Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 26 czerwca 2012r w Urzędzie Gminy w Lubaczowie, ul. Jasna 1Pobieranie 34,97 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar34,97 Kb.

ZBF.313.22.2012.MD / S-V.865.15.2012.NK

Protokół
kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 26 czerwca 2012r. w Urzędzie Gminy
w Lubaczowie, ul. Jasna 1

Wójtem Gminy Lubaczów jest Pan Wiesław Kapel

Bezpośrednich wyjaśnień udzielała Pani Janina Horodko – Pieróg - inspektor w Urzędzie Gminy w LubaczowieDanuta Machaj – główny specjalista w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z dnia 21.06.2012r. znak: ZBF.313.22.2012.MD
Maria Kopacka – kierownik Oddziału Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z dnia 25.06.2012r. znak: S-V.865.15.20212.NK
Natalia Krawczyk – starszy inspektor w Oddziale Rynku Pracy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli z dnia 25.06.2012r., znak: S-V.865.15.2012.NK.

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Przestrzeganie w okresie od 2009 do 2011 roku zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy w zakresie przyznawania pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a w szczególności:

 • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157,
  poz. 1240 z późn. zm.).

Kontrolującym przedłożono do wglądu pismo z dnia 18.05.2009r znak: Fn.I-3018/22/2009 (zał. nr 1), z którego wynika, iż dla Urzędu Gminy w Lubaczowie został utworzony rachunek pomocniczy dla rachunku bankowego do obsługi dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.Na podstawie rejestru wniosków pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z 2009r. nr teczki O.R.iO.III 9046 (zał. nr 2) ustalono, iż w tym roku wpłynęło 35 wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Do kontroli wybrano:

 • wniosek nr 3 o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników złożony w dniu 14.08.2009r. przez Miejską Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”
  w Lubaczowie, na stanowisko piekarza. Nauka zawodu trwała 33 miesiące 25 dni, od dnia 01.09.2006r. do dnia zdania egzaminu, tj. 25.06.2009r. Decyzją z dnia 20.08.2009r. znak: Or.iO.III.9046/03/09 Wójt Gminy Lubaczów przyznał ww. pracodawcy dofinansowanie w wysokości 7 594, 51 zł. Przelewu środków pieniężnych z Kuratorium Oświaty na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lubaczowie dokonano w dniu 25.09.2009r. Natomiast przelewu środków na indywidualne konto pracodawcy dokonano w dniu 08.10.2009r., co ustalono na podstawie wykazu operacji finansowych (zał. nr 3);

 • wniosek nr 10 o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników złożony w dniu 10.09.2009r. przez Pana Eugeniusza Lewkowicza prowadzącego Sklep Wielobranżowy „Mój Dom” w Lubaczowie, na stanowisko sprzedawcy. Nauka zawodu trwała 24 miesiące od dnia 01.09.2007r do dnia 31.08.2009r. (egzamin miał miejsce w dniu 28.08.2009r.). Decyzją z dnia 16.09.2009r. znak: Or.iO.III.9046/10/09 Wójt Gminy Lubaczów przyznał ww. pracodawcy dofinansowanie w wysokości
  4 834, 67 zł. Przelewu środków z Kuratorium Oświaty na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lubaczowie dokonano w dniu 12.10.2009r. Przelewu środków na konto pracodawcy dokonano w dniu 15.10.2009r., co zostało ustalone na podstawie wykazu operacji finansowych (zał. nr 3);

 • wniosek nr 13 o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników złożony w dniu 30.09.2009r. przez Panią Jolantę Hypiak prowadzącą Zakład Fryzjerski „JAGIEŁKA” w Lubaczowie, na stanowisko fryzjera. Nauka zawodu trwała 36 miesięcy, od dnia 01.09.2006r. do dnia 31.08.2009r. Decyzją z dnia 12.10.2009r. znak: Or.iO.III.9046/13/09 Wójt Gimny Lubaczów przyznał ww. pracodawcy dofinansowanie w wysokości 8 080, 77 zł. Przelewu środków
  z Kuratorium Oświaty na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy
  w Lubaczowie dokonano w dniu 16.11.2009r. Natomiast przelewu środków na indywidualne konto pracodawcy dokonano w dniu 24.11.2009r., co ustalono na podstawie wykazu operacji finansowych (zał. nr 3);

 • wniosek nr 20 o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników złożony w dniu 15.10.2009r. przez Pana Zdzisława Szpyt PPHU „KOMPLEKS”
  w Lubaczowie, na stanowisko mechanika pojazdów samochodowych. Nauka zawodu trwała 36 miesięcy, od dnia 01.09.2006r. do dnia 31.08.2009r. Decyzją z dnia 28.10.2009r. znak: Or.iO.III.9046/20/09 Wójt Gminy Lubaczów przyznał ww. pracodawcy dofinansowanie w wysokości 8 080, 77 zł. Przelewu środków
  z Kuratorium Oświaty na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy
  w Lubaczowie dokonano w dniu 15.12.2009r. Natomiast przelewu środków na indywidualne konto pracodawcy dokonano w dniu 15.12.2009r., co zostało ustalone na podstawie wykazu operacji finansowych (zał. nr 3).

Kontrolującym przedłożono Rozliczenie przyznanego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2009r. (zał. nr 4). Kwota przyznanego dofinansowania ogółem wyniosła 244 227, 22 zł. Powyższa kwota została w całości przekazana wnioskującym pracodawcom. Na rachunku bankowym od zgromadzonych środków naliczono odsetki w kwocie 73, 56 zł. Powyższa kwota odsetek została zwrócona na konto bankowe Kuratorium Oświaty w dniu 15.12.2009r. W dniu 31.12.2009r. naliczono kolejne odsetki od zgromadzonych środków w wysokości 10, 35 zł, które tego samego dnia zostały przekazane na konto bankowe Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (zał. nr 3).
W dniu 12.05.2010r. pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty a Gminą Lubaczów reprezentowaną przez Wójta Gminy, Pana Wiesława Kapel zostało zawarte porozumienie
w sprawie trybu przekazywania w 2010r. środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania.

Na podstawie rejestru wniosków pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z 2010r. nr teczki O.R.iO.III 9046 (zał. nr 5) ustalono, iż w tym roku wpłynęło 37 wniosków o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. Do kontroli wybrano: • wniosek nr 1 złożony w dniu 15.07.2010r. przez Panią Martę Świontek-Cichocką prowadzącą Salon Fryzjerski „LOCZEK” w Lubaczowie, na stanowisko fryzjera. Nauka zawodu trwała 33 miesiące 28 dni, od dnia 01.09.2007r. do dnia zdania egzaminu tj. 28.06.2010r. Decyzją z dnia 27.07.2010r. znak: Or.iO.III.9046/1/10 Wójt Gminy Lubaczów przyznał ww. pracodawcy dofinansowanie w kwocie 7 616, 94 zł. Przelewu środków z Kuratorium Oświaty na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lubaczowie dokonano w dniu 31.08.2010r. Natomiast przelewu środków na indywidualne konto pracodawcy dokonano w dniu 01.09.2010r., co zostało ustalone na podstawie wykazu operacji finansowych (zał. nr 3);

 • wniosek nr 21 złożony w dniu 07.10.2010r. przez Panią Marię Marczak „SEKWOJA” Sp. jawna w Dąbkowie, na stanowisko stolarza. Nauka zawodu trwała 36 miesięcy od dnia 01.09.2007r. do dnia 31.08.2010r. (egzamin miał miejsce w dniu 03.10.2010r.). Decyzją z dnia 13.10.2010r. znak: Or.iO.III.9046/21/10 Wójt Gminy Lubaczów przyznał ww. pracodawcy dofinansowanie w wysokości 7 697, 05 zł (w okresie nauki młodociany przebywał na urlopie bezpłatnym). Przelewu środków z Kuratorium Oświaty na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lubaczowie dokonano w dniu 15.11.2010r. Natomiast przelewu środków na indywidualne konto pracodawcy dokonano w dniu 17.11.2010r., co zostało ustalone na podstawie wykazu operacji finansowych (zał. nr 3);

 • wniosek nr 19 złożony w dniu 11.10.2010r. przez Pana Erwina Bogusza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MEGATON” w Lubaczowie, na stanowisko elektromechanika. Nauka zawodu trwała 36 miesięcy od dnia 01.09.2007r. do dnia 31.08.2010r. (data zdania egzaminu to 17.09.2010r.) Decyzją z dnia 14.10.2010r. znak: Or.iO.III.9046/19/10 Wójt Gminy Lubaczów przyznał ww. pracodawcy dofinansowanie w wysokości 8 080, 77 zł. Przelewu środków
  z Kuratorium Oświaty na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy
  w Lubaczowie dokonano w dniu 28.10.2010r. Przelewu środków na indywidualne konto pracodawcy dokonano w dniu 03.11.2010r., co ustalono na podstawie wykazu operacji finansowych (zał. nr 3);

 • wniosek nr 36 (powiązany z wnioskiem nr 37) złożony w dniu 06.12.2010r. przez Pana Mariana Sawkiewicza prowadzącego Zakład Fryzjerski, na stanowisko fryzjera. Nauka zawodu trwała od dnia 01.09.2007r. do dnia 30.09.2009r. Decyzją z dnia 08.12.2010r. znak: Or.iO.III.9046/36/10 Wójt Gminy Lubaczów przyznał ww. pracodawcy dofinansowanie w wysokości 4 878, 22 zł. Przelewu środków
  z Kuratorium Oświaty na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy
  w Lubaczowie dokonano w dniu 17.12.2010r. Natomiast przelewu środków na indywidualne konto pracodawcy dokonano w dniu 22.12.2010r., co ustalono na podstawie wykazu operacji finansowych (zał. nr 3);

 • wniosek nr 37 (dotyczący pracownika młodocianego wskazanego we wniosku nr 36)
  złożony w dniu 07.12.2010r. przez Panią Barbarę Michalską prowadzącą Salon Fryzjerski „JULKA” w Lubaczowie, na stanowisko fryzjera, gdzie okres nauki trwał od dnia 15.09.2009r. do dnia 14.11.2010r. Decyzją z dnia 08.12.2010r. znak: Or.iO.III.9046/37/10 Wójt Gminy Lubaczów przyznał ww. pracodawcy dofinansowanie w wysokości 3 142, 44 zł. Przelewu środków z Kuratorium Oświaty na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lubaczowie dokonano w dniu 17.12.2010r. Natomiast przelewu środków na indywidualne konto pracodawcy dokonano w dniu 22.12.2010r., co ustalono na podstawie wykazu operacji finansowych (zał. nr 3).

Kontrolującym przedłożono Rozliczenie przyznanego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2010r. (zał. nr 6). Kwota przyznanego dofinansowania ogółem wyniosła 237 558, 55 zł. Powyższa kwota została w całości przekazana wnioskującym pracodawcom. Na rachunku bankowym od zgromadzonych środków naliczono odsetki w kwocie 54, 36zł. Powyższa kwota odsetek została zwrócona na konto Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniu 28.12.2010r., co potwierdza wykaz operacji finansowych przedstawiony kontrolującym do wglądu (zał. nr 3).
W dniu 25.03.2011r. pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty a Gminą Lubaczów reprezentowanym przez Wójta Gminy, Pana Wiesława Kapel zostało zawarte porozumienie
w sprawie trybu przekazywania w 2011r. środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania.

Na podstawie rejestru wniosków pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z 2011r. nr teczki ORG. 4453 (zał. nr 7) ustalono, iż w tym roku wpłynęło 35 wniosków (w tym 3 pracodawców zrezygnowało), o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Do kontroli wybrano: • wniosek nr 12 złożony w dniu 29.09.2011r. przez Pana Tadeusza Załuskiego prowadzącego Firmę Handlowo-Usługową „Mechanika Pojazdowa” w Załużu, na stanowisko lakiernika samochodowego. Nauka zawodu trwała 24 miesiące, od dnia 01.09.2009r. do dnia 31.08.2011r. (egzamin został zdany w dniu 19.09.2011r.). Decyzją z dnia 07.10.2011r. znak: ORG.4453.12.2011 Wójt Gminy Lubaczów przyznał ww. pracodawcy dofinansowanie w wysokości 4 848, 46 zł. Kuratorium Oświaty przekazało środki pieniężne na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lubaczowie w dniu 10.11.2011r. Natomiast przelewu środków na konto pracodawcy dokonano w dniu 17.11.2011r., co zostało ustalone na podstawie wykazu operacji finansowych (zał. nr 3);

 • wniosek nr 16 złożony w dniu 03.10.2011r. przez Pana Stanisława Krzeszowiec prowadzącego Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Termo – Instal” Instalacje
  CO WOD-KAN i GAZOWE w Lubaczowie, na stanowisko montera instalacji
  i urządzeń sanitarnych. Nauka zawodu trwała 36 miesięcy, od dnia 01.09.2008r. do dnia 31.08.2011r. (egzamin został zdany w dniu 26.09.2011r.). Decyzją z dnia 10.10.2011r. znak: ORG.4453.16.2011 Wójt Gminy Lubaczów przyznał ww. pracodawcy dofinansowanie w wysokości 8 080, 77 zł. Kuratorium Oświaty przekazało środki pieniężne na wyodrębniony rachunek Urzędu Gminy w Lubaczowie w dniu 10.11.2011r. Natomiast przelewu środków na indywidualne konto pracodawcy dokonano w dniu 17.11.2011r., co ustalono na podstawie wykazu operacji finansowych (zał. nr 3);

 • wniosek nr 20 złożony w dniu 07.10.2011r. przez firmę „Auto-test” Sp. z o.o.
  w Lubaczowie, na stanowisko mechanika pojazdów samochodowych. Nauka zawodu trwała 36 miesięcy, od dnia 01.09.2008r. do dnia 31.08.2011r. (egzamin został zdany w dniu 19.09.2011r.). Decyzją z dnia 13.10.2011r. znak: ORG.4453.20.2011 Wójt Gminy Lubaczów przyznał ww. pracodawcy dofinansowanie w wysokości 8 080, 77 zł. Przelewu środków z Kuratorium Oświaty na wyodrębniony rachunek Urzędu Gminy w Lubaczowie dokonano w dniu 10.11.2011r. Natomiast przelewu środków na indywidualne konto pracodawcy dokonano w dniu 17.11.2011r., co ustalono na podstawie wykazu operacji finansowych (zał. nr 3);

 • wniosek nr 28 złożony w dniu 13.10.2011r. przez Pana Mariusza Żak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MARIO” w Karolówce, na stanowisko stolarza. Nauka zawodu trwała 36 miesięcy, od dnia 01.09.2008r. do dnia 31.08.2011r. (egzamin został zdany w dniu 12.09.2011r.). Decyzją z dnia 19.10.2011r. znak: ORG.4453.28.2011Wójt Gminy Lubaczów przyznał ww. pracodawcy dofinansowanie w wysokości 5 835, 96 zł (wcześniej młodociany odbywał naukę u innego pracodawcy). Przelewu środków pieniężnych z Kuratorium Oświaty na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lubaczowie dokonano w dniu 10.11.2011r. Natomiast przelewu środków na indywidualne konto pracodawcy dokonano w dniu 17.11.2011r., co potwierdza wykaz operacji finansowych (zał. nr 3);

 • wniosek nr 31 złożony w dniu 24.11.2011r. przez Pana Stefana Flis prowadzącego Zajazd FENIKS w Lubaczowie, na stanowisko kucharza małej gastronomii. Nauka zawodu trwała 24 miesiące od dnia 01.09.2009r. do dnia 31.08.2011r. (egzamin został zdany w dniu 09.11.2011r.). Decyzją z dnia 01.12.2011r. znak: ORG.4453.30.2011 Wójt Gminy Lubaczów przyznał ww. pracodawcy dofinansowanie w wysokości
  4 848, 46 zł. Przelewu środków z Kuratorium Oświaty na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lubaczowie dokonano w dniu 22.12.2011r. Natomiast przelewu środków na indywidualne konto pracodawcy dokonano w dniu 23.12.2011r., co ustalono na podstawie wykazu operacji finansowych (zał. nr 3).

Kontrolującym przedłożono Rozliczenie przyznanego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011r. (zał. nr 8). Kwota przyznanego dofinansowania ogółem wyniosła 209 079, 67 zł. Powyższa kwota została w całości przekazana wnioskującym pracodawcom. Na rachunku bankowym od zgromadzonych środków naliczono odsetki w wysokości 99, 99 zł, które zostały zwrócone na konto bankowe Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Pierwsza część, tj. kwota 94, 97 zł została przekazana
w dniu 30.12.2011r., natomiast pozostała część, tj. kwota 5,02 zł została przekazana w dniu 31.12.2011.r.


Wnioski: 1. Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Lubaczowie wykazała, że środki przekazane Gminie Lubaczów przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowane są w sposób zgodny z ustawą
  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity -
  Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz zasadami wskazanymi w
  ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na tym protokół zakończono.Pouczenie
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego upoważnienie przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie
w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub upoważniona przez niego osoba może złożyć kontrolującym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisać protokół kontroli.
Kontrolujący dokonali wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej przez Urząd Gminy
w Lubaczowie.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z których jeden doręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej.


Potwierdzam otrzymanie niniejszego egzemplarza protokołu dnia …....25.07.2012r...........

Kontrolowany: Kontrolujący:

Wójt Gminy 1. Danuta Machaj

(-) 2. Maria Kopacka

Wiesław Kapel 3. Natalia Krawczyk
Lubaczów,....2012-07-25......... Rzeszów, ....2012-07-16.......

Załączniki do protokołu:


 1. Pismo z dnia 18.05.2009r. znak: Fn. I-3018/22/2009 dot. utworzenia pomocniczego rachunku bankowego do obsługi kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

 2. Wykaz pracodawców, którym przyznano i wypłacono dofinansowanie związane
  z kształceniem młodocianych pracowników w 2009 roku.

 3. Wykaz operacji finansowych od dnia 01.01.2007r. do dnia 21.06.2012r.

 4. Rozliczenie przyznanego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2009 roku.

 5. Wykaz pracodawców, którym przyznano i wypłacono dofinansowanie związane
  z kształceniem młodocianych pracowników w 2010 roku.

 6. Rozliczenie przyznanego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2010 roku.

 7. Wykaz pracodawców, którym przyznano i wypłacono dofinansowanie związane
  z kształceniem młodocianych pracowników w 2011 roku.

 8. Rozliczenie przyznanego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011 roku.
Str. z 7

ZBF.313.22.2012.MD / S-V.865.15.2012.NK©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna