Protokół Nr 20/1/06Pobieranie 38,85 Kb.
Data18.03.2018
Rozmiar38,85 Kb.Protokół Nr 5/07

posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny

w dniu 8 marca 2007 r.

w godz. 1000 – 1530


I część posiedzenia 10.00 – 13.00

Komisja pod przewodnictwem pana Jana Kurowskiego odwiedziła Domy Dziecka w Legnicy przy ul. Wandy i ul. Słubickiej oraz Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska Polskiego. Komisja dokonała wizytacji i zapoznała się z funkcjonowaniem tych placówek. Dyrektorzy przekazali najważniejsze informacje dotyczące działalności swoich placówek oraz występujących problemów.


II część posiedzenia 13.00 – 15.30
Przewodniczący Komisji pan Jan Kurowski, powitał zebranych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności – (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność posiedzenia.

Przedstawił następujący porządek obrad.


Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji.

 2. Informacja nt. „Funkcjonowania Domów Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy”.

 3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

 4. Omówienie innych materiałów, korespondencji.

 5. Sprawy różne.

Komisja przyjęła bez uwag porządek obrad.Ad. 1


Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty bez wnoszenia uwag.

Ad. 2


Przewodniczący Komisji po zakończonej wizytacji zapytał o wnioski do informacji:„Funkcjonowania Domów Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy” - zał. nr 2.

Nie było uwag i wniosków.

Powyższa informacja została przyjęta przez Komisję.

Ad.3


Przewodniczący zaproponował omówienie w pierwszej kolejności informacji o stanie bezpieczeństwa za 2006 r. w związku z tym, że są obecni przedstawiciele służb odpowiedzialnych w tym zakresie.

Wywiązała się dyskusja, radni zadawali pytania i prosili o wyjaśnienia do tego tematu.Włodzimierz Kalski zapytał przedstawiciela Policji o osoby notowane, które nagle zniknęły.

Norbert Kurenda z KMP odpowiedział, że część tych osób wyjechała, przeniosła się do innych miast ale policja nie prowadzi takich statystyk.

Jacek Baczyński zapytał kiedy na Piekarach powstanie komisariat Policji.

Norbert Kurenda z KMP odpowiedział, że z chwilą wygaśnięcia Szkoły Podstawowej nr 17 rozpoczną się prace remontowe. Decyzje w tej sprawie zapadną centralnie. Komisariat ma powstać w tym budynku.

Jacek Baczyński poprosił o podanie informacji ile nowych osób zostało zatrudnionych w Policji w 2005 i 2006 r. Poprosił o informacje na piśmie.

Norbert Kurenda z KMP wyjaśnił, że w tej chwili takich informacji nie udzieli ponieważ musi sprawdzić to w kadrach. Może jedynie powiedzieć, że w czerwcu br. wraca ze szkół policyjnych 10 osób.

Przewodniczący oddał głos pani Krystynie Szczebel z Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Legnicy.

Krystyna Szczebel omówiła informację nt. „Oceny stanu sanitarnego miasta Legnicy za rok 2006”. Podsumowując stwierdziła, ze stan sanitarny w mieście jest zadowalający. Nie występują jakieś szczególne zagrożenia sanitarne i epidemiologiczne. Jedynie stan dworca PKP budzi zastrzeżenia. Po interwencjach udało się doprowadzić do poprawy stanu toalet na dworcu. W wyniku kontroli obiektów mandaty nałożono na 2% właścicieli za stwierdzone uchybienia. Kontrolą objęto również zakłady, których jest coraz więcej. Sprawdza się czy zapewnia się pracownikom środki bezpieczeństwa z uwagi na hałas czy pył. Pracodawcy na ogół przestrzegają przepisów.

Jan Kurowski zapytał o sytuację w hipermarketach.

Krystyna Szczebel wyjaśniła, że tam nakłada się więcej mandatów za np. towary przeterminowane. Tego typu sklepy mają wyższe obroty i więcej uchybień się zdarza.

Jan Kurowski zwrócił uwagę na fakt, że w mieście pojawiły się lisy, sam takiego widział.

Dorota Purgal zabrała głos i poinformowała, że w wyniku szczepień lisów ich liczba jest wyższa i w ten sposób zachwiana została równowaga naturalna w przyrodzie.

Paweł Frost zapytał o Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dorota Purgal wyjaśniła, że zajmuje się tym wydział w Urzędzie oraz Straż Pożarna. Jednostka nie do końca jeszcze doposażona i wykończona. Działa całodobowo.

Norbert Kurenda z KMP dodał, że w razie potrzeby należy telefonować pod numer 112 ale są jeszcze problemy techniczne. Jeżeli dzwoni się z telefonu komórkowego sygnał odbiera policja, która przekierowuje do właściwej służby, a dzwoniąc z telefonu stacjonarnego dodzwonimy się na straż pożarną, która koordynuje działania.

Jacek Baczyński prosił o informacje o obiektach monitorowanych w Legnicy.

Andrzej Srzedziński ze SM wyjaśnił, że Straż Miejska monitoruje tylko obiekty publiczne, w sumie 14 miejsc wytypowano razem z policją gdzie dochodziło do zdarzeń przestępczych. Kamery ustawione są głównie w centrum – 10, na os. Kopernik – 1 i na os. Piekary – 3. Monitorują całodobowo tylko Strażnicy Miejscy. W razie zauważenia zdarzenia przestępczego kieruje się tam patrole Policji i Straży Miejskiej.

Jan Kurowski spytał ile czasu przechowuje się nagrane kasety.

Andrzej Srzedziński ze SM odpowiedział, że obowiązkowy okres trzymania takiej taśmy wynosi 30 dni. Tam gdzie działa monitoring notuje się mniej przestępstw, które w większej ilości występują w innych regionach miasta.

Krzysztof Dybek zapytał jak wygląda łączność między Strażą Miejską a Policją.

Andrzej Srzedziński wyjaśnił, że pomiędzy dyżurnymi obu jednostek istnieje sztywne łącze ale poszczególni funkcjonariusze również mają możliwość kontaktowania się.

Jacek Baczyński spytał jak patrole współdziałają z kamerami.

Andrzej Srzedziński odpowiedział, że większość kamer pracuje automatycznie ale kiedy pracownik zauważy coś niepokojącego bądź usłyszy to wtedy przechodzi na ręczne sterowanie. W razie potrzeby kontaktuje się z Policją.

Jacek Baczyński przedstawił problem tworzenia się korków przy ul. Piłsudskiego i zapytał czy nie można by wydłużyć cyklu świateł żeby zwiększyć przepustowość.

Dorota Purgal wyjaśniła, że jest to kosztowna operacja i wynika z prac remontowych prowadzonych na ul. Wrocławskiej. Po remoncie na nowo trzeba by było to zmienić i ponieść koszty.

Jacek Baczyński zapytał o koszty szacunkowe tej zmiany.

Dorota Purgal odpowiedziała, że na pewno kilkadziesiąt tysięcy zł.

Radni zaczęli dyskusję na temat funkcjonowania w mieście fotoradarów oraz kar za przekroczenie prędkości samochodu.Norbert Kurenda z KMP poinformował, że w ubr. zanotowano 2 137 wykroczeń drogowych i dodał, że przekroczenie prędkości o 1 kilometr jest już wykroczeniem.

Jan Kurowski stwierdził, ze zrobione zdjęcia kierowcom stanowi duży materiał i zapytał ilu ludzi to obsługuje.

Norbert Kurenda z KMP wyjaśnił, że jest dwóch pracowników do obróbki tych zdjęć. Następnie, dokumentację nie naszą wysyła się do właściwego miasta. Robione jest to systematycznie, a patrole pracują równolegle w różnych częściach miasta, najczęściej tam gdzie dochodzi do wypadków. Kontrole kierowców przeprowadza się systematycznie.

Paweł Frost zapytał czy zdarzają się problemy z radarami.

Norbert Kurenda z KMP wyjaśnił, że na naszym terenie nie ma takich przypadków.

Jan Kurowski zapytał czy radar może zmierzyć prędkość jadącego samochodu od tyłu.

Norbert Kurenda z KMP opowiedział, że jest możliwość mierzenia prędkości od tyłu, prawo tego nie zabrania.

Paweł Frost zapytał czy jest możliwość zorganizowania patroli w terminach odbywających się dyskotek w mieście.

Andrzej Srzedziński odpowiedział, że jeśli będą takie potrzeby to razem z Policją będą one zabezpieczane, z tym, że SM pracuje normalnie do 22.00 ale w razie potrzeby pracę można wydłużyć.

Jan Kurowski zapytał jak się przedstawia sytuacja podczas meczy.

Norbert Kurenda wyjaśnił, że aktualnie trwają przygotowania do planowanych na wiosnę rozgrywek sportowych. W ubiegłym roku zanotowano 1 wykroczenie związane z zakłócaniem porządku na meczu. Winne osoby otrzymały zakaz wchodzenia na imprezy sportowe. Te zabezpieczenia imprez nie nastręczają trudności, zawsze są tam kierowane patrole.

Jan Kurowski podsumowując spytał czy Policja i SM może się czymś szczególnym pochwalić, jaki sukces ostatnio odnieśliście.

Norbert Kurenda odpowiedział, że w tej chwili trudno mu coś jednego wymienić. Na pewno sukcesem jest rozbicie gangu samochodowego oraz ujęcie dilerów narkotyków.

Andrzej Srzedziński powiedział, że największym osiągnięciem Straży Miejskiej jest uruchomienie patroli szkolnych, które cieszą się akceptacją społeczną i przynoszą efekty.

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący zaproponował przyjąć do wiadomości informacje o stanie bezpieczeństwa z 2006 r.: • Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za 2006. oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Legnicy– VI/1,

 • Informację nt. „Oceny stanu sanitarnego miasta Legnicy za rok 2006”– VI/2.

 • Raport z działalności Straży Miejskiej Legnicy w 2006 r. – VI/3,

 • Informację nt. „Ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych występujących w 2006 r. na terenie miasta Legnicy i powiatu Legnickiego” – VI/4,

 • Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2006 r. – VI/5.

Powyższe informacje Komisja przyjęła do wiadomości.
Następnie, Przewodniczący przeszedł do omawiania projektów uchwał, najpierw uchwał z zakresu oświaty. Projekty omawiała pani Dorota Purgal.


 • projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania– 4/VI,

Paweł Frost zapytał czy zostały w związku z tym projektem podpisane odpowiednie porozumienia.

Dorota Purgal odpowiedziała, że przeprowadzono prawem wymagane uzgodnienia i efektem nich jest przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto jednogłośnie.


 • projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie miasta Legnicy przez osoby prawne i fizyczne– 5/VI,

Paweł Frost zapytał o kwoty udzielanych dotacji.

Dorota Purgal wyjaśniła, że kwoty są zmienne i są określone procentowo. W tej chwili nie poda się ich wysokości ale można je później przygotować. Uchwała ma na celu uproszczenie procedury przyznawania dotacji.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto jednogłośnie.


 • projekt uchwały w sprawie założenia Technikum Mechanicznego w Legnicy– 6/VI

Jacek Baczyński zapytał czy absolwenci szkoły będą zatrudniani w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A., czy sama firma jest zainteresowana absolwentami tej szkoły.

Dorota Purgal odpowiedziała, że uchwała jest wynikiem spotkania z dyrektorem Huty Miedzi, który jest zainteresowany zorganizowaniem praktyk w Hucie. Na razie utworzy się jedną klasę. Biznes i przemysł jest otwarty na różnych specjalistów, których już na rynku brakuje.

Jacek Baczyński zapytał czy firmy patronujące mają wpływ na kierunki i programy nauczania zawodowego.

Dorota Purgal wyjaśniła, że zgodnie z przepisami 30% programu kształcenia można dostosować do potrzeb firm patronujących bądź zainteresowanych kierunkami kształcenia.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto jednogłośnie.


 • projekt uchwały w sprawie włączenia Technikum Mechanicznego do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy - 7/VI

Nie było pytań do uchwały. Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto jednogłośnie.


 • projekt uchwały w sprawie założenia Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Legnicy – 8/VI

Paweł Frost zapytał o skutki finansowe, które rodzi utworzenie uniwersytetu. W kraju powstają podobne uniwersytety ale organizują je organizacje pozarządowe, dlaczego miasto musi je utworzyć.

Dorota Purgal odpowiedziała, że kształcenie objęte jest subwencją oświatową, jest to rodzaj szkoły dla dorosłych. Kształcenie tego typu jest zadaniem gminy. W sytuacji kiedy założycielem byłaby organizacja to Prezydent musiałby przekazać określone prawem środki. Obiekt na uniwersytet istnieje, do wykorzystania jest kadra pedagogiczna, są już zainteresowani tym kształceniem mieszkańcy. Zapotrzebowanie jest na wiele kierunków i jest możliwość ich zorganizowania. Czerpiemy doświadczenia z innych miast. W Legnicy był prowadzony podobny uniwersytet przez panią Wiercińską ale już go nie prowadzi. Jeżeli nie będzie chętnych to uchwała nie będzie realizowana.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto głosami: za – 4, przeciw – 1 .


 • projekt uchwały w sprawie włączenia do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Legnicy – 9/VI

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto głosami: za – 4, przeciw – 1 .


 • projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2007 przez Miasto Legnica – 16/VI.

Krzysztof Dybek wyjaśnił, że uchwała rezerwuje środki na określone zadania, ich przyznanie należy do Społecznej Rady d/s Niepełnosprawnych.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Pozostałe uchwały omawiała pani Jadwiga Zienkiewicz:


 • projekt uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy w zakład budżetowy pod nazwą Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy– 1/VI

Jadwiga Zienkiewicz poinformowała, że zmiana uchwały wynika z przyczyn formalnych. Zmieniły się przepisy dot. finansów publicznych gdzie mówi się o określeniu w formie uchwały formy działania tej jednostki. Aktualnie ZGM zarządza ok. 150 wspólnotami mieszkaniowymi i posiada ponad 10 tyś. mieszkań komunalnych i ponad 4 tyś. mieszkań jest sprywatyzowanych. Dodała, że w uzasadnieniu należy wykreślić pierwsze zdanie gdyż wpisano je pomyłkowo.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto głosami: za – 4 i wstrzymujących się – 1.


 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Legnica w sprawie powierzenia Gminie Legnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Legnica - 2/VI.

Jadwiga Zienkiewicz powiedziała, że nasza gmina zawsze realizowała te zadania i utrzymywała w porządku groby wojenne ze środków Skarbu Państwa. Obecnie należy to zawrzeć w formie uchwały gdyż narzucają to przepisy finansowe.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto jednogłośnie.


 • projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Chojnowską, Żołnierską, Lotniczą i torami kolejowymi w Legnicy– 3/VI

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że nie uwzględniono jednej uwagi mieszkańców ul. Szwoleżerów ponieważ nie plan ma to rozstrzygnąć lecz plan ruchu drogowego. Nie można wprowadzić tam całkowitego zakazu ruchu ze względu na dojazd dla służb w razie wypadku. Prawo jest jednakowe dla wszystkich.

Jacek Baczyński zapytał czy przewiduje się tam nową zabudowę.

Jadwiga Zienkiewicz odpowiedziała, że plan obejmuje zabudowę już istniejącą. Tereny przyległe dotyczą planowanych zabudowań ale one podlegają innemu planowi.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto jednogłośnie.


 • projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków– 10/VI.

Jadwiga Zienkiewicz omówiła projekt uzasadniając konieczność wprowadzenia zmian w cenach wody. Zgodnie z przepisami taryfa obowiązuje przez rok i ustala ją firma wodociągowa. Nasza spółka ustaliła przychody, zysk i inne ekonomiczne składniki. Kalkulacja badana była przez Prezydenta zgodnie z przepisami prawa. Do cen wody nie wlicza się zysku firmy, w cenie są tylko koszty firmy i do ceny wlicza się tylko sprzedaż wody w Legnicy. Nowa taryfa za wodę jest o 15 groszy droższa, nie drożeją ścieki. Zakłada się, że poziom sprzedaży wody nie zmniejszy się ale inne koszty rosną, firma płaci wszystkie podatki. Rośnie również cena abonamentowa za wodomierz dla właścicieli domów jednorodzinnych, pawilonów handlowych, a spada w budynkach wielolokalowych. Opłata abonamentowa została ujednolicona dla wszystkich użytkowników.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę zaopiniowano negatywnie głosami: za – 0, przeciw – 3, wstrzymujących się – 2.


 • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy – dla terenu MU 7.4 – 12/VI.

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że z wnioskiem wystąpił inwestor - właściciel Galerii Piastów, który prosi o większą powierzchnię handlową na tym terenie. Miejsce to jest bo byłej „Podkowie” i planuje się tam budowę obiektów handlowych.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto jednogłośnie.


 • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obszar Legnica – 13/VI.

Jadwiga Zienkiewicz powiedziała, że wniosek zgłosił właściciel firmy Winkelmann dla polepszenia warunków do inwestowania.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto jednogłośnie.


 • projekt dot.zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji – 15/VI

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że obecna uchwała daje możliwość wyremontowania ze środków gminy części ruchomych zabytków np. organów w kościele. Projekt zakłada remontowanie części nieruchomych np. dachu w kościele.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto jednogłośnie.


 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Sudeckiej (Piekary B) w Legnicy dla terenu położonego w rejonie ulic Kedywu i Jana Stanisława Jankowskiego – 17/VI .

Jadwiga Zienkiewicz poinformowała, że z wnioskiem wystąpił prywatny inwestor budownictwa mieszkaniowego, który chce zabudowę zbliżyć do ulicy.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto jednogłośnie.


 • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Delegatów Stowarzyszenia „Na Kupieckim Szlaku”– 18/VI.

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że stowarzyszenie obejmuje miasta leżące na historycznym szlaku cysterskim i ma na celu promowanie ich i rozwijanie turystyki. Zmiana uchwały dotyczy powołania dwóch członków spośród radnych.

Komisja nie rozpatrzyła przedmiotowej uchwały. Projekt zostanie rozpatrzony na sesji.


 • w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2007 – 11/VI.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto głosami: za – 4, wstrzymujących się – 1.


 • w sprawie uchwalenia programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – 14/VI.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie w wyniku czego w/w uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Wszystkie rozpatrywane projekty uchwał i informacje stanowią załącznik do protokołu sesji nr VI/07 z 26 marca 2007 r.
Ad.4

Komisja przyjęła do wiadomości odpowiedzi na wnioski Komisji z poprzednich posiedzeń:

 • pismo ZS.I.0063-3/3/07 z 27 lutego 2007 r.,

 • pismo IK.IX.0063-3/1/07 z 19 stycznia 2007 r.,

 • pismo OK.V.0063-4/1/07 z 20 lutego 2007 r.


Komisja zapoznała się z pismem pani Teresy Bielawskiej w sprawie pobierania przez pocztę opłat za wpłaty podatku od nieruchomości – zał. nr 3.

Więcej spraw nie wniesiono. Posiedzenie zostało zamknięte.Przewodniczący Komisji
Jan Kurowski

ProtokołowałaKatarzyna Sosnowska©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna