Protok ó ł Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego z dnia 18 marca 2011 rPobieranie 12,26 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar12,26 Kb.

P r o t o k ó ł

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania

Razem dla Powiatu Radziejowskiegoz dnia 18 marca 2011 r.
Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.

 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

 3. Zatwierdzenie porządku zebrania.

 4. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

 5. Przedstawienie bieżących działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Wolne głosy i wnioski.

 8. Zakończenie zebrania.


Ad. 1. Witając wszystkich obrady otworzył Marek Szuszman – prezes zarządu LGD (o godz. 13.00) przedstawiając cele niniejszego zebrania i porządek obrad. W zebraniu, wzięło udział 26 z 49 członków LGD, co stanowi quorum do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Marka Szuszmana. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym kandydat na przewodniczącego zebrania uzyskał jednogłośnie 26 głosów.

Na protokolanta zebrania zgłoszono kandydaturę Agnieszki Zawidzkiej. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym kandydatka na protokolanta zebrania uzyskała jednogłośnie 26 głosów.Ad. 3. Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych i przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 4. Marek Szuszman objął przewodniczenie obradom. Stwierdził prawomocność posiedzenia, ponieważ udział wzięło 26 z 49 członków LGD, co stanowi quorum do podejmowania uchwał.

Ad. 5. Przewodniczący zebrania przedstawił bieżące sprawy podejmowane przez LGD Radziejów. Między innymi poinformował o złożonych projektach w ramach naboru z działania 7.3 POKL – dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych z terenu powiatu radziejowskiego oraz bezrobotnych kobiet aktywnie działających w KGW, projekty pozytywnie przeszły ocenę ROPS. Obecnie zostały złożone dokumenty niezbędne do podpisania umowy o przyznanie pomocy. Są to projekty:

 1. „Nowe kwalifikacje mieszkańców w gminach Piotrków Kujawski, Topólka i Bytoń” – na kwotę 48 281,00 zł

 2. „Nowe kwalifikacje mieszkańców w gminach Radziejów, Osięciny i Dobre” – na kwotę 48 341,00 zł; termin realizacji obu projektów 01.03.2011 r. – 30.06.2011 r.

 3. „Tradycje integrują społeczność wiejską” – na kwotę 38 675,00 zł), termin realizacji 01.04.2011 r. – 30.06.2011 r.

Ponadto zostały złożone II uzupełnienia o przyznanie pomocy na Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata 2011-2015. Zostały także złożone dokumenty do Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego w Osięcinach w celu uzyskania gwarancji bankowej na poczet zaliczki. Otrzymaliśmy potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego, że umowa o przyznaniu pomocy zostanie podpisana do końca marca 2011 r.

W związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 02.03.2011 r. jesteśmy zobowiązani do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do LSR. Należy wprowadzić dodatkowe zapisy dotyczące konieczności składania sprawozdań z realizacji LSR do UM, nastąpiły kosmetyczne korekty w tabelach ze wskaźnikami realizacji zadań oraz w tabelach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru (dodano kolumnę „źródło weryfikacji” oraz zapisanie minimalnej liczby punktów warunkującej uzyskanie pomocy. Jednocześnie zrezygnowano z zapisu, iż warunkiem przyjęcia operacji jest uzyskanie 40% możliwych punktów do uzyskania). Dodano również zapis: „Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady mogą także sporządzić i przegłosować uchwały dotyczące wyboru operacji do finansowania oraz sporządzić listy operacji wybranych i nie wybranych w danym naborze i przyjąć je w drodze uchwały. Jeżeli nie wpłyną odwołania Wnioskodawców od postanowień Rady w sprawie oceny wniosków, planowane drugie posiedzenie Rady zostaje odwołane, a podjęte uchwały pozostają w mocy, co znacznie ułatwi pracę Rady.

W skład członków LGD na posiedzeniu Zarządu 15 marca 2011 r. zostały przyjęte 3 osoby: Agnieszka Zawidzka, Anna Gutraj i Ewelina Patyk. Obecnie LGD liczy 49 członków.

Ad. 6. Przystąpiono do podjęcia uchwał.

- w sprawie zmian Regulaminu Rady LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” (projekt uchwały nr 7/2011). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

- w sprawie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin: Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka na lata 2009-2015 (projekt uchwały nr 6/2011). Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7. Wolnych głosów, wniosków, zapytań nie było.

Ad. 8. Na tym Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zakończono. Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie.

……………………………………. ……………………………………..Protokolant Przewodniczący Zebrania©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna