ProtokóŁ do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych (pop)Pobieranie 464,19 Kb.
Strona1/6
Data23.10.2017
Rozmiar464,19 Kb.
  1   2   3   4   5   6

PROTOKÓŁ
do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP)

STRONY,
ZDECYDOWANE wprowadzić w życie Konwencję w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości,


UZNAJĄC, że emisje wielu trwałych zanieczyszczeń organicznych są przenoszone przez granice państw i deponowane na terenie Europy, Ameryki Północnej oraz Arktyki, z daleka od miejsc ich pochodzenia, oraz, że powietrze jest głównym sposobem ich przenoszenia,
ŚWIADOME, że trwałe zanieczyszczenia organiczne są odporne na degradację w warunkach naturalnych oraz, że mają one niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko,
OBAWIAJĄC SIĘ FAKTU, iż trwałe zanieczyszczenia organiczne mogą zwiększać swoją biomasę na wyższych poziomach troficznych do poziomu, który mógłby niekorzystnie wpływać na zdrowie eksponowanych żyjących dzikich zwierząt i ludzi,
UZNAJĄC, że ekosystemy arktyczne, a szczególnie ich rodowici mieszkańcy, których przetrwanie uzależnione jest od istnienia arktycznych ryb i ssaków, są szczególnie narażeni na kumulację biomasy trwałych zanieczyszczeń organicznych,
ŚWIADOME, że środki, które należy przedsięwziąć w celu zapobieżenia lub minimalizacji emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych, przyczyniłyby się także do ochrony środowiska i ludzkiego zdrowia również poza regionem działania Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, włączając w to Arktykę oraz międzynarodowe akweny wodne,
POSTANOWIŁY przedsięwziąć odpowiednie środki w celu przewidywania, zapobiegania lub minimalizacji emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych, biorąc pod uwagę zastosowane wcześniej środki opisane w punkcie 15 Deklaracji o Środowisku i Rozwoju z Rio,
ZAPEWNIAJĄC, że państwa, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych oraz zasadami prawa międzynarodowego, mają suwerenne prawo do eksploatacji swoich własnych zasobów naturalnych zgodnie ze swoją własną polityką dotyczącą środowiska i rozwoju, oraz odpowiedzialność za to, że ich działania będące pod ich jurysdykcją lub kontrolą nie powodują szkód środowiska innych państw lub rejonów poza granicami narodowej jurysdykcji,
UWZGLĘDNIAJĄC potrzebę globalnego działania przeciwko trwałym zanieczyszczeniom organicznym oraz przypominając rolę przewidzianą w rozdziale 9 zapisu 21 dla regionalnych porozumień w sprawie redukcji globalnego transgranicznego zanieczyszczenia powietrza oraz, w szczególności potrzebę dzielenia się doświadczeniem regionalnym z innymi częściami świata przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych,
ŚWIADOME, że istnieją subregionalne, regionalne oraz globalne uregulowania, włączając w to instrumenty międzynarodowe regulujące zarządzanie niebezpiecznymi odpadami, ich transgraniczne przemieszczanie się i usuwanie, w szczególności Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych,
BIORĄC POD UWAGĘ, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza przyczyniającego się do akumulacji trwałych zanieczyszczeń organicznych jest używanie niektórych pestycydów, wytwarzanie niektórych chemikaliów oraz niezamierzone tworzenie się niektórych substancji podczas spopielania, spalania odpadów, produkcji metalu oraz ze źródeł ruchomych,
ŚWIADOME, że dostępne są techniki oraz sposoby redukcji emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych,
ŚWIADOME potrzeby opłacalnego regionalnego podejścia w celu zwalczania zanieczyszczenia powietrza,
UWZGLĘDNIAJĄC istotny wkład sektorów prywatnych i pozarządowych w uświadamianie o skutkach związanych z trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi, dostępne alternatywy i techniki zwalczania oraz rolę tych sektorów w redukcji emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych,
ŚWIADOME, że przedsięwzięte środki w celu zredukowania emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych nie powinny polegać na arbitralnej lub nieuzasadnionej dyskryminacji lub ukrytych restrykcjach w międzynarodowej konkurencji i handlu,
BIORĄC POD UWAGĘ istniejące obecnie naukowe i techniczne dane dotyczące emisji, procesów atmosferycznych oraz wpływu trwałych zanieczyszczeń organicznych na zdrowie ludzkie i środowisko, oraz biorąc pod uwagę koszty zwalczania oraz potrzebę dalszej współpracy naukowej i technicznej w celu lepszego zrozumienia tychże zagadnień,
UWZGLĘDNIAJĄC środki w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych już podjęte przez niektóre Strony na poziomie krajowym i/lub w oparciu o międzynarodowe konwencje,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:Artykuł 1
Definicje

Do celów niniejszego Protokołu,
 1. ‘Konwencja’ oznacza Konwencję w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości przyjętą w Genewie 13 listopada 1979;

 2. ‘EMEP’ oznacza Program współpracy dla monitorowania oraz oceny przenoszenia substancji zanieczyszczających powietrze na dalekie odległości w Europie;

 3. ‘Organ Wykonawczy’ oznacza Organ Wykonawczy dla Konwencji ustanowiony w artykule 10 ust. 1 Konwencji;

 4. ‘Komisja’ oznacza Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych;

 5. ‘Strony’ oznaczają Strony niniejszego Protokołu, chyba, że jest to inaczej określone;

 6. ‘Geograficzny zasięg EMEP’ oznacza obszar zdefiniowany w artykule 1 ustęp 4 Protokołu do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości dotyczącego długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP), przyjętego w Genewie 28 września 1984 r.;

 7. ‘Trwałe zanieczyszczenie organiczne’ (POP) są to substancje organiczne, które: (i) posiadają właściwości toksyczne; (ii) są trwałe; (iii) podlegają bioakumulacji; (iv) są podatne na przenoszenie w atmosferze na dalekie odległości i osiadanie (tworzenie depozytów) oraz (v) mogą negatywnie wpływać na zdrowie ludzkie lub środowisko w pobliżu lub w oddaleniu od ich źródeł;

 8. ‘Substancja’ oznacza pojedynczą substancję chemiczną lub szereg substancji chemicznych, które tworzą szczególną grupę ze względu na (a) podobne właściwości oraz wspólną emisję do środowiska; lub (b) tworzą mieszaninę w normalnych warunkach wprowadzanego do obrotu jako pojedynczy artykuł;

 9. ‘Emisja’ oznacza uwalnianie substancji do atmosfery ze źródła punktowego lub rozproszonego (emisja niezorganizowana);

 10. ‘Źródło stacjonarne’ oznacza jakikolwiek stały budynek, strukturę, urządzenie, instalację lub wyposażenie, które emituje lub może emitować jakiekolwiek trwałe zanieczyszczenia organiczne bezpośrednio lub pośrednio do atmosfery;

 11. ‘Główne kategorie źródeł stacjonarnych’ oznaczają jakiekolwiek kategorie źródeł stacjonarnych wymienione w załączniku VIII;

 12. ‘Nowe źródła stacjonarne’ oznaczają jakiekolwiek źródła stacjonarne, których budowa lub istotne modyfikacje zostały rozpoczęte po upływie dwóch lat od daty wejścia z życie: (i) niniejszego Protokołu; lub (ii) poprawki do załącznika III lub VIII, gdzie źródło stacjonarne podlega postanowieniom niniejszego protokołu jedynie poprzez tę poprawkę. W gestii kompetentnych władz krajowych leżeć będzie decyzja czy dana modyfikacja jest istotna czy nie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak korzyści z danej modyfikacji dla środowiska.Artykuł 2
Cel

Celem niniejszego Protokołu jest kontrola, redukcja lub eliminowanie wydzielania, emisji i strat trwałych zanieczyszczeń organicznych.

  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna