Propozycje tematów prac magisterskich na rok 2017 Studia stacjonarnePobieranie 0,65 Mb.
Strona1/10
Data01.11.2017
Rozmiar0,65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Propozycje tematów prac magisterskich na rok 2017

Studia stacjonarne


 1. 1

1


Temat

Android – nie tylko JavaCel pracy

Celem pracy jest przegląd środowisk przeznaczonych do tworzenia aplikacji mobilnych na platformę Android opartych na językach programowania innych niż Java.Zadania

 1. Dokonanie przeglądu i porównania środowisk przeznaczonych do tworzenia aplikacji mobilnych na platformę Android opartych na językach programowania innych niż Java (nie będących rozwiązaniami opartymi o schemat XHTML+JavaScript+CSS+Cordova).

 2. Szczegółowa i wielokryterialna analiza i ocena wybranych dwóch środowisk opartych na dwóch różnych językach programowania.

 3. Opracowanie popularnonaukowego streszczenia/podsumowania dokonanej analizy.

 4. Opracowanie dwóch serii tutoriali prezentujących tworzenie aplikacji mobilnych na platformę Android z wykorzystaniem dwóch wybranych środowisk.Promotor

dr inż. Krzysztof JankiewiczOpiekun

dr inż. Krzysztof Jankiewicz2


Temat__Mechanizmy_testowania_aplikacji_mobilnych_w_środowisku_Java'>Temat

Mechanizmy testowania aplikacji mobilnych w środowisku JavaCel pracy

Celem pracy jest opracowanie mechanizmów automatycznej weryfikacji zadań projektowych w środowisku Java (Android Studio).Zadania

 1. Zestawienie rozwiązań pozwalających na testowanie aplikacji w środowisku Java (Android Studio).

 2. Dokonanie wielokryterialnej szczegółowej analizy/oceny wybranego rozwiązania.

 3. Opracowanie testów dla szeregu zadań projektowych.

 4. Opracowanie metodologii przygotowywania testów dla zadań projektowych.

 5. Implementacja rozwiązania automatyzującego przygotowywanie testów dla zadań projektowych zgodnie z wybraną metodologiąPromotor

dr inż. Krzysztof JankiewiczOpiekun

dr inż. Krzysztof Jankiewicz3


Temat__Algorytm_zarządzania_zasobami_w_systemach_dużej_skali'>Temat__Sposoby_przechowywania_i_efektywnego_przetwarzania_dużych__zbiorów_danych_(Big_Data)'>Temat

Przetwarzanie sekwencji interwałówCel pracy

Celem pracy jest analiza możliwości przetwarzania sekwencji interwałów w wybranych systemach baz danychZadania

 1. Zestawienie systemów zarządzania bazami danych umożliwiających przetwarzanie danych sekwencyjnych, w tym sekwencji interwałów.

 2. Wielokryterialna ocena mechanizmów umożliwiających przetwarzanie danych sekwencyjnych w wybranych systemach zarządzania bazami danych.

 3. Implementacja wybranych elementów algebry sekwencji interwałów w dwóch wybranych systemach zarządzania bazami danych.

 4. Porównanie ilościowe i jakościowe zaimplementowanych rozwiązań z uwzględnieniem mechanizmów zbudowanych w systemy zarządzania bazą danych.Promotor

dr inż. Krzysztof JankiewiczOpiekun

dr inż. Krzysztof Jankiewicz

4Temat__Partycjonowanie_i_replikacja_w_grafach_dużej_skali'>Temat

Sposoby przechowywania i efektywnego przetwarzania dużych

zbiorów danych (Big Data)
Cel pracy

Analiza sposobów przechowywania dużych zbiorów danych (Big Data) oraz ich efektywnego przetwarzania
Zadania

 1. Zdefiniowanie wymagań na system przetwarzania dużych zbiorów danych.

 2. Stworzenie metodologii porównania, wybranie metryk.

 3. Analiza istniejących rozwiązań do obsługi Big Data.

 4. Adaptacja istniejących benchmarków oraz opracowanie nowych.

 5. Implementacja przykładowego systemu z wykorzystaniem wybranego rozwiązania.
Promotor

dr inż. Anna Kobusińska
5Temat

Algorytm zarządzania zasobami w systemach dużej skali
Cel pracy

Opracowanie nowego algorytmu sprawiedliwego przydziału i zarządzania różnorodnymi zasobami w systemach dużej skali
Zadania

 1. Analiza istniejących podejść do przydziału wielu typów zasobów w istniejących systemach dużej skali

 2. Zdefiniowanie wymagań dla sprawiedliwego przydziału zasobów

 3. Opracowanie algorytmu sprawiedliwego przydziału zasobów

 4. Porównanie z istniejącymi algorytmami
Promotor

dr inż. Anna Kobusińska
6Temat

Rozgłaszanie danych w grafach dużej skali
Cel pracy

Opracowanie algorytmu rozgłaszania danych opartego na protokole plotkowania, którego celem jest efektywne rozgłaszanie danych w kontekście istniejących portali społecznościowych, w celu zapewnienia wysokiej dostępności i skalowalności tych portali.
Zadania

 1. Analiza istniejących protokołów plotkujących

 2. Analiza sposobu rozgłaszania danych w rozwiązaniach typu Facbook, Twitter, Synthetic

 3. Zdefiniowanie wymagań dla proponowanego algorytmu rozgłaszania

 4. Opracowanie algorytmu i porównanie z istniejącymi rozwiązaniami
Promotor

dr inż. Anna Kobusińska
7Temat

Partycjonowanie i replikacja w grafach dużej skali
Cel pracy

Opracowanie protokołu partycjonowania i replikacji danych w grafach dużej skali reprezentujących użytkowników portali społecznościowych, w celu zwiększenia dostępności i skalowalności danych udostępnianych przez użytkowników
Zadania

 1. Analiza istniejących protokołów partycjonowania grafów

 2. Zdefiniowanie wymagań charakterystycznych dla grafów dużej skali

 3. Zaproponowanie algorytmu spełniającego wymagania zdefiniowane w pkt.2

 4. Porównanie zaproponowanego algorytmu z istniejącymi rozwiązaniami
Promotor

dr inż. Anna Kobusińska
8Temat

Projekt i implementacja wielowersyjnego modelu spójności replik dla systemu gromadzenia danych w modelu kluczwartość
Cel pracy

Opracowanie i prototypowa implementacja mechanizmu replikacji dla systemu bazy danych typu NoSQL w modelu klucz‑wartość, który umożliwia dostęp do danych zgodnie z modelem spójności wyspecyfikowanym przy zlecaniu operacji, wyrażonym jako kombinacja modelu danocentrycznego i/lub wymagań odnośnie gwarancji sesji.
Zadania

 1. Przegląd rozwiązań w zakresie systemów baz danych typu klucz‑wartość oraz mechanizmów replikacji w tych systemach ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spójności.

 2. Przegląd modeli spójności replik oraz mechanizmów synchronizacji danych.

 3. Opracowanie koncepcji udostępniania replik w wielowersyjnym modelu spójności,

 4. Realizacja opracowanej koncepcji w prototypowym systemie bazy danych typu klucz‑wartość.

 5. Analiza możliwości realizacji wielowersyjnego modelu spójności w istniejących systemach typu NoSQL.
Promotor

dr inż. Dariusz Wawrzyniak
9Temat

Obliczenia naukowe z użyciem przeglądarek internetowych
Cel pracy

Umożliwienie współdzielenia zasobów komputerów osobistych zwyczajnych użytkowników (także korzystających z urządzeń mobilnych) przy użyciu przeglądarek internetowych.
Zadania

(1) Analiza istniejących rozwiązań

(2) Projekt środowiska

(3) Implementacja środowiska

(4) Eksperymenty obliczeniowe


Promotor

dr inż. Arkadiusz D.Danilecki
10Temat

Implementacja i ewaluacja algorytmu wersjonowania zoptymalizowanego dla wieloprocesorowej pamięci transakcyjnej
Title

Implentation and evaluation of a versioning algorithm optimized for multiprocessor transactional memory
Cel pracy

Algorytmy wersjonowania to algorytmy sterowania współbieżnością, oryginalnie opracowane dla rozproszonych systemów pamięci transakcyjnej. Pozwalają one na współbieżne przetwarzanie transakcji na wielu węzłach sieciowych, z zachowaniem spójnego obrazu systemu (na który składają się zmodyfikowane obiekty współdzielone) z punktu widzenia każdej z transakcji z osobna. Taki mechanizm eliminuje potrzebę pisania przez programistę kodu synchronizującego (opartego np. na zamkach, monitorach, semaforach, barierach). Algorytmy wersjonowania opóźniają dostęp do obiektów współdzielonych w sposób, który gwarantuje brak konfliktów i wolność od zakleszczenia.
Celem pracy jest stworzenie wydajnej implementacji algorytmu wersjonowania OptSVA jako mechanizmu programowania wielowątkowego na jednym komputerze, który byłby zoptymalizowany na architektury wieloprocesorowe (lub wielordzeniowe) i byłby w stanie osiągać porównywalne lub lepsze wyniki wydajnościowe względem innych istniejących nierozproszonych systemów pamięci transakcyjnych (np., RSTM, TinySTM, SwissTM, NZTM, JudoSTM).
Zadania

 1. Opracowanie i implementacja algorytmów wersjonowania, zoptymalizowanych pod kątem architektur wieloprocesorowych (wielordzeniowych).

 2. Porównanie opracowanego mechanizmu z wybranymi (co najmniej) dwoma systemami pamięci transakcyjnej przy użyciu wybranego benchmarka (np. EigenBench, STAMP, lub STMBench7).
Promotor

dr hab. inż. Paweł T. Wojciechowski
11Temat

Implementacja i ewaluacja mechanizmu synchronizacji deklaratywnej
Title

Implementation and evaluation of the declarative synchronization mechanism
Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i implementacja w dowolnym języku programowania mechanizmu synchronizacji deklaratywnej dla programowania wielowątkowego, w formie biblioteki narzędziowej dla tego języka. W odróżnieniu od klasycznej synchronizacji, która wymaga od programisty stosowania określonych konstrukcji do synchronizacji wątków, synchronizacja deklaratywna ogranicza się jedynie do podania odpowiednich adnotacji w kodzie programu. Takie podejście ułatwia pisanie poprawnych programów, gdyż zwalnia programistę z programowania synchronizacji na niskim poziomie. Przykładowo, biblioteka powinna dawać możliwość: (a) deklarowania warunkowych bloków atomowych (sekcji krytycznych), (b) osłabienia synchronizacji zadeklarowanej globalnie dla klasy (lub obiektów) przed wołaniem konkretnych obiektów, (c) zdefiniowania bariery wewnątrz bloków atomowych. W ramach projektu należy porównać efektywność opracowanej implementacji z tradycyjnymi mechanizmami programowania współbieżnego używając kilku popularnych benchmarków służących do ewaluacji systemów pamięci transakcyjnej.
Zadania

 1. Opracowanie i implementacja mechanizmu synchronizacji deklaratywnej.

 2. Dostosowanie przykładowych benchmarków do ewaluacji opracowanego mechanizmu.

 3. Porównanie opracowanego mechanizmu z tradycyjnymi podejściami do synchronizacji przy użyciu benchmarków.
Promotor

dr hab. inż. Paweł T. Wojciechowski
12Temat

Implementacja i ewaluacja mechanizmu rozproszonej pamięci transakcyjnej z poziomami spójności
Title

Implementation and evaluation of the distributed transactional memory mechanism with consistency levels

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna