ProtokóŁ do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych (pop)Pobieranie 464,19 Kb.
Strona2/6
Data23.10.2017
Rozmiar464,19 Kb.
1   2   3   4   5   6

Artykuł 3
Podstawowe zobowiązania

 1. Za wyjątkiem szczególnych ustaleń zgodnie z artykułem 4, każda ze Stron podejmie skuteczne środki w celu:
  1. zaprzestania produkcji oraz używania substancji wymienionych w załączniku I, zgodnie z wymogami wdrożeniowymi tam wyszczególnionymi;

b) (i) zapewnienia, że jeżeli substancje wymienione w załączniku I są niszczone lub usuwane, takie niszczenie lub usuwanie jest dokonywane w sposób nie szkodzący środowisku, biorąc pod uwagę stosowne subregionalne, regionalne i globalne mechanizmy regulujące zarządzanie odpadami niebezpiecznymi i ich usuwanie, w szczególności Konwencję bazylejską o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych;


(ii) dołożenia starań, aby zapewnić, że usuwanie substancji wymienionych w załączniku I odbywa się lokalnie, przy uwzględnieniu stosownych środków ochrony środowiska;
(iii) zapewnienia, że transgraniczne przenoszenie się substancji wymienionych w załączniku I odbywa się w sposób nie szkodzący środowisku, przy uwzględnieniu, mających zastosowanie subregionalnych, regionalnych i globalnych mechanizmów regulujących transgraniczne przemieszczanie odpadów niebezpiecznych, w szczególności bazylejskiej Konwencji o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych;


 1. ograniczenia wykorzystania substancji wymienionych w załączniku II do opisanego, zgodnie z wymogami wdrożeniowymi tam wyszczególnionymi.

 1. Wymogi wyszczególnione w ustępie 1 litera b) stosują się do każdej substancji od dnia zaprzestania jej produkcji lub użycia, w zależności od tego, co ma miejsce później.
 1. Dla substancji wymienionych w załączniku I, II lub III, każda Strona powinna opracować odpowiednią strategię identyfikacji artykułów, które w dalszym ciągu są w użyciu oraz odpadów zawierających takie substancje, oraz podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, aby te odpady i artykuły, z chwilą stania się odpadami, zostały zniszczone lub usunięte w sposób bezpieczny dla środowiska.
 1. Do celów ustępu 1-3, określenia odpady, usuwanie oraz sposób bezpieczny dla środowiska są interpretowane zgodnie z użyciem tych określeń w bazylejskiej Konwencji o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.
 1. Każda ze Stron zobowiązuje się do:  1. zredukowania swojej całkowitej rocznej emisji substancji wymienionych w załączniku III od poziomu emisji w roku referencyjnym ustalonym zgodnie z tym załącznikiem poprzez podjęcie skutecznych kroków, odpowiednio do danych okoliczności;
  1. nie później niż jest to określone w załączniku IV, stosuje się: 1. najlepsze dostępne techniki, uwzględniając załącznik V, dla każdego nowego źródła stacjonarnego w ramach głównej kategorii źródeł stacjonarnych, dla których załącznik V określa najlepsze dostępne techniki;

(ii) wartości dopuszczalne przynajmniej tak niskie, jak te określone w załączniku IV dla każdego nowego źródła stacjonarnego w ramach kategorii wymienionej w tym załączniku, uwzględniając załącznik V. Strona może zastosować jako alternatywę inne strategie redukcji emisji, które dadzą ekwiwalentne całkowite poziomy emisji;


(iii) najlepsze dostępne techniki, uwzględniając załącznik V, dla każdego nowego źródła stacjonarnego w ramach głównej kategorii źródeł stacjonarnych, dla których załącznik V określa najlepsze dostępne techniki, o ile jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne. Strona może zastosować, jako alternatywę, inne strategie redukcji emisji, które dadzą ekwiwalentne całkowite rezultaty zmniejszenia emisji;
(iv) wartości dopuszczalne przynajmniej tak niskie, jak te określone w załączniku IV dla każdego nowego źródła stacjonarnego w ramach kategorii wymienionej w tym załączniku, o ile jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne, uwzględniając załącznik V. Strona może zastosować, jako alternatywę, inne strategie redukcji emisji, które dadzą ekwiwalentne całkowite rezultaty zmniejszenia emisji;
(v) podjęcia skutecznych środków w celu kontroli emisji ze źródeł ruchomych, uwzględniając załącznik VII.


 1. W przypadku lokalnych źródeł spalania, zobowiązania określone w ustępie 5 litera b) podpunkt (i) oraz (ii) odnoszą się do wszystkich źródeł stacjonarnych w tej kategorii razem.
 1. Jeżeli Strona, po zastosowaniu ustępu 5 litera b), nie może sprostać wymaganiom ustępu 5 litera a) dla substancji wyszczególnionej w załączniku III, zostaje ona zwolniona ze zobowiązań w ustępie 5 litera a) dla tej substancji.

 2. Każda Strona opracowuje i przechowuje dane o emisji substancji wyszczególnionych w załączniku III i zbiera wszelkie dostępne informacje odnoszące się do produkcji oraz sprzedaży substancji wyszczególnionych w załącznikach I i II, dla tych Stron znajdujących się w zasięgu geograficznym EMEP, korzystając, jako minimalne wymaganie, z metod oraz przestrzennych i czasowych rozwiązań określonych przez Organ Sterujący EMEP, oraz, dla tych Stron będących poza zasięgiem geograficznym EMEP, korzystając ze wskazówek rozwiązań opracowanych w planie pracy Organu Wykonawczego. Przekazuje ona te informacje zgodnie z wymogami dotyczącymi sprawozdań, określonymi w artykule 9.


Artykuł 4
Odstępstwa


 1. Artykuł 3 ustęp 1 nie stosuje się do ilości substancji, które mają być użyte do badań naukowych w skali laboratoryjnej oraz jako standard referencyjny.
 1. Stronie może być przyznane odstępstwo od artykułu 3 ustęp 1 litera a) i c) w odniesieniu do danej substancji, pod warunkiem, że odstępstwo to nie jest przyznane lub używane w sposób, który podważyłby cele niniejszego Protokołu, oraz jedynie do następujących celów i według następujących warunków:
  1. do badań innych niż te określone w ustępie 1, jeżeli:
 1. do środowiska nie dostanie się znacząca ilość substancji w trakcie proponowanego użycia i następującego usuwania;

(ii) cele i parametry takich badań podlegają ocenie i autoryzacji dokonanej przez Stronę; oraz


(iii) w przypadku znacznego wydostania się substancji do środowiska, odstępstwo zostanie zawieszone natychmiast, podjęte zostaną odpowiednie środki dla złagodzenia skutków emisji oraz oceny i powstrzymania emisji przed rozpoczęciem kolejnych badań;


  1. do zarządzania, w razie konieczności, w sytuacjach zagrożenia zdrowia publicznego, jeżeli:
 1. Strona nie posiada innych odpowiednich środków dla rozwiązania danej sytuacji;

(ii) podjęte środki są współmierne do rozmiaru i stopnia zagrożenia danej sytuacji;


(iii) odpowiednie środki ostrożności są podjęte w celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska oraz w celu zapewnienia, że substancja ta nie jest używana poza obszarem geograficznym, w którym wystąpiła sytuacja zagrożenia;
(iv) odstępstwo jest przyznawane na okres czasu, który nie przekracza czasu trwania sytuacji zagrożenia; oraz
(v) po zakończeniu sytuacji zagrożenia, jakiekolwiek pozostałe ilości substancji podlegają ustaleniom artykułu 3 ustęp 1 litera b);


  1. do zastosowań o mniejszym znaczeniu, uznanych przez Stronę za konieczne, jeżeli:
 1. odstępstwo przyznawane jest na maksimum pięć lat;

(ii) odstępstwo nie zostało wcześniej przyznane na mocy tego artykułu;


(iii) nie istnieją żadne odpowiednie alternatywy dla proponowanego użycia;
(iv) Strona oszacowała wielkość emisji substancji wynikającej z odstępstwa oraz jej wkład do całkowitej emisji substancji przez Strony;
(v) odpowiednie środki ostrożności są podjęte w celu zminimalizowania emisji do środowiska; oraz
(vi) po upływie okresu odstępstwa, jakiekolwiek pozostałości substancji podlegają postanowieniom artykułu 3 ustęp 1 litera b).


 1. Każda Strona przedłoży sekretariatowi w terminie nie przekraczającym 90 dni od przyznania odstępstwa na mocy ustępu 2, co najmniej następujące informacje:
  1. nazwę chemiczną substancji objętą odstępstwem;
  1. cel, dla którego odstępstwo zostało przyznane;
  1. warunki, według których przyznano odstępstwo;
  1. okres czasu, na który przyznano odstępstwo;
  1. do kogo lub do jakich organizacji stosuje się to odstępstwo, oraz;
  1. dla odstępstwa przyznanego na mocy ustępu 2 litera a) i c), szacowana wielkość emisji substancji jako wynik odstępstwa oraz ocena jej wkładu do całkowitej emisji substancji przez Strony.
 1. Sekretariat udostępni wszystkim Stronom informacje otrzymane na mocy ustępu 3.


Artykuł 5
Wymiana informacji i technologii
Strony, w sposób zgodny ze swoimi przepisami ustawowymi, rozporządzeniami i praktykami, stworzą sprzyjające warunki dla umożliwienia wymiany informacji i technologii w celu zredukowania powstawania emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz w celu stworzenia opłacalnych rozwiązań alternatywnych, poprzez promowanie, inter alia:


 1. kontaktów i współpracy pomiędzy odpowiednimi organizacjami i osobami w sektorze prywatnym i publicznym, które są w stanie dostarczyć technologie, obsługę w zakresie projektowania i inżynieryjną, wyposażenie lub środki finansowe;
 1. wymiany oraz dostępu do informacji dotyczącej rozwoju i użycia środków alternatywnych do trwałych zanieczyszczeń organicznych jak również ocen ryzyka, jakie alternatywy te niosą ze sobą dla zdrowia ludzkiego i środowiska, a także informacji dotyczących ekonomicznych i społecznych kosztów tych alternatyw;
 1. zbierania i regularnego uzupełniania list upoważnionych władz zaangażowanych w podobne działania na innych forach międzynarodowych;
 1. wymiany informacji dotyczących działań prowadzonych na innych forach międzynarodowych.


Artykuł 6
Świadomość społeczna
Strony, w sposób zgodny ze swoimi przepisami prawnymi, rozporządzeniami i praktykami, wspierają dostęp informacji dla ogółu społeczeństwa, włączając osoby, które są bezpośrednimi użytkownikami trwałych zanieczyszczeń organicznych. Informacje te mogą zawierać między innymi:


 1. informacje, włącznie z oznakowaniem, na temat oceny ryzyka i niebezpieczeństwa,
 1. informacje odnośnie zmniejszania ryzyka;
 1. informacje zachęcające do eliminacji trwałych zanieczyszczeń organicznych lub zmniejszania ich zużycia, włączając w to, w odpowiednim przypadku, informacje dotyczące zintegrowanego zarządzania walką ze szkodnikami, zintegrowanego zarządzania ochroną plonów oraz efektów ekonomicznych i społecznych tej eliminacji lub tego zmniejszania; oraz
 1. informacje dotyczące środków alternatywnych do trwałych zanieczyszczeń organicznych, jak również ocen ryzyka, jakie alternatywy te niosą ze sobą dla zdrowia ludzkiego i środowiska, a także informacje dotyczące ekonomicznych i społecznych skutków tych alternatyw.


Artykuł 7
Strategie, polityki, programy, środki i informacje


 1. Każda Strona, nie później niż sześć miesięcy od wejścia w życie niniejszego Protokołu, opracuje strategie, polityki oraz programy, umożliwiające spełnienie zobowiązań w ramach niniejszego Protokołu.
 1. Każda Strona:
  1. wspiera stosowanie ekonomicznie możliwych, bezpiecznych dla środowiska technik zarządzania, łącznie z najlepszymi praktykami ochrony środowiska, w odniesieniu do wszystkich aspektów użycia, produkcji, wydzielania, przetwarzania, dystrybucji, postępowania, transportu i powtórnego przetwarzania substancji będących przedmiotem niniejszego Protokołu oraz wytworzonych artykułów, mieszanin lub roztworów, zawierających te substancje;
  1. wspiera wprowadzanie innych programów zarządzania w celu redukcji emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych, włączając programy dla wolontariuszy oraz zastosowanie instrumentów ekonomicznych;
  1. rozważa przyjęcie dodatkowych polityk oraz środków, odpowiednio do okoliczności, które mogą zawierać niestandardowe rozwiązania;
  1. podejmuje zdecydowane, ekonomicznie możliwe do przeprowadzenia wysiłki, w celu zredukowania emisji substancji będących przedmiotem niniejszego Protokołu, które są zawarte jako zanieczyszczenia w innych substancjach, produktach chemicznych lub wyprodukowanych artykułach, z chwilą ustalenia powiązania ze źródłem;
  1. bierze pod uwagę w swoich programach oceny substancji, właściwości wyszczególnione w ustępie 1 decyzji Organu Wykonawczego 1998/2 w sprawie informacji, które mają być przedłożone oraz procedur w celu włączania substancji do załącznika I, II lub III, uwzględniając wszelkie poprawki do niej.
 1. Strony mogą podjąć ostrzejsze środki, niż te wymagane w niniejszym Protokole.


Artykuł 8
Badania naukowe, rozwój i kontrola
Strony wspierają badania naukowe, rozwój, kontrolę i współpracę, między innymi w odniesieniu do:


 1. emisji, transportu na dalekie odległości, oraz poziomów zalegania i ich modelowania, istniejących poziomów w środowisku biotycznym i abiotycznym, wypracowania procedur dla harmonizacji odpowiednich metod;

 2. drogi zanieczyszczeń oraz ich wykazy w reprezentatywnych ekosystemach;

 3. stosownych skutków na zdrowie ludzkie i środowisko, włącznie z kwantyfikacją tych skutków;

 4. najlepszych dostępnych technik i praktyk, włącznie z praktykami rolnymi oraz technikami kontroli emisji i innymi praktykami obecnie stosowanymi lub opracowywanymi przez Strony;

 5. metod pozwalających na rozważenie czynników społeczno-ekonomicznych w ocenie alternatywnych strategii kontrolnych;

 6. podejścia opartego na skutkach, które scala odpowiednie informacje, włącznie z informacjami uzyskanymi na mocy akapitów a) do e) w sprawie mierzonych lub modelowanych poziomów środowiskowych, dróg zanieczyszczeń oraz skutków na zdrowie ludzkie i środowisko, w celu formułowania przyszłych strategii kontrolnych, które biorą również pod uwagę czynniki ekonomiczne i technologiczne;

 7. metod oceniania emisji krajowych oraz przewidywania przyszłych emisji pojedynczych trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz oszacowania, jak tego rodzaju szacunki i przewidywania mogą być wykorzystane do regulowania przyszłych zobowiązań;

 8. poziomu substancji podlegających niniejszemu Protokołowi, a które są uważane za substancje zanieczyszczające w innych substancjach, produktach chemicznych lub wyprodukowanych artykułach oraz znaczenia tych poziomów dla transportu na dalekie odległości, jak również technik w celu redukcji poziomów tych zanieczyszczeń, i, dodatkowo, poziomów trwałych zanieczyszczeń organicznych powstałych w okresie cyklu życiowego drewna poddanego działaniu pentachlorofenolu.

Jako priorytetowe należy traktować badania w odniesieniu do substancji, u których prawdopodobieństwo, że muszą być poddane procedurom określonym w artykule 14 ustęp 6, jest największe.


Artykuł 9
Składanie sprawozdań


 1. Zgodnie ze swoimi przepisami prawnymi w sprawie poufności informacji handlowych:
  1. każda Strona przekazuje poprzez Sekretarza Wykonawczego Komisji, Organowi Wykonawczemu w regularnych odstępach czasu, ustalonych przez Strony zbierające się w Organie Wykonawczym, informacje w sprawie środków wprowadzania w życie niniejszego Protokołu;

  2. każda Strona znajdująca się w zasięgu geograficznym EMEP przekazuje, poprzez Sekretarza Wykonawczego Komisji do EMEP, w regularnych odstępach czasu ustalonych przez Organ Kierujący EMEP oraz zatwierdzonych przez Strony na sesji Organu Wykonawczego, informacje o poziomach emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych używając, jako minimum, metod oraz przejściowego i przestrzennego rozwiązania określonych przez Organ Kierujący EMEP. Strony będące poza zasięgiem geograficznym EMEP udostępniają podobne informacje Organowi Wykonawczemu, jeśli jest to wymagane. Każda Strona dostarcza również informacje dotyczące poziomów emisji substancji wymienionych w załączniku III dla odnośnego roku określonego w tym załączniku.

 1. Informacje, które mają być przekazane zgodnie z ustępem 1 litera a), muszą być w zgodności z decyzją w sprawie formy i treści, przyjętej przez Strony na posiedzeniu Organu Wykonawczego. Postanowienia tej decyzji zostaną w razie potrzeby zweryfikowane, w celu ustalenia dodatkowych elementów w odniesieniu do formy lub treści, które mają być zawarte w sprawozdaniach.

 2. W odpowiednim czasie poprzedzającym coroczną sesję Organu Wykonawczego, EMEP dostarczy informacje dotyczące transportu na dalekie odległości i zalegania trwałych zanieczyszczeń organicznych.


Artykuł 10
Weryfikacja przez Strony na sesjach Organu Wykonawczego


 1. Na posiedzeniach Organu Wykonawczego zgodnie z artykułem 10 ustęp 2 litera a) Konwencji, Strony weryfikują informacje dostarczone przez Strony, EMEP oraz inne organy pomocnicze, i sprawozdania Komitetu Wdrażającego określonego w artykule 11 niniejszego Protokołu.
 1. Na posiedzeniach Organu Wykonawczego Strony poddają przeglądowi postępy dokonane na drodze w celu wypełnienia zobowiązań określonych w niniejszym Protokole.
 1. Na posiedzeniach Organu Wykonawczego Strony zweryfikują, czy ustalone w niniejszym Protokole zobowiązania są wystarczające i skuteczne. Przy weryfikacji zostaną uwzględnione najlepsze dostępne informacje naukowe dotyczące skutków zalegania trwałych zanieczyszczeń organicznych, oszacowania rozwoju technologicznego, zmieniające się warunki ekonomiczne oraz wypełnianie zobowiązań dotyczących poziomu emisji. Procedury, metody oraz określenie czasu dla tych weryfikacji zostaną określone przez Strony na posiedzeniu Organu Wykonawczego. Pierwsza taka weryfikacja zostanie zakończona nie później niż trzy lata po wejściu w życie niniejszego Protokołu.


Artykuł 11
Przestrzeganie zobowiązań
Przestrzeganie zobowiązań niniejszego Protokołu przez każdą ze Stron będzie regularnie weryfikowane. Komitet Wdrażający ustanowiony decyzją 1997/2 Organu Wykonawczego na swoim 15-tym posiedzeniu przeprowadzi takie weryfikacje oraz przedłoży sprawozdanie Stronom zebranym w ramach Organu Wykonawczego zgodnie z Załącznikiem do tej decyzji, uwzględniając wszelkie poprawki do niej.
Artykuł 12
Rozstrzyganie sporów


 1. W razie wystąpienia kwestii spornych pomiędzy dwiema lub więcej Stronami dotyczących interpretacji stosowania niniejszego Protokołu, Strony starają się rozstrzygnąć spór poprzez negocjacje lub w jakikolwiek inny pokojowy sposób według ich uznania. Strony będące w konflikcie informują o ich sporze Organ Wykonawczy.
 1. W okresie ratyfikowania, przyjęcia lub zatwierdzania niniejszego Protokołu, lub przystąpienia do niniejszego Protokołu, lub w jakimkolwiek czasie następującym później, Strona, która nie jest organizacją regionalnej integracji gospodarczej, może złożyć depozytariuszowi na piśmie oświadczenie, że w odniesieniu do jakiegokolwiek sporu dotyczącego interpretacji lub stosowania Protokołu, uznaje jeden lub obydwa z następujących środków rozstrzygania sporu jako obowiązkowe ipso facto i bez specjalnej zgody, w odniesieniu do jakiejkolwiek Strony przyjmującej to samo zobowiązanie:  1. przekazanie sporu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;
  1. postępowanie arbitrażowe zgodnie z procedurami przyjętymi przez Strony na posiedzeniu Organu Wykonawczego, tak szybko jak jest to praktykowane, w załączniku dotyczącym postępowania arbitrażowego.

Strona, która jest organizacją regionalnej integracji gospodarczej, może w odniesieniu do postępowania arbitrażowego, zgodnie z procedurami określonymi w literze b), złożyć oświadczenie z podobnym skutkiem.


3. Oświadczenie złożone zgodnie z ustępem 2, pozostaje w mocy aż do jego wygaśnięcia zgodnie z warunkami tam zawartymi, lub do upływu trzech miesięcy od pisemnego zawiadomienia o jego unieważnieniu złożonego depozytariuszowi.
4. Nowe oświadczenie, zawiadomienie o unieważnieniu lub wygaśnięciu oświadczenia w żaden sposób nie wpływa na procedury będące w toku przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości lub sądem arbitrażowym, chyba że strony sporu postanowią inaczej.


 1. Za wyjątkiem przypadku, w którym strony sporu zaakceptowały ten sam sposób rozstrzygnięcia sporu na mocy ustępu 2, jeżeli po upływie 12 miesięcy, po powiadomieniu o kwestii spornej przez jedną ze Stron drugiej Stronie, zainteresowane Strony nie będą w stanie rozwiązać sporu poprzez środki wymienione w ustępie 1 powyżej, wówczas spór zostaje przekazany, na wniosek którejkolwiek ze stron sporu, do postępowania pojednawczego.

6. Do celu ustępu 5 zostaje utworzona komisja pojednawcza. Komisja składa się z jednakowej liczby członków mianowanych przez każdą ze Stron zainteresowanych lub, w przypadku gdy Strony w postępowaniu pojednawczym posiadają wspólnie ten sam interes, przez grupę posiadającą wspólnie ten interes oraz z przewodniczącego, wybranego przez tak mianowanych członków. Komisja wyda orzeczenie o charakterze zalecenia, które Strony rozważają w dobrej wierze.


Artykuł 13
Załączniki
Załączniki do niniejszego Protokołu stanowią jego integralną część. Załączniki V i VII mają charakter rekomendacyjny.
Artykuł 14
Zmiany


 1. Każda ze Stron może zaproponować zmiany do niniejszego Protokołu.
 1. Proponowane zmiany są składane na piśmie do Sekretarza Wykonawczego Komisji, który przekazuje je wszystkim Stronom. Strony zebrane w ramach Organu Wykonawczego przedyskutują proponowane zmiany na ich następnym posiedzeniu, pod warunkiem że propozycje te zostały przekazane Stronom przez Sekretarza Wykonawczego z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 90 dni.
 1. Zmiany do niniejszego Protokołu oraz do załączników I do IV, VI i VIII są przyjmowane w wyniku zgodności Stron obecnych na posiedzeniu Organu Wykonawczego, oraz wchodzą w życie dla tych Stron, które je zaakceptowały, w 90-tym dniu od daty złożenia przez dwie trzecie Stron dokumentów o ich akceptacji depozytariuszowi. Dla każdej innej Strony zmiany wchodzą w życie 90-tego dnia po dniu, w którym ta Strona złożyła swój dokument o ich akceptacji.
 1. Zmiany do załączników V i VII zostają przyjęte w wyniku zgody Stron obecnych na posiedzeniu Organu Wykonawczego. Po upływie 90 dni od daty poinformowania o nich pozostałe Strony przez Sekretarza Wykonawczego Komisji, zmiana do każdego takiego załącznika staje się skuteczna dla tych Stron, które nie złożyły depozytariuszowi notyfikacji zgodnie z postanowieniami ustępu 5 poniżej, pod warunkiem że przynajmniej 16 Stron nie złożyło takiej notyfikacji.
 1. Każda Strona, która nie jest w stanie zatwierdzić zmiany do załączników V lub VII, powiadomi o tym na piśmie depozytariusza w terminie nie przekraczającym 90 dni od daty powiadomienia o jej przyjęciu. Depozytariusz powiadomi bezzwłocznie wszystkie Strony o każdym takim otrzymanym powiadomieniu. Strona może w każdej chwili zastąpić jej wcześniejsze powiadomienie przez akceptację oraz na podstawie złożenia dokumentu o akceptacji u depozytariusza, zmiana do takiego załącznika staje się skuteczna dla tej Strony.
 1. W przypadku propozycji zmiany do załączników I, II lub III poprzez dodanie substancji do niniejszego Protokołu:
  1. Strona proponująca zmiany dostarcza Organowi Wykonawczemu informacje określone w decyzji Organu Wykonawczego 1998/2, włącznie z wszelkimi zmianami do niej; oraz
  1. Strony oceniają tę propozycję zgodnie z procedurami ustalonymi w decyzji Organu Wykonawczego 1998/2, włącznie z wszelkimi zmianami do niej.

7. Wszelkie decyzje do zmiany decyzji Organu Wykonawczego 1998/2, są przyjmowane w wyniku zgody Stron zebranych w ramach Organu Wykonawczego oraz stają się skuteczne w terminie 60 dni od daty ich przyjęcia.


Artykuł 15
Podpisanie


 1. Niniejszy Protokół zostaje otwarty do podpisu w Aarhus w Danii, od 24 do 25 czerwca 1998, następnie w siedzibie głównej Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku do 21 grudnia 1998, dla wszystkich Państw Członkowskich Komisji, jak również Państw mających status doradczy w Komisji zgodnie z ustępem 8 rezolucji nr 36 (IV) Rady Społecznej i Ekonomicznej z dnia 28 marca 1947 r., oraz dla organizacji regionalnej integracji gospodarczej, utworzonych przez suwerenne Państwa Członkowskie Komisji, które posiadają kompetencje w odniesieniu do negocjowania, zawierania oraz stosowania umów międzynarodowych w sprawach zawartych w Protokole, pod warunkiem, że te zainteresowane Państwa i organizacje są Stronami w Konwencji.
 1. W sprawach leżących w ich kompetencjach, takich jak organizacje regionalnej integracji gospodarczej, w swym własnym imieniu korzystają z praw oraz wypełniają zobowiązania, które niniejszy Protokół nakłada na Państwa Członkowskie. W takich przypadkach Państwa Członkowskie tych organizacji nie są upoważnione do korzystania z tych praw indywidualnie.


Artykuł 16
Ratyfikacja, akceptacja, zatwierdzenie i przystąpienie


 1. Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji, akceptacji lub zatwierdzeniu przez Sygnatariuszy.
 1. Niniejszy Protokół zostaje otwarty na przystąpienie od dnia 21 grudnia 1998 r. dla Państw i organizacji spełniających warunki artykułu 15 ustęp 1.


Artykuł 17
Depozytariusz
Dokumenty ratyfikacyjne, akceptujące, zatwierdzające lub dotyczące przystąpienia zostają złożone u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, który pełni funkcję depozytariusza.
Artykuł 18
Wejście w życie


 1. Niniejszy Protokół wchodzi w życie w 90-tym dniu od daty złożenia u depozytariusza 16-go dokumentu ratyfikacyjnego, akceptującego, zatwierdzającego lub dotyczącego przystąpienia.
 1. Dla każdego Państwa i organizacji określonej w artykule 15 ustęp 1, które ratyfikują, akceptują, lub zatwierdzają niniejszy Protokół lub przyłączają się do niego po złożeniu 16-go dokumentu ratyfikacyjnego, akceptującego, zatwierdzającego lub dotyczącego przystąpienia, Protokół wchodzi w życie w 90-tym dniu następującym po dacie złożenia przez taką Stronę dokumentu ratyfikacyjnego, akceptującego, zatwierdzającego lub dotyczącego przystąpienia.


Artykuł 19
Wycofanie się
W każdej chwili po upływie pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu w odniesieniu do danej Strony, Strona ta może się z niego wycofać, składając pisemne zawiadomienie depozytariuszowi. Takie wycofanie się staje się skuteczne w 90-tym dniu, następującym po dacie otrzymania przez depozytariusza takiego zawiadomienia lub w innym, późniejszym terminie określonym w zawiadomieniu o wycofaniu się.
Artykuł 20
Teksty autentyczne
Oryginalny tekst niniejszego Protokołu, którego angielska, francuska oraz rosyjska wersja są na równi autentyczne, zostaje złożony u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

NA DOWÓD CZEGO Pełnomocnicy Stron podpisali niniejszy Protokół.


Sporządzono w Aarhus, w Danii, dnia dwudziestego czwartego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku.1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna