Prospekt emisyjny obligacji 1-rocznych na okazicielaPobieranie 0,77 Mb.
Strona1/8
Data30.01.2018
Rozmiar0,77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI 1-ROCZNYCH NA OKAZICIELA SERII A118 BANKU BPH SA.

Na podstawie niniejszego Prospektu Serii oferuje się 2.500.000 Obligacji Serii A118 na okaziciela, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 100 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 250.000.000 złotych.

Niniejszy Prospekt Serii zawiera informacje określone w § 109 ust. 4 Rozporządzenia o Prospekcie dotyczące Obligacji Serii A118. Obligacje Serii A118 są emitowane przez Bank w ramach Programu Emisji Obligacji. Informacje dotyczące zasad i warunków emisji Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji zawiera Prospekt Programu opublikowany przez Bank w dniu 29 maja 2003 roku.

  1. Emitent

Nazwa:

Bank BPH Spółka Akcyjna

Siedziba:

Kraków

Adres:

Al. Pokoju 1, 31–548 Kraków

Telefon:

+48 12 / 618 63 45

Telefax:

+48 12 / 618 63 43

Internet:

www.bph.pl

e–mail:

bank@bph.pl

2. Podmiot Dominujący w stosunku do Emitenta

Podmiotem Dominującym w stosunku do Banku BPH SA. jest Bank Austria Creditanstalt AG z siedzibą w Wiedniu, Austria.  1. Rating

    1. Ocena ratingowa Emitenta

Rating Capital Intelligence


W dniu 5 stycznia 2004 roku Bank został powiadomiony przez Agencję Ratingową Capital Intelligence o podwyższeniu oceny ratingowej zobowiązań długoterminowych wyrażonych w walucie obcej z BBB- do BBB oraz zmianie perspektywy ze stabilnej na pozytywną. Pozostałe ratingi tzn. siła finansowa, ocena zobowiązań krótkoterminowych oraz rating wsparcia zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie i wynoszą odpowiednio BB+, A2 oraz 2.

Rating długoterminowy Banku został podwyższony z BBB- do BBB w uznaniu roli jaką pełni w Banku jego inwestor strategiczny – Bank Austria Creditanstalt AG. Perspektywa została podwyższona ze względu na lepsze wyniki osiągnięte przez Bank w pierwszym półroczu 2003.


Aktualne oceny ratingowe:


Kategoria

Ocena

Siła finansowa

BB+

Ocena zobowiązań krótkoterminowych

A2

Ocena zobowiązań długoterminowych

BBB

Perspektywa

pozytywna

Rating wsparcia

2

Rating nie został przygotowany na zlecenie Banku. Ocena została przyznana w oparciu o publicznie dostępne informacje.
Opis ocen ratingowych Capital Intelligence


Siła finansowa

Oceniana jest w skali ośmiostopniowej

('AAA' – ocena najwyższa, 'D' – ocena najniższa, oceny te dodatkowo mogą być modyfikowane przez znak +/–).Ocena zobowiązań krótkoterminowych

Przyznawana jest w skali sześciostopniowej

('A1' – ocena najwyższa, 'D' – ocena najniższa).Ocena zobowiązań długoterminowych

Przyznawana jest w skali ośmiostopniowej

('AAA' – ocena najwyższa, 'D' – ocena najniższa, oceny te dodatkowo mogą być modyfikowane przez znak +/–).Perspektywa

Może być określona jako: pozytywna, stabilna lub negatywna. Odzwierciedla ona przewidywania co do polepszenia, braku zmiany lub pogorszenia oceny ratingowej w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

Rating wsparcia

Przyznawany jest w skali pięciostopniowej (1 – ocena najwyższa, 5 – ocena najniższa).

Rating Fitch Ratings Ltd.


W dniu 24 listopada międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd. potwierdziła rating wsparcia Banku BPH na poziomie „2”, co odzwierciedla wsparcie strategicznego udziałowca Banku Bayerische Hypo- und Vereinsbank (HVB), posiadającego rating długoterminowy Fitch’a na poziomie „A”. Zobowiązania Banku pokrywa „Patronatserklaerung” (deklaracja wsparcia) wydana przez HVB.

W dniu 29 kwietnia 2004 roku agencja ratingowa Fitch podwyższyła rating wsparcia Banku BPH do „1” z „2”.

Rating nie został przygotowany na zlecenie Banku. Ocena została przyznana w oparciu o publicznie dostępne informacje.
Aktualne oceny ratingowe:


Kategoria

Ocena

Rating wsparcia

1Opis ocen ratingowych Fitch Ratings Ltd.


Ocena zobowiązań długoterminowych

Oceniana jest w skali ośmiostopniowej

('D' – ocena najniższa, 'AAA' – ocena najwyższa, oceny te dodatkowo mogą być modyfikowane przez znak +/–).Ocena zobowiązań krótkoterminowych

Przyznawana jest w skali sześciostopniowej

('D' – ocena najniższa, 'F1' – ocena najwyższa, oceny te dodatkowo mogą być modyfikowane przez +/-).Rating wsparcia

Przyznawana jest w skali pięciostopniowej

(5 – ocena najniższa, 1 – ocena najwyższa, dodatkowo oceny od 2 do 5 mogą zostać zmodyfikowane przez literę T wskazującą na duże ryzyko transferowe, spowodowane warunkami ekonomicznymi i politycznymi wywołujące trudności w finansowaniu w walutach obcych)Ocena indywidualna

Przyznawana jest w skali pięciostopniowej

('E' – ocena najniższa, 'A' – ocena najwyższa, oceny te mogą być rozszerzone o cztery pośrednie kategorie D/E, C/D, B/C, A/B).

Rating Standard & Poor’s


Bank otrzymał w dniu 22 listopada 2002 roku zawiadomienie od firmy Standard & Poor’s o podtrzymaniu oceny ratingowej na poziomie BBBpi.
W dniu 27 listopada 2003 roku Bank został powiadomiony przez Agencję Ratingową Standard and Poors o podtrzymaniu oceny ratingowej na poziomie BBBpi.

Rating nie został przygotowany na zlecenie Banku. Ocena została przyznana w oparciu o publicznie dostępne informacje.


Opis ocen ratingowych Standard & Poor’s


Przyznana ocena mieści się w skali dziesięciostopniowej, w której ocena 'AAA' oznacza ocenę najwyższą, natomiast 'D' – ocenę najniższą.

Dodatkowo oceny w przedziale 'AA' – 'CCC' mogą być modyfikowane znakami +/–. Wskaźnik 'pi' oznacza, iż rating został przygotowany na podstawie publicznie dostępnych informacji.Rating Moody’s Investors Service Ltd.


W dniu 12 listopada 2002 r. agencja ratingowa Moody’s Investors Service Ltd. poinformowała Bank o nadaniu następujących ocen ratingowych:


Kategoria

Ocena

Ocena zobowiązań długoterminowych

Baa1

Ocena zobowiązań krótkoterminowych

Prime 2

Ocena siły finansowej

D

Powyższe oceny zostały podtrzymane 14 i 31 stycznia 2003 roku.

W dniu 20.05.2003 roku Bank został powiadomiony o zmianie na pozytywną (ze stabilnej) perspektywy siły finansowej, która jest na poziomie D. Pozostałe oceny zobowiązań długo i krótkoterminowych (odpowiednio Baa1 i P-2) wraz ze stabilną perspektywą zostały utrzymane.

W dniu 15.09.2003 Bank został powiadomiony o tym, że Agencja Ratingowa Moody's podwyższyła rating długoterminowych zobowiązań Banku do A3 z Baa1 i pozostawiła bez zmian rating zobowiązań krótkoterminowych na poziomie P-2. Rating siły finansowej pozostał na poziomie D z możliwością jego podwyższenia.

W dniu 23.09.2003 Bank został powiadomiony o tym, że Agencja Ratingowa Moody's podwyższyła rating siły finansowej Banku z D do D+, określając jej perspektywę jako stabilną. Ratingi zobowiązań długo – (A3) i krótkoterminowych (P-2) pozostały bez zmian.

W dniu 21.10.2004 Bank został powiadomiony o zmianie przez Agencję Ratingową Moody’s perspektywy dla ratingu siły finansowej Banku ze stabilnej na pozytywną. Oceny ratingowe zobowiązań długo i krótkoterminowych oraz siły finansowej pozostały niezmienione.

Aktualne oceny ratingowe:


Kategoria

Ocena

Ocena zobowiązań długoterminowych

A3

Ocena zobowiązań krótkoterminowych

Prime 2

Ocena siły finansowej

D+

Powyższe oceny zostały sporządzone na zlecenie Banku.


Opis ocen ratingowych Moody’s Investors Services Ltd.


Ocena zobowiązań długoterminowych

Oceniana jest w skali dziewięciostopniowej

('C' – ocena najniższa, 'Aaa' – ocena najwyższa, do ocen tych mogą zostać dodane wartości liczbowe od 1 do 3; wartość 1 oznacza, że spółka znajduje się na wyższej, zaś 3 – na niższej pozycji w obrębie danej kategorii).Ocena zobowiązań krótkoterminowych

Przyznawana jest w skali trzystopniowej

('Prime 1' – ocena najwyższa, 'Prime 3' – ocena najniższa, ocena „Not Prime” oznacza, że lokaty nie klasyfikują się do kategorii Prime).Ocena siły finansowej

Przyznawana jest w skali pięciostopniowej

('E' – ocena najniższa, 'A' – ocena najwyższa, do ocen poniżej kategorii A może zostać dodany ‘+’, w celu wyróżnienia lepszych banków w danej kategorii).3.2. Ocena ratingowa Obligacji Serii A118

Zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia Prospektu Serii A118 Emitent nie wystąpił o przyznanie ratingu dla Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji

  1. Rodzaj, liczba i łączna wartość Obligacji Serii A118 oferowanych w ramach Programu Emisji Obligacji

Na mocy niniejszego Prospektu Serii A118 oferowanych jest 2.500.000 ( dwa miliony pięćset tysięcy ) sztuk Obligacji na okaziciela serii A118, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów ) złotych.

Emisja Obligacji Serii A118 odbywa się na podstawie uchwały nr 233/2004 Zarządu Banku z dnia 4 listopada 2004 roku. Powołana uchwała stanowi Uchwałę o Emisji Obligacji Serii A118 w rozumieniu Prospektu Programu, określającą warunki emisji Obligacji Serii A118. Program Emisji Obligacji przeprowadzany jest na podstawie uchwały Zarządu Banku nr II/57/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 roku w sprawie emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A.

Decyzją z dnia 20 maja 2003 roku, znak DSPE/411/03/03/14/2003, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji. Łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji nie przekroczy 8.000.000.000 (osiem miliardów) złotych. W przypadku emisji Obligacji nominowanych w USD, EUR lub CHF zasady przeliczania wartości nominalnej Obligacji na PLN dla celów ustalenia łącznej wartości nominalnej Obligacji emitowanych w ramach Programu określa §4 Uchwały o Programie.

Obligacje Serii A118 są emitowane w ramach dwudziestej drugiej serii Programu Emisji Obligacji. Obligacje Serii A118 są Obligacjami 1-Rocznymi w rozumieniu Prospektu Programu.

W ramach pierwszej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 2.000.000 (dwa miliony ) Obligacji na okaziciela Serii A11 o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 (dwieście milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A11 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 5 czerwca 2003 r.

W ramach drugiej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 500.000 (pięćset tysięcy ) Obligacji na okaziciela Serii B11 o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii B11 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 10 czerwca 2003 r.

W ramach trzeciej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion ) Obligacji na okaziciela Serii A12 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A12 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 31 lipca 2003 r.

W ramach czwartej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion ) Obligacji na okaziciela Serii A13 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A13 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 28 sierpnia 2003 r.

W ramach piątej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion ) Obligacji na okaziciela Serii A14 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A14 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 29 września 2003 r.

W ramach szóstej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 2.000.000 (dwa miliony ) Obligacji na okaziciela Serii A15 o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 (dwieście milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A15 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 30 października 2003 r.

W ramach siódmej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion ) Obligacji na okaziciela Serii A51 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A51 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 30 października 2003 r.

W ramach ósmej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion ) Obligacji na okaziciela Serii A16 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A16 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 4 grudnia 2003 r.

W ramach dziewiątej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 2.000.000 (dwa miliony ) Obligacji na okaziciela Serii A17 o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 (dwieście milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A17 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 10 grudnia 2003 r.

W ramach dziesiątej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy ) Obligacji na okaziciela Serii A21 o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A21 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 10 grudnia 2003 r.

W ramach jedenastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion) Obligacji na okaziciela Serii A18 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A18 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 10 grudnia 2003 r.

W ramach dwunastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 2.000.000 (dwa miliony) Obligacji na okaziciela Serii A19 o łącznej wartości nominalnej 200.000.000 (dwieście milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A19 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 8 stycznia 2004 r.

W ramach trzynastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Obligacji na okaziciela Serii A110 o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A110 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 5 lutego 2004 r.

W ramach czternastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Obligacji na okaziciela Serii A111 o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A111 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 4 marca 2004 r.

W ramach piętnastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.000.000 (jeden milion) Obligacji na okaziciela Serii A112 o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A112 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 1 kwietnia 2004 r.

W ramach szesnastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) Obligacji na okaziciela Serii A113 o łącznej wartości nominalnej 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A113 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 3 czerwca 2004 r.

W ramach siedemnastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 800.000 (osiemset tysięcy) Obligacji na okaziciela Serii A114 o łącznej wartości nominalnej 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A114 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 1 lipca 2004 r.

W ramach osiemnastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) Obligacji na okaziciela Serii A115 o łącznej wartości nominalnej 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A115 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 4 sierpnia 2004 r.

W ramach dziewiętnastej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) Obligacji na okaziciela Serii A116 o łącznej wartości nominalnej 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A116 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 2 września 2004 r.

W ramach dwudziestej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 800.000 (osiemset tysięcy) Obligacji na okaziciela Serii A22 o łącznej wartości nominalnej 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A22 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 2 września 2004 r.

W ramach dwudziestej pierwszej serii Programu Emisji Obligacji oferowanych było 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Obligacji na okaziciela Serii A117 o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych.

Prospekt emisyjny Obligacji na okaziciela Serii A117 został przekazany do publicznej wiadomości w formie Raportu Bieżącego w dniu 7 października 2004 r.

Emitent w Uchwale o Emisji Obligacji Serii A118 nie określił progu emisji Obligacji Serii A118. Ze względu na określoną w punkcie 9 niniejszego Prospektu Serii A118 minimalną wielkość zapisu obejmującą 10 Obligacji Serii A118, emisja Obligacji Serii A118 dochodzi do skutku w przypadku złożenia co najmniej jednego należycie opłaconego zapisu obejmującego co najmniej 10 Obligacji Serii A118.

Prospekt Programu będący podstawą wprowadzenia do publicznego obrotu Obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji został opublikowany w dniu 29 maja 2003 roku. Skrót Prospektu Programu został opublikowany w dzienniku "Gazeta Giełdy Parkiet". Prospekt Programu udostępniony jest: w siedzibie Banku, w siedzibie Oferującego, w Centrum Informacyjnym KPWiG oraz siedzibie GPW przy ulicy Książęcej 4 w Warszawie. Elektroniczna wersja Prospektu Programu została opublikowana na stronie internetowej Banku BPH SA (www.bph.pl) oraz Biura Maklerskiego Banku BPH (www.bm.bph.pl) i jest podawana do wiadomości jedynie w celach informacyjnych.  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna