ProtokóŁ nr 37/2017Pobieranie 21,14 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar21,14 Kb.

PROTOKÓŁ NR 37/2017

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2017 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Duszniki w składzie:


1.Przewodniczący

2. Członkowie- Jadwiga Klińska

- Bernadeta Augustyniak

- Grzegorz Mazurek (radny uczestniczył w posiedzeniu do godz. 1008)

- Zdzisław Siemieniakzebrała się w salce Urzędu o godz. 1405.

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu udział wzięli: Tadeusz Zimny- zastępca wójta oraz Mirosława Szwedek- Skarbnik Gminy, którzy udzielili członkom Komisji Rewizyjnej szczegółowych informacji w temacie wyjazdów oraz delegacji służbowych za I poł. 2017 r.

Mirosława Szwedek przedstawiła zestawienie kosztów podróży służbowych (krajowych, zagranicznych, samochodów służbowych) Urzędu Gminy Duszniki w okresie od 2014 r. do I poł 2017r.Rodzaj delegacji,

Rok


krajowa

zagraniczna

samochód służbowy

2014

15.505,51

2.594,48

7.236,90

2015

7.770,52

3.034,56

5.066,18

2016

9.348,44

3.365,98

5.791,16

I poł. 2017

7.212,62

2.770,08

4.225,01

Członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili 172 wystawione polecenia wyjazdów służbowych w I połowie 2017 r., przeanalizowani przekazaną z Referatu Finansowego dokumentację - wypłacone polecenia wyjazdów służbowych oraz sprawdzili poprawność prowadzenia rejestru delegacji. W trakcie kontroli rejestru stwierdzono zapis celu wyjazdu jako „sprawy prywatne” (polecenie wyjazdu służbowego nr 51). Po odszukaniu właściwej delegacji stwierdzono błędny zapis w rejestrze oraz dokonano korekty zapisu poprzez poprawienie zapisu na „sprawy służbowe”.

Radni stwierdzili brak części poleceń wyjazdów służbowych w przekazanym z Referatu Finansowego zbiorze. Mirosława Szwedek wyjaśniła, że przygotowano do kontroli delegacje, za które pracownicy otrzymali zwrot poniesionych kosztów. Wypięto i przygotowano wszystkie delegacje, które są operacją gospodarczą, natomiast brak jest w przekazanej dokumentacji tzw. delegacji bezkosztowych.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zainteresowani byli rozliczeniem poleceń wyjazdów służbowych o numerach 95, 96 i 97 wystawionych odpowiednio dla Romana Bogusia, Mirosławy Szwedek oraz Tadeusza Zimnego, którzy wraz z sołtysami uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Torunia.

Mirosława Szwedek wyjaśniła, że ww. osobom zostały wystawione polecenia wyjazdów służbowych w związku z pełnieniem obowiązków służbowych w trakcie wyjazdów (wyjazdy służbowe muszą być ewidencjonowane), osoby te nie otrzymały żadnego zwrotu kosztów. Poniesione koszty zostały opłacone z budżetu gminy na podstawie wystawionych faktur. Na wniosek Bernadety Augustyniak - Mirosława Szwedek przygotowała oraz przekazała do wglądu faktury przedstawiające poniesione koszty.

Bernadeta Augustyniak w nawiązaniu do delegacji służbowej nr 55, która została wystawiona dla Tadeusz Zimnego pytała o cel odbytego wyjazdu do Dopiewa. Zastępca Wójta wyjaśnił, że wyjazd był związany z ewidencją gruntów. Tadeusz Zimny wyjaśnił, że chciał zapoznać się z raportem z kontroli NIK oraz funkcjonującym w Urzędzie w Dopiewie systemem, który można byłoby również zastosować w urzędzie dusznickim. Koszt zakupu sytemu wyniósłby ok. 7 tys. zł. Decyzja w sprawie zakupu ma zostać podjęta do końca sierpnia br.

W trakcie trwania posiedzenia podniesiono kwestie możliwości wykorzystywania gminnego busa do celów wyjazdów służbowych.

Wnioski członków Komisji Rewizyjnej:


  • zaleca się uściślenie w rejestrze delegacji opisów w rubryce środek lokomocji w przypadku wyjazdów wspólnych - jednym pojazdem

  • zaleca się bardzie szczegółowe opisywanie celów wyjazdów w rejestrze oraz w następstwie na formularzu wystawionej delegacji.

O godz. 1540 posiedzenie zakończono.

Przewodniczyła

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Klińska


Członkowie Komisji:

Bernadeta Augustyniak …………………… Grzegorz Mazurek ……………………

Zdzisław Siemieniak ……………………

Duszniki, ……………(data podpisania protokołu)Protokołowała: Monika Młynarek

Strona z

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna