Protokół nr XIV / 8 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniu 25 lutego 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13. oraz odbytej w dniu 03 marca 2008 r w sali nr Urzędu Miasta we Włocławku ulPobieranie 0,77 Mb.
Strona1/16
Data10.02.2018
Rozmiar0,77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

BRM. 0052 – 1 / 2008

Protokół nr XIV / 08
z sesji Rady Miasta Włocławek
odbytej w dniu 25 lutego 2008 r.

w sali nr 4 Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13.

oraz

odbytej w dniu 03 marca 2008 r.

w sali nr 4 Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13.

Protokół nr XIV / 08
z XIV sesji Rady Miasta Włocławek

odbytej w dniu 25 lutego 2008r.

oraz

odbytej w dniu 03 marca 2008r.

O godzinie 9.00 w Urzędzie Miasta Włocławek w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek rozpoczęła się czternasta sesja Rady Miasta Włocławek V kadencji.Ad.1.

SPRAWY ORGANIZACYJNE.
a/ otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski otworzył sesję Rady Miasta słowami:

Otwieram obrady XIV sesji Rady Miasta Włocławek.”

Następnie Przewodniczący Rady Miasta powitał przybyłych gości ;

- prezydenta

- zastępców Prezydenta

- parlamentarzystów,

- przedstawicieli związków zawodowych,

- przedstawicieli mediów,

- pracowników Urzędu Miasta,

- wszystkich Włocławian,

- radnych V kadencji Rady Miasta.b/ stwierdzenie quorum.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Rafał Sobolewski stwierdził, że na stan 25 radnych na Sali obrad znajduje się 24 radnych, w związku z czym obrady XIV sesji Rady Miasta V kadencji są prawomocne.

Listy obecności radnych w załączeniu do protokołu – Załącznik Nr 1.


c/ przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji.
W dalszej części sesji Rady Miasta nastąpiło przyjęcie protokołu z XIII sesji odbytej w dniach: 28 grudnia 2007r., 11 stycznia 2008r., 25 stycznia 2008r.


Wobec braku uwag Protokół z XIII sesji Rady Miasta odbytej w dniach: 28 grudnia 2007 r., 11 stycznia 2008r., 25 stycznia 2008r. dokument został przyjęty.

d/ przyjęcie porządku obrad XIV sesji.
Projekt porządku obrad brzmiał następująco:


 1. Sprawy organizacyjne.

a/ otwarcie sesji

b/ stwierdzenie quorum

c/ przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji

d/ zmiany w porządku obrad XIV sesji. 1. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Miasta w okresie międzysesyjnym.
 1. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję w latach 2008 – 2011.
 1. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję w latach 2008 – 2011.
 1. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2007 rok.
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku.
 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.
 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy miasto Włocławek z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008.”
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławka.
 1. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie sporządzenia Wieloletnich Programów Inwestycyjnych dla miasta Włocławek.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Kujawsko – Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia Statutu Związku.
 1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną ulicą 4KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4/6 KM 80, północnymi granicami działek 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicą Wolność, Witosa, wschodnimi granicami działek nr 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, ulicą Komunalną.
 1. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 we Włocławku.
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum Nr 1 we Włocławku.
 1. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej.
 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek za 2007 rok.
 1. Plan pracy Rady Miasta Włocławek na 2008 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Włocławek za 2007 rok.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 1. Zakończenie obrad.


Zmiany do porządku obrad zgłosiły następujące osoby:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Jeżeli chodzi o porządek dzisiejszych obrad, wpłynęły do mnie dwa wnioski dotyczące zmiany porządku obrad. Pierwszy złożony został przez Prezydenta Miasta i dotyczy rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę miasto Włocławek z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, koordynowanego przez Powiat Toruński.” Proponuję, aby przedmiotowy projekt uchwały był rozpatrywany, jako punkt 15. Natomiast następne byłyby przesunięte o jedną pozycję.


Drugi wniosek wpłynął od Pana radnego Józefa Mazierskiego i dotyczy zdjęcia z porządku obrad punktu 16 tj. projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum Nr 1 we Włocławku.
To są wnioski, które spłynęły do mnie. Chciałbym jeszcze zapytać, czy ktoś z Pan i Panów radnych chciałby jeszcze złożyć dodatkowe wnioski dotyczące zmiany porządku obrad ?


Radny Janusz Dębczyński:

„Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni.

W imieniu klubu Włocławskiej Wspólnoty Samorządowej, chciałbym złożyć wniosek, by z dnia dzisiejszego z porządku obrad zdjąć punkt 15 dotyczący zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 we Włocławku. Uważam, ze jest to społecznie bardzo szkodliwe. Trzeba dać szansę tej zasłużonej jednostce oświatowej dla naszego miasta. Ponadto w uzasadnieniu mówi się, że tam będzie przeniesiony MOPR. Tak więc ja uważam, że przy tego typu budynku byłoby to bardzo kosztowne. To nie zostało w sposób jasny przedstawione nam, jako radnym,. Ponadto obok buduje się i za chwilę będzie się rozbudowywał Towarzystwo Budownictwa Społecznego – będzie kilkaset mieszkań. Zamieszka tam kilkaset rodzin, więc siłą rzeczy również powinien być tam nabór do tego Gimnazjum, bo każdy wybierze raczej miejsce bliżej, niż na obrzeżach miasta. Dlatego jeszcze raz proszę o podjęcie takiej decyzji.”
Radny Marek Kalinowski:

„Panie Przewodniczący.

W imieniu klubu radnych „Prawo i Sprawiedliwość”, chciałem poprzeć wniosek Włocławskiej Wspólnoty Samorządowej o zdjęcie z porządku obrad punktu 15, czyli likwidacji Gimnazjum Nr 6. Jako uzasadnienie tego wniosku podaję następujące argumenty, a mianowicie Państwo z jakimś strasznym wyrachowaniem rozpoczęliście tę walkę z Gimnazjum. Te jakieś niekontrolowane przecieki dotyczące, że Gimnazjum zostanie zlikwidowane, nie wiadomo co się z nim stanie. Przytaczane były najprzeróżniejsze argumenty dotyczące a to jakiś tam nieprawidłowości finansowych a to złych wyników w nauce – po prostu mnożone były informacje, które jakby miały w społeczeństwie zrodzić przekonanie, że rzeczywiście tę szkołę zlikwidować trzeba. Natomiast moim zdaniem Państwo rzeczywiście jak zwykle zresztą, jeśli chodzi o szkoły w ostatnim momencie i w sposób zupełnie przypadkowy bez odwołania się do racjonalnych argumentów, próbujecie dokonać czegoś, co jest z góry skazane na niepowodzenie. Te działania jakby przekonają nas w fakcie, że Panowie nie macie większego pojęcia o tym, jak powinno sprawować się władzę w takim mieście, jakim jest Włocławek. Jest to miasto, gdzie trzeba bardzo wiele rzeczy zrobić. Natomiast Wasza uwaga skupiona jest.”
W tym miejscu przerywając wypowiedź radnego Kalinowskiego z Sali obrad padły uwagi skierowane zarówno do radnego Kalinowskiego oraz Przewodniczącego Rady Rafała Sobolewskiego, że zabierający głos radny Kalinowski odbiega od tematu, traktując go zbyt szeroko.

Radny Marek Kalinowski:

„Ale ja chcę po prostu poprzeć argumenty, dlaczego należy zdjąć ten punkt programu. Ale, żeby już tutaj nie wywoływać animozji, to Panowie trzeba najpierw przeprowadzić to bardzo dobrze i dopiero wówczas można dążyć do tego, żeby dokonywać jakichkolwiek zmian w sieci szkół w mieście Włocławku.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Znaczy, uwaga jest o tyle słuszna, która padła z lewej strony, że mamy – jeszcze raz przywołam radnego Wojewódzkiego – bo pamiętam, kiedy odbywała się tutaj sesja Sejmiku Wojewódzkiego, to tak najbardziej w tym, co ograniczało tempo jej pracy było to, ze przy zmianach w porządku obrad powstawały dyskusje i długie wypowiedzi, w związku z czym mam prośbę - ja wiem, że emocje są duże, dlatego nie przerywałem tej wypowiedzi – ale mam prośbę, żeby zmiany do porządku zgłaszać krótko i treściwie, argumentując je jednym zdaniem ewentualnie. Natomiast ewentualną dyskusję, czy dłuższe wypowiedzi należy pozostawić sobie na ten punkt porządku obrad, jeżeli on by nastąpił.


Dobrze – mamy wnioski trzy, jeżeli chodzi o zmianę w porządku obrad. Czy ktoś jeszcze chciałby złożyć kolejny ?
Przechodzimy zatem do głosowania. Proponuję, abyśmy glosowali w takiej kolejności, w jakiej te wnioski przedstawiłem tzn. pierwszy będzie głosowany wniosek o rozszerzenie porządku obrad, zgłoszony przez Prezydenta Miasta i dotyczący rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę miasto Włocławek z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, koordynowanego przez Powiat Toruński. Propozycja jest taka, aby ten punkt znalazł się w punkcie 15, co spowoduje automatyczne obniżenie pozycji punktów kolejnych. Nie wiem, czy czytaliście Państwo uzasadnienie do projektu uchwały ? - wydaje mi się, że jest to zasadne, abyśmy skorzystali z tych środków zewnętrznych - to jedno zdanie zachęcające do zagłosowania za tą zmianą. Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem w 15 punkcie porządku obrad tego projektu uchwały? – Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania.
Informuję, że w glosowaniu udział wzięło 24 radnych i przy braku głosów sprzeciwu i braku głosów wstrzymujących się, wniosek uzyskał wymaganą większość, w związku z czym proszę o poprawienie porządku obrad i w punkcie 15 wpisanie tego punktu, który został przed chwilą przegłosowany.”
Kolejny wniosek, dotyczący zdjęcia z porządku obrad punktu obecnie 17, czyli projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum Nr 1 we Włocławku, złożony przez radnego Józefa Mazierskiego. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?

Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania.
Podobnie jak w poprzednim głosowaniu wzięło w nim udział 24 radnych. Za wnioskiem oddano głosów 12, przeciw 13 i przy braku głosów wstrzymujących się informuję, że wniosek - za wnioskiem, przepraszam 11 głosów, przeciw 13 – przepraszam, przy braku głosów wstrzymujących się wniosek nie uzyskał wymaganej większości, w związku z czym będzie procedowany.”
Przechodzimy do głosowania kolejnego punktu porządku obrad zgłoszony zarówno przez klub Włocławskiej Wspólnoty Samorządowej, jak i Prawa i Sprawiedliwości przez ich przewodniczących Janusza Dębczyńskiego i Marka Kalinowskiego, który zmierza do wykreślenia obecnie 16 po zmianach punktu porządku obrad w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 6 we Włocławku. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu?
Głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania.
Podobnie jak w poprzednim głosowaniu wzięło w nim udział 24 radnych i przy 11 głosach za i 13 przeciw, wniosek nie uzyskał wymaganej większości, w związku z czym będzie procedowany na dzisiejszej sesji w punkcie 16 zmienionego porządku obrad.”
Przechodzimy do realizacji porządku.”
W tym momencie radna Joanna Borowiak poprosiła o możliwość zabrania głosu w przedmiotowym punkcie posiedzenia.
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Ale już głosowaliśmy i zamknęliśmy wszystkie, także przechodzimy do realizacji punktu porządku obrad, następnego.”


Radna Joanna Borowiak:

„Chciałabym ...”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Nie, nie można – przechodzimy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, proszę zatem Prezydenta Andrzeja Pałuckiego o przedstawienie ...”


Radna Joanna Borowiak:

„Panie Przewodniczący – proszę mi nie odbierać głosu.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Ja go Pani nie udzieliłem. Nie udzieliłem Pani głosu i proszę szanować to, że przechodzimy do porządku obrad.”


Radna Joanna Borowiak:

„Ale właśnie w związku z porządkiem obrad chciałam zabrać głos.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Nie, nie ma już żadnych możliwości zgłaszania wniosków w sprawie porządku obrad dlatego, że wnioski, które można było zgłosić w sprawie zmiany już były zgłoszone i były przegłosowane, przechodzimy zatem do kolejnego punktu porządku. W trybie głosu można zgłosić wniosek, jeżeli procedujemy dany punkt porządku. My teraz przyjmujemy porządek.”


Radna Joanna Borowiak:

„Panie Przewodniczący.

Ale jeżeli są dwa wnioski, które się wykluczają, to nie można zgłosić w takim trybie, jaki Pan zaproponował. Dziwi mnie Pana zdecydowanie w związku z moją osobą.”
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„To nie chodzi o Pani osobę, tylko o przestrzeganie porządku obrad.”


Radna Joanna Borowiak:

„Proszę o udzielenie mi głosu.”


Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Przechodzimy do realizacji porządku obrad, proszę Andrzeja Pałuckiego Prezydenta Miasta o przekazanie informacji z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.”


Proszę Państwa – ogłaszam 3 minutową przerwę – Panie Prezydencie, przepraszam.”
Przerwa 3 minuty ( 9.21 – 9.25)
Wznowienie porządku obrad:
Radny Rafał Sobolewski – Przewodniczący Rady Miasta:

„Proszę Panie Prezydencie, kontynuujemy obrady i proszę Pana Prezydenta o przedstawienie informacji w sprawie działalności miasta Włocławek w okresie mieędzysesyjnym, zaś radnych proszę o zajęcie miejsc.”
W związku z powyższym porządek obrad XIV sesji Rady Miasta otrzymał następujące brzmienie: 1. Sprawy organizacyjne.

a/ otwarcie sesji

b/ stwierdzenie quorum

c/ przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji

d/ zmiany w porządku obrad XIV sesji. 1. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Miasta w okresie międzysesyjnym.
 1. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję w latach 2008 – 2011.
 1. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia listy ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję w latach 2008 – 2011.
 1. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2007 rok.
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku.
 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.
 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy miasto Włocławek z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008.”
 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławka.
 1. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie sporządzenia Wieloletnich Programów Inwestycyjnych dla miasta Włocławek.
 1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Kujawsko – Dobrzyńskiego Związku Gmin i przyjęcia Statutu Związku.
 1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną ulicą 4KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4/6 KM 80, północnymi granicami działek 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicą Wolność, Witosa, wschodnimi granicami działek nr 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, ulicą Komunalną.
 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę miasto Włocławek z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, koordynowanego przez Powiat Toruński.”
 1. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 6 we Włocławku.
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum Nr 1 we Włocławku.
 1. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej.
 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek za 2007 rok.
 1. Plan pracy Rady Miasta Włocławek na 2008 rok.
 1. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Włocławek za 2007 rok.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 1. Zakończenie obrad.Realizacja porządku obrad:
Ad. 2.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA Z DZIAŁALNOŚCI MIASTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
Andrzej Pałucki – Prezydent Miasta Włocławek:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.Informacja, którą przedstawię Wysokiej Radzie obejmuje okres od 28 grudnia 2007 roku czyli od ostatniej Sesji Rady Miasta Włocławka do dnia dzisiejszego.
1) W tym okresie kontynuowane były działania związane z umieszczeniem projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych Miasta Włocławek” na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W pierwszej połowie stycznia zostały wysłane w tej sprawie pisma do: Pani Elżbiety Bieńkowskiej Minister Rozwoju Regionalnego, Pani Barbary Konrad Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu oraz do Pana Tadeusza Jarmuziewicza Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
2)Dnia 15 stycznia 2008 roku wystosowałem pismo do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z prośbą o przygotowanie aneksu do Umowy nr 2/KW/2007 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu realizowanego w ramach działania objętego Kontraktem Wojewódzkim na lata 2007 – 2008 pn: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych Miasta Włocławek”
3)Dnia 16 stycznia 2008 roku wystosowałem do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Warszawie pismo o potwierdzenie przebiegu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek w korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej i uzyskałem pozytywną odpowiedź.
4) Zawarta została umowa z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. na realizację, w okresie od 16 stycznia do 30 czerwca br., programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie miasta Włocławka. Programem zostaną objęci uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych od 7 do 18 r. życia (tj. ok. 13 800 osób). Koszt realizacji wynosi 135 000 zł.
5) 29 stycznia br. spotkałem się w Warszawie z Panią Elżbietą Bieńkowską Minister Rozwoju Regionalnego oraz z Panią Hanną Jahns, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Tematem rozmowy była szansa na dofinansowanie remontu drogi krajowej nr 1 przebiegającej przez Włocławek z programu „Infrastruktura i Środowisko”.
6)W dniach 1-10 lutego trwała kampania promocyjna Włocławka w postaci bilbordów reklamowych ulokowanych w największych miastach Polski. Kampania jest kreacją stworzoną wspólnie z firmą Gutenberg Design, a jej celem jest przedstawienie Włocławka jako miasta młodego duchem, pełnego możliwości i przyjaznego inwestorom, w oparciu o najbardziej charakterystyczne elementy – marki kojarzące się z naszym miastem. Kampania jest nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Złote Formaty.
7)Kontynuowane są prace nad sporządzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji w związku z ukazaniem się Wytycznych w tym zakresie (projekt pn: „Wytyczne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jako podstawy udzielenia wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”). W związku z powyższym dnia 1 lutego 2008 roku zarządzeniem wewnętrznym powołałem Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek w celu zapewnienia właściwego przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. W skład zespołu wchodzą naczelnicy i reprezentanci poszczególnych wydziałów, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego Zarządu Dróg i Powiatowego Urzędu Pracy.

Do zadań członków Zespołu należy: • Współpraca z zespołem ekspertów w zakresie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji;

 • Przygotowywanie niezbędnych materiałów potrzebnych do opracowania programu;

 • Doradztwo w trakcie przygotowania projektu programu oraz jego opiniowanie z uwzględnieniem „Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 9 stycznia 2008 roku”.

Na pierwszym posiedzeniu zespołu ustalono konieczność opracowania tzw. matryc logicznych dla projektów, które będą realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego.
8) Dnia 7 lutego pod moim patronatem w Urzędzie Miasta obradował Komitet Doradczy Monitorujący projekt „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek”. Organizatorem spotkania był Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
9)Przez miesiąc do dnia 8 lutego 2008 roku na stronie internetowej miasta Włocławek został udostępniony do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Miasta Włocławek do 2015 roku. W trakcie konsultacji wpłynęły trzy wnioski – (brak udziału Radnych Rady Miasta.)
10)Dnia 11 lutego 2008 roku w Urzędzie Miasta Włocławek, odbyły się konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji.

W konsultacjach uczestniczyło 36-ciu przedstawicieli: policji, straży pożarnej, organizacji pozarządowych, parafii kościelnych i związków wyznaniowych, instytucji kultury, zakładów opieki zdrowotnej, szkół wyższych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, TBS-ów i przedsiębiorstw.

Celem konsultacji było zapoznanie wszystkich uczestników z zasadami opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, pozyskiwania finansowania na działania rewitalizacyjne i włączania do Programu projektów wyznaczonych przez partnerów społecznych.

Podczas spotkania zwrócono się do uczestników o składanie wniosków projektowych, które zostaną ujęte w LPR.


11) Dnia 11 lutego zastępca prezydenta Arkadiusz Horonziak w moim imieniu skierował do Miejskiej Rady Sportu pismo obligujące radę do złożenia sprawozdań ze swojej działalności za rok 2006 i 2007. (zgodnie z paragrafem 12 regulaminu Działania Miejskiej Rady Sportu we Włocławku.) W odpowiedzi dnia 18 lutego 2008 roku otrzymałem pisemną rezygnację z przewodniczenia radzie jej dotychczasowej przewodniczącej Pani Doroty Dzięgelewskiej.
12)W dniu 13 lutego 2008 roku wysłano do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu pismo w sprawie przystąpienia Urzędu Miasta Włocławek do programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Program budowy kompleksów sportowych umożliwia powstanie dwóch boisk: w tym boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, jak również budowę budynku sanitarno – szatniowego, ewentualnie placu zabaw.

W zgłoszeniu ujęto boiska przy: Szkole Podstawowej nr 7, Zespole Szkół Elektrycznych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku.


13)Dnia 25 stycznia 2008 roku zwróciłem się do Pana Rafała Bruskiego Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy z prośbą o przyspieszenie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek.
14)Trwają przygotowania zmierzające do zgłoszenia udziału miasta w konkursie „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”, której organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Termin zgłoszenia ankiety konkursowej mija 29 lutego 2008 r. Z zakresu gospodarki lokalowej i gospodarki nieruchomościami.
15)Sprzedano prawo własności 3 nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego -spółdzielni mieszkaniowej za łączną kwotę 8.424,10 zł ( w tym VAT)

 1. sprzedano 1 nieruchomość na uzupełnienie posiadanej nieruchomości za kwotę 7.283,40 zł ( w tym VAT)

 2. sprzedano prawo własności 1 nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego – osoby fizycznej za łączna kwotę 69 344,80 zł. ( w tym VAT).

3. Sprzedano 28 lokali mieszkalnych za łączną kwotę 106.656,10 zł
Kadrowe

15) Z dniem 2 stycznia 2008 roku funkcję Dyrektora Zespołu Usług Komunalnych objął Pan Jan Butlewski, wyłoniony na to stanowisko w drodze konkursu.Pytania w sprawie informacji zadali:
: pliki -> dokumenty -> sesja
sesja -> Odbytej dnia
sesja -> Protokół nr XXXV / 09 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej dniach
sesja -> Odbytej dnia
sesja -> Odbytej dnia
sesja -> Protokół nr XXVII / 09 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniach
sesja -> Odbytej w dniu
sesja -> Odbytej w dniach
sesja -> I częŚĆ obrad XXXIX sesji rady miasta włOCŁawek 05 września 2005 rok protokoł nr XXXIX / 05 z sesji rady miasta włOCŁawek odbytej w dniach
sesja -> Protokół nr XLI / 0 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej dniu 29 marca 2010 r w Sali nr Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr XLI / 10 z XLI sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniu 29 marca 2010 r
sesja -> Protokół nr XLII / 0 z sesji Rady Miasta Włocławek odbytej dniu 26 kwietnia 2010 r w Sali nr Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr XLII / 10 z XLII sesji Rady Miasta Włocławek odbytej w dniu 26 kwietnia 2010 r


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna