Protokół 21/2010Pobieranie 57,35 Kb.
Data05.03.2018
Rozmiar57,35 Kb.

Protokół 21/2010

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich odbytego w dniu 30 marca 2010 roku o godz.17 -tej w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Poniecu.

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Maria Sikorska Przewodniczący Komisji

2. Ewa Nowak Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Małgorzata Danielczak Członek komisji

7 Piotr Kaźmierczak Inspektor UM

8 . Przedstawiciele klubów sportowych  • Mariusz Nowak SKS „ Promień Sarbinowo

  • Monika Dopierała LKS „Kłos” RokosowoOtwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji Pani Maria Sikorska powitała przybyłych członków komisji i zaproszonych gości i stwierdziła że tematem posiedzenia komisji jest informacja o funkcjonowaniu klubów sportowych działających w gminie Poniec z uwzględnieniem działalności finansowej za 2009 rok. O krótkie wprowadzenie do tematu poprosiła inspektora UM Piotra Kaźmierczaka

Inspektor UM Piotr Kaźmierczak omawiając temat działalności LZS poinformował, że Gmina Poniec w roku 2009 na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej oraz z przeznaczeniem na naukę pływania przeznaczyła 60 tys. zł.
Na terenie Gminy Poniec w 2009r. działały następujące organizacje pozarządowe:
- UKS „Jastrzębie” z Żytowiecka
- PKS „Piast” Poniec
- LKS „Kłos” Rokosowo
- SKS „Promień” Sarbinowo
Wymienione kluby sportowe przystąpiły do otwartego konkursu ofert w roku 2009.
Jak wiadomo wspomniany konkurs polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami),
zadań publicznych takich jak:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2) Przeciwdziałanie trudnym sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez alkoholizm.
3) Upowszechnianie kultury i sztuki.

Lp.

Nazwa Klubu

Kwota otrzymana

Kwota wykorzystana

Do zwrotu

1.

UKS „Jastrzębie” z Żytowiecka

5.000,00

4.999,94

0,06

2.

PKS PIAST Poniec

18.000,00

16.902,94

1.097,06

3.

LKS „Kłos” Rokosowo

15.000,00

14.957,80

42,20

4.

SKS „Promień” Sarbinowo

12.000,00

11.613,12

422,88

5.

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Piaski

2.000,00

2.000,00

0,00

6.

Chór Kościelny CECYLIA - Poniec

1.000,00

963,00

37,00

OGÓŁEM DOTACJA:

53.000,00

51.436,80

1.563,20

Wyżej wymienione organizacje, otrzymały dotacje ze sfery zadań publicznych, tj.


- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

Natomiast ze sfery zadań publicznych dotyczących:


- przeciwdziałania trudnym sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez alkoholizm oraz
- upowszechnianie kultury i sztuki
otrzymały:
Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Pomocy w Rodzinie
(2 000,00) oraz Związkiem Chórów Kościelnych CAECILIANUM , Chór Kościelny „CECYLIA”, przy Parafii Rzymskokatolickiej w Poniecu (1 000,00).

Podczas dokonywania rozliczenia nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, wszystkie Kluby, przyznane środki wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem, nie stwierdzono żadnych przekroczeń związanych z terminami zawartymi w umowie oraz nie stwierdzono żadnych przekroczeń finansowych.

Każdy z Klubów prowadził wyodrębnioną dokumentację finansowo – księgową środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości /z dnia 29 września 1994 r./ - w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

Jak już wspomniałem na poprzednim spotkaniu Komisji Oświaty, w którym uczestniczyłem wspólnie z Z-ca Burmistrza p. Jackiem Widyńskim, pod koniec 2009r. wpłynęły pisma dotyczące wsparcia nowych stowarzyszeń oraz klubów sportowych.


Były to następujące Kluby sportowe:
- SPORTOWEGO KLUBU TAEKWON-DO „TIGER” oddział w Poniecu
W dniu 21 października 2009r. wpłynął wniosek z prośba o dofinansowanie SPORTOWEGO KLUBU TAEKWON-DO „TIGER” oddział w Poniecu. Prośba dotyczy wsparcia finansowego „ponieckich wojowników” z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, które głównie dotyczą wynajmu Sali gimnastycznej oraz zakupem sprzętu sportowego.
OSIĄGNIĘCIA: - w konkurencji układów formalnych TUL i walk combat kalaki, Adam Sierakowski i Bastian Grzegorowski w obu konkurencjach uplasowali się na 4 i 5 miejscu.
- Łukasza Busz, po walkach z dużo bardziej doświadczonymi przeciwnikami w połączonych kategoriach wiekowych w konkurencji walk kalaki zdobył srebrny medal.
- LKL „KROKUS” Astromal
Natomiast w dniu 4 listopada 2009r. wpłynął wniosek od LKL „KROKUS” Astromal, z prośbą o dofinansowanie Ponieckiej sekcji kwotą 5 000,00. Dotacja zostanie przeznaczona na szkolenia oraz zakup sprzętu specjalistycznego typu kolce, dresy, a także na udział w zawodach i zgrupowaniach sportowych w okresie ferii zimowych i letnich, dla młodzieży uczącej się w Ponieckim Gimnazjum.
OSIĄGNIĘCIA: - X miejsce Dariusza Katarzyńskiego na Mistrzostwach Polski w Zamościu w biegu na 1000m,
- Dariusz Katarzyński zdobył również brązowy medal na Mistrzostwach Makroregionu w Kaliszu,
- Wendzonka Wojciech, zdobył VIII miejsce w chodzie na 5 km,
- Kornel Kołodziej, zajął IX miejsce w skoku wzwyż,
- Papmel Przemysław, zdobył brązowy medal w chodzie na 3 km,
- Dariusz Katarzyński został powołany również do kadry wojewódzkiej juniorów w biegach średnich.

W odpowiedzi Burmistrz Ponieca poinformował powyższe organizacje, że na początku roku 2010 zostanie ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego, wobec powyższego, aby otrzymać dofinansowanie na powyższą działalność, należy przystąpić do w/w konkursu poprzez złożenie oferty.Lp.

Nazwa Klubu

Kwota
w 2009r.


Kwota otrzymana
w roku br.


Do zwrotu

1.

Chór Kościelny CECYLIA - Poniec

1.000,00

2.000,00

Inny §

2.

UKS „Jastrzębie” z Żytowiecka

5.000,00

7.000,00
3.

LKS „Kłos” Rokosowo

15.000,00

15.000,00
4.

SKS „Promień” Sarbinowo

12.000,00

12.000,00
5.

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej – Piaski

2.000,00

2.000,00

Pełnomocnik

6.

PKS PIAST Poniec

18.000,00

13.000,00
7.

PKS PIAST Poniec

0,00

2.000,00

Tenis stołowy

8.

Sportowym Klubem TAEKWON-DO „TIGER”

0,00

3.000,00
9.

Leszczyńskim Klubem Lekkoatletycznym „KROKUS”

0,00

3.000,00
10.

- nauka pływania – Stow. DZIECKO

2.123,00

5.000,00

7.000,00 plan
w roku 2009

OGÓŁEM DOTACJA:

55.123,00

64.000,00
W związku z powyższym sytuacja dotycząca dofinansowania klubów sportowych w roku bieżącym jest następująca.
Gmina Poniec na wspomniane zadania również przeznaczyła kwotę 60 tyś. zł.

W dyskusji poruszono kwestie :Prezes LKS „Kłos” Rokosowo Monika Dopierała poinformowała, że w praktyce nie zawsze uda się dokonać zakupu zgodnie z kwotą przewidzianą w ofercie. W Klubie w Rokosowie było dobrze w I półroczu, zawodnicy doszli do ćwierć finału. W II półroczu 2009 roku sytuacja trochę się zmieniła bo odeszło 2 zawodników.
Prezes SKS „ Promień Sarbinowo Mariusz Nowak poinformował, że trudno przewidzieć

ile zaplanować na paragrafach środków na opłaty sędziowskie, a nie wolno przekraczać wydatków na paragrafach. Klub w Sarbinowie potrzebuje środki na zatrudnienie trenera . Klub w Poniecu otrzymuje duże środki a na dzisiejszym spotkaniu nie ma przedstawiciela tego klubu. Zawodnicy klubu w Sarbinowie i Rokosowie grają w piłkę bezpłatnie. Z zawodników Klubu w Sarbinowie jest zadowolony, ale będą potrzebne środki na trenera.Członek komisji Dariusz Kieliś nawiązał do możliwości załatwiania środków od sponsorów i zorganizowania środków na kursy trenerskie ze środków przeznaczonych na sport.

Prezes SKS „ Promień Sarbinowo Mariusz Nowak w odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy poinformował, że opłata za kurs trenerski wynosi 1.000 złotych, na kurs może być kierowana osoba ze średnim wykształceniem.

Przewodnicząca Komisji Maria Sikorska stwierdziła, że pozytywnym przejawem jest powstanie dwóch nowych klubów sportowych Klubu TAEKWON-DO „Niger” oraz Klubu Lekkoatletycznego „Krokus”, które rozpoczęły swą działalność w roku bieżącym.

Prezes SKS „ Promień” Sarbinowo Mariusz Nowak zwrócił się z zapytaniem kto zajmuje się Klubem Piast w Poniecu. Klub ten otrzymuje tak duże środki, a na dzisiejszym posiedzeniu nie ma żadnego przedstawiciela klubu.

Inspektor UM Piotr Kaźmierczak udzielając wyjaśnień poinformował, że prezesem klubu jest Jarosław Twardy, w zarządzie są Tomasz Maćkowiak i Łukasz Kubeczka. Rozliczenie finansowe tego klubu jest w Urzędzie Miejskim.


Członkowie komisji mając na uwadze usprawnienie bieżącej pracy klubów sportowych proponują wprowadzenie zmian (przeniesień między paragrafami ) do sposobu rozliczania otrzymanej dotacji z Gminy Poniec

Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 14 kwietnia 2010 roku.

Przewodnicząca komisji Maria Sikorska dziękując członkom komisji i gościom za przybycie dokonała zamknięcia posiedzenia.

Protokołowała Przewodnicząca KomisjiRadomiła Repak Maria Sikorska©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna