Protokół nr XIV / 8 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniu 25 lutego 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13. oraz odbytej w dniu 03 marca 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ulPobieranie 0,77 Mb.
Strona7/16
Data10.02.2018
Rozmiar0,77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Ad.5.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA WŁOCŁAWEK NA PRAWACH POWIATU I POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO ZA 2007 ROK.
Wprowadzenie do tematu:
Janusz Majerski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych:

„Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.

To sprawozdanie, które do Państwa dotarło, to jest wymóg ustawy o samorządzie powiatowym, konkretnie art.38 ppkt b tej ustawy, która mówi, że Prezydent Miasta zapoznaje Wysoką Radę z treścią sprawozdania za rok ubiegły. To Sprawozdanie zostało wypracowane przez Komisję wspólną dla miasta i powiatu włocławskiego, która praktycznie rzecz biorąc ostatniego dnia roku zakończyła swoją kadencję. Teraz już będzie nowa Komisja. Pan Prezydent wybrał już nowych członków na następne 3 lata. W tej chwili jeszcze trwają wybory u starosty. Z chwilą oczywiście wybrania nowej komisji, pierwszym takim naszym punktem będzie Program zapobiegania przestępczości, który później przedstawimy Wysokiej Radzie. To Sprawozdanie myślę, że jest krótkie, ale treściwe. W takiej formie ukarze się w Dzienniku Urzędowym Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Dlatego też informacyjnie zostało ono przedstawione Wysokiej Radzie. Dziękuję bardzo. ”
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Radny Piotr Mokry – Przewodniczący Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta:

„Panie przewodniczący, Szanowni Państwo.

Komisja Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 22 lutego br. jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu włocławskiego za rok miniony, czyli 2007. W glosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji. Dziękuję uprzejmie.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Czy ktoś z Pań czy Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i powiatu włocławskiego za rok 2007? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie i wynika głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;
Informuję, że w glosowaniu wzięło udział 22 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się uchwała została podjęta. ”

Uchwała w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 8.

Ad.6.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI STAWKI PROCENTOWEJ OPŁATY ADIACENCKIEJ.
Wprowadzenie do tematu:
Dariusz Fąfara – III Zastępca Prezydenta Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Niniejszym przedkładam projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 21 sierpnia 2997r. o gospodarce nieruchomościami Prezydent Miasta może pobierać opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, który nastąpił na skutek:

1/ wybudowania infrastruktury technicznej, jeżeli zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków płynących z budżetu Unii Europejskiej lub źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi lub dokonanego na skutek wniosku właściciela podziału nieruchomości. Niezbędnym warunkiem pobierania tej opłaty, zwanej opłatą adiacencką jest posiadanie przez gminę uchwały, ustalającej wysokość stawki procentowej. Uchwałą Nr 40/ XXI/ 2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie stawki procentowej opłat adiacenckich Rada Miasta ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału geodezyjnego a także na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 50% różnicy przed i po podziale albo przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej. Przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych ustaw zmniejszyły maksymalną stawkę opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego nieruchomości do 30%, co spowodowało konieczność podjęcia stosownej uchwały, którą rada Miasta podjęła w dniu 29 października 2007r. Dla poprawności i jasności obrotu prawnego, celowym jest uregulowanie wyżej określonego przedmiotu jednej uchwały, ustalając całościowo stawkę procentową opłat adiacenckich. Mając na uwadze powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Dziękuję.”Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Radny Zbigniew Lewandowski – Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado.

Opinia Nr 1 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta z dnia 20 lutego 2008r. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. W głosowaniu wzięło udział 10 członków Komisji.”
Radny Józef Mazierski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni.

Opinia Nr 2 / 2008 Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2008r. Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta podczas posiedzenia odbytego w dniu 15 lutego pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Za udzieleniem powyższej opinii opowiedziało się 4 członków Komisji przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dziękuję. Chciałem zapytać, czy ktoś z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie i wyniki głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;
Informuję, że w głosowaniu udział wzięło 23 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się, uchwała została podjęta. ”

Uchwała uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 9.

Ad.7.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD NABYWANIA, ZBYWANIA I OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ ICH WYDZIERŻAWIANIA I WYNAJMOWANIA NA CZAS OZNACZONY DŁUŻSZY NIZ 3 LATA LUB NA CZAS NIEOZNACZONY.
Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Prezydent złożył autopoprawkę do tej uchwały. Macie ją Państwo przed sobą. Została ona przedstawiona Wam – czy wszyscy Państwo dostali tę autopoprawkę? Jeżeli tak, to proszę Prezydenta Dariusza Fąfarę o wprowadzenie do tematu uchwały.”


Wprowadzenie do tematu:
Dariusz Fąfara – III Zastępca Prezydenta Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Niniejszym przedkładam projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z autopoprawką. Autopoprawka do projektu uchwały została Państwu rozdana przed obradami sesyjnymi. Zgodnie z art. 18 ust.1 p.9 litera „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Miasta Włocławek Uchwałą nr 39 / XXI / 2000 z dnia 29 maja, określiła zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres powyżej 3 lat. Na wstępie zmieniających się przepisów prawnych powyższa Uchwała zmieniona została Uchwałą Nr 23 / XXIX / 2001 z dnia 26 marca. Uchwałą Nr 15 / VII / 2003 z dnia 31 marca 2003r, Uchwałą Nr 8 / XX/ 2004 z 29 marca 2004r. oraz Uchwałą Nr 41 / XXIII z dnia 28 czerwca 2004r. Jednolity tekst Uchwały Nr 39 / XXI / 2000 został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005r. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych ustaw, wymogła kolejną zmianę uchwały. Jest ona spowodowana potrzebą uwzględnienia w przepisach wniosków wynikających z kilkuletnich doświadczeń i stosowaniu oraz wykładni dokonywanej w ramach lecznictwa sądowego. Część zmian dotyczy doprecyzowania oraz uściślenia przepisów w celu wyeliminowania rozbieżnych interpretacji. Dla poprawności i jasności obrotu prawnego celowym przyjęcie jest nowej uchwały. Co do autopoprawki dotyczy ona zachowania w mocy § 7 ust. 11, do którego odniesienie znajduje się w § 8 ust.5 , który nie zostaje uchylony a brzmi ona: „Generalną zasadą obowiązującą przy zbywaniu nieruchomości jest to, aby ustalona cena uwzględniała nie tylko jej wartość ale także koszty poniesione przez gminę na jej przygotowanie do zbycia. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotychczasowych zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, lub na czas nieoznaczony należy do kompetencji rady gminy”. Mając na uwadze powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wraz z autopoprawką.”

Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Radny Zbigniew Lewandowski – Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado.

Opinia Nr 2 Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta. Komisja w dniu 20 lutego 2008r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. Za udzieleniem powyższej opinii opowiedziało się 10 członków Komisji, głosów przeciwnych nie stwierdzono, 1 osoba wstrzymała się od głosu.”
Radny Józef Mazierski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni.

Opinia Nr 4 Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2008. Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta podczas posiedzenia odbytego w dniu 15 lutego pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na okres nieoznaczony.” Za udzieleniem powyższej opinii opowiedziało się 2 członków Komisji przy braku głosów przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?”


Dyskusja:
Radny Jarosław Chmielewski:

„Szanowni Państwo, Panie Prezydencie.

Jednym z „Kwadransów prezydenckich” w Telewizji Kujawy, Pan Prezydent był uprzejmy powiedzieć, że przedstawiam się jako prawnik, co chciałbym zdementować, że nigdy się tak nie przedstawiałem. Natomiast o tyle jest to ważne, że wg mnie ta Uchwała dotycząca zasad zbywania, obciążania nieruchomości w § 16 jakby jest troszeczkę niespójna, gdzie uchyla się Uchwałę nr 39 / XXI / 2000 Rady Miasta. pozostawiając jednocześnie § 7, 7a i 8 – nie wiem, czy jest to dopuszczalne. Próbowałem zorientować się u innych prawników, którzy kwestionują tego typu rozwiązanie, że uchyla się uchwałę, zostawiając pewne paragrafy. Czyż nie można było zrobić tak, żeby te paragrafy po prostu, które mają zostać, wpisać w treść tejże uchwały? Dziękuję.”
Radny Maciej Jarzembowski:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

Ja tutaj w zasadzie podzielam wątpliwości mojego przedmówcy. Troszeczkę jest to dziwne. Nie wiem, czy jest to zgodne z zasadami techniki legislacyjnej, żeby uchylić uchwałę a jednocześnie pozostawić w mocy kilka wyjętych z niej jednostek redakcyjnych tekstu prawnego. Ponadto chciałbym zauważyć, że jeżeli ma zostać utrzymany w mocy paragraf 8 np. starej uchwały a jednocześnie paragraf 8 jest wprowadzony również w nowej uchwale, no to tutaj występuje niewątpliwa kolizja tychże paragrafów może to myślę nastręczyć troszeczkę trudności w wykonywaniu tej uchwały.”

Radny Józef Mazierski:

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.

Faktycznie, projekt uchwały był na dwóch Komisjach: Komisji Gospodarki i Komisji Budżetu. Wiele pytań było, na które zostały udzielone odpowiedzi. Natomiast pozostają trzy kwestie, które ani na Komisji Gospodarki, ani na Komisji Budżetowej nie zostały wyjaśnione i nie udzielono na nie odpowiedzi. Ja mam takie pytania i poproszę krótko – nie będę się rozwodził tu o odpowiedź.

Rozdział II „Nabywanie nieruchomości”: Czy § 5 ust.6. – Czy nabywanie nieruchomości może być poprzez zasiedzenie tych nieruchomości ?- bo o ile wiem, to również jest to jakieś nabywanie nieruchomości i skoro już regulujemy, doprecyzowujemy, to powinniśmy również dopisać, że jednym z elementów nabywania nieruchomości jest nabywanie poprzez zasiedzenie. Skoro są na podstawie darowizny, zamiany, licytacje komornicze i negocjacje, to i zasiedzenie nieruchomości jest również nabyciem nieruchomości. Oczywiście, gmina ma prawo nabywać własność nieruchomości poprzez zasiedzenie po spełnieniu oczywiście wyznaczonych ustawą przesłanek.

Po wtóre tą uchwałą upoważniamy Prezydenta Miasta do zbywania nieruchomości w drodze przetargów, na zasadach takich, jakie są określone. Chciałbym zwrócić uwagę, że Prezydent Miasta składając oświadczenie woli sam podejmuje decyzje, czy daną nieruchomość sprzedać, czy też nie. W paragrafie 7 ustęp 1 napisano, że nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem zbycia lub oddania w wieczyste użytkowanie , jeśli jest to ekonomicznie uzasadnione i nie przeszkadza miejscowym planom i nie jest na cel publiczny. Jeśli Prezydent uzna, że jest to ekonomicznie, jednostronnie, arbitralnie – uzna, że jest to ekonomicznie nieuzasadnione – to nie sprzeda tej nieruchomości. Ja mam pytanie: Nie złożę oświadczenia woli przed notariuszem i nie sprzeda – Ja mam pytanie: Czy jeżeli Prezydent odmówi sprzedaży tej nieruchomości jakiejś tam z przyczyn ekonomicznych, czy dany obywatel, czy inaczej - przyszły następca, czy ma prawo odwołać się do Rady Miasta i złożyć prośbę, by ta sprawa była w sprawie nabywania mienia w formie uchwały Rady? – bo sama uchwała mówi, że nabywanie mienia, to jest to kompetencja Rady Miasta. Ale jeśli mamy opracowane zasady zbywania, nabywania, wówczas oddajemy te kompetencje do Prezydenta Miasta, do wyłącznej Jego jurysdykcji. Mam pytanie, bo przecież Prezydent może się pomylić: Czy jest to ekonomicznie uzasadnione słowo – nie jestem przekonany, że Prezydent nie może się pomylić – w związku z tym czy dany obywatel, czy przyszły nabywca ma prawo złożyć prośbę do Rady Miasta o nabycie tej nieruchomości, skoro Prezydent ze względów ekonomicznych odmawia?

Drugie moje pytanie. Dzisiaj otrzymałem autopoprawkę. Ja mam do Pani Sekretarz, do Pani Wiesi pytanie: W obecnym paragrafie mamy paragraf „Zbywanie nieruchomości”, paragraf 7.1 i punkt 9, że generalną zasadą obowiązującą przy zbywaniu nieruchomości jest ustalona .... – czyli to jest, więc po co dzisiaj autopoprawką wprowadzacie to jeszcze raz? W punkcie 9 jest to napisane. Więc jaki jest to sens?

Wykreślono z tej Uchwały zasady zbywania lokali mieszkalnych, w związku z tym myślę, że o ile podtrzyma dzisiaj Pan Prezydent deklarację, że wykreśla ten punkt „Sprzedaży mieszkania”, ale pod warunkiem, że będzie to na sesji marcowej – najbliższej sesji – od razu stanie uchwała, bo wg mnie powinny te dwie uchwały razem w jednym momencie stać. Skoro uchylamy wszystko, to powinniśmy uchylić w jednym momencie dwie uchwały równo wprowadzić. Ale jeśli Pan Prezydent uznał tak, to mam prośbę, żeby dzisiaj podtrzymał to, co było na Komisjach, że w miesiącu marcu stanie uchwała o sprzedaży lokali mieszkalnych, która została z tej uchwały wykreślona.

Mam pytanie: § 10 Rozdział IV § 8.1 ustęp 10. Czy tu nie ma pomyłki? „W przypadku korzystania z nieruchomości, stanowiącej własność gminy bez tytułu prawnego gminie przysługuje wynagrodzenie ustalone wg stawek czynszu jak za najem lokalu w dzierżawę.” Dotychczas było, że gminie przysługuje wynagrodzenie ustalone podwyższone o 1,5 – krotnie, czy o po prostu wyższą stawkę, ponieważ jest bez tytułu prawnego. A tu będzie płacił każdy taką sama wartość jak wynajmowanie, jak dzierżawa, jak dotychczas na tych samych zasadach, to trochę jest niezrozumiały. Bo ten, kto użytkuje bez tytułu prawnego, bądź to lokal, bądź to nieruchomość, to powinien płacić wynagrodzenie wyższe, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta, które mówi, że bez tytułu prawnego jaką się płaci. A tu jest po tej samej stawce jak wynajem. No to, jak nie wynajmie Prezydent, to będą zajmować i po takiej samej stawce będzie płacił – no to wejdą na ten teren i zajmą. Dlatego dla mnie jest to niezrozumiałe, że powinno być, że w przypadku korzystania z nieruchomości stanowiącej własność gminy bez tytułu prawnego, gminie przysługuje wynagrodzenie 1,5 – krotne tak jak poprzednio było - Czy 2 – krotne, czy 3 – krotne – a nie po takiej samej stawce jak inni wynajmują i dzierżawią. Dlatego nie zgadzam się z tym i od razu mówię, że to będzie korupcjogenne, bo po prostu inni to zajmą bez tytułu prawnego i będą taką samą stawkę płacili, nie mając tytułu prawnego do lokalu.

W poprzednich uchwałach Państwo pisaliście, że w sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy ustawy o gospodarce gruntami. Tutaj żaden przepis się nie znalazł. Myślę, że można się domyślać, że w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dziękuję bardzo.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?

Proszę Państwa.

Rozumiem dwa pierwsze pytania. Ale chciałem zapytać Pana Przewodniczącego, co dalej mamy zrobić? Jak procedować? Czy zgłasza Pan wnioski o zmianę? – i wtedy: Jakie to są wnioski? Czy oczekuje Pan na razie tylko odpowiedzi od Prezydenta, który ewentualnie rozwieje Pana wątpliwości? ”


Radny Józef Mazierski:

„To znaczy - co do zasady odnośnie zajmowania bez tytułu prawnego, to oczekuję zmiany, bo jest to nie do przyjęcia, żeby za taką samą stawkę najmu, czy dzierżawy, były wynajmowane grunty bez tytułu prawnego. Po wtóre, jeśli Prezydent zapewni to, co podkreślał na Komisji Budżetowej i na Komisji Gospodarki, że w miesiącu marcu będzie uchwała w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych. I po trzecie – wyjaśnić dlaczego dubluje paragraf 9, bo jest w tej uchwale w sprawach generalną zasadą obowiązywania przy sprzedaży nieruchomości jest to, aby ustalona cena uwzględniała jej wartość a także koszty poniesione przez gminę na jej przygotowanie i dzisiaj wnosi autopoprawkę – to nie rozumiem po co. I odpowiedź najważniejsza, która była na Komisji Budżetowej i na Komisji Gospodarki: Co w przypadkach, gdy Prezydent odmówi, że dana nieruchomość jest z uwagi na nieekonomiczny aspekt nie sprzeda, czy ewentualny obywatel, petent, przyszły nabywca, czy ma prawo zwrócić się do Rady Miasta, by Rada w formie uchwały podjęła na podstawie art. 18 ust.2 p.9 zbycie mienia należy do kompetencji Rady.”Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dobrze. Proszę sformułować wniosek na piśmie, jeżeli chodzi o zmiany, ten które sprecyzował Pan wcześniej, bo zmierzały Pańskie uwagi do tego, aby przynajmniej w jednej materii taki wniosek został złożony. Natomiast proszę o odpowiedzi, być może one nam rozjaśnią, jak procedować dalej. Odpowiedzi udzieli Prezydent Dariusz Fąfara. ”Dariusz Fąfara – III Zastępca Prezydenta Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

W zakresie, który jakby percepcyjnie do mnie dotarł, jeśli chodzi o wypowiedzi tutaj Pana Przewodniczącego, postaram się Państwu udzielić odpowiedzi. Natomiast dziwię się, że tego typu i tak dużą ilość szczegółowych kwestii nie udało się – jakby ustosunkować się do nich podczas obrad Komisji, dlatego że jest to miejsce, kiedy powinniśmy wypracować sobie wszystkie wątpliwości. Skoro Komisja przegłosowała jakby treść uchwały – zarówno jedna jak i druga – to znaczy, że Państwo jesteście usatysfakcjonowani – ale widać z tego, nie.

Odpowiadam na pytanie dotyczące braku powołania się na ustawę o gospodarce nieruchomościami. Proszę Państwa – więc to jest zapis w rozdziale I § 1 ust. 2 – jest powołanie się na ustawę. Jest tutaj sformułowanie: „nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania dokonuje Prezydent Miasta Włocławek z zachowaniem należnej staranności gospodarowania mieniem i zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązujących uregulowaniach prawnych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu Cywilnego.” Co do decyzji Pan Prezydenta w zakresie zasadności przyjmuje się, że uchwała Rady Miasta upoważnia Prezydenta do sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, że jest to ekonomicznie uzasadnione i w planie miejscowym nie jest to przeznaczone na cel publiczny. Dlatego też Prezydent może odmówić sprzedaży nieruchomości, jeżeli jest to dla gminy niewskazane. Obywatel oczywiście może zwrócić się do Rady Miasta ze skargą na Prezydenta. Jednak Rada nie ma prawa zmusić Prezydenta do sprzedaży.

Kolejna sprawa. Co do autopoprawki. W starej treści uchwały § 8 znajdował się w obszarze, który zgodnie z poprzednim zapisem § 16 był uchylony. W związku z tym musieliśmy niejako przywrócić ten zapis, mimo odniesienia się w § 8 – tak, ponieważ on był w § 7 p.11. Panie Przewodniczący – ja chciałem przypomnieć, że to Pan zwrócił uwagę na to, że taki brak występuje i my jakby tutaj idąc w Pana kierunku, taką autopoprawkę żeśmy zaproponowali i teraz Pan mówi, że jest Pan z takiego zapisu niezadowolony. Także dziwię się. Jednakże może o to chodzi, żebyśmy sobie tutaj porozmawiali jeszcze dłużej.

Proszę Państwa – jeśli chodzi o jeszcze bardziej szczegółowe kwestie. Są na Sali osoby z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, które są w stanie bardziej precyzyjnie wyjaśnić różne aspekty, które Pan Przewodniczący porusza. Chciałem powiedzieć, że ta uchwała podlegała ocenie w Biurze Prawnym naszego Urzędu i wydaje mi się, że pod względem prawnym jest poprawna.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Państwa ja mam taką propozycję. Z racji tego, że były zgłaszane propozycje... – Pan jeszcze do projektu uchwały? – to proszę bardzo.”


Radny Marek Kalinowski:

„To znaczy Panie Przewodniczący – w trakcie obrad Komisji, już tak właściwie pod koniec Komisji Budżetu powstał taki zalążek dyskusji na temat zasad, kierunków w ogóle sprzedaży lokali użytkowych przez gminę miasto Włocławek. Moim zdaniem, ponieważ to też jakby wchodzi w tę problematykę, którą porusza ta uchwała, to moim zdaniem, ponieważ jest cały szereg wątpliwości – ja rozumiem, że Pan Prezydent ma problem, żeby tak na gorąco się do tych wszystkich uwag ustosunkować, które były na Komisji poruszane, natomiast, no trzeba spojrzeć prawdzie w oczy – nie na każde była odpowiedź. Jednak najistotniejsza sprawa jest taka, czy sprzedajemy, czy nie sprzedajemy lokali użytkowych? Czy pozostawiamy sobie możliwość otrzymywania korzyści z wynajmu, czy raczej jednorazowo sprzedajemy i sprawa się kończy? Moim zdaniem tak na dobrą sprawę, to może dajmy spokój dzisiaj tej uchwale - bo chyba nic się nie stanie takiego złego, jeśli to się odciągnie o jeden miesiąc. Natomiast jednocześnie należy rozwikłać ten problem: czy gmina ma sprzedawać, czy raczej, czy pożytki czerpać z wynajmu?”1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna