Prosimy o wpisanie znaku „X”Pobieranie 46,25 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar46,25 Kb.

FERIE ZIMOWE 2019 Z NOWOTOMYSKIM OŚRODKIEM KULTURY

A.ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH
Wyrażam zgodę na wyjazd/udział w zajęciach mojej córki/syna:

...........................................................................................................................................................................


PROSIMY O WPISANIE ZNAKU „X” WE WŁAŚCIWEJ KRATCEZAJĘCIA


WYRAŻAM

ZGODĘ


ZOBOWIĄZUJE SIĘ

ODEBRAĆ DZIECKO

PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ

WYRAŻAM ZGODĘ

NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA DO DOMU PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ

Warsztaty kosmetyczne – mydełka / 14 stycznia/

Warsztaty biżuterii / 15 stycznia/

Zimowa pracownia witrażu / 16 stycznia/


Warsztaty komiksu / 18 stycznia/


Warsztaty mangi / 18 stycznia/


Warsztaty plastyczne – ramki do zdjęć / 21 stycznia/


Warsztaty „Cudaki- skarpeciaki” / 22 stycznia/


Warsztaty plastyczne – maski karnawałowe / 23 stycznia/


Zimowy Turniej Szachowy / 23 stycznia/


Warsztaty kulinarne dla dzieci / 24 stycznia/


Warsztaty „Zostań odkrywcą” / 25 stycznia/
B. OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach organizowanych w Nowotomyskim Ośrodku Kultury oraz zobowiązuję się do zapewnienia bezpiecznej drogi dziecku pomiędzy miejscem rozpoczęcia i zakończenia zajęć, a domem.

…………………………………. ……………………………………

data podpis rodzica/opiekuna prawnego

FERIE ZIMOWE 2019 Z NOWOTOMYSKIM OŚRODKIEM KULTURY


C. DANE DZIECKA
Adres zamieszkania DZIECKA:

………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………

Numer kontaktowy do opiekuna:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Numer PESEL DZIECKA:

…………………………………………………………..……………………………………………………

Dodatkowe ważne informacje (uczulenia/choroby/):

..………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..


D. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez administratora danych Nowotomyskiego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją zimowego wypoczynku.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………

podpis rodzica/opiekuna prawnego
E. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA

Wrażam zgodę na publikację przez Nowotomyski Ośrodek Kultury foto-wideo z udziałem mojego dziecka z zajęć organizowanych w czasie „Ferii zimowych z NOK-iem 2019”. Zgoda ta jest dobrowolna.


……..…..........................................

podpis rodzica/opiekuna prawnego

FERIE ZIMOWE 2019 Z NOWOTOMYSKIM OŚRODKIEM KULTURY
F. KLAUZULA INFORMACYJNA
Informujemy, że:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Nowotomyski Ośrodek Kultury z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Olga Słocińska, e-mail: nok@noknt.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania wypoczynku zimowego i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest art. 6 ust 1 pkt a RODO.

  5. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do zorganizowania wypoczynku letniego.

  6. Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych

Pani/ Pana dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

danych osobowych,

- wzniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wzniesienia skargi do organu nadzorczego,- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/ Pana dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
Pani/ Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/ Pana dziecka przechowywane przez 5 lat.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna