Protok ó Ł nr 41 / 09Pobieranie 22,02 Kb.
Data25.04.2018
Rozmiar22,02 Kb.BR.AB - 0052 – 1 - 00015 / 09

P R O T O K Ó Ł NR 41 / 09


z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej

w dniu 9. października 2009 roku.
Obecni:
Członkowie Komisji zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:
Wicestarosta Leszek Wojdas, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Powiatowego w Zawierciu Andrzej Podolecki i inni goście, zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu Nr XXVIII / 09 z sesji Rady Powiatu z dnia 9 października 2009 roku.

Porządek posiedzenia:


  1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 9. października 2009 roku, należących do właściwości Komisji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Mieczysław Skręt. Na podstawie listy obecności stwierdził dostateczną liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Powitał gości biorących udział w posiedzeniu, dziękując im za przybycie.


Ad.1.)
Komisja jednogłośnie, czyli przy 7 głosach „za” zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwały Rady Powiatu z dnia 9. października 2009 roku:


  • Nr XXXVIII / 371 / 09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV / 339 / 09 z dnia

29 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do udzielania pożyczek w 2009 roku.

Opiniowany w tym punkcie porządku posiedzenia projekt uchwały Rady Powiatu przewiduje zwiększenie do 600.000 zł kwoty, którą Zarząd Powiatu może dysponować w bieżącym w celu udzielania pożyczek z budżetu powiatu. Pozytywna decyzja w tej sprawie umożliwi udzielenie Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu kolejnej pożyczki w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie najpilniejszych płatności.


W odpowiedzi na pytanie Leszka Kalagi Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Powiatowego w Zawierciu Andrzej Podolecki oświadczył, że kwota 300.000 zł – jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie – pozwoli na funkcjonowanie szpitala przez 4 – 5 tygodni. Nie wiadomo jaka będzie wysokość comiesięcznych transzy z NFZ. Jeżeli sprawdzą się informacje, że NFZ nie będzie płacił za nadwykonania, to np. Oddział Chirurgii Ogólnej, który wykonał już 19.000 punktów na 7.000 zakontraktowanych powinien w połowie miesiąca listopada zaprzestać działalności.

Grzegorz Konopka zauważył, że zwoływanie kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu nie uzdrowi sytuacji szpitala. Obecna sesja jest już 3 czy 4 w ciągu ostatnich paru miesięcy poświęconą albo pożyczce dla szpitala albo poręczeniu kredytu. Jego zdaniem konieczne jest określenie kwoty, która pozwoliłaby na unormowanie finansów placówki chociaż na parę miesięcy, a nie na parę tygodni.
Wicestarosta Leszek Wojdas:


  • przypomniał, że jest to dopiero druga sesja poświęcona problematyce szpitala, zwoływana na wniosek Zarządu Powiatu. Na sesji w miesiącu czerwcu br. Rada Powiatu wyraziła zgodę na poręczenie kredytu w wysokości 5.000.000 zł. Wysoka kwota kredytu wymaga przeprowadzenia pełnej procedury przetargowej, która – według jego rozeznania – może zostać zakończona dopiero pod koniec miesiąca października. Środki te pozwolą na paromiesięczne uregulowanie sytuacji finansowej. Pożyczka w kwocie 300.000 zł pozwoli przede wszystkim zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby w zakresie leków;

  • korzystając z okazji poinformował, że w ubiegłym tygodniu uczestniczył w Szczyrku w spotkaniu Dyrektorem Śląskiego Oddziału NFZ, gdzie przekazał informacje o dramatycznej sytuacji finansowej zawierciańskiego szpitala. Wiadomość ta nie zrobiła na dyrektorze dużego wrażenia, bowiem – jak stwierdził – w podobnej sytuacji jest wiele innych szpitali. Jednocześnie oświadczył, że ze względu na braki w budżecie NFZ do końca roku będzie przekazywał środki tylko na poziomie zawartych kontraktów bez możliwości płacenia za nadwykonania. W roku przyszłym natomiast szpitale województwa śląskiego otrzymają środki o 147.000.000 zł mniejsze niż obecnie. Wszelkie uwagi dotyczące złego finansowania świadczeń medycznych winny być kierowane do mediów i polityków, którzy podejmują globalne decyzje w tym względzie. Informacje te – jego zdaniem- nie wymagają żadnego komentarza.


Jarosław Kleszczewski zauważył, że do dnia dzisiejszego radni nie otrzymali żadnego planu wyjścia szpitala z sytuacji kryzysowej, chociaż na ostatniej sesji Rady Powiatu p.o. Dyrektor Leszek Król deklarował przedstawienie krótkiego planu działania w tym zakresie. Zamiast tego wpłynął wniosek o udzielenie kolejnej pożyczki, a dyrektor – jako osoba najbardziej zainteresowana tym problemem, która winna zreferować radnym ten temat – jest nieobecny. W związku z powyższym zapytał, od kiedy zacznie urzędować nowo powołany, a właściwie nowo wybrany dyrektor Szpitala. Od ostatniej sesji Rady Powiatu minęły już 2 tygodnie, a sytuacja w tym względzie nie uległa zmianie. Natomiast stan finansów szpitala uległ znaczącemu pogorszeniu. Wyraził opinię, że tego typu podejście do sprawy jest bardzo niepoważne.

Leszek Kalaga chciał wiedzieć, w jakim stanie jest w chwili obecnej budżet powiatu, a konkretnie czy zadłużenia i zobowiązania finansowe nie zbliżyły się zbytnio do granicy bezpieczeństwa. Trzeba pamiętać, że długi szpitala w sytuacji kryzysowej mogą stać się długami powiatu.

Wicestarosta Leszek Wojdas:
  • wyjaśnił, że Dyrektor Leszek Król jest nieobecny, gdyż przebywa na urlopie wypoczynkowym, który został mu udzielony na jego prośbę uzasadnioną względami osobistymi. Zapewnił, że na kolejnej sesji Rady Powiatu przedstawiona zostanie pełna informacja o sytuacji w szpitalu, wyrażając nadzieję, że uda się rozwiązać problem zarządzania placówką. Nie ukrywa, że przedłużają się rozmowy z kandydatem na dyrektora Henrykiem Szczerbą. Ze względu na zawirowania w MSWiA nie ma jasnej deklaracji, kiedy osoba ta będzie mogła objąć stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów podjęte zostaną szybkie decyzje, o czym radni zostaną powiadomieni w pierwszej kolejności;

  • stwierdził, że granice bezpieczeństwa budżetu powiatu nie są zagrożone. Trzeba jednak mieć świadomość, że w razie konieczności pokrycia zobowiązań szpitala wstrzymane zostaną inwestycje z udziałem środków unijnych, gdzie wymagany jest 15% udział środków własnych oraz ograniczone inwestycje w drogownictwie, oświacie i pracach termomodernizacyjnych.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Powiatowego w Zawierciu Andrzej Podolecki poinformował, że przygotowywany jest plan restrukturyzacji szpitala, celem którego jest przede wszystkim zmniejszenie występującej straty, bo – biorąc pod uwagę 10 - miliardowe zadłużenie szpitali w skali kraju – jej całkowite zniwelowanie jest mało prawdopodobne. Jest mu bardzo przykro wyrazić pogląd, że odpowiedzialność za istniejąca sytuacje ponoszą nie tylko politycy i samorządowcy, ale także lekarze. Ci ostatni dlatego, że – jak powiedziała 10 czy 12 lat temu na zjeździe delegatów Izby Lekarskiej ówczesna Minister Zdrowia Franciszka Cegielska która jako jedyny szef tego resortu nie była lekarzem - chcieli tylko badać pacjentów i przepisywać recepty, a nie interesowało ich gdzie to robić i czym. Przy obecnie obowiązujących zasadach funkcjonowania służby zdrowia szpital jest instytucją, która zawsze będzie generować straty. Przy ograniczonym dostępie do poradni i badań specjalistycznych pacjent z reguły jest odsyłany do szpitala, gdzie ma wykonywane wszystkie konieczne badania. W związku z powyższym najgorsze dla szpitala będą 2 ostatnie miesiące roku, kiedy wyczerpany zostanie limit przyjęć do poradni specjalistycznych. W niektórych przypadkach np. operacja stawu biodrowego czy wymiana soczewki można ustalić choremu odległy termin zabiegu, jednak nie jest to możliwe w przypadku pacjenta trafiającego do szpitala z ostrym incydentem wieńcowym lub objawami ostrego schorzenia jamy brzusznej. W razie odmowy przyjęcia i zejścia pacjenta lekarz może mieć problemy w prokuraturze i Izbie Lekarskiej, nie mówiąc już o mediach.


Aniceta Książek – Słomka wyraziła zrozumienie dla wyrażonych w trakcie dyskusji obaw dotyczących udzielenia szpitalowi kolejnej pożyczki z budżetu powiatu, niemniej jednak zapytał, kto z radnych weźmie na siebie odpowiedzialność za zamknięcie jedynej tego typu placówki na terenie 120 – tysięcznego powiatu. W ciągu miesiąca na III Oddziale Wewnętrznym, na którym pracuje, hospitalizowanych jest około 1300 – 1400 pacjentów. Pomnożenie tej liczby przez wszystkie oddziały pokazuje, jaka liczbę pacjentów będą musiały przyjąć szpitale w okolicznych miejscowościach, które nie mają tzw. wolnych mocy przerobowych. Tym samym można spodziewać się wystąpienia znacznych trudności z umieszczeniem chorego w jakiejkolwiek placówce. Dla niej jako lekarza istotne jest, aby przyjęcie pacjenta, który zgłosił się do Izby Przyjęć bez względu na to, czy istnieje w jego przypadku stan zagrożenia życia. Nawet jeżeli w danej chwili stan ten nie występuje, to może wystąpić, w czasie których leczenie nie będzie prowadzone. W ostatnich dniach Rada Miasta Sosnowca udzieliła ogromnej pożyczki Szpitalowi Miejskiemu, który znajduje się w równie katastrofalnej sytuacji. Bez natychmiastowej pomocy finansowej pozwalającej na zakup leków i materiałów opatrunkowych szpital nie jest w stanie nom lnie funkcjonować (nie wspominając już o wykonywaniu planowych zabiegów operacyjnych) i w ciągu kilkunastu dni czeka go ewakuacja.

Leszek Kalaga zaproponował wystosowanie listu ostrzegawczego do Ministerstwa Zdrowia, w którym Rada i Zarząd Powiatu przestawią aktualną sytuację szpitala Powiatowego w Zawierciu. Udzielenie pożyczki nie uzdrowi złej sytuacji, panującej w służbie zdrowia w całym kraju i nie zapewni właściwego finansowania usług medycznych. (Wniosek ten uzyskał gorące poparcie Andrzeja Podoleckiego).  • Nr XXVIII / 372 / 09 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

Projekt powyższej uchwały przewiduje dokonanie zmian w przychodach z tytułu innych rozliczeń krajowych poprzez ich zwiększenie o kwotę 300.000 zł przeznaczoną na udzielnie kolejnej pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.


Na tym Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.Protokół sporządziła: Wiceprzewodniczący Komisji

Budżetu i Infrastruktury Technicznej

Anna Bryła

Mieczysław Skręt©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna