ProtokóŁ do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych (pop)Pobieranie 464,19 Kb.
Strona6/6
Data23.10.2017
Rozmiar464,19 Kb.
1   2   3   4   5   6

ZAŁĄCZNIK VIIZALECANE SPOSOBY OGRANICZANIA EMISJI TRWAŁYCH ZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH ZE ŹRÓDEŁ RUCHOMYCH
1. Odpowiednie definicje znajdują się w Załączniku III niniejszego Protokołu.


  1. Osiągalne poziomy emisji dla nowych pojazdów oraz parametry paliwa  1. Osiągalne poziomy emisji dla nowych pojazdów

2. Samochody osobowe z silnikiem Diesla
Rok

Masa odniesienia

Wartości dopuszczalne

Masa węglowodorów oraz NOX

Masa cząstek stałych

1.1.2000
1.1.2005

(o charakterze informacyjnym)Wszystkie
Wszystkie

0,56 g/km
0,3 g/km

0,05 g/km
0,25 g/km

3. Ciężkie pojazdy
Rok /cykl testowy

Wartości dopuszczalne

Masa węglowodorów

Masa cząstek stałych

1.1.2000/cykl ESC
1.1.2000/cykl ETC

0,66 g/kWh
0,85 g/kWh

0,1 g/kWh
0,16 g/kWh

4. Silniki spalinowe do ruchomych maszyn i urządzeń


Krok 1 (odniesienie: Rozporządzenie (EWG) nr 96 (*)


Moc netto (P) (kW)

Masa węglowodorów

Masa cząstek stałych

P ≥ 130
75 ≤ P < 130
37 ≤ P < 75

1,3 g/kWh
1,3 g/kWh
1,3 g/kWh

0,54 g/kWh
0,70 g/kWh
0,85 g/kWh

(*) „Jednolite przepisy dotyczące zatwierdzania instalacji silników wysokoprężnych (CI) w ciągnikach rolniczych i leśnych ze względu na emisje zanieczyszczeń przez te silniki.”. Rozporządzenie weszło w życie 15 grudnia 1995 roku, a poprawka weszła w życie 5 marca 1997.


Krok 2


Moc netto (P) (kW)

Masa węglowodorów

Masa cząstek stałych

0 ≤ P <18


18 ≤ P < 37
37 ≤ P < 75
75 ≤ P <130
130 ≤ P < 560

1,5 g/kWh


1,3 g/kWh
1,0 g/kWh
1,0 g/kWh

0,8 g/kWh


0,4 g/kWh
0,3 g/kWh
0,2 g/kWh


B. Parametry paliwa

5. Olej napędowy
Parametr

Jednostka

Ograniczenia (limity)

Metoda testowania

Wartość min. (2000/2005) (*)

Wartość maks. (2000/2005) (*)

Liczba cetanowa


Gęstość przy 15°C
Wyparowane 95%
PAH
Siarka

-
kg/m3

°C

% masy
ppm (części na milion)


51/n.o.
-

-

-
--
845/n.o.

360/n.o.


11/ n.o.
350/50 (**)

ISO 5165
ISO 3675

ISO 3405

prIP 391
ISO 14956


n.o. – nie określone

(*) Określone na 1 stycznia danego roku.

(**) Wartość o charakterze informacyjnym.
II. Ograniczenia dotyczące chlorowcowanych zmiataczy, dodatków do paliw i smarów

6. W niektórych krajach, 1,2-dwubromometan w połączeniu z 1,2-dwuchlorometanem jest wykorzystywany jako zmiatacz w paliwie ołowiowym. Ponadto PCDD/F formują się podczas procesu spalania w silniku. Zastosowanie trójdrożnych katalitycznych konwertorów w samochodach wymaga użycia paliwa bezołowiowego. Jak najbardziej należy unikać dodawania zmiataczy oraz innych związków chlorowcowanych do benzyny i innych paliw i smarów.


7. W Tabeli 1 przedstawiono w podsumowaniu środki ograniczania emisji PCDD/F z układów wydechowych pojazdów silnikowych do transportu drogowego.
Tabela 1

Środki ograniczania emisji PCDD/F z układów wydechowych pojazdów silnikowych do transportu drogowego

Możliwe rozwiązania (sposoby postępowania)

Zagrożenia związane z metodą

Należy unikać dodawania związków chlorowcowanych do paliw:


- 1,2-dibromometan

- 1,2-dichlorometan oraz odpowiadające mu związki bromu jako zmiatacze w paliwach ołowiowych stosowanych w silnikach z zapłonem iskrowym


(związki te mogą doprowadzić do tworzenia się bromowanych dioksyn lub furanów)
Należy unikać chlorowcowanych dodatków w paliwach i smarach.

Produkcja chlorowcowanych zmiataczy będzie stopniowo zmniejszana, co jest spowodowane kurczeniem się rynku paliw ołowiowych z powodu wzrastającego wykorzystywania w silnikach z zapłonem iskrowym trójdrożnych katalitycznych konwertorów pracujących w układzie zamkniętym.
III. Środki ograniczające emisje trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) ze źródeł ruchomych
A. Emisje POP z pojazdów silnikowych

8. Emisje POP z pojazdów silnikowych występują w postaci związków typu PAH związanych z cząstkami pyłów emitowanych przez pojazdy napędzane silnikami Diesla. PAH są także, lecz w znacznie mniejszym stopniu, emitowane przez silniki benzynowe.


9. Olej smarowy lub paliwa mogą zawierać związki chlorowcowane w wyniku stosowania dodatków lub samego procesu produkcyjnego. Podczas spalania związki te mogą ulegać transformacji w PCDD/F, a następnie być emitowane wraz z gazami spalinowymi.

B. Przegląd i konserwacja
10. W przypadku ruchomych źródeł zasilanych olejem napędowym, efektywność środków ograniczania emisji PAH można zapewnić poprzez programy okresowych badań tych źródeł w odniesieniu do emisji cząstek stałych, nieprzezroczystości podczas przyspieszenia swobodnego lub podobnych metod.
11. W przypadku ruchomych źródeł zasilanych benzyną, efektywność środków ograniczania emisji PAH (w dodatku do innych składników wydechowych) można zapewnić poprzez programy okresowych badań dozowania paliwa oraz wydajności konwertera katalitycznego.
C. Techniki ograniczania emisji PAH z pojazdów silnikowych napędzanych olejem napędowym i benzyną
1. Aspekty ogólne technologii ograniczania
12. Ważne jest, aby zapewnić, że pojazdy są tak konstruowane, aby sprostać normom emisji podczas ich eksploatacji. Można tego dokonać zapewniając odpowiedniość produkcji, trwałość przez cały okres istnienia, gwarancję dla składników kontroli emisji oraz wycofanie z rynku wadliwych pojazdów. W przypadku eksploatowanych pojazdów, uzyskanie wyniku stałego ograniczania emisji można zapewnić przez skuteczne przeglądy oraz program konserwacji.
2. Środki techniczne do ograniczania emisji

13. Następujące środki mają znaczenie dla ograniczania emisji PAH:  1. Specyfikacje do jakości paliwa oraz modyfikacji silnika w celu zapobiegania emisjom zanim one powstaną (środki pierwotne); oraz

b) Dodanie systemów oczyszczania spalin, np. katalizatorów utleniających lub urządzeń do zatrzymywania pyłów (środki wtórne).


(1) Silniki Diesla
14. Modyfikacje oleju napędowego mogą przynieść dwie korzyści: niższa zawartość siarki obniża emisje pyłów i zwiększa wydajność konwersji katalizatorów utleniających oraz redukcja składników dwu- i trój-aromatycznych powoduje zmniejszenie tworzenia i emisji PAH.
15. Pierwotnym środkiem zmniejszania emisji jest modyfikacja silnika w celu osiągnięcia pełniejszego spalania. Obecnie stosowanych jest wiele takich modyfikacji. Ogólnie mówiąc, na skład spalin pojazdu mają wpływ zmiany w konstrukcji komory spalania oraz wyższe ciśnienia wtrysku paliwa. Obecnie większość silników Diesla opiera się na mechanicznych systemach kontroli silnika. Nowsze silniki coraz częściej wykorzystują skomputeryzowane elektroniczne systemu kontroli oferujące większa potencjalną elastyczność ograniczania emisji. Inna tego typu technologia to połączenie turboładowania i chłodzenia międzystopniowego. System ten bardzo skutecznie redukuje NOX oraz zwiększa ekonomiczne wykorzystanie paliwa oraz moc wyjściową. Dla wysoko- i niskowydajnych silników można zastosować także modernizacje przewodu wlotowego rozgałęzionego.
16. Kontrolowanie oleju smarowego jest ważne ze względu na redukcję emisji cząstek stałych (PM), ponieważ od 10 do 50% materii cząstek stałych pochodzi z oleju silnikowego. Zużycie oleju można ograniczyć stosując ulepszone specyfikacje produkcyjne silnika oraz ulepszone uszczelki silnika.
17. Środki wtórne do ograniczenia emisji polegają na włączeniu systemów oczyszczania spalin. Ogólnie mówiąc, w przypadku silników Diesla, użycie katalizatora utleniającego w połączeniu z filtrem cząstek stałych okazało się być skutecznym rozwiązaniem redukcji emisji PAH. W trakcie opracowywania znajduje się pochłaniacz utleniający do cząstek stałych. Umieszczony w układzie wydechowym pojazdu, oprócz zatrzymywania cząstek stałych zapewnia częściową regenerację filtru poprzez spalanie zebranych cząstek (PM), dzięki wyposażeniu w ogrzewanie elektryczne lub pewne inne sposoby regeneracji. Do właściwej regeneracji martwych przestrzeni pochłaniaczy podczas normalnej pracy potrzebny jest system regeneracji wspomagany palnikiem lub zastosowanie odpowiednich dodatków.
(2) Silniki benzynowe
18. Środki ograniczenia emisji PAH dla silników benzynowych są przede wszystkim oparte na użyciu trójdrożnych katalitycznych konwertorów o obwodzie zamkniętym, co powoduje zmniejszenie emisji PAH oraz HC.
19. Poprawa czynników mających wpływ na zimny start redukuje emisje związków organicznych ogólnie biorąc, a w szczególności emisje PAH (np. katalizator rozruchowy, ulepszone odparowanie/atomizacja paliwa, podgrzewane katalizatory).
20. Tabela 2 przedstawia w podsumowaniu środki ograniczania emisji PAH ze spalin pojazdów silnikowych używanych w transporcie drogowym.

Tabela 2
Środki ograniczania emisji PAH zawartych w spalinach pojazdów silnikowych używanych w transporcie drogowym


Możliwe rozwiązania (sposoby postępowania)

Poziom emisji

Zagrożenia związane z metodą

Silnik z zapłonem iskrowym:

- trójdrożny katalityczny konwertor o obwodzie zamkniętym
- katalizatory do redukcji emisji podczas startu zimnego.
Paliwo dla silników z zapłonem iskrowym:

- zmniejszenie związków aromatycznych


- zmniejszenie emisji siarki.
Silniki Diesla:

- katalizator utleniający,


- utleniacz pułapkowy/filtr cząstek stałych.
Modyfikacja oleju napędowego:

- redukcja zawartości siarki, w celu zmniejszenia emisji cząstek stałych.


Ulepszenie specyfikacji silników Diesla:

- elektroniczny system kontroli, regulowana prędkość wtrysku oraz wysokociśnieniowy wtrysk paliwa,


- turboładowanie oraz chłodzenie międzystopniowe,
- recyrkulacja spalin.

10 do 20


5 do 15

20 do 70Dostępność paliwa bezołowiowego.

Dostępny na rynku w niektórych krajach.
Dostępność wydajności rafinerii.

Dostępność wydajności rafinerii.


Istniejące technologie.

ZAŁĄCZNIK VIII
KATEGORIE GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ STACJONARNYCH


  1. Wstęp

Instalacje lub ich części przeznaczone do badań, rozwoju i testowania nowych produktów nie są uwzględnione na tej liście. Pełniejszy opis kategorii znajduje się w Załączniku V.  1. Lista kategorii
Kategoria

Opis kategorii

1

Spopielanie, łącznie ze współ-spopielaniem, odpadów komunalnych, niebezpiecznych lub medycznych, lub osadów ściekowych

2

Spiekalnie

3

Pierwotna i wtórna produkcja miedzi

4

Produkcja stali

5

Instalacje wytapiania metali w wtórnym przemyśle aluminiowym

6

Spalanie paliw kopalnych w kotłach komunalnych i przemysłowych o mocy cieplnej powyżej 50 MWth

7

Spalanie domowe

8

Instalacje opalane drewnem o mocy cieplnej poniżej 50 MWth

9

Produkcja koksu

10

Produkcja anod

11

Produkcja aluminium przy wykorzystaniu procesu Soederberga

12

Instalacje do konserwacji drewna, co nie dotyczy przypadku, dla którego ta kategoria nie wykazuje znaczącego udziału w ogólnej emisji PAH (jak to określono w Załączniku III)

1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna