Proszę Państwa poniższy dokument opracowałyśmy razem z Anią I bardzo prosimy żeby układ dokumentu był właśnie takiPobieranie 222,15 Kb.
Strona1/3
Data14.11.2017
Rozmiar222,15 Kb.
  1   2   3


Informatyka

Klasa: I i II


 1. Podręcznik: Informatyka w gimnazjum
  Autor: Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt-Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło
  Numer dopuszczenia: DKP/ 134/2009


Załączniki:

 1. podstawa programowa

 2. podział podstawy programowej na klasy I – II

 3. plan nauczania

 4. wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

 5. przedmiotowy system oceniania


Zatwierdzam do realizacji:
Data: …………………….. …………………………….

Pieczęć i podpis dyrektoraROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 27 sierpnia 2012 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(Dz.U.2012.977)


Załącznik 1
INFORMATYKA - III etap edukacyjny
Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 2. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.

 3. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z zastosowaniem podejścia algorytmicznego.

 4. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.

 5. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki.


Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń: 1. opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń zewnętrznych;

 2. posługuje się urządzeniami multimedialnymi, na przykład do nagrywania/odtwarzania obrazu i dźwięku;

 3. stosuje podstawowe usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) i instalowania oprogramowania;

 4. wyszukuje i uruchamia programy, porządkuje i archiwizuje dane i programy; stosuje profilaktykę antywirusową;

 5. samodzielnie i bezpiecznie pracuje w sieci lokalnej i globalnej;

 6. korzysta z pomocy komputerowej oraz z dokumentacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.

2. Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci. Uczeń:

 1. przedstawia typowe sposoby reprezentowania i przetwarzania informacji przez człowieka i komputer;

 2. posługując się odpowiednimi systemami wyszukiwania, znajduje informacje w internetowych zasobach danych, katalogach, bazach danych;

 3. pobiera informacje i dokumenty z różnych źródeł, w tym internetowych, ocenia pod względem treści i formy ich przydatność do wykorzystania w realizowanych zadaniach i projektach;

 4. umieszcza informacje w odpowiednich serwisach internetowych.

3. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:

 1. zakłada konto pocztowe w portalu internetowym i konfiguruje je zgodnie ze swoimi potrzebami;

 2. bierze udział w dyskusjach na forum;

 3. komunikuje się za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych z członkami grupy współpracującej nad projektem;

 4. stosuje zasady n-etykiety w komunikacji w sieci.

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych. Uczeń:

 1. przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, umieszcza napisy na rysunkach, tworzy animacje, przekształca formaty plików graficznych;

 2. przy użyciu edytora tekstu tworzy kilkunastostronicowe publikacje, z nagłówkiem i stopką, przypisami, grafiką, tabelami itp., formatuje tekst w kolumnach, opracowuje dokumenty tekstowe o różnym przeznaczeniu;

 3. wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania zadań rachunkowych z programu nauczania gimnazjum (na przykład z matematyki lub fizyki) i z codziennego życia (na przykład planowanie wydatków), posługuje się przy tym adresami bezwzględnymi, względnymi i mieszanymi;

 4. stosuje arkusz kalkulacyjny do gromadzenia danych i przedstawiania ich w postaci graficznej, z wykorzystaniem odpowiednich typów wykresów;

 5. tworzy prostą bazę danych w postaci jednej tabeli i wykonuje na niej podstawowe operacje bazodanowe;

 6. tworzy dokumenty zawierające różne obiekty (np: tekst, grafikę, tabele, wykresy itp.) pobrane z różnych programów i źródeł;

 7. tworzy i przedstawia prezentację z wykorzystaniem różnych elementów multimedialnych, graficznych, tekstowych, filmowych i dźwiękowych własnych lub pobranych z innych źródeł;

 8. tworzy prostą stronę internetową zawierającą: tekst, grafikę, elementy aktywne, linki, korzystając ewentualnie z odpowiedniego edytora stron, wyjaśnia znaczenie podstawowych poleceń języka HTML.

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego. Uczeń:

 1. wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów;

 2. formułuje ścisły opis prostej sytuacji problemowej, analizuje ją i przedstawia rozwiązanie w postaci algorytmicznej;

 3. stosuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania prostych problemów algorytmicznych;

 4. opisuje sposób znajdowania wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym i uporządkowanym, opisuje algorytm porządkowania zbioru elementów;

 5. wykonuje wybrane algorytmy za pomocą komputera.

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Uczeń:

 1. wykorzystuje programy komputerowe, w tym edukacyjne, wspomagające i wzbogacające naukę różnych przedmiotów;

 2. wykorzystuje programy komputerowe, np. arkusz kalkulacyjny, do analizy wyników eksperymentów, programy specjalnego przeznaczenia, programy edukacyjne;

 3. posługuje się programami komputerowymi, służącymi do tworzenia modeli zjawisk i ich symulacji, takich jak zjawiska: fizyczne, chemiczne, biologiczne, korzysta z internetowych map;

 4. przygotowuje za pomocą odpowiednich programów zestawienia danych i sprawozdania na lekcje z różnych przedmiotów.

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań; opisywanie innych zastosowań informatyki; ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń:

 1. opisuje wybrane zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, oraz ich wpływ na osobisty rozwój, rynek pracy i rozwój ekonomiczny;

 2. opisuje korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z rozwoju informatyki i powszechnego dostępu do informacji, wyjaśnia zagrożenia związane z uzależnieniem się od komputera;

 3. wymienia zagadnienia etyczne i prawne, związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych oraz przejawy przestępczości komputerowej.


P
Załącznik 2

odział podstawy programowej na klasy I – IIKlasa I

Dział: I, punkt: 1- 6

Dział: II, punkt: 1-4

Dział III, punkt 1-4

Dział IV, punkt 1,2,6

Dział V, punkt 1-5

Dział VI, punkt 1,3,4

Dział VII, punkt 1-3Klasa II

Dział: I, punkt: 1- 6

Dział II, punkt 1-4

Dział III, punkt 4

Dział IV, punkt 2-8

Dział V, punkt 1-5

Dział VI, punkt 2,4

Dział VII, punkt 1-3
Załącznik 3

Plan nauczania klasa I


Nr lekcji

Tematy lekcji:Nr treści z Podstawy ProgramowejBHP podczas pracy z komputerem. Pracownia informatyczna

I, 1,5Multimedialne źródła informacji - platforma edukacyjna szkoły, strona szkoły, fanpage, dziennik elektroniczny

I, 2.2, 2.3, 2.4Środowisko pracy; sposoby komunikacji z komputerem

I, 1.2, 1.3, 1Programowanie nie jest trudne

III, 5. 1-5Środowisko pracy BaltieCzarujemy z Baltie – grafikaCzarujemy z Baltie – napisy i pętleKodujemy w scratchu – kot i myszWyścigi konneKartka świątecznaMoja pierwsza gra komputerowaPostacie, planszeProcedury i zmienneProcedury i zmienne, udostępnianieGrafika komputerowa - gimp

I, II 1.1, 1.2, 2.1, 4.1
Obróbka zdjęć – GIMPWizytówka – formatowanie zdjęć oraz wstawianie napisówOperacje na fragmentach rysunku – przekształcenia, efekty specjalnePaint –zaawansowane opcje programu w systemowym edytorzrePowtórzenie wiadomości – praca w edytorze graficznym

I, II 1.1, 1.2, 2.1, 4.1
Sprawdzian wiadomości –edytor graficznyPodstawowe zasady tworzenia dokumentów tekstowych

I, II, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 4.2Zasady formatowanie dokumentów- list, zaproszenie

I, II, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 4.2Ćwiczenia w formatowaniu dokumentów

I, II, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 4.2Dołączanie rysunku do tekstu - plakat

I, II, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 4.2, 4.6Powtórzenie wiadomości – praca z edytorem tekstu

I, II, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 4.2Edytor tekstu – sprawdzianSymulacje komputerowe

I, II, IV, 1.5, 1.6, 6.1, 6.2Tworzenie prezentacji multimedialnej - prezi


I, II, IVPozyskiwanie informacji z Internetu

I, II, IV, V 1.5, 2.2, 2.3, 3.4, 7.2Edukacyjne portale dla ucznia

I, IV, 1.5, 2.2, 2.3, 3.2, 7.2Sposoby komunikowania się w sieci.

I, II, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 7.2, 7.3  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna