Protokół nr XIV / 8 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniu 25 lutego 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13. oraz odbytej w dniu 03 marca 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ulPobieranie 0,77 Mb.
Strona14/16
Data10.02.2018
Rozmiar0,77 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Ad.18.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DORAŹNEJ.
Wprowadzenie do tematu:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Komisja doraźna miałaby zająć się zmianami w Statucie Miasta Włocławek. Z wnioskiem o powołanie Komisji doraźnej wystąpiła Komisja Rewizyjna. Był to wniosek nr 5 / 2007 z dnia 15 listopada br. Dotyczy on dokonania zmian w § 110 Statutu. To jest rzecz pierwsza. Druga rzecz – wielokrotnie podczas prac innych Komisji, wychodziły sprawy, które mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w zmianie Statutu Miasta Włocławek, w związku z czym wydaje się zasadnym, by przystąpić do prac nad Statutem Miasta Włocławek, zgodnie z § 185 tego Statutu. Do wykonywania określonych zadań Rada Miasta powołuje Komisje doraźną, w związku z czym chciałbym zaproponować powołanie takiej Komisji doraźnej ds. zmian w Statucie Miasta Włocławek. Biorąc pod uwagę zarówno wniosek Komisji Rewizyjnej, jak i zasadność postulatów, odnoszących się do zmian w Statucie Miasta Włocławek, proszę Państwa o podjecie stosownej uchwały a opinię Komisji w tej sprawie proszę, żeby przedstawił wiceprzewodniczący Pan Janusz Dębczyński.”Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Radny Janusz Dębczyński – Wiceprzewodniczący Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

W tej sprawie Komisja wyraziła opinię Nr 3 z dnia 22 lutego 2008r. Komisja Porządku Prawnego i Publicznego rady Miasta na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2008 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej. Jednocześnie Komisja Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta wnioskuje o zwiększenie składu osobowego komisji doraźnej z 5 do 6 osób. Za powyższą opinią opowiedziało się 7 członków Komisji przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.”


Dyskusja:
Radny Andrzej Kazimierczak:

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.

W sprawie powołania komisji doraźnej, chciałbym w imieniu radnych klubu Platformy Obywatelskiej, zgłosić następującą propozycję: żeby do komisji doraźnej każdy klub zgłosił po jednym przedstawicielu i żeby Komisja obradowała pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta. natomiast Komisja nie ma takiej możliwości, żeby każdy z radnych był członkiem Komisji, gdyż każdy z radnych może brać udział w obradach tej Komisji bez prawa głosu, zgłaszając swoje uwagi i wtedy Komisja może te uwagi oczywiście uwzględnić.”
Radny Janusz Dębczyński:

„Panie Przewodniczący.

Myślę, ze tutaj – ja się zgadzam tutaj z wnioskiem przedmówcy. Natomiast jego interpretacja odnośnie osób, które byłyby spoza składu komisji, jest nadinterpretacją, gdyż myślę, że każdy z radnych może brać udział w komisji branżowej komisji Rady, w której nie zasiada – może zabierać głos, nie może tylko glosować, gdyż nie jest członkiem tej Komisji. Tutaj w przypadku Komisji doraźnej tego typu działanie, Statut i ustawa samorządowa dopuszcza.”
Radny Andrzej Kaziemierczak;

„Tak, zgadzam się – ma Pan rację. Dziękuję bardzo.”Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Rozumiem, że wniosek ten sprowadza się do tego, aby ograniczyć katalog – znaczy, pozostawić katalog osób tak, jak jest on określony w uchwale, czyli 5 – osobowa byłaby to Komisja pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta.

Mamy do czynienia z dwoma wnioskami: Pierwszy wniosek jest Komisji Porządku, który zmierza do tego, aby komisja obradowała w składzie 6 – cio osobowym pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta. Natomiast wniosek Platformy Obywatelskiej jest taki, aby utrzymać zapis w uchwale 5 – cio osobowego składu Komisji Doraźnej i aby ona obradowała również pod przewodnictwem Przewodniczącego rady Miasta a pozostałymi członkami Komisji doraźnej byliby przedstawiciele poszczególnych klubów.

Przedstawiam drugi wniosek, który przeczytałem, jako pierwszy pod glosowanie. W związku z czym kto z Pań i Panów radnych jest za takim brzmieniem § 1, które po pierwsze zmierza do tego, że mamy 5 – cio osobowy skład Komisji, po drugie w skład Komisji doraźnej wchodzi Przewodniczący Rady Miasta i 4 przedstawiciele poszczególnych klubów. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem takiego wniosku? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”


Głosowanie wniosku i wyniki głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;
Informuję, że w głosowaniu udział wzięło 22 radnych i przy 1 głosie sprzeciwu i 1 glosie wstrzymującym się, wniosek uzyskał wymaganą większość, gdyż za wnioskiem głosowało 20 radnych. ”
W związku z czym, nie musiałbym tego robić, ale dla porządku wnioskuję o odrzucenie wniosku Komisji Porządku, który zmierzał do rozszerzenia składu - jest on bezprzedmiotowy, ale czasami są zarzuty, że ...”
Radna Wanda Muszalik:

„Poprzedni wniosek wykluczył ten, który proponuje Pan przegłosować.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;

„Dobrze. Proszę o to, aby przedstawiciele klubów zgłosili kandydatów do Komisji doraźnej.”


Radna Joanna Borowiak (PiS)

„W imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość do składu Komisji zgłaszam pana radnego Marka Kalinowskiego.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;

„Zapytam od razu, czy Pan radny Marek Kalinowski wyraża zgodę?”


Radny Marek Kalinowski wyraził zgodę.
Radny Andrzej Kazimierczak (PO)

„Z klubu radnych Platformy Obywatelskiej, zgłaszam radnego Pana Marka Popławskiego.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;

„Dziękuję – Panie radny Marku Popławski - czy Pan wyraża zgodę?”


Radny Marek Popławski wyraził zgodę.
Radna Wanda Muszalik (LiD)

„W imieniu klubu Lewica i Demokraci zgłaszam kandydaturę kolegę Macieja Jarzembowskiego.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;

„Dziękuję. Czy Pan Maciej Jarzembowski wyraża zgodę?”


Radny Maciej Jarzembowski wyraził zgodę.
Radny Józef Mazierski ( WWS )

„W imieniu Włocławskiej wspólnoty Samorządowej, zgłaszam kandydaturę Pana Janusza Dębczyńskiego.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;

„Czy Pan radny Janusz Dębczyński wyraża zgodę?”


Radny Janusz Dębczyński wyraził zgodę.

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;

„Proszę Państwa.

W związku z czym, ze przegłosowaliśmy zmiany w uchwale dotyczące treści § 1 chciałbym zaproponować, żebyśmy w całości przegłosowali uchwałę w składzie komisji w takim brzmieniu § 1 uchwały:

„Powołuje się komisję doraźną do opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Włocławek w składzie: Rafał Sobolewski, Marek Kalinowski, Marek Popławski, Maciej Jarzembowski i Janusz Dębczyński.”

Przepraszam, że nie odczytałem tego w kolejności alfabetycznej, ale chciałem, żeby to sprawnie przebiegło.

Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem takie projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”Głosowanie i wynika głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;
Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 22 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się uchwała została podjęta. ”

Uchwała w spawie powołania komisji doraźnej w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 19.


Ad.18.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU KONTROLI KOMJISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA WŁOCŁAWEK.
Wprowadzenie do tematu:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

Zgodnie z § 107 Statutu Miasta Włocławek Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę na podstawie rocznego planu kontroli. Roczny plan obejmujący określenie terminu oraz przedmiotu kontroli wymaga zatwierdzeniu przez Radę Miasta. Taki plan został przygotowany i Państwu przedstawiony, w związku z czym za chwilę przystąpimy do glosowania, ale proszę bardzo radny Pan Andrzej Kazimierczak, chciałby zgłosić poprawkę do tekstu.Dyskusja:
Radny Andrzej Kazimierczak:

„Zgodnie z § 107? – zgodnie z § 106, bo § 106 mówi o planie rocznym. ”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Dobrze. Jest to zmiana do uzasadnienia. Kto jeszcze chciałby zabrać głos?”


Radny Józef Mazierski:

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.

Ja bym chciał zawnioskować o rozszerzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek o następujące tematy:

Chciałbym, ponieważ mój wniosek wynika z tego, że na dyżurach radnych, przyjmujemy coraz większe liczby mieszkańców i jest zapisane zresztą, że mieszkańcy mówią, ze nie otrzymali odpowiedzi – byli u Prezydenta na interwencji, nie otrzymali żadnej odpowiedzi, prezydent nie ustosunkował się. W związku z tym ja mam prośbę na kontrolę na miesiąc listopad dwa takie tematy:

„Kontrola obowiązku przyjmowania przez Prezydentów i Zastępców w ramach przyjęć interesantów realizacji zapisów i ustaleń podczas przyjęć z mieszkańcami w latach 2007 – 2008.”

I jeszcze jedne temat:

„Kontrola terminowości udzielania w latach 2007 – 2008 odpowiedzi na pisma, interwencje przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta.””

Radny Jerzy Rosiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta;

„Proszę Państwa.

Wydawałoby się, ze ten plan kontroli jest skąpy, jeżeli chodzi o ilość przeprowadzonych kontroli. Jednak ze względu na to, że cały plan pracy Komisji Rewizyjnej zawiera około 15 punktów, będzie on traktowany, jako kontrola przygotowanych materiałów przez poszczególne Wydziały, my zgodnie z ustawą przedłożyliśmy Państwu ściśle plan kontroli, gdzie zostaną powołane zespoły, które będą te kontrole przeprowadzały. Jednocześnie nawiązując do głosu kolegi radnego Mazierskiego chciałem powiedzieć, ze na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 lutego Komisja podczas posiedzenia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta wraz z propozycją rozszerzenia go o kontrole terminowości, udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych oraz na pisma obywateli za pierwsze półrocze 2008r. Proponowany termin kontroli został ustalony i podany dla Państwa do zatwierdzenia na wrzesień tego roku. Także nie wiem, czy to Pana radnego Mazierskiego usatysfakcjonuje. My byśmy ten punkt proponowali rozszerzyć właśnie o te zagadnienie, o którym wspominał Pan radny Mazierski. Dziękuję bardzo.”

Radny Marek Kalinowski

„To znaczy tak: w miesiącu październiku w planie kontroli jest wpisane:

„Kontrola przyznawanych dotacji dla podmiotów niepublicznych w pierwszym półroczu 2008 roku. ”

Ja prosiłbym, żeby uwzględnić „dla wszystkich beneficjentów w I półroczu 2008 roku.” A nie tylko niepublicznych.”


Radny Józef Mazierski:

„Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.

Ja się przychylam, jeśli Pan Jurek Rosiński to zgłosił, tylko nie ma tematu przyjmowania – chodzi mi również o kontrolę obowiązku przyjmowania przez Prezydenta i zastępców w ramach wtorkowych przyjęć. Ja nie będę ukrywał, że są wtorki, gdzie nie wszyscy Prezydenci przyjmują. Chciałbym to wiedzieć, bo to jest obowiązek. Chciałbym wiedzieć, dlaczego tak jest? Obowiązek ten wynika – pamiętam jak w poprzedniej Radzie nas tutaj atakowano za wszystkie wtorki. Prezydenci mieli być w ten dzień. Nie można było wyjeżdżać w żadne delegacje – nic. W tej chwili chciałbym się dowiedzieć na zasadzie kontroli. Chciałbym, żeby obejmowało to lata 2007 – 2008. Służę swoją pomocą w Komisji, jeśli tylko będą kontrolować i jeśli tylko będą mnie chcieli, to chętnie mogę uczestniczyć w tych kontrolach.”

Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;

„Dobrze. To mamy dwa rozszerzenia porządku obrad. Przepraszam, zagubiłem się trochę - Czy ten punkt znajduje odzwierciedlenie w zapisie, który Pan proponował? On nie znajduje odzwierciedlenia w zapisie tego planu.”


Radny Józef Rosiński – wypowiedź poza mikrofonem.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;

„Czyli tak naprawdę pozostały nam dwa wnioski o rozszerzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej. Pierwszy wniosek radnego Pan Marka Kalinowskiego. Proszę o powtórzenie tego wniosku Panie Przewodniczący.”


Radny Marek Kalinowski:

„Rola przyznawanych dotacji dla wszystkich beneficjentów w pierwszym półroczu 2008 roku.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;

„Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem takiego dodatkowego punktu w planie kontroli Komisji Rewizyjnej? – rozszerzenia obowiązującego planu.

I kolejny wniosek – również poproszę wnioskodawcę o to, aby ... ”
Radny Jozef Mazierski:

„Kontrola obowiązku przyjmowania przez Prezydenta i zastępców Prezydenta w ramach wtorkowych przyjęć interesantów oraz realizacja zapisów, ustaleń podczas przyjęć z mieszkańcami w latach 2007 – 2008.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;

„Kto z Pań i Panów radnych jest za dopisaniem tego punktu w planie kontroli Komisji Rewizyjnej?”


Głosowania wniosków i wyniki głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;
Proszę Państwa. W obu głosowaniach udział wzięło 21 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się, uzyskały one wymaganą aprobatę naszą.”
W związku z czym przystępujemy do glosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek z przegłosowanymi zmianami. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?

Głosowanie i wynika głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;
Proszę Państwa – w głosowaniu wzięło udział 21 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się uchwała została podjęta. ”


Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 20.


Ad.19.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA WŁOCŁAWEK ZA 2007 ROK.
Wprowadzenie do tematu:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Kolejny punkt porządku obrad, to sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek za 2007 rok. Tutaj zgodnie z § 118 Statutu Miasta Włocławek, Komisja Rewizyjna obowiązana jest do przedkładania Sprawozdania ze swojej działalności. Przedmiotowy materiał został Państwu przesłany. Czy ktoś chce z Państwa zabrać głos w sprawie przesłanego Sprawozdania? Czy ktoś chciałby zabrać głos w przedmiotowym temacie?”


Dyskusja:
Radna Małgorzata Kowalczyk – Przybytek:

„Panie przewodniczący, Szanowni Państwo.

Ja chciała zwrócić Państwa uwagę na wnioski, jakie sformułowała Komisja Rewizyjna po kontroli Miejskiej Izby Wytrzeźwień. Pierwszy wniosek, jaki Komisja sformułowała, dotyczy wprawdzie rozszerzenia współpracy na pozostałe gminy, ale proszę zauważyć, z czego ten wniosek wynika. Ja zgadzam się z przesłanką, nie zgadzam się ze sformułowanym wnioskiem. Chodzi o zmniejszenie ilości wydatkowanych środków z budżetu miasta. tak, za dużo wydajemy. Nie powinniśmy wydawać w ogóle na tę instytucję.

Drugi wniosek. W chwili obecnej windykacja nieściągniętych należności, prowadzona jest w sposób ręczny. Dodajmy jeszcze, że ta ściągalność też jest bardzo kiepska. A więc proponuje nam się kolejne pieniądze z budżetu miasta przeznaczyć na informatyzację Miejskiej Izby Wytrzeźwień. Ja nie zgadzam się z tym. Likwidujemy szkoły a będziemy informatyzować Miejską Izbę Wytrzeźwień. To jest moim zdaniem niedopuszczalne. No i proszę zobaczyć na kolejne wnioski: wymiana okien w budynku, wymiana drzwi, być może jeszcze doprowadzenie kanalizacji, czyli kolejne koszty, które generować będzie ta instytucja w naszym mieście. Pragnę państwa radnych uwagę zwrócić na tę kwestię i o przemyślenie w kontekście Złożonej wcześniej propozycji, żeby jednak iść w kierunku likwidacji tej instytucji w mieście.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Jeśli nie, to przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek za 2007 rok? Kto jest przeciwny? – Jeszcze raz – Kto jest za przyjęciem Sprawozdania? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?”W związku z brakiem / zakończeniem dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski przeprowadził głosowanie nad sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek za 2007 rok.
Głosowanie i wynika głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;
Informuję, że w glosowaniu udział wzięło 20 radnych i przy 17 głosach „za” i 3 wstrzymujących się przyjęliśmy Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek za 2007 rok. ”

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek za 2007 rok w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 21.


Ad.20.

PLAN PRACY RADY MIASTA WŁOCŁAWEK NA 2008 ROK.
Wprowadzenie do tematu:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Teraz przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to plan pracy Rady Miasta Włocławek na rok 2008. Otrzymaliśmy Państwo ten plan pracy Rady Miasta Włocławek na rok 2008. Otrzymaliście Państwo ten plan w materiałach sesyjnych. Chciałbym zapytać, czy chcielibyście Państwo zabrać głos w sprawie planu pracy? Jeśli nie, to przystępujemy do glosowania. ”Dyskusja:
Radny Jozef Mazierski:

„Szanowni państwo.

Ja bym chciał wnieść pod obrady w miesiącu listopadzie temat taki: Informacja na temat realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy miasta Włocławek w latach 2007 - 2011. Uchwaliliśmy tę uchwałę w połowie tamtego roku. Chciałbym po półtora roku funkcjonowania tej uchwały mieć informację, ale to na sesji Rady już a nie na Komisji, na temat gospodarowania tym zasobem – jak ten deficyt złagodzony został, jaki były wydatki na utrzymanie zasobów, dalej: Jakie działania podjęte zostały w spawie regulacji stanów prawnych, między innymi poprzez zasiedzenie – bo to jest w tej uchwale – jak się kształtowały stawki czynszu i sprawy finansowania zasobów komunalnych. Chciałbym, żeby było to przedmiotem nie Komisji, tylko ocenimy, jak po półtora roku funkcjonowania, ten Wieloletni Program Gospodarki Mieszkaniowym Zasobem Gminy w latach 2007 funkcjonuje.”
Radny Janusz Dębczyński:

„Panie Przewodniczący.

Ja mam pytanie, może dotyczące tego najbliższego miesiąca, w którym jak gdyby funkcjonujemy – idzie mi o marzec. Tutaj mam pytanie: Czy to jest ścisły plan najbliższej sesji marcowej, czym będziemy się zajmować, bo do Związków Zawodowych skierowany został projekt uchwały w sprawie biletów i cen usług komunikacji miejskiej. Pan Prezydent zapowiadał publicznie, że od 01 kwietnia będzie zmiana tych taryf i jeżeli tego nie ma, to czyżby Pan Prezydent wycofał się z zapowiedzi podwyżek biletów MPK, z czego bardzo bym się ucieszył i mieszkańcy pewnie też. Dziękuję.”

Radna Joanna Borowiak:

„Przy okazji omawiania planu pracy Rady Miasta Włocławek na bieżący rok kalendarzowy chciałabym poprosić o terminarz prac sesyjnych, chociażby wstępny, nawet na pierwsze półrocze. Ja już o to dwukrotnie prosiłam. Pan Przewodniczący rady odpowiadał mi, że jest to uzależnione od tego, jak spływają uchwały od Pana Prezydenta – projekty uchwał. Nie mniej jednak, to Pan Przewodniczący ustala harmonogram. Nam radnym z pewnością ułatwiłoby to prace.”Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Odpowiadam na drugie pytanie. Nie dałem jak gdyby ścisłego harmonogramu dlatego, że w pewnym momencie ustaliliśmy, że sesje będą się odbywać w ostatni poniedziałek miesiąca. Udawało nam się dopilnowywać tego scenariusza z dużymi wyjątkami w tym roku, bo de facto procedowanie po trzykroć nad budżetem doprowadziło do tego, że ten porządek został zburzony. Wydaje mi się, ze uda mi się wrócić do tego harmonogramu.”Radna Joanna Borowiak:

„Czyli będzie to ostatni poniedziałek każdego miesiąca – czy tak?”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Natomiast chciałbym jeszcze jedną uwagę wnieść. Wpłynęła do mnie prośba Przewodniczącego Sejmiku Województwa, który również zwołuje sesje na ostatni poniedziałek miesiąca. I teraz chciałbym to oddać pod Państwa rozwagę. Nie uczyniłem tego na Konwencie dziś. Podwójnych radnych nie ma, natomiast niektórzy radni zainteresowani są zarówno sprawami wojewódzkimi z racji tego, ze są radnymi wojewódzkimi, jak i sprawami miasta z racji dajmy na to, że są szefami związków zawodowych, czy poszczególnych Komisji. To pozostawiam państwu do rozważenia. To nie była propozycja, która zmierzałaby do tego, żeby obradować w innym czasie. Moją intencją jest to, żeby obradować w ostatni poniedziałek każdego miesiąca. Wydaje mi się, ze tego powinniśmy się trzymać. To, że nie udało nam się tego zrobić, to było wynikiem tego, że tak procedowaliśmy nad budżetem, jak procedowaliśmy a pod rozwagę Konwentowi poddam to, co powiedziałem przed chwilą, aby zmodyfikować ten grafik, w zależności od tego, jak będziemy chcieli dostosować się do Sejmiku Województwa. Natomiast, jeśli chodzi o ten wniosek, który sformułował były Prezydent Mazierski, obecnie radny Józef Mazierski, chciałbym go poddać pod głosowanie. Jest jeszcze jeden wniosek.”Radny Władysław Skrzypek;

„Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Panie i Panowie Radni.

Ja chciałbym zgłosić wniosek, by w planie pracy zawarła się informacja w sprawie pozyskania i uzyskania środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego oraz zewnętrznych z Unii Europejskiej w roku 2008.” Chodzi mi o środki zewnętrzne, które wpłynęły do miasta.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Ale to ma być informacja w konkretnym miesiącu, czy ...?”


Radny Władysław Skrzypek;

„W listopadzie. Chciałbym, żeby pod koniec roku była taka informacja konkretna o tych pozyskanych środkach, o których tak głośno było mówione.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Uwzględniając to, co powiedziałem wcześniej, że to jest tylko orientacyjny plan i tak naprawdę ulega on dużym wahaniom, to teraz stoję przed dylematem: czy glosować te poprawki do planu? – no, taki był wniosek. W związku z czym przegłosuję je obie razem. Możemy tak zrobić? – czy oddzielnie? One dotyczą listopada. Chodzi o dwie dodatkowe informacje. Jedna związana jest z gospodarowaniem zasobem lokalowym, druga to informacja dotycząca pozyskania środków zewnętrznych przez miasto. Kto z Pań i Panów radnych chciałby, aby w planie pracy rady Miasta znalazły się takie punkty w listopadzie? Kto jest przeciwny? ”Głosowanie wniosków i wyniki głosowania:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta;
Informuję, że w związku z tym, że w głosowaniu udział wzięło 21 radnych i ani jeden z nich nie sprzeciwił się takiemu dopisaniu do porządku obrad Rady Miasta informacji ani jeden nie wstrzymał się od głosu, umieszczę w planie pracy Rady miasta Włocławek w miesiącu listopadzie Informację na te dwa tematy, które radnych interesują. ”
Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem planu pracy Rady Miasta Włocławek na 2008 rok ? Jeżeli chodzi o bilety, to nie wiem. Nie spłynęła jeszcze do Biura Rady Miasta uchwała a uwzględniając to, co powiedziałem wcześniej, że plan Rady jest tylko takim drogowskazem a nie stricte tym, co realizujemy – nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć. Jest to pytanie do Prezydenta. Kto z pań i Panów Radnych jest za przyjęciem planu pracy Rady Miasta Włocławek na 2008 rok? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?

Głosowanie i wyniki głosowania:

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna