się moc obowiązującą niektórych przepisów uchylanej ustawy, wyraża się to zwrotem: „traci moc ustawa za wyjątkiem przepisów” – i tutaj jest to podane przykładem.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Panie Kierowniku – mam nadzieję, że nie przekręciłem tutaj funkcji – mogę Pana do mównicy? – nie słyszymy w ogóle – wydaje mi się, że mikrofon był włączony.”


Jacek Gruszkowski – Biuro Prawne Urzędu Miasta:

„Więc jeżeli chodzi o zastosowaną technikę legislacyjną przy tworzeniu tej autopoprawki tzn. poprzez uchylenie uchwały i zachowanie określonych przepisów, to znajduje to odzwierciedlenie w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki legislacyjnej w § 41. także jeżeli chodzi o sposób zapisu przepisu, który stanowi o utracie mocy obowiązującej uchwały i zachowania przepisów, które są do zastosowania. Natomiast, jeżeli chodzi o stanowisko w sprawie np - Pan radny tutaj wnosił o wpisani, że do kompetencji Prezydenta Miasta należy złożenie wniosku o zasiedzenie nieruchomości, to chciałbym wskazać, ze zasiedzenie nieruchomości to jest – następuje z mocy prawa. Także tutaj zasady nie miały zastosowania do tej czynności Pana Prezydenta, bo to wynika z przepisów prawa z Kodeksu Cywilnego. Natomiast inne postanowienia – 7a to było – jeżeli chodzi o § 7a – tam chodziło o kwestie spółdzielni mieszkaniowych i zachowania bonifikat. Ten zapis nie powinien być przeniesiony do tej uchwały, albowiem będzie on regulowany w innej uchwale. Dlatego to należy od decyzji Rady. Jednak generalnie jeżeli jest koncepcja, że będzie inna uchwała, która będzie regulowała kwestię sprzedaży lokali, zasadne jest, żeby ten zapis został utrzymany w mocy na podstawie tej uchwały, niekoniecznie żeby był wpisywany do treści nowej uchwały.”


Radny Maciej Jarzembowski:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Ja nie uzyskałem odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania. Ja rozumiem, że utrzymujemy w mocy te trzy wg wnioskodawcy, wg projektodawcy uchwały – tylko te trzy jednostki redakcyjne tekstu prawnego, odnośnie sprzedaży lokali mieszkalnych, ponieważ mamy w zamiarze uchwalenie w tym zakresie nowej uchwały. Jednak, czy ta nowa uchwała będzie, czy też nie będzie, i jak długo będzie trwał ten okres przejściowy, no to niewiadomi. Jest to zdarzenie przyszłe i niepewne, uchwalenie nowej uchwały . ja tutaj wyraziłem pewne uwagi co do tego, czy będzie można skutecznie realizować zapisy, dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych. Wyraziłem swoje obawy co do tego, że nie ma wyjaśnianych definicji słowniczkowych, że się je uchyla: lokal mieszkalny, dom jednorodzinny, gmina. Te pojęcia później w tychże utrzymywanych przepisach § 7 ust.11, § 7a i § 8a są przytaczane, i czy to nie spowoduje pewnych komplikacji. Tak samo, jak uchylenie § 4, gdzie w ustępie 1 litera „b”, przeznacza nieruchomości do zbycia – Prezydent – prawda? Czy brak tego zapisu nie będzie w konsekwencji potrzeba zgody Rady Miasta, po to żeby lokal mieszkalny sprzedać. Tak samo, jeśli chodzi o zawieranie umów tj. litera „c”. A także jeżeli chodzi o stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych dla wyboru rzeczoznawców majątkowych, którzy mieliby określać wartość lokali mieszkalnych, czy domów jednorodzinnych, przeznaczonych do sprzedaży.”
Jacek Gruszkowski – Biuro Prawne Urzędu Miasta:

„Wracając do pytania Pana Jarzembowskiego radnego więc uważam, że istotnie § 4 należałoby pozostawić ...”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;

„Panie Kierowniku, naprawdę Pana nie słyszymy.”


Jacek Gruszkowski – Biuro Prawne Urzędu Miasta:

„Wskazuję, że istotnie § 4 uchwały powinien zostać, jako przepis, który będzie działał dalej. Zgodzę się tutaj z Panem radnym Jarzembowskim, ze ten przepis będzie miał zastosowanie do sprzedaży lokali. Dlatego powinien zostać ten zapis, jako nie uchylony – ten § 4.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;

„Dobrze. Czy są jeszcze jakieś wątpliwości? A § 2?”


Jacek Gruszkowski – Biuro Prawne Urzędu Miasta:

„§ 2 ? – gmina „e”? „lokal mieszkalny”? § 2 – jeżeli chodzi o literkę „e” pojęcie „gmina” – no to wiadomo, że chodzi o gminę miasto Włocławek, bo to jest jurysdykcja naszej gminy do realizacji tej uchwały. Także tutaj literka „e” – tutaj nie potrzeba nic zmieniać.”


Radny Józef Mazierski:

„Ja do Pan mecenasa mam prośbę, żeby ustosunkował się, że będzie przygotowana uchwała w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkalnych i w domach jednorodzinnych oraz będą kryteria i w tej uchwale będą zasady sprzedaży i zasady wyrażania zgody na udzielenie bonifikat 95% od ceny nieruchomości gruntowych, zbywanych spółdzielniom mieszkaniowym. Czy to będzie w tej samej uchwale? Czy to będą dwie odrębne uchwały ? – tyle tylko Pan mi odpowie i koniec.”


Jacek Gruszkowski – Biuro Prawne Urzędu Miasta:

„To znaczy to jest decyzja Wydziału i Prezydenta – jaki projekt uchwały będzie.”


Radny Józef Mazierski:

„Ale jeden projekt uchwały, czy dwie uchwały odrębnie? – w sprawie zasad udzielania bonifikat spółdzielniom i w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych. Króciutko. ”


Jacek Gruszkowski – Biuro Prawne Urzędu Miasta:

„Z tego, co się dowiedziałem, będą dwie uchwały.”


Radny Józef Mazierski:

„Dwie odrębne uchwały?”


Jacek Gruszkowski – Biuro Prawne Urzędu Miasta:

„Tak.”
Radny Józef Mazierski:

„Dobrze.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;

„Proszę Państwa.

Próbuję ratować bez przerwy to czyniąc proces legislacyjny w naszej gminie. W związku z czym pytam: Czy Pan Maciej Jarzembowski ma jeszcze jakieś dodatkowe pytania?”
Radny Maciej Jarzembowski:

„Panie Przewodniczący.

Ja rozumiem, że jeżeli czytamy w Uchwale Rady Miasta Włocławek – „gmina” – no to wiadomo, że chodzi o gminę miasto Włocławek. Jednakowoż w takim razie po co tego rodzaju zapisy umieszczać w uchwałach, skoro jest to takie oczywiste, bo i w tej uchwale uchylanej jest zapis „gmina”, jak i w nowej uchwale, nad którą debatujemy. Tak samo w słowniczku jest wyjaśnione, że „gmina” – należy przez to rozumieć gmina miasto Włocławek. Sądzę, że gdyby to było to takie oczywiste, to pewnie tych zapisów by nie trzeba było umieszczać. Także nie usłyszałem informacji, czy definicje pojęcia „lokalu mieszkalnego” oraz „domu jednorodzinnego” nie powinny dla jasności zapisów i dla stosowania przepisów o sprzedaży lokali mieszkalnych – czy nie powinny pozostać?”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.

Zrobimy tak: ogłoszę teraz przerwę i poproszę o to, aby projektodawca uchwały przygotował ostateczny projekt uchwały wraz z autopoprawką, która konsumuje te zmiany, które przed chwilą zostały zasygnalizowane, jako te, które mogły mieć miejsce i powinny mieć miejsce w uchwale. Pozwoli to jednocześnie na rozstrzygnięcie kwestii. Co prawda jedna autopoprawka konsumuje zapisy drugiej i łatwo byłoby to rozstrzygnąć, ale dla klarowności całego procesu rozstrzygnie nam to wszelkie wątpliwości – mam nadzieję – związane z przyjęciem uchwały. Ale zanim ogłoszę przerwę, chciałbym abyście Państwo jeszcze – dobrze Pan Prezydent za chwilę – jeszcze gdybyście mieli Państwo jakieś uwagi, żeby je skonsumować w jednej autopoprawce, to proszę bardzo – ewentualnie w autopoprawce.”
Prezydent Miasta poprosił o zabranie głosu ( wypowiedź poza mikrofonem )
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dobrze. Teraz udzieliłem głosu Panu Markowi Kalinowskiemu, Panie Prezydencie. Panie Prezydencie – Pan Marek Kalinowski teraz i potem Panu udzielę głosu – Dobrze?”


Radny Marek Kalinowski:

„Panie Przewodniczący.

No więc z tej dyskusji wyraźnie widać, że jest bardzo dużo wątpliwości do poszczególnych zapisów w tym projekcie, dlatego dziwię się bardzo, ze Państwo żeście nie skierowali, zgodnie z wnioskiem radnej Kowalczyk – Przybytek do powtórnego opracowania a tak to znowu wdajemy się w tej chwili w przerwy - to, co żeśmy niedawno krytykowali. Natomiast może w takim razie jeszcze raz wrócić do tego wniosku i niech Pan Prezydent Fąfara z pracownikami Wydziału , jeszcze raz opracują ten projekt tak, żeby nie wywoływał tak dużych wątpliwości.”
Andrzej Pałucki – Prezydent Miasta:

„Panie Przewodniczący.

Zakradł się pewien błąd – przynajmniej w sformułowaniu formalnym, które Pan wygłosił przed chwilą, że w czasie przerwy ma odbyć się spotkanie, w którym będzie przeredagowany projekt uchwały tak, aby skonsumował uwagi, które zostały tu zgłoszone. Nie może skonsumować uwag, ponieważ nie były one przegłosowane.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Ja powiedziałem, że ewentualnie.”


Andrzej Pałucki – Prezydent Miasta:

„Panie Przewodniczący.

Nawet ewentualnych nie może, ponieważ można je konsumować tylko wtedy, jeżeli są przegłosowane przez Radę Miasta - a tak się nie stało. To test pierwsza kwestia. Druga – ta dyskusja dowodzi, że nie w pełni zostały wykorzystane możliwości dyskusji nad projektem uchwały na merytorycznych Komisjach. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz – chciałbym złożyć propozycję, aby tę przerwę wykorzystać w nieco inny sposób niż proponuje Pan Przewodniczący a mianowicie wnioskodawcy – Pan Prezydent Fąfara z Wydziałem i Biuro Prawne, aby usiedli i wykonali część roboczą, bo my w tej chwili na dużej Sali przy pełnej obsadzie prowadzimy działania robocze, dla których nie jest to najlepsze miejsce ani forma. W związku z tym proponuję, aby ta przerwa była skonsumowana na to, co nie udało się zrobić na Komisjach. Po przerwie spotkamy się z wariantem, w którym będziemy mogli poddać pod głosowanie ewentualne wnioski, które pozostaną po tej dyskusji a wnioskodawcy przy nich też nie zmienią zdania. Wtedy będziemy mieli czystą sytuację. Przegłosujemy „tak” – „nie”. Wtedy wyjdzie nam to, co mamy skonsumować w tej uchwale. W związku z tym ja bym prosił o takie potraktowanie tej przerwy.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Panie Prezydencie.

Z jednym się nie zgodzę a mianowicie mówiąc ewentualnie o tym, że mogłoby to się znaleźć ewentualnie w poprawce zmierzam do tego, że Pan wysłuchawszy opinii radnych może wprowadzić, jako projektodawca zmiany, bo to Pan jest projektodawcą uchwały a nie Prezydent Dariusz Fąfara z Wydziałem – to jest rzecz pierwsza. I tak naprawdę ta przerwa jest ogłoszona po to, aby móc skonsumować te wszystkie wątpliwości. Jeżeli Pan uzna je za stosowne, to one wtedy wejdą, jako autopoprawka do uchwały a już z jednym wnioskiem radnego zgodził się przed chwilą kierownik Biura Prawnego – radca prawny – i on powinien się znaleźć w tej autopoprawce – tak uważam. Także obojętnie jakbyśmy to nazwali, intencje mi się wydaje, że to są zbieżne. Ogłaszam przerwę tak, abyśmy sprawnie mogli procedować nad uchwałą. Natomiast wniosek - jeżeli nie uda się przygotować dobrego projektu uchwały – znaczy nie tyle dobrego, co takiego, który – nie, no damy projektodawcy 10 minut – do 15 minut i będziemy dalej procedować nad uchwałą. Ogłaszam przerwę.
Przerwa w obradach od godziny 9.50 do godziny 10.30.
Wznowienie obrad po przerwie:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa.

Kontynuujemy obrady XIV sesji Rady Miasta Włocławek. poproszę Prezydenta Dariusza Fąfarę, aby - mam nadzieję – przedstawił spójny tekst autopoprawki – to po pierwsze. A po drugie, by ustosunkował się do wątpliwości, które powstały i poinformował nas, czy zostały one uwzględnione w autopoprawce, czy w jakiś inny sposób mogą zostać uwzględnione.”
Dariusz Fąfara – III Zastępca Prezydenta Miasta:

„Panie Przewodniczący.

Jeszcze drukujemy tę autopoprawkę, dlatego za chwilę przyjdą Panie, które przyniosą, żeby każdy mógł w nią zerknąć.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dobrze, ale Pan zna treść autopoprawki, bo Pan ją przygotowywał, w związku z czym może Pan się odnieść do tych elementów, które zostały poruszone i albo znalazły one miejsce w autopoprawce, albo – nie. Za chwilę będziemy to mieli materialnie przed sobą, ale Pan może nam już udzielić informacji na ten temat.”

Ja może zaproszę Pana do mównicy, bo te mikrofony słabo działają.”
Dariusz Fąfara – III Zastępca Prezydenta Miasta:

„Panie Przewodniczący.

Wolałbym jednak poczekać na treść, ponieważ wszystko robimy na gorąco i nie chciałbym, żebyśmy przeciągali obrady. Może byśmy przeszli do punktu następnego, który również mam referować i za chwilę powrócimy do tego, jak zostaną wydrukowane teksty autopoprawki.”

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Panie Prezydencie.

Wpłynęły trzy wnioski formalne od radnego Józefa Mazierskiego. Pierwszy – informuję o tym od razu Wysoką Radę po to, byśmy mogli się do nich już w głowie ustosunkować – pierwszy zmierza, aby dopisać w § 5 ust. 2 podpunktu 7 „zasiedzenie”. Stanowisko rozumiem jest takie – i to potwierdzam, jako prawnik, że nie jest to wymagane, gdyż z mocy prawa wszystkie skutki zasiedzenia, będą miały miejsce. Drugi wniosek zmierza do tego, aby w § 4 rozdział I podpunkt 1 skreślić wyrazy „Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 19” a wpisać „Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 20 listopada 2007r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy prawo zamówień publicznych – Dz. U. Nr 223 z 29 listopada 2007r. Rozumiem, ze autopoprawka konsumuje ten wniosek, w związku z czym będzie on bezzasadny. Trzeci punkt zmierza do tego, aby przenieść § 7a do omawianej uchwały Rady Miasta. Nadmienię, ze § 7a dopuszcza udzielenie bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości w wysokości 95%. W związku z tym, ze Prezydent przewiduje na następnej sesji przygotowanie projektu uchwały w sprawie zbywania i udzielania bonifikat spółdzielniom uważam, że ta poprawka traci rację bytu, jeśli uznamy, że de facto coś takiego będzie miało miejsce, że na następnej sesji w takim ciągu będziemy procedować nad tymi zapisami. I tego oczekiwałem od Pana, co powiedziałem przed chwilą, aby odnieść się do tych wniosków, które padły. Dochodzą do tego sprawy wnioskowane przez radnego Pana Macieja Jarzembowskiego, które już polegają na tym, aby po pierwsze – procedury już wyjaśniliśmy – chodziło nam tylko o słowniczek pojęć i w tym zakresie są gotowe już rozwiązania i o przedstawienie tych rozwiązań poproszę Pan Gruszkowskiego, który jest kierownikiem Biura Prawnego lub Panią Sekretarz – pozostawiam to juz do wyboru Państwa, jeżeli chodzi o odniesienie się do zarzutów słownikowych.”
Jacek Gruszkowski – Biuro Rady Miasta:

„To znaczy te uwagi Pan radnego Jarzembowskiego zostały uwzględnione w tej autopoprawce.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Czy chciałby Pan jeszcze coś dodać Panie Prezydencie?”


Dariusz Fąfara – III Zastępca Prezydenta Miasta:

„Ponieważ dużo emocji budzi ta uchwała i rzeczywiście mam określony problem, wolałem pracować nad słowem pisanym niż posługiwać się pojęciami, które mogą budzić kolejne wątpliwości. Dlatego chciałem po prostu poczekać, aby Panie rozdały treść autopoprawki i, żeby można było ustosunkować się do konkretnego tekstu.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Większość z nas jest nie prawnikami, w związku z czym wystarczy proste wyjaśnienie, czy dana poprawka ma sens, czy też nie – czy powinna być uwzględniona, czy też nie.”


Radny Józef Mazierski:

„To ja w takim razie mam pytanie: Na poprzedniej sesji otrzymaliśmy autopoprawkę do projektu uchwały i na dzisiejszej sesji. Teraz jest trzecia autopoprawka. Te dwie pierwsze są nieważne?”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Tak, bo przed przerwą powiedziałem, że proszę o przedstawienie takiej autopoprawki, która uporządkuje wszystkie kwestie. W związku z czym porządkuję zarówno sprawy dwóch autopoprawek, które spłynęły do nas wcześnie jak tych wszystkich wniosków, które się pojawiły na tej sesji a także uwag, które nie były wnioskami formalnymi. Macie teraz Państwo przed sobą tekst autopoprawki, mamy złożone cztery wnioski de facto, bo jest jeden najdalej idący, potwierdzony na piśmie przez Małgorzatę Kowalczyk – Przybytek. Z chwilę zapytam, czy podtrzymuje Pani ten wniosek.”


Dariusz Fąfara – III Zastępca Prezydenta Miasta:

„Więc w tej chwili Pani pełniąca obowiązek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani Grzybek, rozdaje Państwu autopoprawkę. W tej autopoprawce są uwzględnione tak, jak już powiedział Pan Przewodniczący wnioski Pana radnego Jarzembowskiego. Natomiast są również uwzględnione wnioski Pana Mazierskiego w obszarze, który już dzisiaj rano był uwzględniony. Dotyczy to w przypadku radnego Pan Macieja Jarzembowskiego sformułowania „z wyłączeniem § 2 i § 4 ”. Natomiast w przypadku Pana radnego Mazierskiego skreśla się w § 1 ust.2 i w § 2 ust. 1 wyrazy ( tutaj następują nawiasy ) oraz skreśla się w § 4 p.1 wyrazy ( tutaj następuje otwarcie nawiasu ) „Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 19 poz. 171 z późniejszymi zmianami.” Ja może przeczytam teraz treść całej autopoprawki.”1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna