Protokół nr XIV / 8 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniu 25 lutego 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13. oraz odbytej w dniu 03 marca 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ulPobieranie 0,77 Mb.
Strona8/16
Data10.02.2018
Rozmiar0,77 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie – ja może przerywając dyskusję na razie, jeżeli chodzi o merytorykę uchwały – znaczy sprawy merytoryczne – chociaż to, co powiem za chwilę też trochę jej dotyczy - czy Pan potrafi się ustosunkować jeżeli chodzi o zarzut niesłuszności pozostawienia w mocy zapisu poszczególnych punktów uchwały, która traci swoją moc?”


Dariusz Fąfara – III Zastępca Prezydenta:

„No, trudno jest mi tutaj dyskutować. Ewentualnie prawnik mógłby podyskutować z Panami, ponieważ trzeba byłoby tutaj dyskutować o argumentach ustawowych. Ja jestem zaskoczony tym argumentem, bo na Komisji nie padł taki argument ani na niejednej ani na drugiej.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Może zróbmy tak: Ja mam propozycję – dziękuję Panu, Panie Prezydencie - Poproszę Biuro Prawne o to, by się ustosunkowało do tego pytania, które padło na samym początku dyskusji. To były dwa głosy: radnego Jarosława Chmielewskiego i Macieja Jarzembowskiego.”


Jacek Gruszkowski – Biuro Prawne Urzędu Miasta;

„Co do techniki legislacyjnej jest to poprawne. Natomiast nie wypowiadam się co do konkretnych zapisów, ponieważ ich nie znam. Nie znam, które były w wersji przedstawione w starym tekście. Natomiast co do zasady i stosowania tego rodzaju zabiegów legislacyjnych jest wszystko poprawnie.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dobrze - dziękuję. Teraz moja propozycja, na którą czekałem do tego momentu. Mianowicie, w związku z czym, że padały wcześniej propozycje z niejednego klubu, aby zrobić przerwę w związku z tym, że są wnioski dotyczące tego, aby w ogóle przesunąć procedowanie nad uchwałą, chciałbym zaproponować, abyśmy w ogóle zrobili przerwę do środy. W środę rano moglibyśmy się spotkać i po pierwsze rozstrzygnąć niektóre kwestie a po drugie mielibyśmy czas na to, aby przyjąć uchwałę w sprawie porozumienia dotyczącego podpisania porozumienia w sprawie – już Państwu tłumaczę – to chodzi o punkt 13 starego porządku, czyli obecnie 15, czyli projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Kujawsko – Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia statutu Związku. Ale do końca miesiąca musimy przyjąć uchwałę właśnie tę, o której powiedziałem. To jest propozycja. Chciałbym, żebyście się Państwo ustosunkowali się do niej.”


Radny Zbigniew Lewandowski:

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado.

Dobrze by było, żeby już przed ogłoszeniem tej przerwy te kwestie wyjaśnić, ponieważ my spotkamy się w środę i staniemy w tym samym punkcie. Wg mojej wiedzy to zmienił się art.18 ustawy o samorządzie i w związku z tą zmianą, należy dokonać zmiany w Uchwale Rady Miasta w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości – i to jest nowa treść tej uchwały. Natomiast autopoprawka jeszcze porządkuje, że uchyla tamtą uchwałę. Czy ja to dobrze rozumiem? – bo jeżeli nie, to poproszę o wyjaśnienie. Dobrze byłoby, że gdy się w środę spotkamy, to żeby było to wszystko wyjaśnione i żebyśmy zaczęli procedować.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Znaczy pozwolę się nie zgodzić, dlatego że ten czas, który nam by pozostał w czasie przerwy służyłby temu, żeby ewentualnie te kwestie rozstrzygnąć i to nie podczas sesji ale podczas czasu pozasesyjnego i wydaje mi się, że tak na roboczo byłoby łatwiej to wszystko rozstrzygnąć tak, abyśmy na sesje przyszli już z gotowym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że tych wątpliwości jest tak dużo i pomimo tego, że sprecyzowany będzie tylko jeden wniosek, że nie sposób będzie to rozstrzygnąć dziś, generalnie trzeba by było to zrobić dziś, ale chciałbym wykorzystać to, że i tak pewnie ogłosimy przerwę, aby dać sobie oddech, związany z tą uchwałą. Taka była moja propozycja. ”


Radna Joanna Borowiak:

„Ja mam taką propozycję, ponieważ słyszałam z reakcji Państwa radnych, że może być problem z zebraniem quorum we środę a zatem proponowałabym przyjęcie dzisiaj tej uchwały, która powinna zostać przyjęta, jeśli goni nas jakiś termin i ogłosić przerwę do następnego poniedziałku. To tylko wydłuży czas procedowania nad tą uchwałą, o której w tej chwili jest mowa. Nie wiem, co Państwo radni na to.”


Radny Józef Mazierski:

„Ja bym chciał powiedzieć tak, że pośpiech jest tutaj niepotrzebny. Ja uważam, że to jest jedna z najważniejszych uchwał dla Pana Prezydenta, by mógł dobrze gospodarować nieruchomościami. I to powiem, że tak jak różaniec dla katolika na którym się modli, tak powinien codziennie patrzeć w tę uchwałę. Dlatego proszę bardzo o szczegółowe wyjaśnienie, o szczegółowe przeanalizowanie tych pytań. Nie było np mowy o tym, czy nabywanie w formie zasiedzenia możemy wstawić – tutaj też nie było odpowiedzi. Poczekajmy i uszczegółówmy te tematy, odpowiedzmy sobie na wszystko i wówczas to będzie podstawa Prezydenta do gospodarowania mieniem. Dajemy tą uchwałą upoważnienie na czas nieokreślony bez zgody Rady, żeby podejmował decyzje.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Wobec czego po wysłuchaniu opinii Państwa, wycofuję swoją propozycję i przedstawię następną, która brzmi tak: Zawieszamy procedowanie nad uchwałą w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości do poniedziałku, kiedy będziemy obradowali po przerwie. Natomiast teraz za Państwa zgodą, którą za chwilę poddam pod głosowanie, przeszlibyśmy do procedowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę miasto Włocławek z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa umowy o współpracy. Zebrawszy to wszystko razem, przedstawiam to Państwu pod głosowanie: Kto z Pań i Panów radnych jest za tym, abyśmy zawiesili procedowanie nad uchwałą w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości a jednocześnie przystępowali do procedowania przed przerwą w obradach sesji, żebyśmy rozpoczęli procedowanie nad uchwałą w sprawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego o współpracy a sesję po przerwie kontynuowali w poniedziałek o godzinie 9.00. Przy czym chciałbym nadmienić, że na godzinę 8.00 wyznaczyłbym wtedy konwent. Kto z Pań i Panów radnych jest za taką propozycją? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie wniosku i ogłoszenie wyników głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:
W głosowaniu wzięło udział 23 radnych, przy braku głosów sprzeciwu i przy braku głosów wstrzymujących się wniosek uzyskał wymaganą większość”
Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę miasto Włocławek porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z województwa kujawsko – pomorskiego. Proszę bardzo Pan Arkadiusz Horonziak dokona wprowadzenia do uchwały.
Ad.15.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAZENIA ZGODY NA ZAWARCIE PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TERENU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO UMOWY WSPÓŁPRACY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA I REALIZACJI PROJEKTU PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO . WDRAŻANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI – DZIAŁANIA 9.2 „PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO, KOORDYNOWANEGO PRZEZ POWIAT TORUŃSKI.
Wprowadzenie do tematu:
Arkadiusz Horonziak – II Zastępca Prezydenta Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.

W imieniu Prezydenta Miasta przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę miasto Włocławek z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, koordynowanego przez Powiat Toruński.

Szanowni Państwo.

Miasto Włocławek, jako gmina na prawach powiatu ma zadania własne i jednym z takich zadań jest prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych w tym szkół zawodowych EFS – Europejski Fundusz Społeczny – stwarza możliwości pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej. W styczniu bieżącego roku Urząd Marszałkowski ogłosił konkursy między innymi konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach priorytetu 9 Działanie 9.2 programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”, przyczyniających się do tworzenia równych szans edukacyjnych, udzielania wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty a także podniesienia jakości edukacyjnej. Do tego Programu mogą przystępować instytucje, szkoły indywidualne. Natomiast znacznie większa szansę pozyskania środków ma partnerstwo, dlatego starostowie grodzcy i ziemscy Województwa Kujawsko – Pomorskiego na jednym z ostatnich spotkań, podjęli decyzję, ze wspólnie przystąpią do tego programu. Na ten Program przeznaczone są 3 mln. zł. Starostowie mają nadzieję, że występując wspólnie mają zdecydowanie większe szanse na pozyskanie środków i liczą na pozyskanie środków liczą na pozyskanie środków w wysokości 2 mln. zł. dla 23 starostw, działających na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 19 ziemskich i 4 grodzkich. Te pieniądze mają być przeznaczone głównie na tzw. ECDL, czyli możliwość podnoszenia edukacji uczniów szkół zawodowych w zakresie uzyskania unijnego prawa jazdy komputerowego w zakresie obsługi komputera. Całe to działanie koordynowane przez powiat toruński, który ma doświadczenia w tego typu koordynacji podobnych programów, zmierza w kierunku uzyskania środków w proporcjach 85 % - środki zewnętrzne, 15% - środki własne. Te proporcje jeszcze bardziej korzystnie się zmieniają, jako że obsługa całego Programu ma być również pokrywana z środków pomocowych Unii. Więc przy założeniu, ze pan Prezydent podpisze umowę i zaangażujemy około 20 tys. po naszej stronie, to jesteśmy w stanie uzyskać około 200 tys,. zł. na poprawę poziomu edukacji w zakresie Europejskiej Obsługi Komputera uczniów włocławskich szkół zawodowych. Dlatego w imieniu Prezydenta Miasta wnoszę do Wysokiej Rady o podjęcie wcześniej cytowanego projektu uchwały. Te procedury musimy przeprowadzić do końca miesiąca lutego, dlatego prośba o podjęcie uchwały mimo przesunięcia terminu sesji w dniu dzisiejszym.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Radny Zbigniew Lewandowski – Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado.

Opinia Nr 6 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta z 20 lutego. Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę miasto Włocławek z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, koordynowanego przez Powiat Toruński. W głosowaniu wzięło udział 9 członków Komisji.”
Radny Marek Popławski – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado.

Opinia Nr 1 / 2008 Komisji Edukacji Rady Miasta z dnia 18 lutego 2008r. Komisja na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2008 r. pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę miasto Włocławek z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, koordynowanego przez Powiat Toruński. W głosowaniu wzięło udział 3 członków Komisji.”

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?”

Jeżeli nie – przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę miasto Włocławek z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, koordynowanego przez Powiat Toruński.? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? ”

Głosowanie i wyniki głosowania:

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;
Informuję, że udział w głosowaniu wzięło 23 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się uchwała została podjęta.”

Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 10.
A zatem ogłaszam przerwę. Spotykamy się w poniedziałek o godzinie 9.00.


Przerwa w obradach sesyjnych od 25 lutego 2008r. godz.16.47 do dnia 03 marca 2008r. do godziny 9.00

Wznowienie obrad po przerwie: ( 03 marca 2008r. godz.9.00 sala nr 4 Urzędu Miasta)
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Witam Państwa.

Kontynuujemy obrady XIV sesji Rady Miasta Włocławek. Przerwaliśmy obrady podczas rozpatrywania projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony na etapie dyskusji. Mam jeszcze taka jedną uwagę: Chciałbym poinformować, że na stan 25 radnych, 20 z nich jest na Sali, w związku z czym nasze obrady są prawomocne. Nawiązując do tego, ze przerwaliśmy w takim a nie innym punkcie poproszę teraz Pana Prezydenta Dariusza Fąfarę o to, by ustosunkował się do pytań, które padły podczas ostatniej sesji a dotyczyły projektu uchwały.”

Powrót do punktu 7 porządku obrad:
PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ ICH WYDZIERŻAWIANIA I WYNAJMOWANIA NA CZAS OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA LUB NA CZAS NIEOZNACZONY.
Kontynuacja wprowadzenia do tematu:
Dariusz Fąfara – III Zastępca Prezydenta;

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.Ponieważ dużo było niejasności na poprzedniej sesji w sprawie przyczyn wprowadzenia tej uchwały, to chciałbym tutaj wyjaśnić kilka wątpliwości. Razem z Panią Sekretarz Miasta i razem z radnymi, którzy byli zainteresowani tym zagadnieniem w ostatnim tygodniu przeprowadziliśmy konsultacje w tej sprawie, celem wyjaśnienia wszystkich niejasności.

Chciałem przypomnieć, że dnia 24 sierpnia 2007 roku weszła ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych, innych ustaw. Ta ustawa, w ustawie o samorządzie gminnym w art.18 spowodowała, że musimy w tej chwili nowelizować uchwałę o wydzierżawianiu gruntów powyżej 3 lat. Treść tej zmiany wygląda następująco: Mówię tutaj o ustawie o samorządzie gminnym art. 18, który otrzymuje brzmienie: w ust.2 punkt 9 litera „a” otrzymuje brzmienie: „zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała rady gminy jest wymaga również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.” I teraz jest tutaj ważne sformułowanie: „do czasu określenia zasad wójt czyt. prezydent, może dokonać tych czynności, wyłącznie za zgodą rady gminy.” Czyli mamy taką sytuację, ze gdybyśmy nie wprowadzili nowej uchwały, to w każdym przypadku, gdyby Pan Prezydent chciał przedłużyć umowę, która jest zawarta dotychczas na okres powyżej 3 lat, musielibyśmy tu Państwu prezentować na sesji i musielibyśmy od nowa uzyskiwać akceptację rady gminy, co wydaje się być niepotrzebnym zabieraniem Państwu czasu. W związku z tym ta uchwała stanowi jakby te zasady, na jakich można tej czynności dokonywać – jakich czynności może dokonywać Prezydent. Teraz, ponieważ były uwagi na Komisji do konstrukcji, zaproponowaliśmy Państwu autopoprawkę, która powinna usunąć wszystkie niejasności. Chodziło tutaj o to, że zostawialiśmy w Uchwale nr 39 z 2000 r. § 7a i § 8. Natomiast w tych paragrafach korespondowaliśmy do zapisu w § 7 ust.11. Było to niejasne, czy ten ust 11 zostaje, czy zostaje uchylony? W związku z tym w ramach poprawki wyraźnie żeśmy zapisali, że również zostaje § 7 ust.11. W trakcie naszych dyskusji podniesiono taki problem, że jeżeli podajemy Dzienniki Ustaw z konkretnym numerem i datą, ze sformułowaniem „z późniejszymi zmianami” – wszystko jest dobrze, dopóki nie ukazuje się tekst jednolity aktu prawnego. Natomiast w momencie, kiedy jest tekst jednolity, powinniśmy powoływać się już na ten ostatni akt prawny tekstu jednolitego. W związku z tym w autopoprawce proponujemy aby skreślić wyrażenia w nawiasach, czyli powoływanie się na konkretne Dzienniki Ustaw a jedynie operować nazwą ustawy i data pierwotną jej powstania. W naszym przypadku będzie to ustawa o gospodarce nieruchomościami i ustawa „Prawo zamówień publicznych”. W pierwszym przypadku jest § 1 ust.2 i w § 2 ust.1 – chodzi o ustawę o gospodarce nieruchomościami – a w drugim przypadku jest to § 4 punkt 1 – i dotyczy on tylko wyrażeń w nawiasach. Ja rozumiem, ze wyjaśnianie tak szczegółowych elementów tutaj na tej Sali jest problematyczne. Dlatego ja bardzo apeluję w przypadku kolejnych uchwał, które będziemy zgłaszali, żebyśmy maksymalnie dużo czasu poświęcili na Komisjach. My przychodzimy tam z silnym Zespołem. Osoby są bardzo merytorycznie przygotowane i wtedy można wiele rzeczy wyjaśnić. Można przecież nawet umówić się na kolejne spotkanie na Komisji, jeśli coś nie zostanie wyjaśnione lub jeśli coś jest nie jasne.

Co do konkretnych zapytań Pana Przewodniczącego, to na poprzedniej sesji starałem się to wyjaśnić, ale jeszcze przypomnę, że zastrzeżenie co do faktu, że w projekcie uchwały nie ma odniesienia do ustawy o gospodarce nieruchomościami, to wyjaśniłem, że w rozdz. I § 1 ust.2 jest powołanie się na tę ustawę. Co do możliwości odmowy przez Prezydenta sprzedaży nieruchomości, chodziło to, czy można zmusić Prezydenta, czy Rada Miasta może zmusić Prezydenta do sprzedaży? Oczywiście Rada nie może zmusić Prezydenta do sprzedaży. Kolejne pytanie: Jakich sytuacji dotyczy zapis § 3 ? – jeżeli przepisy prawa wymagają uzyskania zgody Rady Miasta, to rozporządzenie nieruchomością może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Radę w formie uchwały. Są to sytuacje dotyczące wszelkiego rodzaju bonifikat np sprzedaży gruntów spółdzielniom Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznemu – po prostu innym podmiotom, które wymienione są enumeratywnie w uchwale. Co do jednego jeszcze zastrzeżenia – tutaj Pan Przewodniczący podnosił, że w przypadku bezumownego korzystania z nieruchomości w poprzednich regulacjach ustawowych podobno Prezydent mógł stosować stawkę półtora razy większą. Oczywiście – nie znaleźliśmy takiego zapisu. W poprzedniej uchwale była to stawka obowiązująca – zarówno uchwale jak i w zarządzeniu Pana Prezydenta. Także ja z mojej strony – tyle. Gdyby jeszcze były jakieś konkretne problemy, to postaram się ja lub prawnicy obecni na Sali – wyjaśnić Państwu.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Ja jeszcze powrócę do dwóch wniosków z poprzedniej części tej sesji a mianowicie padło pytanie radnego Pana Macieja Jarzembowskiego dotyczące zachowania w mocy pewnych postanowień uchwały poprzednie – znaczy, obecnie obowiązującej – związku z czym poproszę Biuro Prawne o wyjaśnienie tej kwestii – to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz – chciałem zapytać radnego Pana Józefa Mazierskiego, czy podtrzymuje swój wniosek, zgłoszony na poprzedniej części tej sesji, dotyczący zmian w uchwale. Jeżeli Pan go podtrzymuje, to proszę o sformułowanie go na piśmie i przedstawienie tutaj do Prezydium. Proszę o przygotowanie odpowiedzi przez Biuro Prawne a Pan Maciej Jarzembowski może chciałby coś ewentualnie uzupełnić?”


Radny Maciej Jarzembowski:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Moje pytanie zadane na poprzedniej części tej sesji, w zasadzie zostało przez Biuro Prawne już wyjaśnienie. Ja mam natomiast dodatkowe pytania dotyczące utrzymywanych w mocy przepisów uchylanej Uchwały Nr 39 / XXI / 2000. otóż te przepisy dotyczą sprzedaży lokali mieszkalnych. Jednak moim zdanie prawdopodobnie nie zostały tutaj wszystkie potrzebne przepisy utrzymane w mocy, ponieważ np w utrzymywanym § 8 w punkcie 5 – tutaj jest taki zapis, że wartość rynkową lokalu mieszkalnego czy też domku rodzinnego określa rzeczoznawca majątkowy. Natomiast uchylony jest przepis § 4 ust.1 litera „a”, który stanowi o tym, ze rzeczoznawców majątkowych wybiera się stosując przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Teraz tego zapisu już nie będzie. Ponadto w § 4, który nie zostaje utrzymany w mocy, w punkcie 1 litera „b” , jest zapis „przeznacza nieruchomości do zbycia”, czyli rozumiem, ze chodzi tutaj również o lokale mieszkalne, czyli w zasadzie bez tego zapisu Prezydent nie mógłby przeznaczyć lokali mieszkalnych do zbycia. Ponadto w lit. „c” jest zapis „zawiera umowę”, czyli jest tutaj wyraźne odesłanie do tego, że to Prezydent Miasta zawiera umowy, oczywiście w formie aktu notarialnego. Teraz ten zapis nie zostaje utrzymany, czyli jakby nie ma tutaj upoważnienia dla Prezydenta, żeby mógł przystąpić do podpisania aktu notarialnego. Ponadto również zostaje uchylony § 2, tj. słowniczek, gdzie są wyjaśniane pojęcia, używane w uchwale. Tutaj cały ten § 2, czyli słowniczek, zostaje uchylony. Tak samo wyjaśnienie pojęcia „lokal mieszkalny”, pojęcie „dom jednorodzinny”, oraz pojęcie „gmina”. Przez „gminę” należy rozumieć, gminę miasto Włocławek, natomiast w utrzymywanym § 7 ust.11 jest odwołaniem do gminy. Tutaj jest mowa, że generalną zasadą obowiązującą przy zbywaniu nieruchomości jest to, aby ustalona cena uwzględniała nie tylko jej wartość ale także koszty poniesione przez gminę na jej przygotowanie do zbycia. W zasadzie tutaj teraz niewiadomo, o jaką gminę chodzi w sytuacji, kiedy § 2 został uchylony. To w zasadzie byłoby tyle moich pytań.”
Radny Józef Mazierski:

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.Z inicjatywy Pana Przewodniczącego Kazimierczaka Andrzeja odbyło się spotkanie w piątek u Pana Prezydenta Fąfary – szkoda, że tego nie powiedział, w którym uczestniczyli: Pani Sekretarz, radcy prawni, pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i na tym zebraniu bardzo dużo niejasności zostało wyjaśnionych. Ja chciałbym z tego miejsca podziękować Pani Sekretarz i pracownikom Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, którzy autentycznie rzeczowo w oparciu o przepisy prawne wyjaśnili wiele wątpliwości, których nie wyjaśniono na dwóch Komisjach. Pani Sekretarz bardzo ładnie to ujęła i bardzo ładnie to uzupełniła. Szkoda, że się tak stało, że debatujemy nad uchwałą a pozostawiamy dwa paragrafy, może dlatego, że gdyby w jednym momencie stawała ta uchwała w sprawie zasad wynajmowania, wydzierżawiania powyżej 3 lat i jednocześnie zasady sprzedaży lokali mieszkalnych – dzisiaj by tego tematu nie było. Zapewne nie byłoby tych rozbieżności. W związku z tym mamy teraz dwie autopoprawki. Na poprzedniej sesji dostaliśmy jedną autopoprawkę do projektu uchwały – mam ją przed sobą. Dzisiaj jeszcze jedna autopoprawka tj. do autopoprawki – bo nie bardzo wiem, bo jest tamta autopoprawka i dzisiaj Pani Kierownik przyniosła następną autopoprawkę. W związku z tym, że wiele spraw zostało wyjaśnionych tutaj, ja jednak zgłaszam takie uwagi – nie dlatego, żebym się tutaj upierał – było wiele głosów, że wnoszę coś i niepotrzebnie zabieram głos. Nie wiem – dzisiaj na Konwencie – podobno też krytykowano mnie, że zabieram dużo głosu. Ja po prostu tylko i wyłącznie dlatego, żeby po prostu w trakcie realizacji – wiem, jak z poprzednią uchwałą Rady było, ile było kłopotów, żeby nie było tych kłopotów w następnej i dlatego zabierałem głos. Podtrzymuję dwie – w zasadzie żeśmy wyjaśnili wszystkie uwagi, jednak chciałbym wnieść dwie autopoprawki takie do tego a mianowicie: Mam przed sobą Uchwałę Nr 45 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007 – 2011, którą podjęliśmy 18 czerwca 2007r. W jednym z rozdziałów pisze, że Prezydent Miasta będzie podejmował decyzję, związane z regulacją stanów prawnych poprzez zasiedzenia udziałów, sprzedaży udziałów, regulował stany prawne. W związku z tym wnoszę, żeby w rozdziale II „Nabywanie nieruchomości”, w § 5 ust.1., dodać punkt 7 tj. „zasiedzenie”. Czy chciałbym, żeby Prezydent Miasta również nabywał nieruchomości poprzez zasiedzenie – nie wnoszę spadku jeszcze, bo nabywa poprzez spadek, ale poprzez zasiedzenie. Jest to jedna z ważniejszych spraw. Ona akurat licuje z tą uchwałą, którą mam przed sobą. To pozwoli w wielu sprawach składania wniosków do Sądu, przedkładaniem uchwał, że – bo tutaj też Sąd nieraz życzy na jakiej podstawie - oczywiście – mamy Kodeks Cywilny, który w art.172 i 3 mówi, że gmina – że zasiedzenie, to również nabywanie gmin, nabywanie własności. Uważam, że nabywanie własności nieruchomości przez zasiedzenie, oczywiście po spełnieniu ustawowych przesłanek. Wnoszę również w § 4 Rozdział I - tutaj „zapewnia się wycenę przez rzeczoznawców majątkowych „Prawo zamówień publicznych” ustawę z dnia ...” ( i tutaj jest przytoczone) – w międzyczasie ukazało się obwieszczenie Prezydenta Sejmu RP z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy „Prawo zamówień publicznych”. W związku z tym nie pasuje w tej chwili odniesienie tamtego, skoro jest już obwieszczenie Marszałka Sejmu o jednolitym tekście ustawy o zamówieniach publicznych. Wyjaśnione zostało – tylko poinformuję Państwa – w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości. Jednoznacznie Pani Sekretarz i Biuro Prawne poinformowało, że Prezydent ma takie prawo składać oświadczenie woli, bądź nie, na sprzedaż nieruchomości. Przedmiotem, jeżeli jest zbycie, może z punktów ekonomicznych i uzasadnionych odmówić sprzedaży danej nieruchomości, bo zbywa nieruchomości z woli własnej tzn. jest w planie budżetowym – są zapisane nieruchomości, które zbędziemy i czasami występuje mieszkaniec, biznesmen, petent o sprzedaż jakiejś działki. Prezydent ma prawo takiego odmówienia w myśl tej uchwały, którą teraz mamy i od tego nie ma odwołania. Obywatel nie ma prawa złożenia. Może złożyć skargę jedynie do Rady Miasta. Także wyjaśnione to zostało. Wyjaśnione zostało również w przypadku korzystania z nieruchomości – już tu mówiłem – być może przejęzyczyłem się – chodziło mi o umowy najmu, jeżeli ktoś nie opuści dotychczasowego lokalu użytkowego, to przysługuje wynagrodzenie podwyższone. Jeżeli ustalono tutaj, że w przypadku korzystania z nieruchomości stanowiącej przez gminę do tytułu prawnego, gminie przysługuje wynagrodzenie tak – sądzę,. że możemy tutaj dochodzić jedynie odszkodowania – pozostawiamy to tak, jak jest.”


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna